Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 100
Country: Bulgaria
 1. ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МАЛКО ТЪРНОВО (1913 - 1944)

  • Local Administration - MALKO TURNOVO (1913 - 1944)

  Окръжни, писма и др. с указания за спазване на обществения ред, начина на издаване на визи и паспарти, наблюденията на граждани и политически партии, разузнавателната дейност, въдворяването на лица, следене движението на евреите и др. (1914 - 1944), заповеди от Дирекция на полицията - София, Областно полицейско управление, Околийско управление и др. за спазване на обществения ред, провеждането на избори, охраната на гарничния район, проява на предпазливост при контакт с чужди граждани, спазване правилата за носене на оръжие, борбата с нелегалните и др. (1913 - 1944), писма за административн...

 2. Еврейска община Дупница

  • Jewish Community Dupnitsa
  • Evreiska obshtina Dupnitsa

  В средата на XVI век испанските евреи, наричани сеферадим, се заселват в Дупница и през 1578 г. имат вече своя синагога (харва). Самите местни евреи се наричали шпаньоли и говорели на развален испански език. От наличните архивни документи във фонда на Еврейската община - Дупница, не може да се установи кога точно е създадена. Вероятно това е станало веднага след заселването на евреите в Дупница. Основните функции на общината са административно-социални. Тя се занимавала с поминъка на еврейското население, просветата, подпомагане на бедни и недъгави, религия и други всестранни грижи. Най-ран...

 3. Секционен инженер по корекция на реките Канаклийка, Хасковска, Сутлийка и Азмака-Хасково (1942-1944)

  • Sectional engineer for correction of Kanakliyka, Haskovska, Sutliyka and Azmaka-Haskovo rivers (1942-1944)

  Списъци на политическите затворници в Хасковския затвор и на евреите работили на реката край с. Динево (1943). Отчети за извършената работа, сведения за атмосферните промени (1942, 1944); преписки с Хасковския затвор за извършената работа от политическите затворници и убийството на надзиратели в лагера (1943). Раздавателни списъци за надниците на работниците (1942–1944).

 4. Главно управление на народното здраве

  • Glavno upravleniye na narodnoto zdrave
  • Main Office of Public Health

  Contains drafts and correspondence regarding medical services, mobilization of Jewish dentists, and payments for confiscated dental equipment of Jewish dentists. Includes name lists of doctors sent to Thrace and Macedonia and lists of people mobilized to the health services (including mobilized Jewish doctors).

 5. Независими работнически професионални съюзи (НРПС)

  • Nezavisimi rabotnicheski profesionalni suyuzi (NRPS)
  • Independent Workers Trade Unions

  Contains appeals against military preparations, military fascist government, and increasing government spending for military preparations.

 6. Министерство на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) - Дирекция на общините и обществените грижи

  • Ministerstvo na vutreshnite raboti i narodnoto zdraviye (MVRNZ) - Direktsiya na obshtinite i obshtestvenite grizhi
  • Ministry of Internal Affairs and Public Health - Municipalities and Social Services Directorate

  The collection contains correspondence, decrees, and memoranda relating to the location of German troops, tax, financial, and property regulations, replacement of Jewish workers in the city of Vidin, Bulgaria, and memoranda regarding decorations, bonuses for the killing of partisans, and financial compensation for Allied bombardment.

 7. Български зъболекарски съюз

  • Bulgarski zubolekarski suyuz
  • Association of Bulgarian Dentists

  Contains correspondence and list of members of the Association of Bulgarian Dentists. Includes correspondence relating to the confiscation of telephones from Jewish offices and prohibition of dental practices by Jews.

 8. Комисарство по Еврейските Въпроси

  • Commissariat for Jewish Questions
  • Komisarstvo po Evreyskite Vuprosi

  Contains personal files; lists of the real estate property of Jews; lists of persons of Jewish origin; bank inventories and receipts for deposited Jewish property; correspondence regarding Jewish rights and duties, the payment of taxes by Jews, the expropriation and sale of Jewish property, the “New Territories” of Thrace and Macedonia, and the establishment of ghettos; announcements of actions for the sale of expropriated Jewish property; an agreement for the initial deportation of 20,000 Jews; reports on the rounding up and resettlement of Jews; plans for temporary concentration camps; na...

