Archival Descriptions

Displaying items 1 to 6 of 6
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Koszalinie
 1. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu

  Akta o sygnaturach 1-27 zawierają protokóły sesji MRN w Kołobrzegu z lat 1950-1973. Do protokółów sesji MRN dołączone są załączniki w postaci: uchwał, sprawozdań, regulaminów i planów pracy, koreferatów, referatów problemowych oraz list obecności. MRN w Kołobrzegu na swoich posiedzeniach rozpatrywała m.in: plany gospodarcze i budżety miasta oraz sprawozdania z ich wykonania; roczne sprawozdania z działalności MRN i jej organów; regulaminy i plany pracy; zmiany w składzie osobowym MRN, Prezydium MRN i komisji stałych; problemy społeczno-gospodarcze miasta i jego mieszkańców, np. sprawy gospo...

 2. Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Drawsku Pomorskim

  • Town Committee of the Polish Workers' Party in Drawsko Pomorskie

  Protokół zebrania wyborczego, 1948, sygn. 1; protokoły zebrań wyborczych kół miejskich, 1945-1948, sygn. 2.

 3. Komitet Powiatowy Polskiej Partii Robotniczej w Drawsku Pomorskim

  • County Committee of the Polish Workers' Party in Drawsko Pomorskie

  1.Wydział Organizacyjny, [1944] 1945-1948, sygn. 1-34 - m.in. konferencje powiatowe, posiedzenia plenum i egzekutywy, Komisja Międzypartyjna, narady i odprawy, plany pracy i sprawozdania, spisy członków PPR i wykluczenia z PPR, protokoły Obywatelskiego Komitetu Wyborczego Bloku Demokratycznego, wybory, instrukcje i okólniki, korespondencja; 2.Wydz. Propagandy, 1946-1948, sygn. 35-38 - instrukcje i okólniki, korespondencja, plany pracy i sprawozdania, kolportaż prasy; 3.Wydz. Rolny, 1947-1948, sygn. 39 - sprawozdania obce; 4.Wydz. Zawodowy, 1947-1948, sygn. 40 - Powiatowa Rada Związków Zawod...

 4. Wojskowy Urząd Budowlany w Koszalinie

  • Heeresbauamt Köslin
  • Military Construction Office in Koszalin
 5. Centralne Więzienie w Koszalinie

  • Central Prison in Koszalin
 6. Notariusz Hans Pohl w Złotowie

  Skorowidz nazwisk do rejestru notarialnego, 1939-1941, sygn 1; akty notarialne, 1939-1941, sygn. 2-7.