Language of Description: Polish
 1. Delegatura Rządu RP na Kraj

  Biuro Prezydialne: sytuacja w kraju i na świecie, działalność rządu, delegatury, organizacji i partii politycznych, polityka okupanta, akcja ?Burza? na Lubelszczyźnie i w Warszawie - sprawozdania, opracowania, korespondencja, wyciągi z dekretów, przeglądy prasy, 1941-1945, sygn. 202/I, t.1-57; Departament Spraw Wewnętrznych, Wydział Ogólny: sytuacja i postawa społeczeństwa, sprawy narodowościowe, polityka okupanta, stan gospodarczy kraju ? instrukcje, raporty, meldunki, przeglądy sprawozdawczo-sytuacyjne, preliminarze budżetowe, korespondencja, 1940-1945, sygn. 202/II, t.1-12; Wydział Bezpi...

 2. Archiwum Historii Mówionej

  • Archive of Oral History

  Archiwum Historii Mówionej to zbiór relacji „Świadków Czasu”, nagrywanych w formacie audio i wideo. Rejestrowane w Muzeum i poza nim świadectwa związane są z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Poznaniu i Wielkopolsce w okresie II wojny światowej. Więźniowie obozów koncentracyjnych, robotnicy przymusowi, wysiedleni, mieszkańcy okupowanej Wielkopolski w swoich osobistych i niezmiernie emocjonujących relacjach przybliżają nam wydarzenia z lat 1939–1945. Dział naukowy i edukacyjny od kilku lat opracowują biografie z Archiwum Historii Mówionej, dzięki którym nauka historii w Muzeum – mimo upływ...

 3. Rejencja Szczecińska

  • Regierung Stettin
  • Szczecin Regional Administration

  . Wydział Prezydialny 13477 j.a.: 7. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami [1762] 1801-1943; sygn. 738-1105b(sygn. 777a, 951a, 1105a, 1105b); 372 j.a. - szpitale powiatowe, fundacje, szkoły, sierocińce, kontrole rachunków, stypendia, rejestracja stowarzyszeń. 8. Statystyka 1809-1938; sygn. 1106-1731; 626 j.a. - mapy, zmiany nazw miejscowości, tabele statystyczne według powiatów, ludność, mapy rejencji ich sporządzanie i przechowywanie. 10. Sejmy krajowe 1806-1935; sygn. 1742a-1870a(1742b, 1742c, 1742d, 1870a); 133 j.a. -, zarządzenia i przepisy, wybory do sejmików komunalnych i prowincjo...

 4. Obóz pracy przymusowej do celów zbrojeniowych Degusa w Ligocie Gliwickiej

  • Rü-Lager Degusa Gleiwitz - Steigern

  Najliczniejszą grupę stanowią materiały dokumentujące sprawy wyżywienia osadzonych, zachowane w postaci ksiąg gospodarki kuchennej. W jednej z jednostek aktowych, obok lakonicznych informacji dotyczących proporcji ilościowych zatrudnionych więźniów, zawarte są również zapisy o przejęciu pod komendanturę KL Auschwitz III (Monowitz). Anteriora stanowi dokumentacja projektowa budynków, sporządzona w 1941 roku; [1941]1942-1944; sygn. 1-7

 5. Akta miasta Krakowa

  • Files of the city of Krakow

  4 Zarząd Miejski w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie 1934-1939 4.1 Wydział Główny 75 1907-1939 4.2 Wydział Gospodarczy 158 1857-1939 4.3 Wydział Finansowy 118 1908-1939 4.4 Wydział Aprowizacyjno-Targowy 3 1926-1939 4.5 Wydział Oświaty, Kultury, Sztuki i Propagandy 41 1927-1939 4.6 Wydział ds. Administracyjnych, Przemysłowych i Aprowizacyjnych 292 1874-1939 4.7 Wydział Zdrowia Publicznego 41 1934-1939 4.8 Wydział Budowlany 226 1907-1939 4.9 Wydział Wojskowy 70 1912-1939 4.10 Miejski Urząd Kontroli 20 1931-1939 4.11 Miejska Izba Obrachunkowa 16 1934-1939 5 Starosta miasta Krakowa (Der St...

 6. Materiały audio i wideo

  • Audio and Video Materials

  Na dokumentację mechaniczną składają się: filmy fabularne i dokumentalne związane z tematyką obozową i tematyką II wojny światowej, jak też taśmy magnetofonowe z nagranymi relacjami i wspomnieniami byłych więźniów oraz filmy na kasetach video i płytach DVD w różnych wersjach językowych.

