Language of Description: Dutch
 1. Séquestres deuxième guerre mondiale. Collection des archives d'entreprises et archives du séquestre de la Brüsseler Treuhandgesellschaft (BTG).

  Les fonds décrits dans cet inventaire constituent une source très riche et unique pour étudier l'histoire socio-économique et la persécution de la population juive en Belgique. En effet, une grande variété de nationalités et d'entreprises furent désignées comme 'ennemies' par l'occupant allemand : des firmes des secteurs alimentaire, commercial, financier, industriel ou du transport, appartenant tant à des Belges qu'à des Français, Anglais, Américians ou personnes d'origine juive. En ce qui concerne les entreprises ou firmes dirigées par des étrangers, la comparaison des données avec des so...

 2. Dienst voor economische recuperatie.

  Het archief van de Dienst voor Economische Recuperatie en diens rechtsvoorganger, de Dienst voor Identificering en Vereffening, vormt een uiterst waardevol en rijk bestand voor de socio-economische geschiedenis van de bezetting en vooral van de naoorlogse periode. De DER was immers als enige bevoegd om de naoorlogse restitutiepolitiek en herstelbetalingen te coördineren. Wat het archief van de DER inhoudelijk nog interessanter maakt, is de "Gestalt switch" die de dienst in de jaren 1950 onderging: naarmate het belang van de recuperatie van schepen, koopwaar, industriële goederen en kunstwer...

 3. Ministerie van Economische Zaken. Belgische Diamantsector tijdens de Tweede Wereldoorlog

  In deze inventaris zijn de archieven beschreven van verschillende archiefvormers (en hun rechtsvoorgangers) die actief waren in de Belgische diamantsector tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 4. Ministère des Finances. Archives de Carl Requette, liquidateur du Commissariat belge au rapatriement

  Les documents de ce fonds sont soit les produits spécifiques de l'activité de liquidateur de Carl Requette, soit des copies ou des originaux de pièces rassemblées par lui pour servir de titres de créance ou de documentation, à partir des archives du Commissariat belge au Rapatriement (C.B.R.) et des dossiers transmis par le Ministère de la Santé Publique concernant l'opération de " rééquipement hospitalier " du Ministre Marteaux. Sous un volume réduit, le fonds possède une grande valeur documentaire. Il éclaire l'activité de liquidateur de Carl Requette, mais aussi celle du C.B.R. En réunis...

 5. Ministère des Affaires économiques. Direction de l'organisation professionnelle

  Les archives inventoriées ici constituent une mine d'informations pour qui s'intéresse à l'organisation et au fonctionnement de l'économie belge sous l'occupation allemande, à la collaboration économique, ou à la persécution des juifs.

 6. Ministère des Affaires Economiques. Office belge de gestion et de liquidation

  Ce fonds d'archives présente un triple intérêt. D'une part, une étude des archives nous permet de comprendre la création et le fonctionnement de l'Office Belge de Gestion et de Liquidation, organisme créé par l'état au début de la Seconde Guerre mondiale pour la gestion de biens belges. D'autre part, la vie de Belges à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, à travers les dossiers autres que ceux de la gestion de l'Office, par exemple n° 114. Enfin, une bonne partie des archives nous renseigne sur le transport maritime : bateaux, marchandises, entreprises maritimes, entreprises clientes...

 7. Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten Cie. Aangifte Overlijden Vermisten

  • Nationaal archief
  • J25642
  • Dutch
  • 1949-1962
  • 105 inventarisnummers 0,00 meter ;

  Het archief bevat correspondentie, verslagen, circulaires betreffende de werkwijze, getuigenverhoren, gegevens over deportaties, aangiftes van overlijden van vermiste, meest Joodse personen en documentatie over de Duitse concentratiekampen. Naast een "Centraal register van akten van overlijden van vermisten" zijn er nadere toegangen op naam via klappers en kaartsystemen. De VP-dossiers bevinden zich in archief Justitie / Vermiste personen (archiefinventaris 2.09.34.02).

