Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 22
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Gdańsku
 1. Wojewódzki Areszt Śledczy w Gdańsku

  Książki rozkazów dziennych (1945-1960, poz. inw. 1-24), protokoły zdawczo - odbiorcze Aresztu Śledczego w Wejherowie, Centralnego Więzienia w Gdańsku, Zakładu Karnego w Sztumie (1957-1975, poz. inw. 25-28), spisy zdawczo - odbiorcze akt, spisy dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia (1945-1968, poz. inw. 29-34). Protokoły kontroli (1969-1973, poz. inw. 35-37). Rozkazy i zarządzenia personalne (1945-1966, poz. inw. 38-59). Akta osobowe funkcjonariuszy więziennictwa (1945-1949, poz. inw. 60-341, 343-598). Wykaz osób zmarłych w więzieniu gdańskim w latach 1945-1955 - artykuł prasowy (poz. in...

 2. Starostwo Powiatowe w Kartuzach

  • Landratsamt Karthaus
  • Kartuzy County Governor's Office

  Wydział I: podział prowincji pruskiej 1878-1893, sygn.1; wybory deputowanych i landratów 1879-1919, sygn. 2-8; emigracja, imigracja, nadawanie obywatelstwa pruskiego 1841-1920, sygn. 9-17; szlachectwo, odznaczenia, zmiany nazwisk 1891-1919, sygn. 18-25; zmiany nazw miejscowości 1843-1915, sygn. 26; klasyfikacja gruntów, siatka triangulacyjna 1866-1916, sygn. 27-29; wycinki z gazet, statystyki, notowania meteorologiczne, rolnictwo, przemysł, regulacje stosunków własnościowych 1835-1920, sygn. 30-44. Wydział II: żandarmeria, szkolnictwo powszechne, opieka nad młodzieżą i przysposobiebie wojsk...

 3. Tajna Policja Państwowa /Gestapo/, Oddział Policji Państowej w Gdańsku

  Listy płac urzędników, rezerwistów Waffen SS i tajnej policji polowej.

 4. Główny Urząd Powierniczy Wschód, Urząd Powierniczy Gdańsk-Prusy Zachodnie

  • Haupttreuhandstelle Ost, Treuhandstelle Danzig-Westpreussen
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office for Danzig-West Prussia

  Umocnienie niemczyzny. Personalia urzędników. Organizacja urzędu. Biuletyny informacyjne. Posiedzenia robocze. Obrona przeciwlotnicza. Zarząd i postępowanie z majątkiem obywateli polskich. Wykaz przedsiębiorstw pod zarządem komisarycznym (przemysłowych, handlowych, młynów). Konfiskata mienia polskiego w Gdańsku. Roszczenia niemieckie. Sprawy przedsiębiorstw żeglugowych i spedycyjnych w Gdańsku i w Gdyni. Konfiskata majątku polskiego i żydowskiego na Pomorzu. Konfiskata przedsiębiorstw handlowych, sklepów, restauracji i innych. Kredyty na zakup i zagospodarowanie przez Niemców mienia polskie...

 5. Senat Wolnego Miasta Gdańska

  • Senat der Freien Stadt Danzig

  Wydział Prezydialny: powstanie i dzieje Wolnego Miasta Gdańska (WMG) 1919-1939, sygn. 1-49, Komisja Graniczna, podział mienia popruskiego 1920-1935, sygn. 50-92, konstytucja gdańska 1919-1933, sygn. 93-99, umowy i porozumienia 1917-1939, sygn. 100-290, ustawodawstwo, Volkstag i sejmiki powiatowe 1924-1939, sygn. 291-309, Senat, prezydenci 1920-1939, sygn. 310-513, Liga Narodów, komisarze, raporty 1921-1939, sygn. 514-696, sprawy wojskowe 1920-1937, sygn. 697-710, polityka zagraniczna Polski, Niemiec i WMG 1920-1939, sygn. 711-794; 1214-1354 partie polityczne 1919-1938, sygn. 795-806, przeds...

