1. Archief Verenigde Israëlitische Gemeenten van Antwerpen.

  Dit bestand bevat vooreerst typische algemene stukken zoals statuten, ledenlijsten, stukken inzake verkiezingen van de Beheerraad en andere bestuursorganen, reeksen notulen van vergaderingen van de Beheerraad en aanverwante commissies en boekhoudkundige stukken (journaals, grootboeken, kasboeken, reeksen bewijsstukken, obligaties, …). De correspondentie valt grotendeels onder te verdelen in dossiers met algemene briefwisseling, correspondentie van de verschillende organen en functies (o.a. het Rabbinaat, de Sociale Dienst, diverse functionarissen,…) en specifieke briefwisseling (o.a. met he...

 2. 3de afdeling.

  In het deelbestand 1905-1925 noteren we, onder de rubriek “Afgescheiden erediensten”, het pak 5839 betreffende “algemene zaken” (1901-1922) met mogelijk relevant materiaal. Het pak nr. 5840 bevat een (sub)dossier nr. 20418 “Israëlitische eredienst” (1907-1912). In pak nr. 5841 vinden we eveneens twee (sub)dossiers in verband met de joodse eredienst in Oostende: nr. 87605 (periode 1886-1892) en nr. 10807 (1902-1904). In deelbestand 1926-1929 vinden we in pak 6434 twee relevante (sub)dossiers: nr. 20172 bevat weddestaten van o.a. de joodse geestelijken te Oostende (1907); nr. 33566 bevat even...

 3. 1ste afdeling.

  In dit bestand noteren we de volgende dossiers: 1996/72 b, nr. 921 “Joods-vijandige betogingen” (1941); 1996/72 b, nr. 931 “Protest tegen joden” (1941); 1996/132, nr. 992 “tandarts Jacques Coëlho (enige joodse tandarts in West- en Oost-Vlaanderen)” (1942). Mogelijk zijn ook de dossiers 1996/150, nr. 776 P “Politie der vreemdelingen 1934 tot februari 1940”; 1996/150, nr. 949 B “Politie der vreemdelingen – Bestuursmemoriaal juli 1941 tot juli 1943”; en 1996/152, nr. 1093 C “Vreemdelingenpolitie: verlenging en hernieuwing van bewijzen van inschrijving in vreemdelingenregister – verblijfsverand...

 4. Fonds Michel Nejszaten.

  In dit archief noteren we in de eerste plaats allerlei nieuwsbrieven, periodieken, brochures, artikels, tijdschriften, propagandamateriaal en andere documentatie van/over socialistische en radicaal-linkse organisaties (o.a. KPB, Amada), de ecologische beweging (ECOLO-VEGA), de vluchtelingen- en antiracismebeweging enzoverder. Het dossier D8 getiteld “Seconde Guerre mondiale et les Juifs” bevat de volgende interessante teksten: (kopies) van de memoires van Dov Liebermann, “La marche de la mort” van Kamiel Verhaegen, “Témoignage de Radwanski sur la guerre d’Espagne”, “Joseph Berman”, “Mémoire...

 5. Dienstarchief Secretarie.

  Onder nr. 1409 vinden we een dossier “Joden”, dat hoofdzakelijk briefwisseling bevat inzake de uitvoering van de anti-Joodse maatregelen tijdens de bezetting (zoals het inperken van de toegang tot stadsdiensten voor Joden). Er zijn eveneens diverse lijsten in terug te vinden – o.a. van Oostendse Joden, van Oostendse Joden die onroerend goed en/of handelszaken bezaten, van “Joodse eigendommen” toebehorend aan mensen van Joodse afkomst die niet in Oostende woonden, … Dit dossier beslaat de periode 1941-1942. Dossier nr. 303 bevat briefwisseling (periode 1941-1944) inzake de registratie van vr...

 6. Archief van aartsbisschop Jozef-Ernest Van Roey.

  We noteren in dit bestand vooreerst het nr. II/41. Het gaat om 4 omslagen met alfabetisch op familienaam geordende subdossiertjes (1941-1945) die briefwisseling bevatten van mensen die een beroep doen op aartsbisschop van Roey in het kader van de Jodenvervolgingen – vb. voor bescherming, het opvragen van doopaktes, interventie ten gunste van personen geviseerd door de antisemitische maatregelen, gevangenen opgesloten in de Dossinkazerne of Breendonk, … Onder nr. I/2 vinden we een dossier “bekering van Joden + doopacties” (ca. 1934-1939) waarin enkele brieven zitten inzake het dopen van Jode...

