Archival Descriptions

Displaying items 81 to 100 of 37,728
 1. Kolekcja Elizy Temler i Karola Temlera

  Materiały przekazane przez Halinę Gutkowską-Temler i Jana Temlera. Korespondencja prywatna Elizy Temlerowej dot. ustalenia losów męża Karola Temlera po aresztowaniu przez NKWD w marcu 1940 r. oraz życiorys Karola Temlera; dokumentacja dot. podobozu Ravens - brück – Eberswalde i Auschwitz m.in. korespondencja Elizy Temler z b. więźniarkami, fotografie więźniarek i listy imienne

 2. Kolekcja Antoniego Dębskiego

  Materiały przekazane przez Ryszarda Wiśniewskiego. Zbiór prywatny zawierający dokumenty osobiste Antoniego Dębskiego, m.in. zaświadczenie o przebiegu służby i odznaczeniach, zdjęcia pułkowe przedstawiające Krakowską Brygadę Kawalerii 5. pułk strzelców konnych; opracowanie autorstwa Witosława Porczyńskiego pt. „Kronika działań Krakowskiej Brygady Kawalerii w kampanii 1939 r.” oraz czasopisma m.in. „Ułan Karpacki”

 3. Kolekcja Henryka Dąbkowskiego

  Materiały przekazane przez Magdalenę Dąbkowską. Dokumenty Henryka Dąb kow skiego przygotowane do publikacji pt. „Moje publikacje o Kresach”

 4. Kolekcja Zygmunta Budulskiego

  Materiały przekazane przez Jerzego Makowieckiego. Zbiór dokumentów dot. Zygmunta Budulskiego, przedwojennego działacza Stronnictwa Chłopskiego na terenie Radomia, dzia - łacza socjalistycznego w okresie II wojny światowej, osadzonego w obozach koncentracyjnych Gross-Rosen oraz Dachau

 5. Archiwum osobiste ks. Leona Więckiewicza

  Materiały przekazane przez Jadwigę Więckiewicz. Kserokopia relacji z pobytu ks. Leona Więckiewicza w obozie Gross-Rosen, biografia pt. „Kapłan według Serca Jezuso wego”, wspomnienia współwięźniów

 6. Archiwum osobiste Jana Więcka

  Materiały przekazane przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Okręg Stołeczny. Koło Terenowe nr 7 w Białej Podlaskiej. Wspomnienia Jana Więcka (1921–2000), żołnierza AK i NSZ pow. Przasnysz, więźnia Wronek; korespondencja w sprawie działalności konspiracyjnej i pracy w organach MO w Przasnyszu

 7. Archiwum osobiste Anny Szarzyńskiej-Rewskiej

  Materiały przekazane przez Krystynę Szarzyńską. Pamiętnik Anny Szarzyń skiej- Rewskiej – uczestniczki walk powstańczych – z okresu powstania warszawskiego

 8. Archiwum osobiste Władysława Smolińskiego

  Materiały przekazane przez Grażynę Michalską. Dokumenty dot. Władysława Smolińskiego ps. „Lew”, „Chińczyk”, żołnierza powstania warszawskiego

 9. Archiwum osobiste Jana Sehna

  Dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez Jana Sehna, przewodniczącego OKBZH w Krakowie, kierownika Działu Dokumentacji Państwowego Muzeum w Oświęcimiu oraz pełnomocnika ministra sprawiedliwości do ścigania zbrodniarzy niemieckich, dot. m.in. przeprowadzania czynności śledczych w sprawach karnych przeciwko zbrodniarzom wojennym, gromadzenia i zabezpieczenia materiałów dowodowych, a także ścigania i ekstradycji przestępców wojennych; dokumentacja dochodzeniowa dot. zbrodni popełnionych w latach 1939–1945, m.in. protokoły zeznań świadków oraz osób oskarżonych o przestępstwa wojenne, ekspert...

 10. Archiwum osobiste Tadeusza Rybarskiego

  Materiały przekazane przez Teresę Rybarską. Wspomnienia Tadeusza Rybarskiego spisane podczas pobytu w III Rzeszy na przymusowych robotach

 11. Archiwum osobiste Edwarda Rewera

  Materiały przekazane przez Elżbietę Litwin. Materiały dot. Edwarda Rewera: wspomnienia wojenne z lat 1939–1945 dot. kampanii wrześniowej, służby w Armii Polskiej w ZSRS i w II KP, pobytu w łagrach na Półwyspie Kola oraz na emigracji we Włoszech i w Wielkiej Brytanii do 1947 r.