 6. Gminna Rada Narodowa w Leśnej Jani

  Księgi inspekcyjne Zarządu Gminnego i Prezydium GRN (1948-1952, sygn. 1-2). Sprawozdania z działalności Prezydium i Gminnej Rady Narodowej (1949-1954, sygn. 3-4). Protokoły posiedzeń GRN (1954-1954, sygn. 5-9). Księga uchwał GRN (1947-1950, sygn. 10). Protokoły komisji GRN (1945-1954, sygn. 11-16). Protokoły posiedzeń Prezydium GRN (1945-1954, sygn. 17-21). Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego (1945-1948, sygn. 22). Ewidencja członków GRN (1950, sygn. 23). Protokoły odpraw sołtysów z terenu gminy, protokoły zebrań gromadzkich (1945-1953, sygn. 24-25). Raporty statystyczne Zarządu Gminnego, ...

 7. Bank Ludowy w Tczewie

  • Volksbank Dirschau

  Akta własne Banku dotyczące władz, organizacji 1928-1945, sygn. 1 - 10; analizy finansowe 1944-1945, sygn. 11 - 13; akta rachunkowe, bilanse, sprawozdania finansowe, dokumentacja dot. rachunków (kont) bankowych 1940-1945, sygn. 14 - 34; listy płac 1942-1945, sygn. 35; akta kredytowe klientów Banku 1903-1945, sygn. 36 - 198; akta podatkowe 1939-1944, sygn. 199 - 204.

 8. Starostwo Powiatowe w Tczewie

  • Landratsamt Dirschau
  • Tczew Country Governor's Office

  Sprawy organizacyjne, administracja gminna (sprawozdania komisarzy urzędowych z podległych gmin) 1941-1944, sygn. 21-22; nadzór budowlany 1940-1944, sygn. 23, 26-27, 1717-1718; meldunki o dezercji 1942-1944, sygn. 25; volkssturm na terenie powiatu 1944-1945, sygn. 27a; kennkarty 1944-1945, sygn. 24, 1716; posiedzenia Komisji Weryfikacyjnej 1943, sygn. 28; spisy osób składających wnioski o wpis na niemiecką listę narodową 1942, sygn. 29-33; wnioski o wpis na niemiecką listę narodową, 1941-1944, sygn. 34-1715.

 9. Polsko-Brytyjskie Towarzystwo Okrętowe S.A.

  • Polish-British Shipping Company

  Files include official correspondence regarding reservations, copies of tickets, lists of émigré passengers, among whom were large numbers of Jews, and shipping documents. These materials are an interesting source for research into emigration of Jews from Poland on the eve of the outbreak of World War II. They contain considerable information on mutual aid campaigns by Jewish organizations, which assisted with all the formalities surrounding emigration. There is also a large volume of correspondence regarding reservations and information.

 10. Gdynia-Ameryka. Linie Żeglugowe S.A

  • Gdynia-America Shipping Lines

  The surviving files include i.a. contracts for transport of Jewish passengers on the Palestine line, official correspondence regarding people of Jewish birth being smuggled on the MS Piłsudski in the years 1935-1937, collective lists of passengers and named lists (e.g. of those travelling to Buenos Aires), passenger traffic statistics, and personal files of some passengers, including Jews from Poland and Germany.

 11. Sąd Obwodowy w Tczewie

  • Amtsgericht Dirschau
  • Local Court in Tczew

  akta generalne 1937-1945, sygn. 1-103; postępowanie z więźniami 1939-1945, sygn. 104-115; sprawy karne 1939-1945, sygn. 116-182; wnioski o wpis do ksiąg gruntowych 1939-1941, sygn. 183; oświadczenia o śmierci 1936-1945, sygn. 184-232; testamenty 1931-1944, sygn. 233; rejestr handlowy 1935-1947, sygn. 246-269; rejestr stowarzyszeń 1910-1947, sygn. 270-273; rejestr spółdzielni 1939-1947, sygn. 274-285; rejestr dokumentów 1940-1944, sygn. 286-287;

 12. Sąd Grodzki w Starogardzie Gdańskim

  • Court of the first instance in Starogard Gdański
 13. Wyższy Sąd Krajowy w Gdańsku

  • Oberlandesgericht Danzig
  • Higher Regional Court in Gdańsk
 14. Kolekcja pomorskich planów i map

  • Collection of Pomeranian plans and maps

  Under file no. 38/382, there is a photograph album from the island Wyspa Spichrzów in Gdańsk, where in 1939 the Germans set up a ghetto for the Jewish population.