 7. Archief van rector Honoré Van Waeyenbergh.

  In dit bestand noteren we vooreerst de stukken die betrekking hebben op het Tweede Vaticaans Concilie. Nrs. 723 en 745/5 (1964-1965) bevatten respectievelijk werkdocumenten en de definitieve conciliebesluiten inzake niet-christelijke godsdiensten (“de ecclesia habitudine ad religiones non-christianas” beter bekend als Nostra Aetate). Nr. 1714 (1936) bevat een brief van het Katholiek Bureau voor Israël. Onder nr. 1731 vinden we een dossier over racisme en nationalisme. Ten slotte vermelden we nog het dossier nr. 8189 (1940-1942) dat betrekking heeft op Joodse studenten tijdens de Tweede Were...

 8. Archief René De Bakker.

  In doos 1 vinden we o.a. omzend- en convocatiebrieven (1980) van de “Groep ‘Een’. Studiegroep voor Joods-Christelijke betrekkingen”. Doos 2 bevat een dossier “Oecumene nationaal”, met daarin o.a. documenten inzake de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene waaronder notulen van vergaderingen (1989, 1991-1992), jaarverslagen van de diocesane- en subcommissies (inclusief de Nationale Commissie voor de Betrekkingen met het Jodendom)(1989, 1991), teksten en verslagen in verband met Algemene Vergaderingen en werkteksten en artikels inzake de ‘Karmel’ van Auschwitz (1989). Doos 4 bevat voore...

 9. Afdeling 6A.

  Onder nr. 20212 vinden we stukken met betrekking tot de Joodse gemeenschap te Gent. Het bevat onder andere: begeleidende briefwisseling van budgetten van de Joodse gemeenschap in Gent (1912-1931); rekeningen “van klerk tot meester” van de erfgenamen Jacques Jacobs, schatbewaarder van de Joodse gemeenschap in Gent, aan Henri Heyman en briefwisseling over de goedkeuring van de eindrekening van Heyman (1920-1934); rekeningen (1931-1940, 1962-1963, 1972-1978) en budgetten (1931-1942, 1962-1966, 1973-1978) van de synagoge in Gent; een brief van secretaris-generaal Romsee aan de provinciegouverne...

 10. 2de afdeling.

  In dit bestand noteren we enkele dossiers inzake de anti-Joodse politiek tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nr. 2/20-9856/5 handelt over “richtlijnen betreffende vreemdelingen en Joden” (1939-1942). Dossier nr. 2/20-9553/1 bevat briefwisseling over de Jodenverordeningen, circulaires van de gouverneur (o.a. over Joodse werknemers in de provinciale, gemeentelijke en intercommunale administraties), een namenlijst van de in de provincie ingeschreven Joden, … (1941). Onder nummer 2/20-9572/1 vinden we briefwisseling en een circulaire over de nationaliteit vermeld op identiteitskaarten van Joden (19...

 11. Audiovisuele verzameling.

  Vooreerst noteren we onder AV/2003/7 de cd-rom met gedigitaliseerde documenten inzake de Jodenvervolging in Gent, afkomstig uit het bestand “Reeks IX (Burgerlijke stand en bevolking) (BE / SAG / IX)”, gemaakt door het toenmalige Joods Museum voor Deportatie en Verzet (2003). Een aantal video-opnames hebben betrekking op de Joodse bevolking van Gent en gaan o.a. over de herdenking van de Joodse studenten aan de Gentse universiteit (1996; AV DZD/275-51), het boek Schrijven in de schaduw van de dood: jodenvervolging in het Gentse van Marc Verschooris (AV DZD/425-204), de reactie van de Joodse ...

 12. Collectie Beeld&Geluid.

  De collectie Beeld&Geluid bevat relevante stukken voor deze gids. Het gaat voornamelijk om foto’s, pamfletten en affiches, vaak naar aanleiding van allerlei herdenkingsplechtigheden, protesten tegen racisme en fascisme, tentoonstellingen, lezingen, … Enkele foto’s daterend uit de jaren ’30 en ’40 hebben betrekking op de antisemitische vervolgingen in Duitsland en het protest hiertegen in België. We noteren daarnaast ook foto’s van ondergedoken Joodse kinderen in de home Edward Anseele. In de collectie vinden we eveneens stickers en affiches van verschillende politieke organisaties ontwo...

 13. Archief Camille Huysmans.

  Dit archiefbestand, dat op moment van schrijven herordend en opnieuw genummerd wordt, bevat heel wat correspondentie die relevant is voor deze gids. Het gaat om briefwisseling en dossiers inzake dienstbetoon, het regelen van visa en verblijfspapieren, diverse vragen en verzoeken, … De Joodse bevolking komt hierin geregeld aan bod. We vermelden o.a. de correspondentie tussen Huysmans en allerlei particulieren en organisaties in verband met de opvang van naar Antwerpen teruggekeerde overlevenden van de concentratie- en vernietigingskampen. Ook over de kwestie van de Antwerpse diamantindustrie...

