Archival Descriptions

Displaying items 121 to 140 of 37,711
 1. Еврейска казанлъшка община – Казанлък (1942-1944)

  Протоколна книга на общината (1942-1943). Касова книга (1942). Заповеди на общината (1942). Преписка на делегата на Консисторията при общината с Комисарството по еврейски въпроси по финансови въпроси, ликвидиране на имуществото на евреи, изселването им и др. (1942-1944). Семеен регистър на общината (1942-1945). Протоколи на комисия по отпечатването на еврейски жилища (1943). Заявления и удостоверения на евреи във връзка с връщане на имотите им. (1943-1944). Бюджети за приходите и разходите на общината (1943-1944). Изходящ дневник на еврейската община (1943-1944).

 2. Комисарство за еврейските въпроси, Казанлък - преписка с Околийския управител - Казанлък за изселване на евреите от града (1943)

  Комисарство за еврейските въпроси, Казанлък - преписка с Околийския управител - Казанлък за изселване на евреите от града (1943)

 3. Кореспонденция с Общинския съюз на българските индустриалци, министерства, организации и др.

  • Correspondence with the Municipal Union of Bulgarian Industrialists, Ministries, Organizations, etc.

  Кореспонденция с Общинския съюз на българските индустриалци, министерства, организации и др. по утвърждаване бюджетите на съюзните поделения, по събиране на вноски, по ликвидацията на идустриалните предприятия на евреи, по подпомагане на пострадалите от наводнение във Видин и др.

 4. Семейни въпросници на евреите

  • Family questionnaires of the Jews
 5. 775К, Групов фонд „Еврейски общини в Нови пазар и Шумен“ (1943–1944)

  • Fund "Jewish Municipalities in Novi Pazar and Shumen" (1943-1944)

  ЕВРЕЙСКА ОБЩИНА - НОВИ ПАЗАР Окръжни и указания от комисарството за еврейски въпроси - София за попълване на деклараци във връзка със Закона за народния заем; за назначаване на учител по еврейски въпроси; молби и заявления на евреи за назначение в еврейското училище (1943–1944) Молби, заявления, позволителни, лични карти и др. във връзка с пътуването на евреи в страната по лични нужди; семейни въпросници и др. (1923–1944) Писма за утвърждаване на проектобюджета; оправдателни документи по еврейската кухня и др. (1943–1944) ЕВРЕЙСКА ОБЩИНА - ШУМЕН Семейни въпросници на евреите (1943)

 6. Групов фонд „Еврейски благотворителни дружества в Шумен“ (1915–1944)

  • Fund "Jewish Charities in Shumen" (1915-1944)

  ЕВРЕЙСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "БИКУР ХОЛИМ" Устав, рапорти от държавна сигурност и заявления до полицейския началник за провеждане на събрания, списъци с характеристики на членовете на ръководството (1934–1943) Писмо от дружеството до полицейския началник за разрешение за провеждане на забава (1939) Съобщение от управителния съвет за касовата наличност, фондовете, влоговете, имотите на дружеството (1942) ЕВРЕЙСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ЕРМАНАС АУНАДАС" Устав и списък на управителния съвет на дружеството (1921–1935) ЕВРЕЙСКО ЦИОНИСТИЧЕСКО ГИМНАСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "МАКАБИ" Устав и спи...

 7. 173К, Околийско полицейско управление – Преслав (1880-1944)

  • Regional Preslav Police Station - Preslav (1880-1944)

  Окръжни на Министерството на вътрешните работи (МВРНЗ) за провеждане на избори, налага­не политически ограничения на бежанци и евреи, издирва­не на конспиратори, преписки с областния полицейски началник, военно окръжие и общинските кметове за разследване на криминални престъпления, издирване на комунисти, нелегални, парашутисти и избяга­ли затворници, изземване на забранена литература, вестни­ци и списания, провеждане на следствия за извършени кра­жби, изнасилвания, черна борса, саботажи в индустриални предприятия (1929-1944) Заповеди и заповедни книги за назначаване, уволняване, преме...

 8. Преписка на делегата на Консисторията при Еврейска община - Добрич, с Комисарството по еврейските въпроси за изселване на евреите, техните имущества и др.

  • File of the Delegate of the Consistory at the Jewish Community - Dobrich, with the Commission for Jewish Issues for the Evacuation of the Jews, their Property, etc.
 9. ЕВРЕЙСКА НАРОДНА ОБЩИНА - ДОБРИЧ ([1941] - 1944)

  • Jewish community - Dobrich

  Ведомости за заплатите на служителите (1941 - 1944). Касова (1942) и партидна книга (1943). Преписка на делегата на Консисторията при Еврейска община - Добрич, с Комисарството по еврейските въпроси относно изселването, имуществото на евреите и др. (1942, 1943). "Входящ" дневник (1944 - 1945).

