Archival Descriptions

Displaying items 141 to 160 of 37,721
 1. Štátny policajný úrad v Žiline

  • State Police Bureau in Žilina

  The fonds contains many files pertaining to the persecution of Jews at the territory of competence of the State Police Bureau in Žilina. These include various reports on Jews, reports on house searches of Jewish owners, various applications of Jews such as those asking for the permission to use public spaces after 10:00 PM or those asking for the exception from the obligation to wear the compulsory marking of Jews. The fonds contains documents on confiscation of Jewish movable property as well as documents pertaining the auctions of Jewish property. Various documents pertaining to the print...

 2. Смоленская областная чрезвычайная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям

  • Smolensk Oblast Extraordinary Commission for ascertaining and investigating crimes perpetrated by the German–Fascist invaders and their accomplices

  Orders and directives of the commission, reports, and information about the Commission's activity. Statements on the state of the districts after liberation from occupation. Acts of investigation of atrocities and estimation of damage caused to citizens and the national economy of the region during the war. General statistics on the estimation of atrocities and damage by village councils, districts, regions. Information about the victims of the Nazi regime. Lists of persons displaced to Germany. Lists of concentration camps and other places of forced detention of prisoners of war and civili...

 3. ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МАЛКО ТЪРНОВО (1913 - 1944)

  • Local Administration - MALKO TURNOVO (1913 - 1944)

  Окръжни, писма и др. с указания за спазване на обществения ред, начина на издаване на визи и паспарти, наблюденията на граждани и политически партии, разузнавателната дейност, въдворяването на лица, следене движението на евреите и др. (1914 - 1944), заповеди от Дирекция на полицията - София, Областно полицейско управление, Околийско управление и др. за спазване на обществения ред, провеждането на избори, охраната на гарничния район, проява на предпазливост при контакт с чужди граждани, спазване правилата за носене на оръжие, борбата с нелегалните и др. (1913 - 1944), писма за административн...

 4. Еврейска община Дупница

  • Jewish Community Dupnitsa
  • Evreiska obshtina Dupnitsa

  В средата на XVI век испанските евреи, наричани сеферадим, се заселват в Дупница и през 1578 г. имат вече своя синагога (харва). Самите местни евреи се наричали шпаньоли и говорели на развален испански език. От наличните архивни документи във фонда на Еврейската община - Дупница, не може да се установи кога точно е създадена. Вероятно това е станало веднага след заселването на евреите в Дупница. Основните функции на общината са административно-социални. Тя се занимавала с поминъка на еврейското население, просветата, подпомагане на бедни и недъгави, религия и други всестранни грижи. Най-ран...

 5. Секционен инженер по корекция на реките Канаклийка, Хасковска, Сутлийка и Азмака-Хасково (1942-1944)

  • Sectional engineer for correction of Kanakliyka, Haskovska, Sutliyka and Azmaka-Haskovo rivers (1942-1944)

  Списъци на политическите затворници в Хасковския затвор и на евреите работили на реката край с. Динево (1943). Отчети за извършената работа, сведения за атмосферните промени (1942, 1944); преписки с Хасковския затвор за извършената работа от политическите затворници и убийството на надзиратели в лагера (1943). Раздавателни списъци за надниците на работниците (1942–1944).

 6. Okresný úrad v Ilave I

  • District Office in Ilava I

  The fonds contains documents of the District Office in Ilava which was the regional state administration body. The fonds is quite well preserved. It contains files pertaining to the so-called Aryanization, temporary administration of Jewish households, files pertaining to the forced labor of Jews and to the creation of the labor camps. Besides those there are also documents pertaining to activities of the branch of the Jewish Center (Ústredňa Židov) in district Ilava. Some documents pertain to the expulsion of Jews from the center of the town of Ilava in 1942, to deportations of Jews from I...

 7. Главно управление на народното здраве

  • Glavno upravleniye na narodnoto zdrave
  • Main Office of Public Health

  Contains drafts and correspondence regarding medical services, mobilization of Jewish dentists, and payments for confiscated dental equipment of Jewish dentists. Includes name lists of doctors sent to Thrace and Macedonia and lists of people mobilized to the health services (including mobilized Jewish doctors).

