Wojewódzki Areszt Śledczy w Gdańsku

Identifier
1408
Language of Description
Polish
Dates
1945 - 1975
Level of Description
Collection
Languages
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

616 files

Biographical History

Więzienie w Gdańsku, obecnie Areszt Śledczy w Gdańsku zostało przekazane w ręce administracji polskiej w kwietniu 1945 r. Do 1956 r. organizacja gdańskiego więzienia opierała się na przepisach sprzed 1939 r. oraz okólniku nr 1 Kierownika Resortu Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 4 października 1944 r. Resort Bezpieczeństwa Publicznego, został przemianowany na Wydział Więziennictwa i Obozów w dniu 1 listopada 1944 r. Miał on kierować podległymi jednostkami i nadzorować ich działalność. 1 stycznia 1945 r. utworzono Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, w ramach którego zorganizowane zostały departamenty. Organem naczelnym więziennictwa był Departament VI Więziennictwa i Obozów. W dniu 7 grudnia 1954 r. zniesiono urząd Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a całokształt spraw związanych z więziennictwem przekazano nowoutworzonemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Organem centralnym więziennictwa został Departament Więziennictwa MSW, przekształcony w dniu 19 marca 1955 r. w Centralny Zarząd Więziennictwa MSW. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 1956 r., został on przejęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1969 r., Centralny Zarząd Więziennictwa został przemianowany na Centralny Zarząd Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. W 1970 r. zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości zmieniono nazwę na Centralny Zarząd Zakładów Karnych. Na podstawie zarządzenia nr 65 Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1971 r. powołano Wojewódzkie Zarządy Zakładów Karnych, które kierowały m. in.działalnością aresztów śledczych. Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Gdańsku nadzorował dzialalność gdańskiego aresztu. W 1975 r. zniesiono Wojewódzkie Zarządy Zakładów Karnych, w tym Wojewódzki Zarząd Zakładów Karnych w Gdańsku, a na jego miejscu utworzono Okręgowy Zarząd Zakładów Karnych. Areszt Śledczy w Gdańsku jest jednostką penitencjarną realizującą swoje zadania w zakresie tymczasowego aresztowania. W areszcie przebywają także osoby już skazane, które nadal biorą udział w czynnościach procesowych.

Scope and Content

Książki rozkazów dziennych (1945-1960, poz. inw. 1-24), protokoły zdawczo - odbiorcze Aresztu Śledczego w Wejherowie, Centralnego Więzienia w Gdańsku, Zakładu Karnego w Sztumie (1957-1975, poz. inw. 25-28), spisy zdawczo - odbiorcze akt, spisy dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia (1945-1968, poz. inw. 29-34). Protokoły kontroli (1969-1973, poz. inw. 35-37). Rozkazy i zarządzenia personalne (1945-1966, poz. inw. 38-59). Akta osobowe funkcjonariuszy więziennictwa (1945-1949, poz. inw. 60-341, 343-598). Wykaz osób zmarłych w więzieniu gdańskim w latach 1945-1955 - artykuł prasowy (poz. inw. 342). Korespondencja Alberta Forstera w czasie pobytu w gdańskim więzieniu (1946 r., poz. inw. 599). Fotografie z okresu 1945 - lata 70., poz. inw. 600-616).

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0