 10. Указания за борба с нелегалните, преследване на евреи, събиране на сведения за благонадеждността на запасните и наборни войници и др.

  • Guidelines for Combating Illegal, Persecution of Jews, Collecting Information on the Reliability of Reserve and Conscript Soldiers, etc.
 11. Протоколна книга от заседания на Съвета на Еврейска община - Бургас и от избор на нова Тричленната комисия.

  • Minutes of meetings of the Council of the Jewish Municipality - Bourgas and the selection of a new three-member committee.

  Протоколна книга от заседания на Съвета на Еврейска община - Бургас и от избор на нова Тричленната комисия. Оригинал. Ръкопис. Съдържа сведения за: искането на общината, да се намалят или отменят таксите за уреждане на документи за самоличност на бедните евреи (л 1); гласуването на бюджета на общината и синагогалното настоятелство (л 4 - 6, 14 - 16, 25, 45 - 46, 51, 57 - 58); съкращенията на училищния и общинския персонал и на всички разходи до минимум (л 12 - 14); назначаване на учители по еврейските и по българските предмети (л 20); създаването на комитет към Еврейската община за подпомаг...

 12. Обяви и съобщения на Еврейска община - Бургас във връзка с разпоредбите на Комисарството за еврейските въпроси

  • Announcements and Communications of the Jewish Municipality - Bourgas in connection with the provisions of the Commissariat for Jewish Affairs

  Обяви и съобщения на Еврейска община - Бургас във връзка с разпоредбите на Комисарството за еврейските въпроси - София за изселване на софийски евреи в Бургас, на бургаски евреи в Шуменско и за неплатилите араха за 1943 г. Оригинали, преписи. Машинопис, циклостил.

 13. Преписка с Комисарството по еврейските въпроси, Министерството на народното просвещение - София, Областната дирекция на полицията - Бургас и др. по дейността на общината във връзка със Закона за защита на нацията.

  • Correspondence with the Commissariat on Jewish Affairs, Ministry of National Education - Sofia, Regional Police Directorate - Bourgas and others. on the activity of the municipality in connection with the Law for the Protection of the Nation.

  Преписка с Комисарството по еврейските въпроси, Министерството на народното просвещение - София, Областната дирекция на полицията - Бургас и др. по дейността на общината във връзка със Закона за защита на нацията. Оригинали, копия, преписи. Машинопис, ръкопис. Съдържа сведения за: промените в състава на Консисторията при Еврейската община (л 3 - 4, 9); промяна в местожителството (принудително изселване на бургаски евреи и преселване на софийски и др. евреи в Бургас) (л 5, 7 - 8, 11, 17 - 19, 21 - 23, 26 - 40, 50, 53, 63, 67, 75 - 76, 102, 106, 143, 238, 266, 269, 274, 283); ликвидиране на е...

 14. Заявления от евреи до коменданта за издаване на задгранични паспорти за изселване в Палестина с приложения.

  • Requests from the Jews to the Commander for the issue of expatriate passports to Palestine with annexes.

  Заявления от евреи до коменданта за издаване на задгранични паспорти за изселване в Палестина с приложения.

 15. ЕВРЕЙСКА НАРОДНА ОБЩИНА - БУРГАС (1878 - 1944)

  • Jewish People's Municipality - BURGAS (1878 - 1944)

  Наредби и заповеди на Министерството на вътрешните работи и народното здраве за създаването на Комисарство по еврейските въпроси(1942 - 1943), окръжни от Централната консистория на евреите в България, Еврейската община в Бургас и др. (1940 - 1943), протоколни книги (1933 - 1943), преписка с Българската генерална банка, Централната консистория на евреите в България и др. за дейността на общината и на еврейските дружества, подпомагане на бедни евреи, ликвидирането на еврейските предприятия по Закона за защита на нацията и др. (1930 - 1944). Семейни регистри (1912 - 1941), съобщения от Комисар...

 16. Писмо до началник на полицията - Видин със сведения за броя на евакуираните във Видин евреи и българи

  • Letter to the Head of the Police - Vidin with information on the number of evacuated Jews and Bulgarians in Vidin

  Писмо от помощник-околийския управител, началник на полицията - Видин до помощник-областния директор, началник на полицията в областта - Враца със сведения за броя на евакуираните във Видин евреи и българи