Archival Descriptions

Displaying items 1 to 5 of 5
Holding Institution: Instytut Zachodni w Poznaniu
 1. Dokumenty niemieckie z okresu okupacji hitlerowskiej

  • German documents from the Nazi occupation period

  The documents of special importance to the history of the Holocaust are those gathered in Section I, among them: call no. 200 – Traktowanie Polaków i Żydów w tzw. Kraju Warty (różne zarządzenia) oraz sprawy wysiedleń z lat 1939-1943 (Treatment of Poles and Jews in the “Wartheland” [various orders], and resettlements in the years 1939-1943) call no. 398 – Przesiedlanie Polaków i Żydów do GG (Resettlement of Poles and Jews to the GG), call no. 699 – “Judentransportliste nr 1” (Jewish transport list) dated 13 December 1939; a list of 768 people deported from the camp at Główna Street in Poznań...

 2. Dział dokumentów wytworzonych po 1945 r., opracowań oraz materiałów prasowych.

  • Documents originating after 1945, scholarly analyses and press materials

  Dokumenty dotyczą: procesów zbrodniarzy niemieckich, życia społecznego i politycznego Polaków pod okupacją niemiecką w tym: polityki narodowościowej, tajnego nauczania, eksterminacji ludności polskiej, obozów koncentracyjnych, życia religijnego, konspiracji niepodległościowej, powstania warszawskiego. Ponadto w dziale tym znajdują się materiały i dokumenty: Biura Odszkodowań Wojennych z 1947 r.; Polskiego Związku Zachodniego; Sądów Grodzkich; referaty i materiały z sesji naukowych.

 3. Dział Fotografii

  Około 90 % fotografii jest pochodzenia niemieckiego, pozostałe 10% polskiego. Przedstawiają: działania wojenne na obszarach Polski w 1939 i 1945 r.; działania wojenne w Europie w latach 1940-1945; warunki życia ludności polskiej, niemieckiej i ukraińskiej w Generalnym Gubernatorstwie; ludność niemiecką na terenach polskich włączonych do III Rzeszy; życie w III Rzeszy; położenie ludności polskiej w Kraju Warty; zbrodnię sowiecką w Katyniu w 1940 r.; niemieckie zbrodnie na ludności polskiej, powstanie warszawskie.

 4. Dział protokółów, zeznań świadków oraz sprawozdań z prac badawczych

  • Proceedings, witness statements and research reports regarding the period of the occupation

  Zgromadzone w tym dziale materiały dotyczą: mniejszości niemieckiej w Polsce przed 1939 r., egzekucji i pacyfikacji w latach 1939-1945; eksterminacji ludności polskiej; osadzania Polaków i Żydów w więzieniach i obozach koncentracyjnych; konspiracyjnej działalności niepodległościowej; losów kościoła katolickiego w okupowanej Polsce.

 5. Dział wspomnień, pamiętników i relacji

  Materiały dotyczą: wywiadu niemieckiego na ziemiach polskich przed agresją 1939 r., działań wojennych w 1939 r. polityki narodowościowej wobec Polaków i Żydów, obozów koncentracyjnych i jenieckich, więzień, pracy przymusowej, udziału w konspiracji niepodległościowej, powstania warszawskiego.