Archival Descriptions

Displaying items 1 to 14 of 14
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Kielcach
 1. Policja Państwowa w Opocznie

  • Polish Police Station in Opoczno

  książki stacyjne

 2. Sąd Grodzki w Końskich

  • Court of the first instance in Końskie

  repertoria i skorowidze, akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności, przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego.

 3. Więzienie w Kielcach

  • Prison in Kielce

  normatywy, zarządzenia i rozkazy, akta dotyczące personelu więzienia, akta finansowe, budżety, aprowizacja więźniów, sprawy gospodarcze, transporty więźniów, opieka lekarska, ewidencja wieźniów fachowców, zwolnienie ucieczki i przekroczenia dyscyplinarne więźniów, akta personalne więźniów, księgi ewidencyjne więźniów.

 4. Sąd Grodzki w Kielcach

  • Court of the first instance in Kielce

  repertoria spraw cywilnych, spraw karnych, skorowidze spraw cywilnych, akta spraw cywilnych - C, E, Kl, Co (podział spadku, wprowadzenie w posiadanie, eksmisja z gruntu, rozgraniczenie, zawieszenie egzekucji komorniczej, udzielenie moratorium, przepisanie klauzli wykonalności lub jej nadanie, zawiadomienia o zgonach).

 5. Sąd Grodzki w Chęcinach

  • Court of the first instance in Chęciny

  repertorium sygn 1, skorowidze spraw cywilnych sygn 2, skorowidze spraw karnych sygn 3, akta spraw cywilnych sygn 4-51, akta spraw karnych sygn 52-55.

 6. Sąd Grodzki w Przedborzu

  • Court of the first instance in Przedbórz

  akta spraw cywilnych o podział spadku, eksmisję z mieszkań, zwrot długu, wyjście z niepodzielności.

 7. Sąd Okręgowy w Kielcach

  akta ogólne: sekretariat prezydialny, okólniki i zarządzenia prezesa SA w Radomiu, wykazy czynności SO w Kielcach, repertoria i skorowidze spraw cywilnych, repertoria i skorowidze spraw karnych akta szczegółowe wydział cywilny sekcja 1 - unieważnienie aktu notarialnego, rozgraniczenie, wpis do hipoteki, alimenty, zasądzenie renty, odwołanie darowizny, eksmisja z gruntu, sekcja 2 - uznanie za zmarłego, sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, ubezwłasnowolnienie i wpłaty do depozytu sądowego, wydział karny sekcja 1 - kradzież, pobicie, paserstwo, szantaż, sekcja 2 - fałszywe zeznania...

 8. Armia Krajowa Okręgu Kieleckiego - Obwód Jędrzejowski

  Placówka "Drogi" Prząsław podobwód III Góra - sprawy organizacyjne, meldunki, rozkazy, instrukcje. Obwód AK Jędrzejów - łączność konspiracyjna, sprawozdania z dywersji, reorganizacje, meldunki, wykazy rozstrzelanych, szkice sytuacyjne, Placówka "Drogi", "Młyny" wykazy ewidencyjne, meldunki, kryptonimy, dokumentacja do książki, listy, relacje, - Oddział "Spaleni".

 9. Starostwo Powiatowe w Końskich

  • Kreishauptmanschaft in Końskie
  • Końskie County Governor's Office

  wykazy osób, zarejestrowanych w Radzie Starszych Gminy Żydowskiej, którym udzielono pomocy społecznej, wnioski o wystawienie kart rozpoznawczych dla mieszkańców, budżet miasta, sprawy podatkowe i finansowe.

 10. Sąd Grodzki w Bodzentynie

  • Court of the first instance in Bodzentyn

  repertoria spraw cywilnych, skorowidz spraw karnych, terminarz C, akta spraw cywilnych C o dział spadku, zwrot nieruchomości rozgraniczenie, wyjście z niepodzielności

 11. Akta miasta Kielc

  • Files of the city of Kielce

  Akta z lat 1803-1867 to rachunki miasta , 3 j a dotyczą powstania listopadowego, z lat 1861-1862 zachowały się akta Rady Miejskiej, w aktach magistratu z lat 1867-1915 występują dane o dochodach i rozchodach miejskich, dzierżawach, stanie sanitarnym, ogrodach szkołach, rzemiosłach i przemyśle. W aktach z lat 1916-1939 występują protokoły i stenogramy posiedzeń Rady Miejskiej, spisy wyborców do Sejmu, Senatu oraz Rady Miejskiej, są też akta dotyczące obchodów rocznic, aprowizacji miasta, gospodarki, oświaty, kultury, zdrowia i opieki społecznej. W aktach z lat 1939-1944 znajdują się rozporzą...

 12. Urząd Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego przy Gubernatorze Dystryktu Radomskiego

  • Amt für Raumordnung beim Gouverneur des Distrikt Radom

  mapy fizyczne, administracyjno komunikacyjne, przemysł, energetyka, rolnictwo, leśnictwo, handel, podatki, stosunki,demograficzne i narodowościowe, szkolnictwo, osadnictwo, plany miast, budownictwo.

 13. Starostwo Powiatowe w Busku

  • Kreishauptmann in Busko

  Schemat organizacyjny, wykazy gmin, wykazy gospodarstw, wykazy upraw rolnych, wykazy agronomów, sprawozdania agronomów z działalności, schemat organizacyjny rzemiosła, wykazy rzemieślników

 14. Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Końskich. Posterunek Policji Polskiej w Borkowicach

  kontrola dochodzeń 1941-1944 sygn 1- chronologiczny zapis meldunków dotyczących przestępstw i innych wydarzeń