Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 35
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej
 1. Starostwo Powiatowe w Wadowicach

  I Starostwo Powiatowe w Wadowicach z lat 1945-1950 /1951/ 1. Referat ogólny z lat 1945-1950 /sygn. 1-33/ - zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych, statut organizacyjny i instrukcja kancelaryjna, regulamin pracy i obrad, sprawy reprezentacyjne, protokoły z zebrań kierowników urzędów niezespolonych, wykazy władz i urzędów I instancji, plany pracy, sprawozdania z działalności własnej, organizacja starostwa i zasady urzędowania, zarządzenia polustracyjne, nadzorowanie i kontrola podległych urzędów, szkolenie pracowników, "wyścig pracy", podział terytorialny, sprawy rejestracji szkód wojennych...

 2. Sąd Obwodowy w Bielsku

  • Amtsgericht Bielitz
  • Local Court in Bielsko
  1. Zgłoszenia do rejestru handlowego firm handlowych, fabryk sukna, innych fabryk, przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Bielska oraz korespondencja związana ze zmianami osobowymi lub majątkowymi właścicieli, celem wpisania ich do rejestru handlowego, z lat 1851-1945, sygn. 1-801
 3. Starostwo Powiatowe w Bielsku

  • Bielsko County Governor's Office
  1. Referat Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne, sprawozdania sytuacyjne, protokoły zebrań wójtów i burmistrzów, podział administracyjny powiatu, zarządzenia poinspekcyjne władz zwierzchnich, z lat 1945-1950, sygn. 1-63 2. Referat Rachunkowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe, rozliczenia finansowe podległych instytucji (Domy Dziecka, szkoły), rozliczenia z Funduszu Państwowego Planu Inwestycyjnego, z lat 1945-1950, sygn. 64-83 3. Referat Społeczno-Polityczny: okólniki i zarządzenia, sprawy polityczne i ogólno-administracyjne, sprawy opiniodawcze, narodowościow...
 4. Urząd Skarbowy w Bielsku

  • Finanzamt Bielitz
  • Financial Office in Bielsko
  1. Podatki majątkowe, obrotowe, dochodowe oraz protokoły kontroli finansowej prywatnych przedsiębiorstw, fabryk i wolnych zawodów w Bielsku, z lat 1939-1945, sygn. 1-113
 5. Sąd Obwodowy (Wydział Zamiejscowy Sądu Obwodowego w Żywcu) w Milówce

  • Amtsgericht (Gerichtstaggericht) in Milowka

  Wydział II : akta opiekuńcze z lat [1926] 1940-1945, sygn. 1-20 Wydział III : rejestr stowarzyszeń, rejestr handlowy, sprawy cywilne, sporne z lat [1934] 1940-1944, sygn. 21-44. Wydział IV : sprawy egzekucyjne z lat 1940-1944, sygn. 45-46. Wydział V : sprawy karne z lat 1939-1945, sygn. 47-51.

 6. Areszt Sądowy w Żywcu

  • Gerichtsgefängnis in Saybusch

  Gerichtsgefangnis in Saybusch [Areszt Sądowy w Żywcu] : korespondencja ogólna w sprawach osobowych personelu urzędniczego, korespondencja dot. utrzymania i zatrudniania więźniów z lat 1940-1945, sygn. 170-180.

 7. Sąd Obwodowy w Żywcu

  • Amtsgericht in Saybusch
  • Local Court in Żywiec

  Wydział I : sprawy osobowe, organizacyjne i gospodarcze Sądu z lat 1939-1945, sygn .1-17. Wydział II : akta spraw spadkowych i opiekuńczych z lat [1919] 1939-1945, sygn. 18-54. Wydział III : akta rejestracyjne stowarzyszeń, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, akta spraw cywilnych i spornych z lat 1939-1944, sygn. 55-147. Wydział IV : akta dot. ksiąg gruntowych z lat 1940-1944, sygn. 148-151. Wydzial V : akta spraw karnych z lat 1939-1945, sygn. 152-169.

