Archival Descriptions

Displaying items 1 to 12 of 12
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Warszawie - Oddział w Łowiczu
 1. Zbiór afiszów

  • Collection of the Posters

  I.-II. Not relevant III. 1939-1945 - sygn. 141 - 332, Okres III odnosi się do lat okupacyjnych. W tym okresie jest wiele odezw do ludności o zgłaszanie się na wyjazd do Niemiec na roboty rolne. Początkowo odezwy mają charakter dobrowolny, a następnie wyznaczone są kontyngenty osób do wyjazdu pod groźbą bardzo surowych kar. Następne afisze dotyczą meldowania się u władz niemieckich polskich oficerów, a także o obowiązkowym meldowaniu się osób przybywających do Łowicza. Kilka afiszów dotyczących ludności żydowskiej- zarządzenie w sprawie ustalenia terenu mieszkalnego dla Żydów, podejmowanie p...

 2. Starostwo Powiatowe Łowickie w Łowiczu

  • Łowicz County Governor's Office

  Referat Ogólno-Organizacyjny 1945-1950: zarządzenia i okólniki władz, przepisy wewnętrzne, sprawy osobowe pracowników, sprawozdania sytuacyjne i z działalności urzędu, uroczystości oraz organizacja akcji społecznych, sprawy władz i urzędów niezespolonych, szkolnictwo zawodowe, likwidacja firm i zakładów poniemieckich, przedsiębiorstwa podlegające przejęciu na rzecz państwa, przydział lokali, lustracje i inspekcje, sprawy komunikacji, poczty i telekomunikacji, szkolenia, biblioteki, rejestracja i statystyka szkód wojennych (kwestionariusze z terenu Łowicza i gmin powiatu), osadnictwo, akcja ...

 3. Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Bolimowie

  • Registry Files of the Bolimów Synagogue District in Bolimów

  Akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dowody do akt małżeństw 1889-1911, 1915-1941 - sygn. 1-36. Część zespołu w APŁ (nr 1416), 113 j.a. z lat 1826-1888.

 4. Sąd Grodzki w Łowiczu

  • Court of the first instance in Łowicz

  Repertoria procesów cywilnych z lat 1940-1945 [1946-1947] (sygn. 1). Akta spraw cywilnych, m.in. o zwrot pieniędzy, ustalenie praw majątkowych, umorzenie weksli, zajęcie sum depozytowych, spisanie inwentarza majątku po zmarłej E. Żmigrodzkiej (sygn. 2-30). Komornik Sądu Grodzkiego 1942 (sygn. 31-32). Akta sprawy 1943-1951 (sygn. 33).

 5. Akta stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich gminy Łyszkowice w Łyszkowicach

  • Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Łyszkowicach
  • Registry Files for non-Christian confessions in the commune of Łyszkowice

  Akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz dowody do akt małżeństw 1918, 1923 - 1940 - sygn. 1 - 32

 6. Więzienie w Łowiczu

  • Więzienie Karno-Śledcze w Łowiczu
  • Prison in Łowicz

  Dokumentacja więzienia w Łowiczu w miarę pełny ilustruje zadania i działalność zakładu penitencjarnego w okresie międzywojennym i w latach okupacji niemieckiej w Polsce. W materiale aktowym odnaleźć można charakterystyczne przykłady dokumentacji związanej z funkcjonowaniem instytucji więzienia: od okólników Ministerstwa Sprawiedliwości i korespondencję urzędową z władzami, księgi raportów i rozkłady służby wartowniczej, sprawy personalne i organizacyjne zakładu aż po wykazy, kwestionariusze i teczki osobowe uwięzionych. Z zarządzeń Ministerstwa Sprawiedliwości zachowało się kilkanaście okól...

 7. Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Łowickiego w Łowiczu

  • Łowicz County Communal Savings Bank

  Statuty KKO z lat 1937 i 1941 - sygn. 1-2, okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych - sygn. 3, protokoły rewizji i likwidacji gminnych kas pożyczkowo-oszczędnościowych - sygn. 4-5 i 64-74, protokoły z posiedzeń Rady, Dyrekcji oraz Komisji Rewizyjnej KKO - sygn. 78-83, dokumenty dotyczące likwidacji KKO - sygn. 101-105; pozostałe akta stanowią: bilanse rachunkowe i sprawozdania finansowe, księgi pożyczek, rejestry wniosków i uchwał kredytowych.

 8. Sąd Grodzki w Łowiczu

  • Court of the first instance in Łowicz

  Repertoria spraw cywilnych, niespornych i uznania osób za zmarłych z lat 1946-1949 (sygn. 1-4). Akta spraw niespornych Ns 1946-1950: o zwolnienie ze złożenia metryki, odtworzenie i sprostowanie metryk, zgodę na zawarcie związku małżeńskiego (sygn. 5-17). Akta spraw opiekuńczych Op 1945-1946 [1951-1952]: o ustanowienie opieki nad nieletnim (sygn. 18). Akta spraw egzekucyjnych E 1946-1950 [1951], o usunięcie z majątku spadkowego, zażalenie na postanowienie komornika (sygn. 19-21). Akta spraw spadkowych Sp 1948-1950: o stwierdzenie prawa do spadku, przechowanie testamentu, spis i zabezpieczeni...

 9. Akta miasta Łowicza

  • Files of the town of Łowicz

  The collection contains i. a. information on forced labour among Jewish artisans in the years 1940-1942, including in the local labour centre established specifically for this purpose, the Dom Pracy (Labour House, call no. 3045, 3046, 3052), as well as a list of Jews dating from 1940 (call no. 3060) and documents referring to confiscations of industrial plants owned by Jews.

 10. Starosta Powiatowy w Łowiczu

  • Der Kreishauptmann des Kreises Lowitsch
  • Łowicz County Governor

  Wydział Spraw Wewnętrznych 1941-1944: zarządzenia i okólniki Starosty i Szefa Dystryktu Warszawskiego, wykazy reichsdeutschów, regulamin obozu pracy przymusowej w Małszycach, korespondencja z wójtami i zarządcami komisarycznymi dóbr ziemskich (sygn. 1-2). Inwentaryzacja lasów w gminie Bolimów 1940 (sygn. 3).

 11. Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Łowiczu

  • Cooperative Bank with limited liability in Łowicz

  Wykazy imienne weksli, korespondencja pełnomocnika na dystrykt warszawski z powiernikiem dla ściągniętych pożyczek i wkładów żydowskich spółdzielni, sprawozdanie finansowe z rewizji banku 1941 - 1943 - sygn. 1.

 12. Zbiór relacji i wspomnień z czasów II wojny światowej

  Relacje, wspomnienia i opracowania dotyczące września 1939 r. i działalności konspiracyjnej na terenie Łowicza i powiatu łowickiego, egzemplarze prasy konspiracyjnej, fotografie, kopie zaświadczeń, notatki i korespondencja 1942-1944, 1968-2008: sygn. 1-26