Комисарството по еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs
Identifier
F 190K, Inventory 2
Language of Description
Bulgarian
Dates
1942 - 1945
Level of Description
Sub-fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Biographical History

Учредено през 1942 г. при МВРНЗ за провеждане на политиката на отстраняване на евреите от обществения и стопански живот и изселването им от България. Ликвидирано в началото на септ. 1944 г.

Scope and Content

Досиета по ликвидация на еднолични фирми, акционерни и други дружества с участие на еврейски капитали и по ликвидация на задължения на евреи към банки, предприятия, учреждения и частни лица; заповеди, преписки, протоколи и др. по конфискуване на имущество на лица от еврейски произход и на еврейски дружества, и по еднократното облагане с данък върху тяхното имущество; бюджети и проекто-бюджети на еврейски общини, оправдателни документи, описи, протоколи, преписки по приходите и разходите им; счетоводни книги на Комисарството.

Corporate Bodies