Archival Descriptions

Displaying items 1 to 8 of 8
Holding Institution: Rijksarchief Antwerpen / Archives de l’État à Anvers
 1. “Joden en vreemdelingen”.

  Dit bestand is cruciaal voor wat de reconstructie van de Jodenvervolging in de regio Antwerpen betreft. Het bevat hoofdzakelijk uitgaande en ingekomen briefwisseling van gouverneur Jan Grauls en zijn kabinet, met onder andere de verschillende gemeentebesturen in het arrondissement Antwerpen, de Feldkommandantur 675, de Feldkommandantur 520 en diverse organisaties (vb. het Rode Kruis), over onderwerpen zoals: het opstellen van de ‘vreemdelingenlijsten’ (o.a. lijsten met Joodse inwoners van diverse nationaliteiten), de uitwijzingsbevelen voor Joden, de Jodenverordeningen, de uitsluiting van J...

 2. SI Merksplas, Duitse afdeling.

  Dit bestand omvat archiefmateriaal gevormd door de zgn. Duitse afdeling van de gevangenis te Merksplas. We noteren onder andere briefwisseling, dienstorders, allerlei soorten lijsten in verband met de gevangenispopulatie, bevolkingsregisters, instructies en reglementen, archief van de boekhouding en medische dienst, enzoverder. In verband met de politieke gevangenen in deze instelling wijzen we vooral op de reeks opsluitingsdossiers, geordend volgens datum van uitschrijving. De dossiers beslaan de periode 1941-1944; zie de nrs. 72-245 (174 pakken in totaal). Ze bevatten geregeld stukken van...

 3. Archief van het Arbeidsambt Antwerpen; stukken in beslag genomen door het Krijgsauditoraat Antwerpen.

  Dit archiefbestand bevat documenten gevormd door de directie en de afdelingen Arbeidsbestel en Steun. Naast wet- en regelgeving over de arbeidsbemiddeling en tewerkstellingspolitiek van de bezetter, noteren we vooreerst algemene stukken in verband met de organisatie, leiding en praktische werking van het Arbeidsambt. Het gaat om o.a. notulen, correspondentie en omzendbrieven, reeksen instructies over diverse onderwerpen, nota’s en dienstorders, periodieke verslagen van de hulpkantoren en andere Arbeidsambten, stukken inzake de medische keuring, … De documenten onder de rubriek ‘Dienstverpli...

 4. Koninklijk Atheneum van Berchem.

  In dit bestand vinden we stukken die de aanwezigheid van Joodse leerlingen documenteren. We vinden vooreerst algemene stukken o.a. statistieken van de schoolbevolking, stamboeken (nrs. 1-4; periode 1934-1984), klasregisters (nrs. 6-12; 1934-1984), indicateurs van briefwisseling, … Het bestand bevat eveneens reeksen van registers o.a. van uitslagen van leerlingen uit de diverse studierichtingen, van toelatings- en overgangsexamens van de humaniora-afdelingen, van de eindexamens en van het afleveren van diploma’s en allerhande certificaten. Daarnaast noteren we mogelijk relevante stukken zoal...

 5. Archief van het Koninklijk Atheneum van Antwerpen.

  Dit bestand bevat onder nr. 1848 een aantal registers met geziene leerstof en vragen van proefwerken met betrekking tot de lessen israëlitische godsdienst (1960-1969). Het gaat in totaal om 8 schriften, waaronder een schrift van Paul Ambach. Daarnaast vermelden we nog het dossier nr. 2431, inzake de oprichting van een memoriaal en de bijhorende viering ter ere van tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen oud-leraars en oud-studenten (waaronder een aantal Joodse). Verder verwijzen we ook naar algemene reeksen, zoals de inschrijvingsregisters, indicateurs van briefwisseling (zie vb. nr. 51, v...

 6. Kerken – andere erediensten.

  In dit bestand vinden we stukken in verband met de bouw, het materiële beheer en de inrichting van de gebouwen met betrekking tot de niet-katholieke erediensten. Voor de hoofdsynagoge in de Bouwmeesterstraat te Antwerpen vinden we negen dossiers (nrs. 939 – 947; periode 1871-1968) inzake de oprichting en erkenning, de bouw van de synagoge door Ernest Stordiau, vernieuwing van de daken, herstellingen van oorlogsschade (o.a. van het rituele slachthuis), de aankoop van cultusvoorwerpen zoals Thorahrollen, … Vier dossiers (nrs. 948 – 951; periode 1922-1961) hebben betrekking op de hulpsynagoge ...

 7. Archief van het provinciebestuur Antwerpen. Archief van de 1ste afdeling, de Griffie (vanaf ca.1880), de 1ste afdeling (vanaf ca. 1890), de 3de afdeling (vanaf ca. 1900) en de 6de afdeling (vanaf ca. 1960). Dossiers inzake het bouwen en verbouwen van pastorieën.

  In dit bestand vinden we (onder nr. 86) een dossier terug inzake oorlogsschade aan roerende goederen (Lange Van Ruisbroekstraat 16) van de Antwerpse Israëlitische gemeente Machsike Hadass voor de jaren 1953-1957.

 8. Gemeente Boom.

  In het hedendaags gemeentearchief van Boom vinden we onder dossier nr. 2773 briefwisseling en onderrichtingen met betrekking tot Joden (1940-1942).