 9. Писма и други документи по разследване на лица - чужди поданици, евреи и други за удължаване сроковете им за престой

  • Letters and other documents to investigate persons - foreign subjects and Jews

  Писма и други документи по разследване на лица - чужди поданици, евреи и други за удължаване сроковете им за престой

 10. Писмо от Дирекция на полицията за забрана на евреите да пътуват до София и други градове

  • Letter from the Police Directorate to ban Jews from traveling to Sofia and other cities

  Писмо от Дирекция на полицията за забрана на евреите да пътуват до София и други градове

 11. Български фармацевтически кондиционерен съюз

  • Bulgarski farmatsevticheski konditsioneren suyuz
  • Bulgarian Pharmaceutical Union

  Contains correspondence, personal files, declarations, and lists of members of the Bulgarian Pharmaceutical Union. Includes information regarding liquidation of Jewish pharmacies according to the Protection of the Nation Act, and report to the Ministry of Health regarding transfer of pharmacy property from Jewish to non-Jewish owners.

 12. Симеон Николов Петков (1886–1974) - Личен фонд

  • Simeon Nikolov Petkov (1886-1974) - Lichen Fond
  • Papers of Simeon N. Petkov (1886-1974)

  In the fonds can be found, under the archival signature inventory 2, a.u. 434, the printed book "Dr. I. Fadenheht". It contains contributions to Prof. Yosif Fadenheht.

 13. Върховна стопанска камара

  • Vurhovna stopanska kamara
  • Supreme Chamber of Commerce

  Contains selected records from Fond 212, including draft correspondence regarding Jewish savings.

 14. Българска народна банка – Гюмюрджина

  • Bulgarska narodna banka - Gyumyurdzhina
  • Bulgarian National Bank - Gyumyurdzhina (Komotini)

  Contains questionnaires with declarations and information regarding Jewish valuables.

 15. Българска народна банка – Деде Агач

  • Bulgarska narodna banka - Dede Agach
  • Bulgarian National Bank - Dedeagach (Alexandroupoli)

  Contains signatures of supervisors of the Commissariat of Jewish Affairs, correspondence relating to Jewish property, and Jewish declarations of currency and assets held.

 16. Българска народна банка – Ксанти

  • Bulgarska narodna banka - Ksanti
  • Bulgarian National Bank - Xanthi

  Contains dossiers of Jewish declarations of currency and assets held.

 17. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

  • Council of Ministers
  • Централен държавен архив
  • ф. 284К
  • English
  • 1879-1944
  • Опис 1, 8846 а.е., 1880-1944 г. - “Протоколи на МС (1880-1944)” Постановления на Министерския съвет за прилагане ЗЗН (1941-1944)

  Опис 1, 8846 а.е., 1880-1944 г. - “Протоколи на МС (1880-1944)” Постановления на Министерския съвет за прилагане ЗЗН (1941-1944) Опис 2, 220 а.е., 1879-1944 г. - Договори, спогодби, конвенции и протоколи между България и различни страни. Опис 3, 190 а.е., 1889-1944 г. - Списъци на закони, решения, укази, окръжни и др. (1909-1933); протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт (1941); спогодби между българското и германското правителства за уточняване въпроси в областта на наказателното право, възниквали след установяването на германските войски в България (1941) и между БНБ ...

 18. Комисарство за еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Закон за защита на нацията (ЗЗН), бележки, изложения, доклади и др. по тълкуването и прилагането му и предложения за неговото изменение и допълване. Правилник, структура и отчети на Комисарството; протоколна книга на Съвета при комисаря по еврейските въпроси; наредби, правилници, окръжни и заповеди по прилагане ЗЗН, назначаване и уволняване служители на Комисарството и негови делегати в еврейските общини, устройството и управлението на еврейските общини и др. Заповеди, преписки, изложения, рапорти, протоколи и др. по ликвидиране на еврейски фирми и предприятия, изселване на евреи, организир...

 19. Комисарство по еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Проектозакони за защита на нацията; наредби, правилници, окръжни, заповеди на Комисарството и лични досиета на негови служители; списъци на лица от еврейски произход, на движимото и недвижимото им имущество; доклади, изложения, преписки и др. по дейността и утвърждаване бюджетите на еврейските общини; отчети, протоколи, доклади, декларации, преписки и др. по отчуждаване и разпродажба на имуществото на еврейски семейства, изселването, въдворяването им в лагери, забрана да посещават обществени места и други наложени ограничения; досиета по движението и продажбата на техни имущества; изложения...