 8. Ministerie van Binnenlandse Zaken: Bureau Invordering BiZa / Invordering

  • Nationaal archief
  • B24512
  • Dutch
  • 1942-1976
  • 1980 inventarisnummers 48,50 meter ;

  Het archief bevat dossiers betreffende vluchtelingen uit Nederland,die Zwitserland hadden bereikt, en aan wie door de Nederlandse consulaten voorschotten zijn verstrekt ter voorziening van hun levensonderhoud. Na de bezetting heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze voorschotten weer teruggevorderd.

 9. Zorg voor Vluchtelingen uit Duitsland BiZa / Vluchtelingen Duitsland

  • Nationaal archief
  • B20144
  • Dutch
  • 1938-1942
  • 6.40 meter; 163 inventarisnummers.

  Het archief van de zorg voor de vluchtelingen uit Duitsland bevat archiefbescheiden welk afkomstig zijn van het bureau Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit, het Bureau Armwezen/Vluchtelingen en van de vluchtelingenkampen Westerbork, het Lloyd-hotel (later Oostelijke Handelskade) te Amsterdam, het quarantainestation Beneden-Heyplaat te Rotterdam en het vluchtelingenkamp Koninginnehoofd te Rotterdam. De archiefbescheiden betreffen financiële stukken, stukken met betrekking tot het personeel, de bouw en de inrichting van de kampen. Tevens zijn er weekrapporten en sterktestaten van kampbewon...

 10. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Repatriëring SZ / Repatriëring

  • Nationaal archief
  • S28543
  • Dutch
  • 1942-1952
  • 15.00 meter; 590 inventarisnummers.

  Het archief van de Regeringscommissaris voor Repatriëring bestaat hoofdzakelijk uit stukken betreffende het organiseren van de repatriëring van Nederlanders. De stukken hebben o.a. betrekking op het repatriëren van Joodse Nederlanders, contacten met de U.N.R.R.A., de verzorging van de repatriandi, en de documentatie van de contacten met de missies in diverse landen.Tevens omvat het archief de archieven van de Afdeling Repatriëring en Opsporing en de Missie Willems in Polen. Ook hier treft men veel stukken aan m.b.t. haar organisatie. Er is archiefmateriaal aanwezig houdende politieke gevang...

 11. Ministerie van Binnenlandse Zaken: Opperleiding der Nieuwe Vluchtelingenkampen en Interneringsdepot BiZa / Vluchtelingenkampen

  • Nationaal archief
  • B26537
  • Dutch
  • 1918-1940
  • 0.50 meter; 21 inventarisnummers.

  Het eerste deel van het archief omvat stukken betreffende de interneringsdepots Harderwijk en Wierickerschans in de periode 1918-1921. Een aantal is gewijd aan twee beroemde ballingen: keizer Wilhelm II en zijn zoon. Verder zijn er registers en klappers betreffende de geïnterneerden. Het tweede deel betreft verschillende opvanglocaties (onder andere Nieuwersluis, Honswijk, Vlieland, Hoek van Holland, Amsterdam) in de periode 1936-1940 en verschillende nationaliteiten (Spanjaarden, Duitsers).

 12. Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en Taakvoorgangers.

  This fonds contains several relevant files, mainly with regards to the question of Jewish refugees. File nr. 531 contains documents concerning requests from Jewish institutions for exchange of refugees between the Netherlands and Belgium (1939-1941). Documents (dated 1939-1940) regarding the granting of permission to the Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen (Committee for Special Jewish Interests) to exchange minor refugees with Belgium can be found in file 912. In file nr. 1771 we also find documents concerning exchange of refugees with Belgium, in this case at the request of the Haags...

 13. Internationale Vluchtelingen Organisatie [International Refugee Organization IRO] Internationale Vluchtelingen Organisatie

  • Nationaal archief
  • Z21075
  • Dutch
  • 1945-1953
  • 3.90 meter; 203 inventarisnummers.

  Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 gegevens over diverse aspecten van migratie en opvang. Het betreft stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporte...