 7. Fotografie

  • Photographs

  Na uwagę zasługuje dokumentacja ikonograficzna: fotografie, negatywy i mikrofilmy. Do najcenniejszych należą: • oryginalne negatywy fotografii obozowych więźniów (39 000); • kolekcja fotografii prywatnych, przywiezionych przez Żydów z Będzina do obozu (2400); • zdjęcia wykonane przez esesmanów na rampie w Birkenau podczas selekcji przeprowadzanych wśród nowo przywiezionych Żydów z Węgier w 1944 roku; • fotografie z biura SS-Zentralbauleitung stanowiące dokumentację fotograficzną wznoszonych obiektów; • fotografie wykonane na terenie obozu po jego wyzwoleniu i inne (ponad 30 000).

 8. Dokumenty z powojennych szpitali

  • Documents from Post-War Hospitals

  W zbiorach archiwalnych Muzeum znajdują się oryginalne dokumenty dotyczące funkcjonowania szpitali, jakie Polski Czerwony Krzyż utworzył na terenie wyzwolonego obozu Auschwitz, a także w mieście Oświęcimiu i w Brzeszczach dla wyzwolonych więźniów. Tę część historii byłego obozu ilustrują na przykład: • spisy z danymi osobowymi wyzwolonych więźniów KL Auschwitz przebywających w szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża – jest to tzw. książka Bellerta (od nazwiska doktora Józefa Bellerta z Krakowa, który szpitalem tym kierował); • spisy wyzwolonych więźniów według ich narodowości

 9. Dokumenty dotyczące podobozów

  • Documents Concerning Sub-Camps

  Osobną część dokumentacji archiwalnej stanowią różne dokumenty dotyczące funkcjonowania niektórych podobozów KL Auschwitz. Zachowały się one w bardzo zróżnicowanym stopniu dla poszczególnych podobozów. Stosunkowo najwięcej oryginalnych akt ocalało w przypadku podobozów Jawischowitz w Jawiszowicach oraz Janinagrube w Libiążu. W zbiorach Muzeum znajdują się dokumenty dotyczące następujących podobozów KL Auschwitz: • Blechhammer w Sławęcicach koło Blachowni Śląskiej; • Charlottegrube w Rydułtowach; • Chelmek w Chełmku; • Eintrachthütte w Świętochłowicach; • Fürstengrube w Wesołej koło Mysłowic...

 10. Materiały dotyczące innych obozów koncentracyjnych

  • Materials Related to Other Concentration Camps

  Osobna częścią zbiorów archiwalnych są materiały dotyczące innych nazistowskich obozów koncentracyjnych. W tym przypadku również zdecydowaną większość dokumentów stanowią kopie. Wymienić tu należy: • listy więźniów wywiezionych z KL Dachau do KL Auschwitz oraz listy więźniów przeniesionych z KL Auschwitz do KL Dachau; • listy więźniów i więźniarek przeniesionych z KL Auschwitz do KL Buchenwald; • listy więźniów przeniesionych z KL Auschwitz do KL Flossenbürg; • listy więźniów przeniesionych z KL Auschwitz do KL Gross-Rosen; • listy więźniów i więźniarek przeniesionych z KL Auschwitz do KL S...

 11. Kopie list transportowych

  • Copies of Transport Lists

  Dzięki współpracy z różnymi instytucjami pokrewnymi na świecie zbiory Muzeum wzbogaciły się o kopie list transportowych osób deportowanych do KL Auschwitz z różnych miejsc ich koncentracji. Dotyczy to głównie deportacji Żydów. Wymienić tu należy: • listy transportowe Żydów deportowanych do KL Auschwitz z obozu w Drancy pod Paryżem; • listy transportowe Żydów deportowanych do KL Auschwitz z obozu w Westerborku w Holandii; • listy transportowe Żydów deportowanych do KL Auschwitz z miasta-getta Theresienstadt (Terezin); • listy transportowe Żydów deportowanych do KL Auschwitz przez Gestapo z B...

 12. Akta procesowe

  • Trial Files

  Historię ścigania nazistowskich zbrodniarzy wojennych ilustrują akta procesowe, które przechowywane są w zbiorach Muzeum. W większości jednak nie są to dokumenty oryginalne. Najistotniejsze znaczenie mają: • materiały z procesu Rudolfa Hössa – założyciela i pierwszego komendanta KL Auschwitz; • materiały z procesu 40 innych członków załogi KL Auschwitz, którzy – podobnie jak R. Höss – zostali postawieni przez polskim Najwyższym Trybunałem Narodowym W przypadkach obu tych zbiorów dokumentów zawierają one akty oskarżenia, zeznania byłych więźniów występujących przed sądem w charakterze świadk...

