Archival Descriptions

Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie - Oddział w Radzyniu Podlaskim close
 1. Prokuratura Powiatowa w Białej Podlaskiej

  • County Public Prosecutor in Biała Podlaska

  Akta prezydialne z lat 1948-1957 (sygn. 1, 173, 175): zarządzenia i wyjaśnienia w sprawie likwidacji Prokuratury Powiatowej w Parczewie; księga kasowa, dziennik prezydialny. Repertoria i skorowidze z lat 1920-1962 (sygn. 164-172, 174, 176-179. Akta spraw z lat 1950-1957 (sygn. 2- 163): akta spraw o nadużycia finansowe, kradzieże, niedopełnienie obowiązków, składanie fałszywych zeznań, wywożenie z kraju pieniędzy, znieważenie funkcjonariuszy.

 2. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

  • Biała Podlaska County Governor’s Office

  Referat Ogólno-Organizacyjny z lat 1946-195 - 77 j.a.Referat Społeczno-Polityczny z lat 1945-1950 - 166 j.a.; Referat Administracyjny z lat 1945-1950 - 77 j.a.; Referat Karno-Administracyjny z lat 1944-1946 - 1 j.a.Referat Wojskowy z lat 1944-1949 - 78 j.a.; Referat Opieki Społecznej z lat 1944-1950 - 61 j.a.; Referat Zdrowia z lat 1945-1949 - 69 j.a.Referat Weterynarii z lat 1946-1949 - 7 j.a.Referat Przemysł i Handel z lat 1945-1950 - 61 j.a.Referat Aprowizacji z lat 1944-1950 - 42 j.a.Referat Kultury i Sztuki z lat 1945-1950 - 7 j.a.Referat Odbudowy z lat 1944-1949 - 136 j.a.Referat Pomi...

 3. Akta gminy Misie

  • Files of the commune of Misie

  Okres miedzywojenny: Dział finansowo-podatkowy z z lat 1932-1934 (2 j.a.): roczne sprawozdania rachunkowe, rejestr opłat drogowych od gruntów Dział administracyjny z lat 1933-1942 (1 j.a.): skorowidz do rejestru mieszkańców Okres okupacji: Dział finansowo-podatkowy z lat 1940-1945 (3 j.a.): budżet gminy, księgi dochodów budżetowych i sum przechodnichOkres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1952 (13 j.a.): sprawy organizacyjne urzędu, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, uchwały Rady Gminnej, protokoły z posiedzeń GRN, kontrole wewnetrzne i społeczne, protokoły posiedzeń komisj...

 4. Akta gminy Szóstka

  • Files of the commune of Szóstka

  Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1953 (29 j.a.): okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich, sprawy organizacyjne biura, plany pracy, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, akta personalne pracowników Zarządu Gminnego, sołtysów i podsołtysów, zebrania i uzrędowanie cał samorządowych, protokoły z posiedzeń GRN, protokoły z posiedzeń Zarządu, protokoły z sesji sołtysów, odprawy sołtysów, akta komisji Dział finansowo-podatkowy z lat 1943-1954 (102 j.a.): majątek gminy i gromad, budżet gminy, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, roczne sprawo...

 5. Akta gminy Wohyń

  • Files of the commune of Wohyń

  Okres zaborów: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1908-1914 (1 j.a.): postanowienia własne Dział finansowy z lat 1852-1865 (1 j.a.): korespondencja w sprawach finansowychOkres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1928-1933 (2 j.a.): sprawy organizacyjne Zarządu Gminy, sesje sołtysów, Dział finansowo-podatkowy z lat 1923-1938 (6 j.a.): budżet gminy, podatek gminny, ksiegi szarwarków, Dział gospodarki gminnej z lat 1930 (1 j.a.): sprawy rolnictwa, Dział administracyjno-społeczny z lat 1929-1939 (10 j.a.): rejestry mieszkańców gminy, rejestr osób przybywających i opuszczających gminę,...

 6. Akta gminy Żerocin

  • Files of the commune of Żerocin

  Okres zaborów: Dział administracyjny z lat 1898-1918[1946] (10 j.a.): rejestry ludności zamieszkałej w gminie, przesiedlenia, sprawy wojskoweOkres międzywojenny Dział finansowo-podatkowy z lat 1938-1939 (1 j.a.): księga sum przechodnich, Okres okupacji: Dział gospodarki gminnej z lat 1939-1941 (1 j.a.): ankieta gromadzka z wykazem gospodarstw i nardowości Dział finansowo-podatkowy z lat 1940-1943 (1 j.a.): podatek od nieruchomościOkres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (9 j.a.): okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjne Prezydium, akta personalne przewodniczącego i pracowni...

