Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 46
Holding Institution: Централен държавен архив
 1. Главно управление на народното здраве

  • Glavno upravleniye na narodnoto zdrave
  • Main Office of Public Health

  Contains drafts and correspondence regarding medical services, mobilization of Jewish dentists, and payments for confiscated dental equipment of Jewish dentists. Includes name lists of doctors sent to Thrace and Macedonia and lists of people mobilized to the health services (including mobilized Jewish doctors).

 2. Независими работнически професионални съюзи (НРПС)

  • Nezavisimi rabotnicheski profesionalni suyuzi (NRPS)
  • Independent Workers Trade Unions

  Contains appeals against military preparations, military fascist government, and increasing government spending for military preparations.

 3. Министерство на вътрешните работи и народното здраве (МВРНЗ) - Дирекция на общините и обществените грижи

  • Ministerstvo na vutreshnite raboti i narodnoto zdraviye (MVRNZ) - Direktsiya na obshtinite i obshtestvenite grizhi
  • Ministry of Internal Affairs and Public Health - Municipalities and Social Services Directorate

  The collection contains correspondence, decrees, and memoranda relating to the location of German troops, tax, financial, and property regulations, replacement of Jewish workers in the city of Vidin, Bulgaria, and memoranda regarding decorations, bonuses for the killing of partisans, and financial compensation for Allied bombardment.

 4. Български зъболекарски съюз

  • Bulgarski zubolekarski suyuz
  • Association of Bulgarian Dentists

  Contains correspondence and list of members of the Association of Bulgarian Dentists. Includes correspondence relating to the confiscation of telephones from Jewish offices and prohibition of dental practices by Jews.

 5. Комисарство по Еврейските Въпроси

  • Commissariat for Jewish Questions
  • Komisarstvo po Evreyskite Vuprosi

  Contains personal files; lists of the real estate property of Jews; lists of persons of Jewish origin; bank inventories and receipts for deposited Jewish property; correspondence regarding Jewish rights and duties, the payment of taxes by Jews, the expropriation and sale of Jewish property, the “New Territories” of Thrace and Macedonia, and the establishment of ghettos; announcements of actions for the sale of expropriated Jewish property; an agreement for the initial deportation of 20,000 Jews; reports on the rounding up and resettlement of Jews; plans for temporary concentration camps; na...

 6. Български фармацевтически кондиционерен съюз

  • Bulgarski farmatsevticheski konditsioneren suyuz
  • Bulgarian Pharmaceutical Union

  Contains correspondence, personal files, declarations, and lists of members of the Bulgarian Pharmaceutical Union. Includes information regarding liquidation of Jewish pharmacies according to the Protection of the Nation Act, and report to the Ministry of Health regarding transfer of pharmacy property from Jewish to non-Jewish owners.

 7. Симеон Николов Петков (1886–1974) - Личен фонд

  • Simeon Nikolov Petkov (1886-1974) - Lichen Fond
  • Papers of Simeon N. Petkov (1886-1974)

  In the fonds can be found, under the archival signature inventory 2, a.u. 434, the printed book "Dr. I. Fadenheht". It contains contributions to Prof. Yosif Fadenheht.

 8. Върховна стопанска камара

  • Vurhovna stopanska kamara
  • Supreme Chamber of Commerce

  Contains selected records from Fond 212, including draft correspondence regarding Jewish savings.

 9. Българска народна банка – Гюмюрджина

  • Bulgarska narodna banka - Gyumyurdzhina
  • Bulgarian National Bank - Gyumyurdzhina (Komotini)

  Contains questionnaires with declarations and information regarding Jewish valuables.

 10. Българска народна банка – Деде Агач

  • Bulgarska narodna banka - Dede Agach
  • Bulgarian National Bank - Dedeagach (Alexandroupoli)

  Contains signatures of supervisors of the Commissariat of Jewish Affairs, correspondence relating to Jewish property, and Jewish declarations of currency and assets held.

 11. Българска народна банка – Ксанти

  • Bulgarska narodna banka - Ksanti
  • Bulgarian National Bank - Xanthi

  Contains dossiers of Jewish declarations of currency and assets held.

