1. Писмо до началник на полицията - Видин със сведения за броя на евакуираните във Видин евреи и българи

  • Letter to the Head of the Police - Vidin with information on the number of evacuated Jews and Bulgarians in Vidin

  Писмо от помощник-околийския управител, началник на полицията - Видин до помощник-областния директор, началник на полицията в областта - Враца със сведения за броя на евакуираните във Видин евреи и българи

 2. Драмска еврейска община

  • Jewish Community Drama
 3. Пиротска еврейска община

  • Pirotska evreiska obshtina
  • Pirot Jewish Community

  Преписки с Комисарството по еврейските въпроси и Централната консистория на евреите в България за ограничаване правата на евреите, за подготовка и изпълнение на акцията за изселване на еврейското население от Пирот; за предаване на ценностите и парите, иззети от евреи в БНБ; по ликвидирането на еврейското имущество; за настаняване на български семейства в жилища на изселени от града евреи и др. (1942-1943). Тръжни преписки по продажба на вещи (1943). Преписи от заповеди по назначаване на персонал при общината. Бюджет за приходите и разходите на общината (1942-1943). Квитанционна книга на ев...

 4. Битолска еврейска община

  • 664К, опис 1
 5. Комисарство по Еврейските Въпроси

  • Commissariat for Jewish Questions
  • Komisarstvo Evreyskite Vaprosi

  Contains personal files; lists of the real estate property of Jews; lists of persons of Jewish origin; bank inventories and receipts for deposited Jewish property; correspondence regarding Jewish rights and duties, the payment of taxes by Jews, the expropriation and sale of Jewish property, the “New Territories” of Thrace and Macedonia, and the establishment of ghettos; announcements of actions for the sale of expropriated Jewish property; an agreement for the initial deportation of 20,000 Jews; reports on the rounding up and resettlement of Jews; plans for temporary concentration camps; na...

 6. Еврейска община гр. Ксанти

  • Evreiska obshtina grad Ksanti
  • Xanthi Jewish Community

  Ведомост за заплати на служителите при Консисторията на еврейската община в Ксанти (1942-1943). Оправдателни документи за изразходвани суми за превоз на движимо еврейско имущество и др. (1943). Книга-списък на живущите в Ксанти евреи, касова и партидни книги за приходи и разходи на общината (1942-1944).КТ

 7. Комисарство за еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Закон за защита на нацията (ЗЗН), бележки, изложения, доклади и др. по тълкуването и прилагането му и предложения за неговото изменение и допълване. Правилник, структура и отчети на Комисарството; протоколна книга на Съвета при комисаря по еврейските въпроси; наредби, правилници, окръжни и заповеди по прилагане ЗЗН, назначаване и уволняване служители на Комисарството и негови делегати в еврейските общини, устройството и управлението на еврейските общини и др. Заповеди, преписки, изложения, рапорти, протоколи и др. по ликвидиране на еврейски фирми и предприятия, изселване на евреи, организир...

 8. Комисарството по еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Досиета по ликвидация на еднолични фирми, акционерни и други дружества с участие на еврейски капитали и по ликвидация на задължения на евреи към банки, предприятия, учреждения и частни лица; заповеди, преписки, протоколи и др. по конфискуване на имущество на лица от еврейски произход и на еврейски дружества, и по еднократното облагане с данък върху тяхното имущество; бюджети и проекто-бюджети на еврейски общини, оправдателни документи, описи, протоколи, преписки по приходите и разходите им; счетоводни книги на Комисарството.

 9. Комисарство по еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Проектозакони за защита на нацията; наредби, правилници, окръжни, заповеди на Комисарството и лични досиета на негови служители; списъци на лица от еврейски произход, на движимото и недвижимото им имущество; доклади, изложения, преписки и др. по дейността и утвърждаване бюджетите на еврейските общини; отчети, протоколи, доклади, декларации, преписки и др. по отчуждаване и разпродажба на имуществото на еврейски семейства, изселването, въдворяването им в лагери, забрана да посещават обществени места и други наложени ограничения; досиета по движението и продажбата на техни имущества; изложения...

