Holding Institution: Archiwum Państwowe w Lublinie - Oddział w Kraśniku
 1. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

  • Biłgoraj County Governor’s Office

  akta z referatu: organizacyjnego (sygn. 1-59), budżetowo-gospodarczego (sygn. 60-124, 1169), społeczno-politycznego (sygn. 125-222, 1170), administracyjnego (sygn. 223-274), karno-administracyjnego (sygn. 275-288), wojskowego (sygn. 289-324), opieki społecznej (sygn. 325-355), zdrowia (sygn. 356-406), weterynaryjnego (sygn. 407-423), Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 424-435), przemysłu i handlu (sygn. 436-546, 1171, 1177-1203), aprowizacji (sygn. 547-606, 1172), kultury i sztuki (sygn. 607-625, 1175-1176), odbudowy (sygn. 626-824), pomiarów (sygn. 825), rolnictwa i reform rolnych (sygn....

 2. Starostwo Powiatowe w Kraśniku

  • Kraśnik County Governor’s Office

  Zespół zawiera akta: Referatu Organizacyjnego (sygn. 1-49, 1350), Budżetowo- Gospodarczego (sygn. 50-64), Społeczno - Politycznego (sygn. 65-160, 1351), Administracyjnego (sygn. 161-227, 1349), Karno - Administracyjnego (sygn. 228-240), Opieki Społecznej (sygn. 241-289), Zdrowia (sygn. 290-339), Weterynaryjnego (sygn. 340-346), Powiatowego Zarządu Drogowego (sygn. 347-471), Przemysłu i Handlu (sygn. 472-508), Aprowizacji (sygn. 509-535), Odbudowy (sygn. 536-648), Rolnictwa i Reform Rolnych (sygn. 621-702, 1347-1348, 1352-1359), Powiatowego Inspektoratu Przysposobienia Rolniczego i Wojskoweg...

 3. Akta gminy Wilkołaz

  • Files of the commune of Wilkołaz

  sprawy organizacyjne z roku 1949 (sygn. 1), sprawy personalne z lat 1944-1954 (sygn. 2-7), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów z lat 1949-1954 (sygn. 8-11), protokóły sesji sołtysów z lat 1950-1954 (sygn. 12), wykazy gromad (sygn. 13), budżety z lat 1944-1954 (sygn. 14-17, 20-24), roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1948-1949 (sygn. 18-19), urządzenia i dokumenty księgowe z lat 1944-1954 (sygn. 25-45), sprawy rolnictwa z lat 1950-1953 (sygn. 46-49), oświata, kultura i sztuka z lat 1949-1953 (sygn. 50-51), opieka społeczna z lat 1949-1954 (sygn. 52-54), spra...

 4. Akta gminy Kosin

  • Files of the commune of Kosin

  sprawy personalne (sygn. 1), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 2-6, 63) protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 7-8), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 9-12), protokoły pokontrolne (sygn. 13), budżety (sygn. 14-25), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 26-29), księga sum przechodnich (sygn. 30-33), książka szczegółowa podatku gruntowego (sygn. 34-36), dziennik główna (sygn. 37-40), księgi dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych (sygn. 41-55), sprawy rolnictwa - m.in. arkusze obliczeniowe gospodarstw rolnych (sygn. 56), oświata, kultura...

 5. Akta gminy Gościeradów

  • Files of the commune of Gościeradów

  sprawy personalne (sygn. 1), protokoły Obywatelskiej Komisji Podatkowej (sygn. 2), Gminna Rada Kobieca - protokoły, zarządzenia władz nadrzędnych (sygn. 3), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 4-5), protokoły pokontrolne (sygn. 6), dziennik główna (sygn. 7-11), księgi podatkowe (sygn. 12-14), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 15), budżet (sygn. 16-19), księgi inwentarzowe (sygn. 20), księgi biercze szarwarków, wymiarów świadczeń w naturze (sygn. 21-30), wykazy gospodarstw (sygn. 31), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 32-33), domowe książki meldunkowe z poszczególnych groma...

