ОКОЛИЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - МАЛКО ТЪРНОВО (1913 - 1944)

  • Local Administration - MALKO TURNOVO (1913 - 1944)
Identifier
80K
Language of Description
Bulgarian
Dates
1913 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Biographical History

Съгласно клаузите на Берлинския договор Малкотърновска околия остава в пределите на Турция до 1913 г., когато Цариградския мирен договор между Българи яи Турция (16 септ. 1913 г.) отхвърля владичеството на Турция над околиите – М. Търновска, Царевска и Свиленградска. Околйско управление – Малко Търново е създадено непосредствено след Освобождението на града. Дейността му до 1934 г. се ръководи от околийски началник, а по-късно – от околийски управител, който по предложение на окръжния управител и областен директор се назначава от МВРНЗ. Основната дейност на полицейското управление е да въдворява ред като води преследвания срещу политически и криминални престъпници, докладва на областния началник за вълнения сред населението, за разбойнически нападения, непокорство към властта, тайни организации, престъпления против държавната сигурност и др. Околийско управление – М. Търново има разкрити няколко отдела (съгл. Закона за полицията от 1889 г. и Правилник за полицията от 1938 г.) – Държавна сигурност, Криминална полиция и административна полиция. „Държавна сигурност” или т.нар. политическа полиция предотвратява антиправителствени акции на лица, групи и политически организации и въдворява политически престъпници. „Криминална полиция” разкрива престъпления от криминален характер (кражби, измами, фалшификации, убийства – без политически мотив). „Административна полиция” участва в провеждането на избори, наема сгради за околийското управление, издава визи и паспорти, регистрира адресно гражданите, оказва надзор над чужди поданици и бежанци, контролира дружества и организации, занаятитет, търговията, промишлеността и транспорта, одобрява благоустройствените мероприятия на общинските управления и извършва гражданска мобилизация. На територията на М. Търновска околия функционират 5 поделения на околийското управление – наречени полицейски участъци – в М. Търново, Царево (открито е след закриването на Околийското управление през 1940 г.), Ахтопол и с. Звездец, които изпълняват задълженията на полицията по места и се ръководят от завеждащ полицейските участъци. Околийско управление – М. Търново съществува до 9.09.1944 г. когато с ПМС от 10 септември с.г. е изградеа Народна милиция.

Archival History

Архивните документи са обособени в един инвентарен опис и обхващат периода от 1912 до 1944 г.

Scope and Content

Окръжни, писма и др. с указания за спазване на обществения ред, начина на издаване на визи и паспарти, наблюденията на граждани и политически партии, разузнавателната дейност, въдворяването на лица, следене движението на евреите и др. (1914 - 1944), заповеди от Дирекция на полицията - София, Областно полицейско управление, Околийско управление и др. за спазване на обществения ред, провеждането на избори, охраната на гарничния район, проява на предпазливост при контакт с чужди граждани, спазване правилата за носене на оръжие, борбата с нелегалните и др. (1913 - 1944), писма за административното управление, издигане на паметник на Странджанската епопея 1903 г., нелегално преминалите границата, наблюденията на пристанищата, подпомагане на семействата пострадали от въздушни нападения и др. (1912 - 1944) Окръжни, заповеди и преписка за политическите настроения в околията, конфинскуването на печатни произведения, забраната на политически събрания, икономическото и стопанско състояние на околията, уличени в комунистическа дейност служители, състоянието на политическите партии и професионални организации и др. (1923 - 1943), донесения за противодържавни прояви и нарушения на законите, за разкрита нелегална дейност и др. (1941 - 1944) Окръжни и разпоредителни писма за издаване на паспорти, визи и др. документи (1935 - 1944), писма, списъци, сведения и др. за провеждането на избори за общински съветници, народни представители (1937 - 1940), окръжни за издирване на дезертьори - чужди граждани (1942 - 1943), сведения за дейността на комунисти и за интернирани лица (1937 - 1944), заявления от бежанци за оземляване (1926), дознания и рапорти за дейността на реквизиционната комисия (1916), станали политически произшествия, издирване на лица и др. (1925 - 1944), Преписка за назначаване на учители за ръководители на домове, строеж на административни сгради и др. (1933 - 1942), донесения за дейността на дружества и съюзи, борбата с нелегалните, досиета на дружества, културно - просветни организации, читалища, стопански, търговски и занаятчийски сдружения, кооперации и др. (1923 - 1944) Преписка за мобилизираните и изплащане на помощи на семействата им, писма за издирване на знамето на Кондоловата чета, борбата с парашутистите и др. (1940 - 1943)

Sources

  • ARCHIVES STATE AGENCY INFORMATION SYSTEM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Places