Archival Descriptions

Displaying items 1 to 11 of 11
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Częstochowie
 1. Akta gminy Potok Złoty

  • Akta gminy Janów
  • Files of the commune of Potok Złoty

  Zarząd Gminy Iż lat 1867-1914, sygn. 1-36, w tym: tabele likwidacyjne wsi gminy Potok Złoty, akta dotyczące szkół, statystyki, pożarów i ubezpieczeń, meldunków, poborowych, spraw wyznaniowych, podatków, przemysłu i handlu, zdrowia, zbiórek i jubileuszy; Zarząd Gminy II z lat 1919-1939, sygn. 37-41, w tym: korespondencja dotycząca pracowników Zarządu, dozoru kościelnego i bożniczego, protokoły Rady Gminnej, wybory radnych, statystyka rolna, akta dotyczące aresztu gminnego; Zarząd Gminy III z lat 1941-1945, sygn. 42-44, w tym: akta dotyczące kontroli Zarządu, wykaz osób posiadających nierucho...

 2. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Częstochowie

  • Local Liquidation Office in Częstochowa

  Kancelaria Naczelnika z lat 1946-1950, sygn. 1-6, w tym: sprawy pracownicze, listy kwalifikacyjne pracowników, wytyczne dotyczące mienia obcokrajowców; Dział Ogólny z lat 1945-1951, sygn. 7-21, w tym: zbiór okólników, protokoły poinspekcyjne, protokoły zdawczo-odbiorcze dokumentacji Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego, akta finansowe; Dział Likwidacyjny, w tym: Referat Nieruchomości z lat 1945-1950, sygn. 22-102, w tym: zarząd nad nieruchomościami, wykazy nieruchomości, opisy nieruchomości; Referat Ruchomości z lat 1945-1950, sygn. 103-121, w tym: akcja wywłaszczeniowa, konfiskaty, kupno rucho...

 3. Starostwo Miejskie w Częstochowie

  • Stadthauptmannschaft Tschenstochau
  • Office of the Częstochowa City Governor

  Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1939-1942, sygn. 1-13, w tym: sprawy ludności żydowskiej, Związek Kobiet Żydowskich EZRA, przesiedlenia, zameldowania Żydów, Rada Żydowska, zaopatrzenie w artykuły żywnościowe, podania o zezwolenia na przejazdy; Wydział Finansowy z lat 1939-1945, sygn. 14-64, w tym: sprawy budżetowe miasta, daniny od mieszkańców, utrzymanie więzienia, sprawy policji, rzeźni, wodociągów, budynków szkolnych, innych instytucji miejskich; Instrukcja kancelaryjna Starostwa Miejskiego Miasta Częstochowy z 1942 roku, sygn. 65; Korespondencja dotycząca działalności wydawniczej, likw...

 4. Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Częstochowie

  • Municipal Board and City National Council in Częstochowa

  Zarząd Miejski w Częstochowie, w tym: Wydział Planowania i Kontroli z lat 1945-1950, sygn. 1-40, w tym: plany i kredyty inwestycyjne, sprawy komunikacji miejskiej, rzeźni i elektrowni, sprawy służby zdrowia, sprawozdania z kontroli; Wydział Organizacyjny z lat 1945-1950, sygn. 41-134, w tym: zarządzenia i komunikaty Zarządu Miejskiego oraz prezydenta, statut organizacyjny, okólniki władz nadrzędnych, protokoły narad i konferencji, sprawy utworzenia Sądu Okręgowego oraz Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie; Wydział Finansowy z lat 1945-1950, sygn. 135-195, w tym: dotacje Zarządu Miejskiego dl...

 5. Akta miasta Częstochowy

  • Files of the city of Częstochowa

  Księga miejska Częstochowy z lat 1759-1765, sygn. 1. I. Magistrat Miasta Częstochowy, w tym: Wydział Administracyjny z lat 1804-1867, sygn. 2-65, w tym: regulacja miasta, połączenie Starej i Nowej Częstochowy, dzierżawa parceli i dochodów miejskich, pożyczki budowlane, notowania cen, protokoły posiedzeń Rady Miejskiej; Wydział Skarbowy z lat 1827-1867, sygn. 66-197, w tym: spisy inwentarzy po zmarłych, opieka nad nieletnimi, ściąganie należności skarbowych, sprawy hipoteczne; Wydział Wojskowy z lat 1847-1854, sygn. 198-199, w tym: urządzenia wojskowe, składki kwaterunkowe; Wydział Policyjny...

 6. Sąd Obwodowy w Dobrodzieniu

  • Amtsgericht Guttentag
  • Local Court in Dobrodzień
 7. Starostwo Powiatowe Częstochowskie

  • Częstochowa County Governor’s Office

  Referat Organizacyjny z lat 1945 - 1949, sygn. 1 - 3, w tym: przepisy i zarządzenie; Referat Społeczno-Polityczny z lat 1945 - 1949, sygn. 4 - 43, 283 - 295, w tym: sprawozdania sytuacyjne, materiały dotyczące organizacji i stowarzyszeń, zaświadczenia przesiedleńcze; Referat Porządku Publicznego z lat 1947 - 1949, sygn. 44 - 58, w tym: zezwolenia na przedstawienia i zabawy, sprawy paszportowe; Referat Administracyjno-Prawny z lat 1945 - 1950, sygn. 59 - 65, 296 - 299, tym: sprawy przynależności państwowej, sprawy konsularne; Referat Przemysłu z lat 1945 - 1948, sygn. 66 - 102, w tym: sprawy...

 8. Polski Komitet Opiekuńczy Oddział w Częstochowie

  • Polish Welfare Committee

  Sekretariat (Biuro) z lat 1940 - 1945, sygn. 1 - 26, w tym: zarządzenia, instrukcje, okólniki Rady Głównej Opiekuńczej, sprawozdania z działalności, bilanse, sprawozdania personalne; Referat Wysiedlonych z lat 1940 - 1945, sygn. 27 - 47, w tym: opieka społeczna, zapomogi dla wysiedlonych, transporty wysiedlonych, ewakuowani z Warszawy, korespondencja o przebywających na robotach w Rzeszy; Referat Pracy z lat 1943 - 1944, sygn. 48 - 49, w tym: zasiłki dla rodzin osób przebywających w Rzeszy; Kuchnia Główna z lat 1940 - 1944, sygn. 50 - 52, w tym: sprawy kuchni dla podopiecznych; Dom Dziecka ...

 9. Biuro Dewizowe w Częstochowie

  • Devisenauskunfsstelle Tschenstochau
  • Currency Office in Częstochowa
 10. Zbiór afiszy i druków z terenu Częstochowy

  • Collection of bills and prints
 11. Niemiecki Zakład Karny w Częstochowie

  • Deutsche Strafanstalt Tschenstochau
  • German Penitentiary in Częstochowa

  Oddział I (Śledczy) z lat 1939 - 1944, sygn. 1 - 3376, 3764 - 3794, w tym: teczki osobowe więźniów; Oddział II (Karny) z lat 1939 - 1944, sygn. 3377 - 3763 w tym: teczki osobowe więźniów oraz Księga więźniów śledczych, zawierająca rejestr osadzonych (podstawowe dane osobowe, daty przybycia do więzienia i opuszczenia go, adnotacje o dalszych losach więźniów).