 6. Akta gminy Urzędów

  • Files of the commune of Urzędów

  sprawy organizacyjne z lat 1945-1954 (sygn. 1-14), sprawy personalne z lat 1946-1954 (sygn. 15-23), organizacja i protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów z lat 1945-1954 (sygn. 24-46), protokóły sesji sołtysów z lat 1946-1954 (sygn. 47-49), protokoły zebrań gromadzkich z roku 1954 (sygn. 50), protokoły pokontrolne z lat 1947-1954 (sygn. 51-59), majątek gminy i gromad z lat 1944-1954 (sygn. 60-65), przedsiębiorstwa gminne z lat 1948-1954 (sygn. 66-71), budżety z lat 1944-1954 (sygn. 72-83, 178), roczne sprawozdania rachunkowe z lat 1944-1950 (sygn. 84-90), urządz...

 7. Akta gminy Potok

  • Files of the commune of Potok

  akta organizacyjne urzędu z lat: 1951-1954 (sygn. 1-3), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów z lat 1953-1954, (sygn. 4-10), sesje sołtysów oraz zebrania gromadzkie z lat 1950-1954 (sygn. 11-12), kontrole oraz inspekcje z lat 1947-1954 (sygn. 13-17), działalność finansowo-budżetowa z lat 1944-1945, 1949-1954 (sygn. 18-34), sprawy gospodarcze z lat 1948-1954 (sygn. 35-43), sprawy z zakresu Urzędów Stanu Cywilnego z lat 1946-1954 (sygn. 44-61), ewidencja mieszkańców z roku 1951(sygn. 62-77), sprawy karno-administracyjne z lat 1947-1954 (sygn. 78-79), akta z Urzę...

 8. Akta gminy Kawęczyn

  • Files of the commune of Kawęczyn

  rejestry mieszkańców (sygn. 1-25), sprawy organizacyjne (sygn. 26), sprawy personalne (sygn. 27-30), organizacja i protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 31-37) protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 38), protokoły zebrań sołtysów i ich szkolenia (sygn. 39-41), protokoły pokontrolne (sygn. 42), majątek gminy i gromad (sygn. 43), budżety (sygn. 44-45), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 46, 115-116), karty wydatków budżetu centralnego (sygn. 47-48, 113-114), sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu (sygn. 49-51), dziennik główna (sygn. 52-54), księgi po...

 9. Akta gminy Modliborzyce

  • Files of the commune of Modliborzyce

  budżet (sygn. 1), dokumentacja księgowa min. dziennik główna, księga rozchodów budżetowych, sum przechodnich (sygn. 2-18), księgi inwentarzowe (sygn. 19-21), umowy dzierżawne (sygn. 22), sprawy organizacyjne (sygn. 23-24), sprawy personalne (sygn. 25-31), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 32-41) protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 42-47), protokoły pokontrolne (sygn. 48-49), majątek gminy i gromad (sygn. 50), przedsiębiorstwa gminne (sygn. 51-52), budżety (sygn. 53-65), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 66-69), dziennik główna (sygn. 70-72)...

 10. Akta gminy Trzydnik

  • Files of the commune of Trzydnik

  sprawy organizacyjne z lat 1934-1939, 1947-1951 (sygn. 1-5, 98-103), sprawy personalne z lat 1925-1939, 1945-1952 (sygn. 6-8, 104-107), akta dotyczące wyborów do Rady Gminy, rad gromadzkich, wójta gminy z lat 1933-1936 (sygn. 9-11), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych z lat 1925-1929 (sygn. 12-13), protokoły pokontrolne z roku 1937(sygn. 14), majątek gminy i gromad z lat 1934-1939 (sygn. 15), przedsiębiorstwa gminne z roku 1936 (sygn. 16), obchody uroczystości z lat 1935-1938 (sygn. 17-19), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw z lat 1931-1944 (sygn. 20-28, 94-95), spra...

