Holding Institution: Държавен архив – Добрич
 1. Преписка на делегата на Консисторията при Еврейска община - Добрич, с Комисарството по еврейските въпроси за изселване на евреите, техните имущества и др.

  • File of the Delegate of the Consistory at the Jewish Community - Dobrich, with the Commission for Jewish Issues for the Evacuation of the Jews, their Property, etc.
 2. ЕВРЕЙСКА НАРОДНА ОБЩИНА - ДОБРИЧ ([1941] - 1944)

  • Jewish community - Dobrich

  Ведомости за заплатите на служителите (1941 - 1944). Касова (1942) и партидна книга (1943). Преписка на делегата на Консисторията при Еврейска община - Добрич, с Комисарството по еврейските въпроси относно изселването, имуществото на евреите и др. (1942, 1943). "Входящ" дневник (1944 - 1945).

 3. Указания за борба с нелегалните, преследване на евреи, събиране на сведения за благонадеждността на запасните и наборни войници и др.

  • Guidelines for Combating Illegal, Persecution of Jews, Collecting Information on the Reliability of Reserve and Conscript Soldiers, etc.