 12. Archiwum osobiste Danuty Rajszewicz

  Materiały przekazane przez Remigiusza Rajszewicza. Wspomnienia Danuty Rajszewicz z okresu powstania warszawskiego

 13. Archiwum osobiste Adama Poszwińskiego

  Dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez Adama Poszwińskiego – członka organizacji konspiracyjnej Ojczyzna, kierownika Wydziału Gospodarki w Biurze Delegatury Rządu, łącznika między władzami okupacyjnymi a 111 polskimi zakładnikami internowanymi w Poznaniu w latach 1939–1940 (m.in. kopia pierwszego zarządzenia władz okupacyjnych Poznania z dnia 10 IX 1939 r. w sprawie internowania zakładników polskich, listy imienne zakładników, regulamin porządkowy dla zakładników, oświadczenia zakładników, podania rodzin zakładników o zwolnienie z obozu, wycinki prasowe z prasy okupacyjnej)

 14. Archiwum osobiste Bolesława Pasińskiego

  Materiały przekazane przez Magdalenę Jęczmyk. Wspomnienia Bolesława Pasińskiego dot. jego działalności w AK na Wileńszczyźnie do lipca 1944 r., zesłania i ucieczki z obozu w Ar - chan gielsku oraz jego losów powojennych

 15. Archiwum osobiste Feliksa Niczkie

  Materiały przekazane przez Stanisława Hofmana. Wspomnienia Feliksa Niczkie ps. „Proch”, uczestnika walk w powstaniu warszawskim, żołnierza Zgrupowania „Chrobry II”, Samodzielnej Brygada im. Czesława Mączyńskiego, oddziałów partyzanckich w lasach chojnowskich, aresztowanego przez NKWD za przynależność do NSZ

 16. Archiwum osobiste Kazimierza Koźlika

  Materiały przekazane przez Stanisława Koźlika. Dokumenty dot. pobytu Kazimierza Koźlika na robotach przymusowych w miejscowości Arenzhain k. Luckau (Arbeitsbuch, Arbeitskarte, Meldekarte, Quittungskarte)

 17. Archiwum osobiste Leona Kota

  Materiały przekazane przez Bolesława Czyżowskiego. Kserokopia relacji Leona Kota pt. „Opis rozstrzelania dwóch jeńców – Polaków przez niemieckich ludobójców w m. Bożków w 1945 r.”

 18. Archiwum osobiste Romana Gutowskiego

  Materiały przekazane przez Barbarę Thieme. Kserokopia dokumentacji z lat 1944–1999 dot. Romana Gutowskiego – żołnierza AK ps. „Zabawa”, zawierającej m.in. szkic działalności Oddziału Dyspozycyjnego II/PSK AK Krakowskiej Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej kryptonim „Bank”

 19. Archiwum osobiste Artura Greisera

  Archiwum rodzinne Artura Greisera (1897–1946), nazistowskiego polityka, Ober gruppen - führera SS, prezydenta Senatu Wolnego Miasta Gdańska, namiestnika Rzeszy w Kraju Warty, skazanego przez NTN na karę śmierci. Materiały zawierają m.in. listy oraz karty pocztowe Artura Greisera adresowane m.in. do rodziców z lat 1915–1919 i Ingrid Greiser z lat 1937–1943 oraz fotografie osobiste

 20. Archiwum osobiste Karla Fischera

  Archiwum ppłk. Karla Fischera, dowódcy Komendantury Polowej (Feldkommando) 516 w departamencie Haute-Marne (Francja), odkomenderowanego w 1942 r. w okolice Orszy (ZSRS), zawiera m.in. akta procesowe w sprawie wypłacenia odszkodowania przez koksownię w Białym Kamieniu, korespondencję prywatną i rodzinną, konspekty wykładów, opracowania, przemówienia okolicznościowe oraz broszury o charakterze wojskowym i propagandowym; materiały Feldkommando 516: rozkazy dzienne, instrukcje i odezwy; wytyczne dot. wprowadzenia zmian w administracji francuskiej oraz sprawowania nad nią nadzoru; raporty z insp...