 11. Akta gminy Wola Różaniecka

  • Files of the commune of Wola Różaniecka

  Sprawy organizacyjne (sygn. 1), sprawy osobowe (sygn. 2-11), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 12-33), kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 34), majątek gminy i gromad (sygn. 35), dochody gminy (sygn. 36-38), dochody obce (sygn. 39-45), drogi i place publiczne (sygn. 46-47), rolnictwo (sygn. 48-58), oświata, kultura i sztuka (sygn. 59-64), gospodarka lokalowo - mieszkaniowa (sygn. 65-66), ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 67), bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 68), sprawy budowlane i odbudowy (sygn. 69-73), sprawy karno - administracyjne (sygn. 74-75), sprawy...

 12. Akta gminy Tarnogród

  • Files of the commune of Tarnogród

  Sprawy organizacyjne (sygn. 1-3), sprawy osobowe (sygn.5-8), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn.9-45), kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn.46-47), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn.48-62), dochody gminy (sygn.63), dochody obce (sygn.64-69), drobi i place publiczne (sygn.70-71), rolnictwo (sygn. 72-80), przemysł i handel (sygn.81), oświata, kultura i sztuka (sygn.82-95), zdrowie publiczne i akcja sanitarno porządkowa (sygn.96-99), opieka społeczna, koszty leczenia (sygn.100), gospodarka komunalna i mieszkaniowa (sygn.101-102), sprawy administracyjne (sygn...

 13. Akta gminy Annopol

  • Files of the commune of Annopol

  Sprawy organizacyjne (sygn. 1-2), sprawy personalne (sygn. 3-7), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 8-12, 14-16), plany pracy i sprawozdania GRN (sygn. 13), protokoły komornika sądowego (sygn. 17-18), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 19-21), protokoły zebrań i posiedzeń gromadzkich (sygn. 22-24), protokoły pokontrolne (sygn. 25), budżety (sygn. 26-36), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 37-41), dziennik główna (sygn. 42-46), dochody obce - podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn.47-64), sprawy rolnictwa - m.in. wykazy powierzchniowe,...

 14. Akta gminy Batorz

  • Files of the commune of Batorz

  Zarządzenia ogólne, okólniki (sygn. 1), protokoły i uchwały Rady Gminnej (sygn. 2), budżety (sygn. 3-19), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 20-33), księgi finansowe (sygn. 34-41), rejestr świadczeń drogowych (sygn. 42) księgi podatkowe (sygn. 43-52), kosztorysy na budowę dróg gminnych (sygn. 53), wybory do Sejmu (sygn. 54-56), spis ludności (sygn. 57-59), projekt urzędu gminnego (sygn. 60), sprawy organizacyjne (sygn.61), sprawy personalne (sygn. 62-65), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 66-67), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 68-70), p...

 15. Akta gminy Brzozówka

  • Files of the commune of Brzozówka

  Sprawy personalne (sygn. 1-3), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 4), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej (dalej GRN) i jej organów (sygn. 5-15), protokóły zebrań i sesji sołtysów (sygn. 16-18), protokoły zebrań i posiedzeń gromadzkich (sygn. 19), protokoły pokontrolne (sygn. 20), majątek gminy i gromad (sygn. 21), budżety (sygn. 22-33, 77), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 34-37, 40), dokumentacja księgowa (sygn. 38-39), obrót pieniężny (sygn. 41), dochody obce, podatek gruntowy, świadczenia w naturze (sygn. 42-59), sprawy rolnictwa - m.in. klasyfikacja ziemi (syg...

