Archief van het Arbeidsambt Antwerpen; stukken in beslag genomen door het Krijgsauditoraat Antwerpen.

Identifier
BE / RAA / 511-751
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 511-751
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1946
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

220 nrs. (4,6 s.m.).

Creator(s)

Scope and Content

Dit archiefbestand bevat documenten gevormd door de directie en de afdelingen Arbeidsbestel en Steun. Naast wet- en regelgeving over de arbeidsbemiddeling en tewerkstellingspolitiek van de bezetter, noteren we vooreerst algemene stukken in verband met de organisatie, leiding en praktische werking van het Arbeidsambt. Het gaat om o.a. notulen, correspondentie en omzendbrieven, reeksen instructies over diverse onderwerpen, nota’s en dienstorders, periodieke verslagen van de hulpkantoren en andere Arbeidsambten, stukken inzake de medische keuring, … De documenten onder de rubriek ‘Dienstverplichting’ zijn wellicht het meest relevant voor deze gids. We noteren allerhande briefwisseling (o.a. betreffende de toepassing van de zgn. 2de Jodenverordening – zie nr. 123), lijsten van vrijgestelde personen, inlichtingenformulieren, instructies, verslagen inzake de tewerkstelling van werklozen, … We vinden in dit bestand eveneens documenten terug die verband houden met de (verplichte) tewerkstelling in Duitsland en Noord-Frankrijk, zoals nota’s en instructies, correspondentie, …

Finding Aids

  • B. WILLEMS, Inventaris van het archief van het Arbeidsambt Antwerpen; stukken in beslag genomen door het krijgsauditoraat Antwerpen, I 74 (Rijksarchief te Antwerpen), Brussel, ARA-AGR, 2012.

Process Info

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.