Archival Descriptions

Displaying items 1 to 8 of 8
Holding Institution: RHC Groninger Archieven
 1. Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings (der Koningin) van de provincie Groningen, 1814-1941

  Zie ook de inventaris van het archief van het kabinet van de Commissaris der provincie Groningen C.F. Staargaard, 1942 - 1945 Inventarisnummers 4867-4897 bevatten ingekomen en minuten van uitgaande stukken met betrekking tot de periode januari 1939-december 1941. Voor toegang op deze correspondentie zie de agenda's (inventarisnummers 4962-4965), repertoria (indices, inventarisnummers 5184-5187) en klappers op de repertoria 5302-5304 en 6154. Inventarisnummers 5533-5537 en 5545-5546 bevatten registers van afgifte van paspoorten respectievelijk klappers op die registers met betrekking tot de ...

 2. Provinciaal Bestuur van Groningen (1824) 1942-1976 (1987)

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van het Provinciaal Bestuur van Groningen. Inventarisnummers 2659-2668 bevatten registers van besluiten en uitgegane stukken van januari 1942 tot en met augustus 1943, inventarisnummers 1-15 bevatten de registers van besluiten en uitgegane stukken van september 1943 tot januari 1946. Agenda's van vergaderingen betreffende de periode januari 1942 tot en met december 1945 bevinden zich in de inventarisnummers 52-99. Inventarisnummers 2030 -2054 bevatten agenda's van vergaderingen, met aantekeningen over de afdoening van zaken met betrekk...

 3. Archief van het kabinet van de Commissaris der provincie Groningen C.F. Staargaard, 1942 - 1945

  Februari 1942 werd C.F. Staargaard tot Commissaris der provincie Groningen benoemd. Hij was lid van de NSB. Na de bevrijding in april 1945 is het archief vrijwel compleet aangetroffen. Wel is het personeel van de afdeling kabinet op 13 april 1945 begonnen met het verbranden van het archief., doch ten gevolge van tussenkomst van de griffier der provincie, heeft men de vernietiging tenslotte beperkt tot het bezwarende materiaal van de NSB. Evenwel zijn na de bevrijding geen personalia van het personeel der afdeling kabinet aangetroffen. Inventarisnummer 12 bevat agenda's, uitnodigingen voor e...

 4. Archief van de gemeentepolitie Groningen 1917-1995

  Na de Duitse inval werd de politie ingrijpend veranderd. Om te beginnen werd naast het Nederlandse politieapparaat een klein Duits politieapparaat ingesteld dat bestond uit de volgende onderdelen: de Ordungspolizei (Ook wel Grüne Polizei genoemd vanwege de kleur van het uniform.)-een orde politiekorps-, de Sicherheitspolizei onderverdeeld in Gestapo (politieke recherche) en de Kripo (gewone recherche). Aan de Sicherheitspolizei werd de Sicherheitsdienst nog toegevoegd, die zich met politieke recherche bezighield. Ook de Abwehr, de militaire contraspionage was op dit gebied actief.De zgn. Au...

 5. Verzameling van Dam en Sentener, 1945-1970

  Notarisklerk Ate van Dam was van 1956 tot 1968 werkzaam bij notaris R.A. Nijenhuis, voorheen Tj. Vos te Winschoten. Hij was daar speciaal belast met het beheer en de afwikkeling van nalatenschappen van joden, welke aan notaris Nijenhuis waren opgedragen. Als gevolg zijn belangstelling voor deze materie ontwikkelde hij een grote kennis op dit terrein, waardoor hij geleidelijk ook de afwikkeling van ingewikkelde en tijdrovende joodse nalatenschappen van andere notarissen in Oost-Groningen kreeg opgedragen. Zo kwam hij in aanraking met bewindvoeringen krachtens het Besluit E 100, rechtsherstel...

 6. Militair Gezag; Repatriëring, Vak I (Groningen en Drenthe), 1945

  Het archief bevat stukken met betrekking tot repatriëring. Vier inventarisnummers bevatten correspondentie van opvangcentra te Groningen: Princesseweg (inventarisnummer 2), Harmonie (inventarisnummer 3) en Helpman (inventarisnummers 5-6).

 7. Systeemkaarten van verzetsbetrokkenen (OVCG)

  Het archief bevat systeemkaarten van verzetsbetrokkenen (OVCG) en systeemkaarten met namen van personen uit het verzet, alfabetisch op achternaam gerangschikt. De kaarten zijn gescand en op de website van Groninger Archieven te raadplegen. Op de kaarten staat o.a. vermeld van welke verzetsorganisatie de betrokkenen lid waren waaronder bijvoorbeeld: Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers; KP = Knokploeg ; OD = Ordedienst; BS = Binnenlandse Strijdkrachten; NSF = Nationaal Steunfonds; PV = Politieverzet ; ID= Inlichtingendienst; IV = Individueel verzet; KV = Kerkelijk verzet; RU(G) ...

 8. Archief van de Commissie Beheersconflicten te Groningen, 1948 - 1951

  Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland te maken met het beheer van vermogens van personen die door oorlogsomstandigheden afwezig waren en hun bedrijf, huis of inboedel hadden moeten achterlaten. Evenzeer kreeg de Staat bemoeienis met vermogens van vijandelijke staten of onderdanen, NSB-ers en van personen die op grond van hun gedragingen in de bezettingstijd, ingevolge het Besluit Buitengewoon Strafrecht of het Tribunaalbesluit geïnterneerd waren of waren geweest. Voor het beheer van deze vermogens werd het Nederlands Beheersinstituut in het leven geroepen. De belangrijk...