Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 60
Holding Institution: Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie
 1. Prokuratura przy Sądzie Okręgowym w Krakowie

  • akta administracyjne (sprawozdania w sprawie ekstradowanych przestępców wojennych, okólniki prokuratora Sądu Apelacyjnego w Krakowie, sprawozdania z konferencji i posiedzeń rad narodowych, sprawozdania z wizytacji prokuratora Sądu Okręgowego w Krakowie, orzeczenia Sądu Okręgowego w Krakowie)
 2. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie

  • akta śledztw dotyczących zbrodni niemieckich i komunistycznych popełnionych na terenie województwa krakowskiego - akta osobowe (akta personalne pracowników) - akta administracyjne (dokumentacja posiedzeń plenarnych OKBZpNP - IPN w Krakowie, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy organizacyjne, korespondencja dotycząca badawczo-dokumentacyjnych prac Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego, Zespołu NaukowoBadawczego, materiały z sesji i konferencji naukowych) - ankietyzacja miejsc i faktów zbrodni niemieckich - materiały ewidencyjne (kartoteki tematyczne eksterminacyjnej polityki okupant...
 3. Więzienie w Wadowicach*

  • akta administracyjne (wytyczne dotyczące organizacji więzienia, preliminarze budżetowe, bilanse, raporty, protokoły kontroli, raporty statystyczne, księga kar dyscyplinarnych więź niów, terminarz zwolnień więźniów, sprawy finansowe, korespondencja) - materiały ewidencyjne (księga więźniów przyjętych, imienne wykazy więźniów przekazanych w drodze ekstradycji, imienne wykazy funkcjonariuszy więzienia, ewidencja więźniów)
 4. Więzienie w Nowym Sączu*

  • akta osobowe więźniów - akta administracyjne (pisma ogólne, zarządzenia, rozkazy, listy płac) - materiały ewidencyjne (skorowidz alfabetyczny osadzonych)
 5. Więzienie w Jaworznie*

  • akta osobowe więźniów
 6. Więzienie w Fordonie*

  • akta osobowe więźniów
 7. Ośrodek Pracy Więźniów w Sierszy Wodnej*

  • akta administracyjne (protokoły odpraw, inspekcji)
 8. Ośrodek Pracy Więźniów w Jaworznie*

  • akta administracyjne (plany i sprawozdania, korespondencja dotycząca więźniów, funkcjonariuszy i sieci agenturalnej, raporty i meldunki)
 9. Ośrodek Pracy Więźniów w Brzeszczach*

  • akta administracyjne (protokoły pokontrolne, odpraw służbowych, zebrań; przepisy i zarządzenia, wyciągi z rozkazów personalnych, sprawozdania i bilanse, raporty statystyczne, meldunki sytuacyjne, przepisy kancelaryjne dla jednostek więziennych, telefonogramy, raporty i sprawy o odszkodowania dotyczące wypadków więźniów przy pracy, listy płac więźniów, szkolenia zawodowe funkcjonariuszy, karty urlopowe funkcjonariuszy, korespondencja) - materiały ewidencyjne (księga główna więźniów, wykazy funkcjonariuszy kontraktowych, wykazy więźniów przeznaczonych do przedterminowego zwolnienia, protoko...
 10. Centralne Więzienie w Tarnowie*

  • akta administracyjne (protokoły odpraw, kontroli; zarządzenia i rozkazy personalne, sprawo zdania) - materiały ewidencyjne (protokoły zdawczo-odbiorcze, wykaz personelu i więźniów)
 11. Areszt Śledczy w Myślenicach*

  • akta osób osadzonych - akta administracyjne (bilanse i sprawozdania, statystyki, protokoły posiedzeń, dziennik kores pondencyjny pism poufnych, zarządzenia i wytyczne, raporty, prośby i skargi osadzonych, protokoły pokontrolne, wykazy etatów, plany szkoleń, książki ruchu skazanych i tymczasowo aresztowanych, preliminarz dochodów i wydatków, korespondencja, księga inwentarzowa biblioteki) - materiały ewidencyjne (skorowidze, protokoły zdawczo-odbiorcze)
 12. Specjalny Sąd Karny w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu

  • akta sądowe dotyczące przestępstw popełnionych w czasie okupacji
 13. Sąd Rejonowy w Tarnowie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 14. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego - akta administracyjne (druki zwarte m.in. podręczniki kodeksów prawnych, komentarze do ustaw, materiały XX Zjazdu KPZR)
 15. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 16. Sąd Powiatowy w Tarnowie

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego - materiały ewidencyjne (repertoria, skorowidze, spisy imienne)
 17. Sąd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej z tymczasową siedzibą w Jordanowie

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 18. Sąd Powiatowy w Suchej Beskidzkiej

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 19. Sąd Powiatowy w Proszowicach

  • akta sądowe dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych - akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego
 20. Sąd Powiatowy w Oświęcimiu - Wydział Zamiejscowy w Kętach

  • akta sądowe spraw o uznanie za zmarłego