Градско общинско управление - Крумовград (1913-1944)

  • Krumovgrad Municipality
Identifier
84К
Language of Description
Bulgarian
Dates
1913 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

2 Inventories 75 pages

Biographical History

Градското общинско управление в Крумовград се образува след октомври 1913 г. когато се назначава и първият български кмет Вьрбан Бояджиев. Целите и задачите на общината са определени от действащият тогава закон за общините, според които тя е самоуправителна ор­ганизация, но по отношение на държавното устройство е административно зависима от Министерството на вътрешните работи и неговите органи окръж­ни и околийски управители. От 1934 година съвета се е водил Крумовградско общинско управление (община) към Старозагорска област. Със заповед на Министерството на вътрешните работи и народното здраве под № 2820 от 9 август 1934 година съгласно Указ № 7 от 23 май 1934 година града се преименува от Кушу кавак на град Крумовград носещ името на българския цар Крум. Града е разположен на десния бряг на река "Бургас - дере" сега "Крумовица". В състава на съвета са били включени 24 села а именно: Вранско, Полковник Желязово, Каменка, Овчари, Скалак, Звънарка, Сърнак, Луличка, Синделци, Горна кула, Златолист, Долна кула, Ковил, Бараци, Качулка, Снеготин, Джанка, Хисар, Дъждовник, Гулийка, Рогач, Сливарка, Перуника и Пелин. Съвета е осъществявал държавната власт на своята територия и упражнявал административно - управленчески функции, като за провеждането на същите съвета е избирал Изпълнителен комитет ръководен от председател, заместник председател и секретар. Дейността на съвета се е регулирала от Закона за народните съвети, Закона за бюджета и всички правителствени разпоредби уреждащи отчетността на народните съвети.

Scope and Content

Заповеди на Общинското управление 1919-1924, 1926-1943 г. Протоколни книги от сесии 1926, 1930-1931, 1935-1941 г. Протоколни книги от заседания 1923-1929, 1931-1934, 1937-1944 г. Писма до областния инспектор и кметовете за закриване на сдружения 1943 г. Писма, обявления във връзка с евакуацията на евреите 1943-1944 г. Писма и окръжни за заселване населението в Беломорието 1943 г. Писма и сведения във връзка с хигиенизирането на населените места и борбата с болестите 1943 г. Протоколи на общинската комисия по Трудово-земеделските стопанства 1938-1945 г. Протоколи на реквизиционната комисия 1943-1944 г. Протоколи на скотовъдната комисия 1932-1947 г. Преписка по селското стопанство, сеитба, наторяване, количество добиви 1943 г. Бюджет за приходите и разходите 1935-1936, 1940-1943 г. Главен отчет за приходите и разходите 1936-1938, 1940-1943 г. Партидни приходни книги 1935-1943 г. Партидни разходни книги 1934-1943 г. Нареждания, заповеди, окръжни, постановления, правилници от висшестоящи организации по дейността 1936-1944 г. Доклади, донесения, сведения за политическото и стопанско положение на Крумовградска околия 1937-1944 г. Сведения от кмета на Крумовградска община, изпращани до Областния управител за подготовката на изборите, за осъждани лица за шпионаж 1937-1944 г. Сведения, нареждания, известия от Дирекция на полицията за образувани организации, за кандидати за общински съветници, за подпомагане на бедни турци 1936-1944 г. Сведения и съобщения от полицейските коменданти за свалените неприятелски самолети при въздушни нападения и предпазване на населението 1944 г. Декларации за ползване на земи под наем от частни лица 1937 г.

Sources

  • ARCHIVES STATE AGENCY INFORMATION SYSTEM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0