Sąd Grodzki w Kielcach

  • Court of the first instance in Kielce
Identifier
1159
Language of Description
Polish
Dates
1940 - 1944
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

312 files

Biographical History

Sąd Grodzki w Kielcach zakończył swą działalność z chwilą wybuchu II wojny światowej. Rozporządzeniem niemieckich władz okupacyjnych z 26 października 1939 r. O odbudowie administracji okupowanych polskich obszarów utworzone zostało Generalne Gubernatorstwo z siedzibą w Krakowie. (Dziennik Rozporządzeń GG z 1939 roku nr 1 z 26 paździerrika 1939 roku) Generalne Gubernatorstwo dzieliło się na okręgi (dystrykty): Kraków, Lublin, Radom i Warszawa. Dystrykty zaś na starostwa. W dystrykcie radomskim utworzono dziesięć starostw w tym starostwo kieleckie, Dotychczasowe prawo polskie zachowało moc, jeśli nie było sprzeczne z prawem niemieckim. Sądownictwo polskie uległo jednakże radykalnej zmianie. W dniu 26 X 1939 r. wydane zostało rozporządzenie o odbudowie wymiaru sprawiedliwości w GG (Dziennik Rozporządzeń GG z 1939 r nr 1 z 26 X 1939 r). Na mocy tegoż Rozporządzenia w GG istnieć miało sądownictwo polskie i niemieckie. Obywatele narodowości niemieckiej podlegali wyłącznie sądownictwu niemieckiemu, natomiast ludność polska sądom polskim. Sądy niemieckie miały prawo weryfikować wyroki sądów polskich. Sądy polskie w dystrykcie Radom zostały uruchomione i podjęły swe czynności w listopadzie 1939 roku, w tym także Sąd Okręgowy w Kielcach. Szczegółowo sprawy sądownictwa uregulowało Rozporządzenie o sądownictwie polskim w GG z dn 19 II 1940 r. Działające sądy grodzkie, sądy okręgowe, sądy apelacyjne podlegały bezpośredniemu nadzorowi szefa Dystryktu. Do wykonywania polskiego sądownictwa obowiazywaly polskie ustawy i rozporządzenia, jeżeli Generalny Gubernator nie postanowił inaczej. Zatrudnieni ponownie urzędnicy i pracownicy polscy zostali zobowiazani do złożenia pisemnej deklaracji o posłuszeństwie. Sąd rozpoznawał w składzie przewidywanym w polskich przepisach. Wyroki zapadały "w imieniu prawa". W sprawach karnych sąd polski mógł rozpatrywać tylko wtedy, gdy sprawa została przekazana przez niemiecką władzę. Zarządzeniem w sprawie granic okręgów niemieckich i polskich sadów w dystrykcie radomskim z dnia 16 IX 1940 ustalone zostaly granice okręgów polskich (Dz U Szefa Dystryktu Radom w GG z 1941 nr 9 z 15 VII 1941). Sąd Okręgowy w Kielcach był właściwy dla miasta Kielce i powiatów Kielce wieś, Busko i Jedrzejów. Sądowi Okręgowemu w Kielcach podlegały następujace sądy grodzkie w mieście i powiecie Kielce: Kielce, Bodzentyn, Chęciny i Daleszyce. Zasięg terytorialny Sądu Grodzkiego w Kielcach odpowiadał stanowi z przed II wojny. Podlegały mu gminy Dąbrowa, Łopuszno, Mniów, Niewachlów, Piekoszów, Samsonów, Snochowice i m. Kielce. Sąd Grodzki w Kielcach funkcjonował do końca 1944 r. Z chwilą zakończenia wojny podjął działalność w nowych warunkach ustrojowych opierając się jednakże na prawie o ustroju sadów powszechnych z 6 II 1928 r.

Scope and Content

repertoria spraw cywilnych, spraw karnych, skorowidze spraw cywilnych, akta spraw cywilnych - C, E, Kl, Co (podział spadku, wprowadzenie w posiadanie, eksmisja z gruntu, rozgraniczenie, zawieszenie egzekucji komorniczej, udzielenie moratorium, przepisanie klauzli wykonalności lub jej nadanie, zawiadomienia o zgonach).

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0