 12. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

  • Council of Ministers
  • Централен държавен архив
  • ф. 284К
  • English
  • 1879-1944
  • Опис 1, 8846 а.е., 1880-1944 г. - “Протоколи на МС (1880-1944)” Постановления на Министерския съвет за прилагане ЗЗН (1941-1944)

  Опис 1, 8846 а.е., 1880-1944 г. - “Протоколи на МС (1880-1944)” Постановления на Министерския съвет за прилагане ЗЗН (1941-1944) Опис 2, 220 а.е., 1879-1944 г. - Договори, спогодби, конвенции и протоколи между България и различни страни. Опис 3, 190 а.е., 1889-1944 г. - Списъци на закони, решения, укази, окръжни и др. (1909-1933); протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт (1941); спогодби между българското и германското правителства за уточняване въпроси в областта на наказателното право, възниквали след установяването на германските войски в България (1941) и между БНБ ...

 13. Комисарство за еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Закон за защита на нацията (ЗЗН), бележки, изложения, доклади и др. по тълкуването и прилагането му и предложения за неговото изменение и допълване. Правилник, структура и отчети на Комисарството; протоколна книга на Съвета при комисаря по еврейските въпроси; наредби, правилници, окръжни и заповеди по прилагане ЗЗН, назначаване и уволняване служители на Комисарството и негови делегати в еврейските общини, устройството и управлението на еврейските общини и др. Заповеди, преписки, изложения, рапорти, протоколи и др. по ликвидиране на еврейски фирми и предприятия, изселване на евреи, организир...

 14. Комисарство по еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Проектозакони за защита на нацията; наредби, правилници, окръжни, заповеди на Комисарството и лични досиета на негови служители; списъци на лица от еврейски произход, на движимото и недвижимото им имущество; доклади, изложения, преписки и др. по дейността и утвърждаване бюджетите на еврейските общини; отчети, протоколи, доклади, декларации, преписки и др. по отчуждаване и разпродажба на имуществото на еврейски семейства, изселването, въдворяването им в лагери, забрана да посещават обществени места и други наложени ограничения; досиета по движението и продажбата на техни имущества; изложения...

 15. Комисарството по еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs

  Досиета по ликвидация на еднолични фирми, акционерни и други дружества с участие на еврейски капитали и по ликвидация на задължения на евреи към банки, предприятия, учреждения и частни лица; заповеди, преписки, протоколи и др. по конфискуване на имущество на лица от еврейски произход и на еврейски дружества, и по еднократното облагане с данък върху тяхното имущество; бюджети и проекто-бюджети на еврейски общини, оправдателни документи, описи, протоколи, преписки по приходите и разходите им; счетоводни книги на Комисарството.

 16. Драмска еврейска община

  • Jewish Community Drama
 17. Пиротска еврейска община

  • Pirotska evreiska obshtina
  • Pirot Jewish Community

  Преписки с Комисарството по еврейските въпроси и Централната консистория на евреите в България за ограничаване правата на евреите, за подготовка и изпълнение на акцията за изселване на еврейското население от Пирот; за предаване на ценностите и парите, иззети от евреи в БНБ; по ликвидирането на еврейското имущество; за настаняване на български семейства в жилища на изселени от града евреи и др. (1942-1943). Тръжни преписки по продажба на вещи (1943). Преписи от заповеди по назначаване на персонал при общината. Бюджет за приходите и разходите на общината (1942-1943). Квитанционна книга на ев...

 18. Еврейска община гр. Ксанти

  • Evreiska obshtina grad Ksanti
 19. Еврейска община гр. Ксанти

  • Evreiska obshtina grad Ksanti
  • Xanthi Jewish Community

  Ведомост за заплати на служителите при Консисторията на еврейската община в Ксанти (1942-1943). Оправдателни документи за изразходвани суми за превоз на движимо еврейско имущество и др. (1943). Книга-списък на живущите в Ксанти евреи, касова и партидни книги за приходи и разходи на общината (1942-1944).КТ

 20. Министерство на народната просвета

  • Ministerstvo na narodnata prosveta
  • Ministry of Education

  Contains a confidential letter regarding a search for Jews and an investigation about teachers who were Communist Party members.