 13. Materiały obozowego ruchu oporu

  • Materials of the Camp Resistance

  Osobną część oryginalnej dokumentacji przechowywanej w Muzeum stanowią materiały związane z działalnością obozowego ruchu oporu. Na uwagę zasługują tu następujące dokumenty: • meldunki o sytuacji w obozie wysyłane okresowo tajnymi kanałami z KL Auschwitz do członków ruchu oporu działających na terenach sąsiadujących z obozem; • grypsy wysyłane nielegalnie z obozu przez więźniów; • spisy zmarłych więźniarek, które nielegalnie sporządziła w obozie więźniarka Antonina Piątkowska w oparciu o informacje z ksiąg szpitala obozowego

 14. Dokumenty Zentralbauleitungu

  • Documents of the Zentralbauleitung

  Najistotniejszymi dokumentami z tego zbioru są: • plany obozu KL Auschwitz I i KL Auschwitz II; • plany oraz dokumentacja techniczna i kosztorysy różnych projektów budowlanych prowadzonych na ternie KL Auschwitz-Birkenau (w tym plany komór gazowych i krematoriów w KL Auschwitz II-Birkenau)

 15. Dokumentacja Instytutu Higieny SS

  • Documentation of the SS Hygiene Institute

  Zasadniczą część zespołu akt Instytutu Higieny SS stanowią: • księgi główne (Hauptbüchern) – 9 tomów; • księgi pomocnicze (Nebenbüchern) – 8 tomów; • zlecenia na przeprowadzenie różnego rodzaju badań na próbkach krwi i wydzielin fizjologicznych oraz ich wyniki – 62 tomy.

 16. Korespondencja więźniów

  • Correspondence of Prisoners

  Osobną część kolekcji oryginalnych dokumentów stanowi zbiór korespondencji obozowej więźniów. Są to listy obozowe oraz obozowe karty pocztowe wysyłane oficjalnie przez więźniów i więźniarki KL Auschwitz do ich bliskich na wolności. Korespondencja oficjalna musiała być prowadzona na specjalnych formularzach, które więźniowie kupowali w obozowej kantynie. Listy i karty pocztowe wysłane przez więźniów z obozu musiały być pisane języku niemieckim, ponieważ przechodziły one przez ręce cenzury ustanowionej przez władze obozu. Więźniowie Żydzi, jak również sowieccy jeńcy wojenni nie mieli możliwoś...

 17. Dokumenty obozowych kancelarii

  • Documents of the Camp Offices

  Wydział I - komendantura obozu Dokumenty wydziału I dotyczą ogółu spraw związanych z załogą SS pełniącą służbę w KL Auschwitz. Stąd w tej części zbiorów archiwalnych znajdują się na przykład: • akta personalne niektórych esesmanów z załogi obozowej Auschwitz; • zbiór rozkazów komendantów obozu (z lat 1941-1944); • telegramy informujące o ucieczkach więźniów z KL Auschwitz; • telegramy informujące rodzinę o śmierci więźnia w obozie • książka uwag oficera dyżurnego (Führer vom Dienst) z wpisami z okresu od 18 V 1941 do 2 III 1943 Wydział II - wydział polityczny Dokumenty wydziału II wiążą się...

 18. Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kaliszu

  • County Office of the State Police in Kalisz
  1. Sprawy organizacyjne: rozkazy, protokoły odpraw i kontroli, sprawy personalne, wybory do rad gromadzkich i gminnych (6 j.a.; 1920-1938). 2) Życie polityczne w Kaliszu i powiecie kaliskim: sprawozdania sytuacyjne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne dotyczące działalności partii i stronnictw politycznych. (19 j.a.; 1919-1939).
 19. Zbiór afiszów

  • Collection of the Posters

  I.-II. Not relevant III. 1939-1945 - sygn. 141 - 332, Okres III odnosi się do lat okupacyjnych. W tym okresie jest wiele odezw do ludności o zgłaszanie się na wyjazd do Niemiec na roboty rolne. Początkowo odezwy mają charakter dobrowolny, a następnie wyznaczone są kontyngenty osób do wyjazdu pod groźbą bardzo surowych kar. Następne afisze dotyczą meldowania się u władz niemieckich polskich oficerów, a także o obowiązkowym meldowaniu się osób przybywających do Łowicza. Kilka afiszów dotyczących ludności żydowskiej- zarządzenie w sprawie ustalenia terenu mieszkalnego dla Żydów, podejmowanie p...

 20. Starostwo Powiatowe w Węgrowie

  • Węgrów County Governor's Office

  Referat Ogólny 1944-1950 sygn. 1-98 (brak sygn. 6, 25, 60), Referat Budżetowo-Gospodarczy 1944-1950 sygn. 99-143 (brak sygn. 103, 108, 138), Referat Społeczno-Polityczny 1945-1947, 1950 sygn. 144-186 (brak sygn. 146, 167), Referat Administracyjny 1944-1950 sygn. 187-406 (brak sygn. 265, 281, 301, 332, 360, 363), Referat Kultury i Sztuki 1944-1950 sygn. 407-465 (brak sygn. 411, 433, 440, 446, 448, 453, 457, 461), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1947 sygn. 466 (brak), Referat Weterynarii 1948 sygn. 467, Referat Rolnictwa-budżet 1948 sygn. 478, Referat Wojskowy 1945, 1949 sygn. 469-471, Ref...