 8. Urząd Kultury Rolnej w Bielsku

  • Kulturamt Bielitz
  • Agricultural Office in Bielsko

  Urząd Kultury Rolnej w Bielsku: akta pomiarowe powiatów cieszyńskiego i żywieckiego, z lat 1940-1942, sygn. 1

 9. Burmistrz miasta Suchej

  • Der Bürgermeister der Stadt Sucha
  • Sucha Town Burgomaster
 10. Starosta Powiatu Żywieckiego

  • Der Landrat des Kreises Saybusch
  • Żywiec County Governor
 11. Sąd Obwodowy w Zatorze

  • Amtsgericht Zator
  • Local Court in Zator
 12. Sąd Obwodowy w Wadowicach

  • Amtsgericht Wadowitz
  • Local Court in Wadowice
 13. Sąd Obwodowy w Andrychowie

  • Amtsgericht Andrichau
  • Local Court in Andrychów
 14. Sąd Obwodowy w Oświęcimiu

  • Amtsgericht Auschwitz
  • Local Court in Oświęcim
 15. Sąd Obwodowy w Bielsku

  • Amtsgericht Bielitz
  • Local Court in Bielsko

  Sąd Obwodowy w Bielsku: sprawa spadkowa, z lat 1942-1944, sygn. 1

 16. Akta gminy Czechowice-Dziedzice

  • Files of the commune of Czechowice-Dziedzice

  Zarząd Gminy Czechowice- Dziedzice 1. Dział Ogólny: dekret PKWN, charakterystyka gminy, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminy, uchwały. Działalność Komisji Drogowej, Finansowo- Budżetowej, Kontroli Społecznej, Oświatowej, Planowania, Współdziałania. Protokoły posiedzeń Prez. MRN, protokoły odpraw pracowników Zarządu i referentów. Organizacja Urzędu Gminnego, podział czynności w Urzędzie Gminnym, statut organizacyjny. Wykaz członków Zarządu Gminy, Rady Narodowej i Komisji. Protokół lustracji Zarządu Gminnego, wykaz majątku ruchomego i nieruchomego Urzędu Gminnego Czechowi...

 17. Sąd Grodzki w Kalwarii

  • Bürgergericht in Kalwaria
  • Court of the first instance in Kalwaria Zebrzydowska
 18. Spółka Gruntowa dla Prowincji Górnośląskiej z o.o. w Katowicach Oddział w Bielsku

  • Real Estate Company for the Province of Upper Silesia with limited liability, Head Office in Katowice, Bielsko Branch
  • Grundstücksgesellschaft für die Provinz Oberschlesien m.b.H. Leitstelle Kattowitz Zweigstelle Bielitz
 19. Więzienie Sądu Krajowego w Bielsku

  • Landesgerichtsgefängnis Bielitz
  • Prison of the Regional Court in Bielsko

  Więzienie Sądu Krajowego w Bielsku: sprawy karne, z lat 1941-1945, sygn. 1-27

 20. Starosta Powiatu Bielskiego

  • Der Landrat des Kreises Bielitz
  • Bielsko County Governor
  1. Sprawy organizacyjne: wykaz gmin z terenu rejencji katowickiej, powierzchnia, ilość mieszkańców, sprawy dyscyplinarne dotyczące żandarmów, ankiety osobowe, sprawy karne i cywilne ludności, podatki od wynagrodzeń, z lat 1939-1944, sygn. 1-7 2. Niemiecka lista narodowościowa: wnioski o nadanie niemieckiej listy narodowościowej, ankiety, korespondencja, z lat 1940-1944, sygn. 8-27 3. Przesiedleńcy niemieccy z Rumunii: wykazy przesiedleńców, opieka finansowa, zapomogi, starania o prawo obywatelstwa miejskiego, z lat 1940-1944, sygn. 28-34 4. Karty rozpoznawcze dla ludności polskiej: wnioski ...