 16. Akta gminy Sól

  • Files of the commune of Sól

  Akta wójta gminy z lat 1863-1866 (sygn. 1-27), akta wójta gminy Sól z lat 1967-1917 (sygn. 28-473), przepisy i zarządzenia ogólne z 1927 r., (sygn. 474), sprawy organizacyjne (sygn. 475-476), sprawy osobowe (sygn. 477-480), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 481-491), budżety: administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw (sygn. 492-501), obrót pieniężny (sygn. 5-2-503), dochody obce (sygn. 504-516), ubezpieczenia rzeczowe (sygn. 517-518), drogi i place publiczne (sygn. 519), oświata, kultura i sztuka (sygn. 520), zebrania publiczne i akcje sanitarno - porządkowe (sygn. 521), op...

 17. Akta gminy Krzeszów

  • Files of the commune of Krzeszów

  Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych (sygn. 1), uchwały oraz sprawozdania kwartalne z działalności Gminnej Rady Narodowej (sygn. 2), ewidencja uchwał GRN (sygn. 3), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 4), protokoły i plany pracy komisji (sygn. 5-17), protokoły zebrań gromadzkich (sygn. 18), budżet (sygn. 19), preliminarze indywidualne wydatków (sygn. 21), dochody obce (sygn. 22), podatek gruntowy (sygn. 23-24), sprawy rolne- sprawozdania z akcji siewnej, spisy powierzchni użytków, (sygn. 25-27), oświata, kultura, sztuka (sygn. 28), sprawy gospodarki mies...

 18. Akta gminy Księżpol

  • Files of the commune of Księżpol

  Sprawy organizacyjne (sygn. 1), sprawy personalne (sygn. 2), szkolenia sołtysów (sygn. 3), protokóły Gminnej Rady Narodowej (sygn. 4), protokóły posiedzeń plenarnych GRN (sygn. 5), protokóły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 6), plany pracy Prezydium GRN (sygn. 7), sprawozdania z działalności GRN (sygn. 8), protokóły i plany pracy Komisji (sygn. 8-13), protokóły sesji sołtysów (sygn. 14), protokóły zebrań gromadzkich (sygn. 15), protokóły pokontrolne (sygn. 16), budżet (sygn. 17-24), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 25-27), dziennik główna (sygn. 28-29), sprawozdania z wykonania budżetu (...

 19. Akta gminy Goraj

  • Files of the commune of Goraj

  Protokóły Zarządu Gminnego i Gminnej Rady Narodowej (sygn. 1), dzienniki główna (sygn. 2-4),budżet (sygn. 5-9), księga dochodów budżetowych (sygn. 10), księgi wydatków budżetowych (sygn. 11-12), księgi sum przychodnich (sygn. 13-15), rozkład podatków gminnych, kontyngenty, użytki rolne (sygn. 16-18), kwartalne wykazy urodzonych parafii Goraj i Radzięcin (sygn. 19-20), sprawy organizacyjne (sygn. 21-23), sprawy osobowe (sygn. 24-26), zebrania i urzędowanie ciał samorządowych (sygn. 27), protokoły posiedzeń, zebrań i sesji Gminnej Rady Narodowej (sygn. 28-32), protokoły posiedzeń Prezydium GR...

 20. Akta gminy Huta Krzeszowska

  • Files of the commune of Huta Krzeszowska

  Sprawy organizacyjne- korespondencja z Wydziałem Powiatowym, zarządzenia, instrukcje (sygn. 1), dzienniki główna (sygn. 2-3), książka kasowa Wójta Gminy (sygn. 4), roczne sprawozdania rachunkowe (sygn. 5-7), listy rozkładu podatku gruntowego (sygn.8-12), księga biercza daniny od mieszkańców (sygn. 13), sprawy osobowe (sygn. 14), posiedzenia Rady Gminnej i Zarządu Gminnego (sygn. 15), protokoły i uchwały GRN (sygn. 16-17), plany pracy i sprawozdania z działalności GRN (sygn. 18-19), protokoły posiedzeń Prezydium GRN (sygn. 20), sprawozdania z działalności Prezydium GRN (sygn. 21), protokoły ...