Archival Descriptions

Displaying items 21 to 40 of 37,717
 1. Zbiór redakcji „Robotnik Rolny” - materiały konkursu „Robotnicy przymusowi w III Rzeszy”

  Wspomnienia, relacje, pamiętniki i materiały dokumentacyjne robotników przymusowych nadesłane do redakcji „Robotnika Rolnego” w związku z konkursem na temat przymusowej pracy Polaków w III Rzeszy

 2. Zbiór Henrego Radeckiego

  Fotografie z obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen

 3. Zbiór Juliana Pasternaka

  Raporty o miejscach pamięci znajdujących się na terenie Polski dot. I i II wojny światowej, zbrodni wojennych Gestapo i Wehrmachtu, noty biograficzne uczestników działań wojennych, wycinki prasowe, mapy, fotografie z 40. rocznicy agresji III Rzeszy na ZSRS

 4. Zbiór Jana Nowickiego

  Wspomnienia Jana Nowickiego z pobytu w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Sachsenhausen

 5. Zbiór Antoniego Nowaka

  Relacja Antoniego Nowaka dot. kampanii wrześniowej, pracy przymusowej w Austrii (1942 r.) oraz na terenie obozu w Gleisdorf (1945 r.)

 6. Zbiór Tadeusza Nawrota

  Kserokopia listy volksdeutschów w Rembertowie oraz opracowania dot. okresu II wojny światowej np.: „Żydzi w Rembertowie”, „Getto w Rembertowie – los Żydów w czasie wojny”

 7. Zbiór Doroty Merlak

  Plany zakładowe kopalni rudy żelaza (Heverlahwiese I) wchodzącej w skład Zakładów Państwowych Hermann Göring w Ringelheim (Harz) za lata 1940–1943

 8. Zbiór Jana Mączewskiego

  Fotografie Jana Mączewskiego – żołnierza BCh w latach 1943–1945 oraz dokumenty urzędowe

 9. Zbiór materiałów konkursu „Losy narodu polskiego w latach okupacji hitlerowskiej”

  Wspomnienia, relacje, pamiętniki i materiały dokumentacyjne nadesłane do GKBZHwP – IPN w związku z konkursem organizowanym wraz ze ZBoWiD nt. „Losy narodu polskiego w latach okupacji hitlerowskiej”; dokumentacja dot. konkursu (m.in. wykazy zgłoszonych prac, kopia regulaminu konkursu, dokumentacja jury, korespondencja z uczestnikami konkursu)

 10. Zbiór map i planów

  Mapy geograficzne, fizyczne, polityczne, wojskowe, administracyjne; szkice, plany, fotokopie zebrane przez GKBZHwP (m.in. Generalnego Gubernatorstwa, plan KL Dachau sporządzony przez władze amerykańskie po oswobodzeniu obozu 29 IV 1945 r., mapa „Ostdeutschland” z 1940 r. sporządzona przez Urząd Kartograficzny w Berlinie, plan sytuacyjny zbrodni niemieckich popełnionych podczas powstania warszawskiego w 1944 r., mapy etnograficzne polskich prowincji państwa pruskiego z lat 1910–1911, sporządzone przez Wydział Kartograficzny Królewsko-Pruskiego Wydawnictwa, oryginał projektu Huberta Grossa i ...

 11. Zbiór Jadwigi Maliszewskiej, Jadwigi Rogulskiej, Władysława Ignatowskiego

  Wspomnienia z lat 1939–1945, relacja Jadwigi Maliszewskiej o pomocy udzielonej Teresie Szyper; dokumenty płk. Zdzisława Brońskiego oraz fotografie Lwowa i Warszawy

 12. Zbiór Heleny Liberackiej

  Wspomnienia repatriantki pt. „Życie Polaków na ziemiach ukraińskich w latach 1939–1945”

 13. Zbiór Zbigniewa Kuszewskiego

  Wspomnienia, opracowania i inne materiały przekazane przez Zbigniewa Kuszewskiego – uczestnika powstania warszawskiego

 14. Zbiór Wiktora Kulika

  Relacje rodziny Kulików z pobytu w niemieckich obozach koncentracyjnych

 15. Zbiór Witolda Kuleszy

  Zbiór dokumentów w j. niemieckim z okresu 1945–1996 (kserokopie)

 16. Zbiór Jana Kudły

  Kserokopia dokumentów z działalności konspiracyjnej Jana Kudły „Rysia” w Zrzeszeniu „WiN”, Tajnej Organizacji Wojskowej oraz służby w PSZ na Zachodzie (1942–1990)

 17. Zbiór książeczek pracy (Arbeitsbücher) wydanych Polakom na terenie III Rzeszy Niemieckiej

  Zbiór zebrany przez GKBZNwP: książeczki pracy dla cudzoziemców (Arbeitsbücher für Aus - länder) wydane Polakom przez niemieckie urzędy pracy (Arbeitsamt) na terenie III Rzeszy, zawierające m.in.: zdjęcia i dane osobowe pracowników, nazwę i siedzibę pracodawcy, datę i rodzaj zatrudnienia

 18. Zbiór Leona Królaka

  Kolekcja dokumentów b. więźnia obozu koncentracyjnego KL Mauthausen-Gusen – Leona Kró laka. Materiały obejmują m.in. protokoły zeznań załogi i więźniów KL Maut hau sen-Gusen, plany kamieniołomu i obozu Gusen, wykaz graficzny przedstawiający liczbę osób zamordowanych w obozie w latach 1940–1945, wykazy członków załogi SS w KL Maut hausen-Gusen

 19. Zbiór Cezarego Kocota

  Fotografie dokumentujące zabójstwa ludzi w KL Dachau

 20. Zbiór Tadeusza Klatta

  Opracowania dot. sześćdziesiątej rocznicy pierwszej publicznej egzekucji w Grudziądzu w dniu 29 X 1939 r., zawierające m.in. reprodukcje zdjęć oraz biogramy rozstrzelanych osób