 7. Akta gminy Zahajki

  • Files of the commune of Zahajki

  Okres międzywojenny: Dział finansowo-podatkowy z lat 1935-1939 (5 j.a.): księga biercze podatku gruntowego, wykaz zaległości podatku gruntowego Dział administracyjno-społeczny z lat 1936-1939 (2 j.a.): księga inwentarzowa, rejestr osób przybywających i opuszczających gminę; Okres okupacji: Dział finansowo-podatkowy z lat 1939-1944 (19 j.a.): budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, listy rozkładu podatku gruntowego, deklaracje podatkowe sołtysów Dział gospodarki gminnej z lat 1939-1943 (4 j.a.): ewidencja gruntów i gospodarstw, księga inwentarzowa, sprawy rolne, przemysł, handel i kosz...

 8. Akta gminy Siemień

  • Files of the commune of Siemień

  Okres zaborów: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1911-1916 (13 j.a.): rozporządzenia gminne, wybory do Dumy, sprawy organizacyjne Dział finansowo-podatkowy z lat 1912-1916 (13 j.a.): wydatki gminne, rozkład podatków gminnych, pożyczki Dział gospodarki gminnej z lat 1909-1916 (7 j.a.): majątek gminy, stan kasy gminnej, spisy posiadających gospodarstwa Dział administracyjno-społeczny z lat 1902-1914 (15 j.a.): o pojawieniu się i zwalczaniu ospy, wykaz osób otrzymujących pomoc od gminy, kontrola leczących się w gminie, ubezpieczenia, pożary, szkoły i nauczyciele, sprawy chłopskie, Dział adminis...

 9. Akta gminy Suchowola

  • Files of the commune of Suchowola

  Okres zaborów: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1903, 1911 (2 j.a.): inwentarz majątku i długów gminy, postanowienia gminneOkres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1919-1938 (35 j.a.): kontrola urzędników gminy, korespondencja urzędowa, rozporządzenia i obwieszczenia własne, wybory do Sejmu, sprawy pracowników urzędu, protokoły komisji szkolnej; Dział finansowo-podatkowy z lat 1918-1938 (33 j.a.): przychody i rozchody gminy, pożyczka państwowa, budżet gminy, kasa pożyczkowo-oszczędnościowa w gminie ; Dział gospodarki gminnej z lat 1919-1923 (3 j.a.): plantacje tytoniu, komasacj...

 10. Akta gminy Tłóściec

  • Files of the commune of Tłuściec

  Okres zaborów (1 j.a.): sprawy włościańskie z lat 1880-1915Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1919-1939 (79 j.a.): zarządzenia władz nadrzędnych, ostanowienia i uchwały Rady Gminnej, posiedzenia sołtysów, zebrania Rady Gminy, wybory wójta, wybory do rad gromadzkich, wybory sołtysów i podsołtysów, wybory członków Zarządu gminnego, wybory do Sejmu, sprawy organizacyjne i ewidencja członków Związku Strzeleckiego, protokoły z zebrań Związku Strzeleckiego, sprawy organizacyjne Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej; Dział finansowo-podatkowy z lat 1921-1939 (65 j.a.): pożycz...

 11. Akta gminy Jabłoń

  • Files of the commune of Jabłoń

  Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1953 (13 j.a.): sprawy organizacyjne, uchwały GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z posiedzeń komisji, protokoły z sesji GRN, kontrole wewnętrzne i społeczne, protokoły inspekcji i zarządzenia pokontrolne; Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1953 (15 j.a.): majątek gminy i gromad, budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, raporty finansowe, wykaz podatników podatku gruntowego, kredyt komunalny, zapomogi; Dział administracyjno-społeczny z lat 1927-1928, 1947-1953 (17 j.a.): oświata i kultura, sieć szkół, lokale szkolne, gospodarka lo...

 12. Akta gminy Brzozowy Kąt

  • Files of the commune of Brzozowy Kąt

  Okres międzywojenny: Dział finansowo-budżetowy z lat 1928-1939 (7 j.a.): księgi dochodów budżetowych, sprawozdania rachunkowe, dziennik głównaOkres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1939-1942 (3 j.a.): budżet gminy, księga kasowa wójta gminy, roczne sprawozdania racunkoweOkres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1952 (5 j.a.): okólniki, sprawozdania wójta gminy, sprawy osobowe członków GRN, uchwały GRN, zebrania sołtysów Dział finansowo-budżetowy z lat 1947-1954 (75 j.a.): budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, roczne sprawozdania rachunkowe, arkusze wymiarowe po...