 8. Независими работнически професионални съюзи (НРПС)

  • Nezavisimi rabotnicheski profesionalni suyuzi (NRPS)
  • Independent Workers Trade Unions

  Contains appeals against military preparations, military fascist government, and increasing government spending for military preparations.

 9. Министерство на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) - Дирекция на общините и обществените грижи

  • Ministerstvo na vutreshnite raboti i narodnoto zdraviye (MVRNZ) - Direktsiya na obshtinite i obshtestvenite grizhi
  • Ministry of Internal Affairs and Public Health - Municipalities and Social Services Directorate

  The collection contains correspondence, decrees, and memoranda relating to the location of German troops, tax, financial, and property regulations, replacement of Jewish workers in the city of Vidin, Bulgaria, and memoranda regarding decorations, bonuses for the killing of partisans, and financial compensation for Allied bombardment.

 10. Български зъболекарски съюз

  • Bulgarski zubolekarski suyuz
  • Association of Bulgarian Dentists

  Contains correspondence and list of members of the Association of Bulgarian Dentists. Includes correspondence relating to the confiscation of telephones from Jewish offices and prohibition of dental practices by Jews.

 11. Комисарство по Еврейските Въпроси

  • Commissariat for Jewish Questions
  • Komisarstvo po Evreyskite Vuprosi

  Contains personal files; lists of the real estate property of Jews; lists of persons of Jewish origin; bank inventories and receipts for deposited Jewish property; correspondence regarding Jewish rights and duties, the payment of taxes by Jews, the expropriation and sale of Jewish property, the “New Territories” of Thrace and Macedonia, and the establishment of ghettos; announcements of actions for the sale of expropriated Jewish property; an agreement for the initial deportation of 20,000 Jews; reports on the rounding up and resettlement of Jews; plans for temporary concentration camps; na...

 12. Okresný úrad v Púchove

  • District Office in Púchov

  The fonds contains documents of the District Office in Púchov which was the state administration body. It contains douments on forced labor of Jews living at the territory of Púchov district, so-called requalification of Jews and various anti-Jewish measures in 1939-1945. Those include house searches, so-called Aryanization of enterprise property, work permissions. Some documents pertain to the Jewish Elementary School in Bolešov, or Jewish birth records. Many files pertain to the expropriation of Jewish real estate property. There are files on the deportation of Jews from Púchov and surrou...

 13. Коллекция документов по Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

  • Collection of documents related to the Great Patriotic War 1941-1945

  Documents related to the period of occupation of Belgorod Oblast, Nazi atrocities, materials related to the liberation of the occupied territory; original letters of soldiers, memories of the participants of the war from Belgorod; award sheets (copies from TsAMO), memories of hospital staff.

 14. Штаб истребительных батальонов Управления народного комиссариата Внутренних дел по Ростовской области, г. Ростов-на-Дону

  • The headquarters of the fighter battalions of the Office of the People's Commissariat of Internal Affairs in the Rostov region, Rostov-on-Don

  Orders of the Operation Headquarter of NKVD USSR; Documents of selected fighter battalions; Orders of German Headquarters related to extraordinary measures against partisans.

 15. Бургоминистерство города Ростова-на-Дону

  • City ministry of the city of Rostov-on-Don

  Orders initiated by the City Ministry. Appeal to the citizens. Fascist propaganda posters, leaflets, interrogation reports, explanatory notes of prisoners of war. Information about the formation of Cossak units. Information about "Volksdeutsche".

 16. Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, коллективным хозяйствам (колхозам), общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР (ЧГК).

  • Extraordinary State Commision to Investigate the Crimes of the German Fascist Occupiers and their Accomplices and to Determine Resulting Casualties to Citizens, Collective Farms, Organizations, State Enterprises, and Institutions of the USRR

  This collection contains selected material about victims, crimes against persons, and perpetrators, and excludes information about crimes against property. Documents include victim name lists, protocols of interrogating eyewitnesses by local members of the Extraordinary Commission, and signed depositions summarizing the commission’s findings. Also included are photos, diagrams, and maps showing the location of atrocities and graves.

 17. Белгородчина в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.

  • Belgorod Oblast during the Great Patriotic War 1941-1945

  Fond contains materials related to the patriotic activity of partisans in Belgorod Oblast, to the fascist atrocities, economical and cultural loss. Materials are also related to the combat activity in the region, reconstruction of national economics, to the Belgorod citizens who participated in the War.