Комисарство за еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs
Identifier
Fond 190К, Inventory 3
Language of Description
Bulgarian
Dates
1942 - 1945
Level of Description
Sub-fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Biographical History

Учредено през 1942 г. при МВРНЗ за провеждане на политиката на отстраняване на евреите от обществения и стопански живот и изселването им от България. Ликвидирано в началото на септ. 1944 г.

Scope and Content

Закон за защита на нацията (ЗЗН), бележки, изложения, доклади и др. по тълкуването и прилагането му и предложения за неговото изменение и допълване. Правилник, структура и отчети на Комисарството; протоколна книга на Съвета при комисаря по еврейските въпроси; наредби, правилници, окръжни и заповеди по прилагане ЗЗН, назначаване и уволняване служители на Комисарството и негови делегати в еврейските общини, устройството и управлението на еврейските общини и др. Заповеди, преписки, изложения, рапорти, протоколи и др. по ликвидиране на еврейски фирми и предприятия, изселване на евреи, организирането на лагери и въдворяването им в тях, конфискуване и разпродажба на имущество, уволняване от работа, забрана да посещават обществени места, установяване на вечерен час, носене на значки и други ограничителни мерки; по откриване, дейността и закриване на еврейски общини; по настаняване и уреждане на жилища за изселени еврейски семейства, откриване на еврейски училища и назначаване на учители, уреждане на старопиталища, безплатни кухни, отпускане на помощи на бедни евреи, издаване на разрешителни за търговия и занаятчийски услуги, и др. Списъци и сведения за евреи; декларации за имотно състояние. Финансови отчети, бюджети, приходно-разходни книги, ведомости и оправдателни документи; заповеди, преписки, протоколи и др. по утвърждаване бюджети на еврейски общини, одобряване на финансовите им отчети, превеждане на суми, набиране средства за фонд „Еврейски общини“, извършени ревизии и др. Следствени преписки по съдене на лица, участвали в гоненията на евреите при прилагането на ЗЗН.

Corporate Bodies