 10. Народно събрание

  • Narodno subraniye
  • National Assembly

  Contains requests made by the People's Representative Professor Stainov to the Chairman of Parliament and to the Minister of Foreign Affairs regarding deportation of Asian Jews. Also includes Law of Protection of the Nation records: telegrams, resolutions, and other supporting documents. XXIV-XXV ОНС. Преписка с Канцеларията на царя и МС, законопроект за полагане на клетва от министрите, по уреждане на въпроси в новоосвободените земи в Беломорска Тракия и Вардарска Македония (1939-1942). Преписки по законопроекти и законодателни предложения, внесени за разглеждане и приемане на сесиите на X...

 11. Akta Miasta Krakowa

  • Files of the city of Krakow

  The collection contains i.a. the files Akta Starosty miasta Krakowa (Der Stadthauptmann der Stadt Krakau, Governor of the City of Krakow) from the years 1939-1945 – German ordinances; bill posters and public announcements; printed propaganda material; documents of trustee administrative boards and concerning Jewish property and confiscations of such property; materials concerning the liquidation of Jewish organizations and associations; documents directly concerning the history of the ghetto, including a collection of 157 original photographs taken during the resettlement of the Jews into t...

 12. Memories of Occupation in Greece

  The Archive "Memories of the Occupation in Greece" contains 93 testimonies of witnesses of the German occupation of Greece during WW2. The interviews are biographical interviews with witnesses of various experiences such as: Resistance fighters, victims of the massacres, survivors of bombings, Jews in Hiding, Shoah survivors, as well as people who were arrested during raids in Athens and other places and deported to Germany. The archive preserves these testimonies for the future and makes them available for education and research. Register to view the interviews in the archive. The archive ...

 13. Јеврејске општине

  • Jewish communities
  • Jevrejske opštine

  Documents issued by Jewish communities from all parts of Yugoslavia.The fonds preserves the history of many local Jewish communities of Yugoslavia, mainly concerning the period between the end of WWII and the fall of Yugoslavia in 1990.

 14. Савез јеврејских општина Југославије

  • Federation of Jewish Communities of Yugoslavia
  • Savez jevrejskih opština Jugoslavije

  The fonds preserve the material concerning the existence and the functioning of the Federation of the Jewish Communities of Yugoslavia and the local Jewish communities, from 1944 to the dissolution of Yugoslavia in 1992. The documents are still unclassified and the fonds is not open for researchers. Different documents issued by the central organisation of Yugoslav Jews - the Federation and the local Jewish municipalities.

 15. Заповедник Полиције безбедности и Службе безбедности (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst, BdS)

  • Commander of the Security Police and Security Services
  • Zapovednik Policije bezbednosti I Službe bezbednosti (Befehlshaber der Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst)

  The superior German Police authority in occupied Serbia. There are files about interrogations of all German opponents, Jews, sending in concentration camps, executions, relations with Serbian authorities.

 16. Opština grada Beograda

  The fund preserves the materials of the Municipality of Belgrade from 1862 to 1944: City Assembly, City Council, Major, 18 administrative sections (Administrative section, Section for Culture, Section for Transports etc.), correspondence with citizens, Government, other local and national authorities, private entities; relating to the period 1941-194, correspondence with German authorities.

 17. Zbirka matičnih knjiga s područja nadležnosti Državnog arhiva u Zagrebu

  • Collection of registers books from the jurisdiction of the State Archives of the city of Zagreb
  • Državni arhiv u Zagrebu
  • HR-DAZG-870 Zbirka matičnih knjiga s područja nadležnosti Državnog arhiva u Zagrebu
  • English
  • 1677-1949
 18. Redarstvena oblast za grad Zagreb

  • Police District of the City of Zagreb
 19. Matica u ratu palih - Jevreji umrli na frontu

  • The Index of Fallen in the War – Jews killed in War
 20. Odvjetnička pisarnica Licht Aleksander

  • Law Office of Aleksander Licht
  • Državni arhiv u Zagrebu
  • HR-DAZG-96 Odvjetnička pisarnica Licht Aleksander
  • English
  • 1913-1941
  • 65 boxes, 1 book

  The collection contains documentation concerning legal representation in property disputes and disputes of journalists in the publishing and film industries, as well as documentation about the Zionist movement in Croatia and the Kingdom of Yugoslavia. Dr. Aleksandar Licht (1884−1948) was a Croatian Zionist leader and founder of the Zionist movement in Croatia. Licht was born in the village of Sokolovac, near Koprivnica, to a Croatian Jewish family. As a child he moved with his family to Zagreb. Licht was educated in Zagreb, where he finished elementary and high school. He earned a law degre...