 14. Algemene Diamantbewerkersbond van België.

  We vermelden hier in de eerste plaats de twee ledenboeken, die een uitzonderlijke bron vormen voor de sociale geschiedenis van de diamantsector of genealogisch onderzoek. Het gaat om registers waarin leerling-diamantbewerkers werden ingeschreven, met vermelding van naam en familienaam, geboortedatum en –plaats, woonplaats, werkgever bij wie men in de leer ging, … Bij nagenoeg alle namen staat in de boeken eveneens een foto ingeplakt. Nr. 29.86 heeft betrekking op inschrijving van leerlingen bij “fabrieken niet in regel” (1932-1935); het tweede register onder nr. 29.87 betreft leerlingen ing...

 15. Algemene Documentatie – Fonds Marburg.

  Dit bestand bevat (kopies van) archiefdocumenten afkomstig van de Militärsbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich. Vertalingen in het Frans zijn voorhanden, geklasseerd op film- en (microfilm)kopienummer. We vinden in het bestand voornamelijk stukken afkomstig van de economische afdeling – Gruppe VII Arbeitseinsatz und Sozialwesen, inzake rekrutering en (al dan niet gedwongen) tewerkstelling van Belgen en vreemdelingen in Duitsland en noord-Frankrijk. Enkele ordners zijn specifiek relevant voor deze gids. R.184/tr.54.051 (1941-1944) handelt o.a. over anti-Joodse maatregelen en verordenin...

 16. Algemene Documentatie – Fonds Majestic.

  In dit bestand zitten (hoofdzakelijk afdrukken van gemicrofilmeerde) stukken uit het archief van de Militärverwaltung in Belgien und Nordfrankreich. De ordner “inventaire archives Majestic” (Nefors nr. 1332) bevat nota’s van het DGOS/DGVG evenals overzichten van de documenten van dit bestand. R.184/tr.77.146 beslaat 12 ordners en handelt onder andere over anti-Joodse maatregelen, de Belgische economie (vb. de lederindustrie), gedwongen tewerkstelling in Frankrijk en Duitsland (o.a. voor de Organisation Todt), verdrijving van vreemdelingen uit de kuststreek, opsporing van verdachte personen,...

 17. Algemene Documentatie – Dossinkazerne Mechelen.

  Dit bestand bevat voornamelijk de originele (soms na de oorlog geannoteerde) registers van de 28 transporten die vanuit de Dossinkazerne vertrokken naar Duitse concentratie- en vernietigingskampen. Het gaat in het bijzonder om transporten “I” tot en met “XXVI”, en om de zogenaamde “Z”-transporten (van Turkse en Hongaarse Joden en van Roma). Daarnaast vinden we ook andere documenten zoals Duitse lijsten van deze transporten, lijsten van niet-transporteerbare zieken, (naoorlogse) lijsten van de ontsnapten van het XXste transport, nota’s over het XXste transport, AIVG-fiches en een notitieboek...

 18. Algemene Documentatie – Concentratiekampen.

  Vooreerst vermelden we de omvangrijke verzameling documenten in verband met voornamelijk Duitse maar ook Franse, Nederlandse, Italiaanse, Belgische, … concentratie-, vernietigings-, interneringskampen en gevangenissen. Het gaat o.a. om de kampen Auschwitz, Bergen-Belsen, Buchenwald, Natzweiler, Dachau, Mittelbau-Dora, Flossenburg, Lublin-Majdanek, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück en Sachsenhausen. Over Buchenwald zijn de meeste documenten voorhanden. De (onvolledige) reeksen bevatten lijsten van gestorven, vermiste, overgeplaatste, gerepatrieerde, … gevangenen maar ook (eind)rapporten ov...

 19. [Section Fonds administratifs] Assistance publique et affaires sociales.

  In dit bestand bevinden zich enkele nummers die betrekking hebben op de prix Aron-Samdam (uitgereikt sinds 1929) en de verdeling van de opbrengsten van de legaten door de stad Brussel. Het gaat om stukken in verband met het beheer van de legaten van Lucien en Marianne Aron-Samdam, en de selectie van kandidaten en begunstigden. Nr. 163 bevat de grootboeken (1961-1986), die o.a. de datum, naam van de begunstigde, en de grootte van het geschonken bedrag vermelden. Onder nr. 164 vinden we de inschrijvingsformulieren (voor 1975-1988), waarin o.a. naam, voornaam, adres, geboortedatum, … worden op...

 20. [Section Fonds administratifs] Archives du Service du Personnel de la Ville de Bruxelles.

  In doos 1 van het deelbestand inzake het personeel tijdens de Tweede Wereldoorlog vinden we een dossier (nr. 2) terug over het personeel van de stad Brussel inzake het opstellen van het zgn. Jodenregister. Het gaat o.a. om stukken betreffende vacatures voor “agents temporaires”, een lijst van ca. 5000 Joden, een lijst van ambtenaren die het Jodenregister opgemaakt hebben maar ontslagen werden op 28 december 1940 (met opgave van redenen zoals “extreme traagheid”), … Vermoedelijk bevinden zich nog voor deze gids relevante dossiers in het bestand, gezien de inventarisatie op moment van schrijv...