Holding Institution: Държавен архив – Кърджали
  1. Градско общинско управление - Крумовград (1913-1944)

    • Krumovgrad Municipality

    Заповеди на Общинското управление 1919-1924, 1926-1943 г. Протоколни книги от сесии 1926, 1930-1931, 1935-1941 г. Протоколни книги от заседания 1923-1929, 1931-1934, 1937-1944 г. Писма до областния инспектор и кметовете за закриване на сдружения 1943 г. Писма, обявления във връзка с евакуацията на евреите 1943-1944 г. Писма и окръжни за заселване населението в Беломорието 1943 г. Писма и сведения във връзка с хигиенизирането на населените места и борбата с болестите 1943 г. Протоколи на общинската комисия по Трудово-земеделските стопанства 1938-1945 г. Протоколи на реквизиционната комисия 1...

  2. Окръжни, телеграми и писма по паспортна служба и наблюдения на чужденците и евреите.

    • Circular letters and telegrams concerning passport service and observation of foreigners and Jews.