 15. Wyższy Dowódca SS i Policji Gdańsk-Prusy Zachodnie

  • Der Höhere SS- und Polizeiführer Danzig-Westpreußen
  • Senior SS and Police Leader Danzig-West Prussia

  Niemiecka lista narodowościowa. Traktowanie obywateli III grupy niemieckiej. Wysiedlanie ludności polskiej. Konfiskata mienia polskiego. Przydział nieruchomości po wysiedlonych Polakach. Wykaz skonfiskowanych nieruchomości. Komisaryczny zarząd: gospodarstw rolnych, warsztatów rzemieślniczych, fabryk. Sprawozdania gospodarcze. Wnioski o prowadzenie handlu i rzemiosła. Pośrednictwo pracy. Zatrudnianie obcokrajowców. Przesiedlenie Niemców Bałtyckich i z Besarabii. Robotnicy przymusowi. Rzemiosło. Przemysł. Osadnictwo inwalidów wojennych. Teczki akt osiedleńców.

 16. Namiestnik Rzeszy Okręgu Gdańsk - Prusy Zachodnie

  • Reichsgau Danzig-Westpreußen
  • Reichsgau Danzig-West Prussia

  Zarządzenia wewnętrzne 1939-1944, sygn. 1-3; rozporządzenia Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Finansów i Wyżywienia Rzeszy 1943, sygn. 4; korespondencja 1940-1945, sygn. 5-7; zmiana nazw miejscowości na niemieckie 1939-1943, sygn. 8-19; postępowanie z papierami wartościowymi 1939-1945, sygn. 20-21; ubezpieczenia od powodzi na Żuławach 1944, sygn. 22; ustalanie przynależności narodowej ludności 1944, sygn. 23; akta organizacyjne 1939-1941, 24-26; wyposażenie biur 1943, sygn. 28; sprawy personalne 1939-1942, sygn. 27, 29.

 17. Konsystorz Ewangelicki w Gdańsku

  • Evangelisches Konsistorium Danzig

  Organizacja Konsystorza, Superintendentura Generalna Prowincji Prusy Zachodnie, Zarząd Synodalny Prowincji Prusy Zachodnie, Gdańska Krajowa Rada Kościelna, duchowni i nauczyciele, superintendentury, szpitale diakonisek, uroczystości, jubileusze, wizytacje generalne kościelne i szkolne, budżet, zmiany wyznania, ruch polsko-katolicki, agitacja antykościelna, kolekty, partia hitlerowska a Kościół ewangelicki, zmiany granic z Polską i Wolnym Miastem Gdańskiem, stosunki kościelne w Wolnym Mieście Gdańsku, stosunki z Kościołem rzymskokatolickim, synody, nabożeństwa, modlitewniki, święta kościelne...

 18. Rejencja w Gdańsku

  Akta personalne nauczycieli (1889-) 1940-1944, sygn. 1-118, 653; wnioski o przyznanie obywatelstwa niemieckiego (1937-) 1939-1943, sygn. 119-190; wnioski o odszkodowania wojenne 1940-1943, sygn. 191-609, 612-649, 654-655; spis akt dot. naturalizacji b.d., sygn. 610; zmiany nazwisk 1940-1942, sygn. 611; stanowisko prawne dzieci nieślubnych 1941, sygn. 650; akta personalne (1900-) 1939-1944, sygn. 651-652.

 19. Dyrekcja Dróg Wodnych w Gdańsku

  • Wasserstrassendirektion Danzig

  Zakresy czynności. Systemy ostrzegawcze o zagrożeniu lodowym i powodziowym. Preliminarz budżetowy. Przepisy personalne. Koszty przeprowadzki. Wykazy personalne jednostek podległych. Przesiedlenia. Urlopy. Ubezpieczenia społeczne. Rampa przeładunkowa. Przemieszczenie kabla. Żeglowność rzek. Śluza. Szpica Montawska. Mierzeja. Radunia. Wisła. Stosunki własnościowe na Helu. Nieruchomości dyrekcji. Spisy akt.

 20. Naczelny Urząd Budowy Ulic w Gdańsku

  • Oberste Strassenbaubehörde Danzig

  Budowa mieszkań i budynków urzędowych. Plan etatów. Wynagrodzenia. Wykonawstwo robót. Dróżnicy. Ubezpieczenia. Wykazy osób powołanych do wojska. Personalia.