 14. Archives contemporaines.

  In dit archiefbestand vinden we onder de rubriek “mesures d’exception appliquées aux Juifs” een aantal dossiers inzake de anti-Joodse verordeningen van de bezetter en de behandeling van Joodse leden van de Academie tijdens de Tweede Wereldoorlog (meer specifiek de periode 1940-1941). Nr. ARB 1831 bevat briefwisseling van de secretaris inzake de eerste Jodenverordeningen (oktober 1940). Nr. ARB 1832 handelt specifiek over het geval van M. Huisman; we noteren o.a. briefwisseling met het Militair Bestuur en de secretaris van de Academie. Nrs. ARB 1833, ARB 1834 en ARB 1835 hebben betrekking op...

 15. Video- en dvd-collectie.

  In deze collectie vinden we zowel losse documentaires, documentaire reeksen, speelfilms als allerhande video-opnames van vb. journaals en andere televisieprogramma’s. Ze hebben grotendeels betrekking op de gebeurtenissen in de periode 1933-1945, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog. Relevant voor deze gids zijn de opnames die handelen over de situatie van de Joden voor de oorlog, de Jodenvervolging (deportatie, concentratiekampen), naoorlogse documentaires en getuigenissen van overlevenden, allerlei herdenkingsplechtigheden enzoverder. We noteren bij uitstek de documentaire reeksen De La...

 16. Fonds 1940-1945.

  Doos 1 (zonder titel) bevat een map “Notes biographiques FF. – liste des FF. Décédés” met daarin lijsten van tijdens de Tweede Wereldoorlog overleden logebroeders. Ze bevatten beknopte biografische notities, en zijn verdeeld in categorieën waaronder een categorie “gedeporteerde Jood”. In de doos noteren we eveneens enkele originelen van de antisemitische en antimaçonnieke publicaties Le Rampart (organe officiel de l’Épuration, Ligue anti-maçonnique belge) en haar Nederlandstalige tegenhanger “Volkswacht – Actie ter vrijwaring van ons volksch en nationaal erfgoed. Verweer tegen Jodendom, Vri...

 17. Individuele vreemdelingendossiers.

  De Dienst Bevolking bewaart in haar archief de individuele vreemdelingendossiers van de stad Gent. Het gaat om zowel ‘oude’ als ‘nieuwe’ dossiers, afhankelijk van de manier waarop ze geklasseerd en verpakt zijn. In het verleden werd reeds een selectie uitgevoerd op de dossiers; ze bevatten dan ook hoofdzakelijk algemene inlichtingsformulieren. Soms vinden we nog andere documenten en zelfs pasfoto’s terug. We merken op dat naast de individuele dossiers in dozen er nog losse inlichtingsformulieren van vreemdelingen in een 15-tal dozen (ca. 2 s.m.) worden bewaard in de ruimte waar hoofdzakelij...

 18. Stadt Eupen. Neuzeit.

  • Staatsarchiv Eupen
  • BE / SAE / 531-3-72b
  • Dutch
  • 1815-1997
  • 1647 nrs. (200,8 s.m.).

  In dit bestand vinden we een aantal voor deze gids interessante archiefbestanddelen terug. We noteren de dossiers die onder andere betrekking hebben op het herbenoemen, tijdens de periode 1940-1944, van straten en pleinen zoals de Judenstrae (zie de nrs. 328 en 330), en het dossier dat o.a. betrekking heeft op de verwijdering van de school (op verzoek van de Kreisleiter van de NSDAP) van de “halfjoden” [H.J.] en [T.J.] (nr. 314/126). Daarnaast vermelden we nog enkele stukken afkomstig van de dienst burgerlijke stand. Het gaat om dossiers met briefwisseling en verordeningen, betreffende de ...

 19. Textielcentrale te Kortrijk.

  Dit kleine archiefbestand (dat wellicht ooit behoorde tot het archief van de Textielcentrale bewaard in het ARA-AGR) is van kapitaal belang voor het reconstrueren van de ‘Joodse aanwezigheid’ in de Belgische textielindustrie. Het bevat immers kleine in enveloppen verpakte dossiers (geordend op familienaam, of op naam van de onderneming) van ‘Joodse firma’s’ wiens stock werd opgekocht. De dossiers bevatten steevast een verzendingsnota met als bijlagen een vrij gedetailleerd overzicht van de stocks, een ‘verslag’ over de aard van de goederen en boekhoudkundige stukken (vb. rekeningen). In som...