 13. Akta gminy Komarówka

  • Files of the commune of Komarówka

  Okres międzywojenny: Dział finansowo-podatkowy z lat 1937-1939 (2 j.a.): księgi podatku głównego Dział administracyjny z lat 1928-1933 (1 j.a.): wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłychOkres okupacji: Dział finansowo-podatkowy z lat 1939-1944 (4 ja.): księgi podatku głównego, księgi dłużników i wierzycieli, księga kasowa wójta gminyOkres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (43 j.a.): przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne gminy, miasteczek i gromad, podział administracyjny, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników prezydium, protokoły z posiedzenia GRN,...

 14. Akta gminy Biała

  • Files of the commune of Biała

  Okres zaborów i międzywojenny: księga ludności wsi Józefów z lat 1900-1930 (1 j.a.)Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (39 j.a.): przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy personalne pracowników gminnych, organizacja i obsługa Rady Narodowej, protokoły z posiedzeń GRN protokoły z sesji GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z zebrań sołtysów, kontrole wewnętrzne i społeczne, lustracje, protokoły z poseidzeń Komisji, Dział finansowo-budżetowy z lat 1946-1954 (229 j.a.): majątek gminy, budżet gminy, budżet administracyjny zakładów i przedsiębiorstw, roczne sprawozda...

 15. Akta gminy Milanów

  • Files of the commune of Milanów

  Okres zaborów: Dział administracyjny z lat 1900-1918 (13 j.a.): księgi konroli ruchu ludności, spisy ludności wsi Cichostów, skorowidz do ksiąg ludności stałejOkres miedzywojenny: Dział finansowo-podatkowy z lat 1937-1939 (1 j.a.): księga biercza podatku gruntowego Dział administracyjny z lat 1925-1939[1943] (3 j.a.): księga inwentarza gminnego, rejestr mieszkańców gminy, skorowidz do rejestru mieszkańców gminyOkres okupacji: Dział finansowo-podatkowy z lat 1940-1944 (7 j.a.): budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze na państwowy podatek gruntowyOkres PRL: Dział ogólno-o...

 16. Akta gminy Kąkolewnica

  • Files of the commune of Kąkolewnica

  Okres zaborów: Dział finansowy z lat 1912-1914 (1 j.a.): księga kasowaOkres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1927-1928 (1 j.a.): protokoły z sesji sołtysówOkres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (47 j.a.): przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne prezydium, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, protokoły posiedzeń GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z sesji sołtysów, protokoły z posiedzeń komisji, kontrole wewnętrzne i społeczne, sprawozdania sytuacyjne wójta gminy, skargi i zażalenia, sprawy osobowe członków organów gminy i praco...

 17. Akta gminy Dobryń

  • Files of the commune of Dobryń

  Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1943-1944 (3 j.a.): księgi biercze podatku, Dział administracyjny z 1940 roku (1 j.a.): ewidencja ludnościOkres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (25 j.a.): przepisy i zarządzenia ogólne,sprawy organizacyjne, uchwały , protokoły z sesji i posiedzeń GRN, uchwały Zarządu, zebrania sołtysów, wybory do Sejmu, kontrole, skargi i zażalenia, Dział finansowo-budżetowy z lat 1945-1954 (98 j.a.): budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z wykonania budżetu, księgi podatkowe, arkusze wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw ...

 18. Akta gminy Zakanale

  • Files of the commune of Zakanale

  Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1923-1930 (2 j.a.): zebrania sołtysówOkres okupacji (1 j.a.): spisy ludności z 1940 r. Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1952 (34 j.a.): przepisy i zarządzenia władz nadrzednych, sprawy osobowe, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, protokoły z posiedzeń GRN, protokoły Zarządu Gminnego, protokoły z sesji sołtysów, zebrania gromadzkie, kontrola wewnętrzna i społeczna, majątek gminy i gromad, komisje Prezydium GRN, Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (116 j.a.): budżet gminy, budżet administracyjny, zakładów i prz...

 19. Sąd Grodzki w Tucznej

  • Court of the first instance in Tuczna
 20. Sąd Grodzki w Piszczacu

  • Court of the first instance in Piszczac