Archival Descriptions

Holding Institution: Nationaal archief close
 1. Nederlandse Beheersinstituut (NBI): Beheersdossiers Ned. Beheersinstituut / Beheersdossiers

  • Nationaal archief
  • J25552
  • Dutch
  • 1929-1967
  • 182581 inventarisnummers 2689,10 meter ;

  Het Nederlandse Beheersinstittuut was na de Tweede Wereldoorlog belast met beheer van vorderingen, vijandelijke vermogens en ontbonden [gelijkgeschakelde en nationaal-socialistische] instellingen. Daarnaast trof het NBI voorzieningen i.v.m. bewindvoering voor rechtsrpersonen en afwezigen (veelal niet-teruggekeerde joden). Tenslotte was het belast met de uitvoering van verbeurdverklaringen. Dit archief van het Nederlandse Beheersinstittuut bestaat uit de bij het NBI gedeponeerde archieven ("bijzondere beheren") en de beheersdossiers (alfabetisch op naam van de eigenaar). De documenten in het...

 2. Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten Cie. Aangifte Overlijden Vermisten

  • Nationaal archief
  • J25642
  • Dutch
  • 1949-1962
  • 105 inventarisnummers 0,00 meter ;

  Het archief bevat correspondentie, verslagen, circulaires betreffende de werkwijze, getuigenverhoren, gegevens over deportaties, aangiftes van overlijden van vermiste, meest Joodse personen en documentatie over de Duitse concentratiekampen. Naast een "Centraal register van akten van overlijden van vermisten" zijn er nadere toegangen op naam via klappers en kaartsystemen. De VP-dossiers bevinden zich in archief Justitie / Vermiste personen (archiefinventaris 2.09.34.02).

 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken: Bureau Invordering BiZa / Invordering

  • Nationaal archief
  • B24512
  • Dutch
  • 1942-1976
  • 1980 inventarisnummers 48,50 meter ;

  Het archief bevat dossiers betreffende vluchtelingen uit Nederland,die Zwitserland hadden bereikt, en aan wie door de Nederlandse consulaten voorschotten zijn verstrekt ter voorziening van hun levensonderhoud. Na de bezetting heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken deze voorschotten weer teruggevorderd.

 4. Zorg voor Vluchtelingen uit Duitsland BiZa / Vluchtelingen Duitsland

  • Nationaal archief
  • B20144
  • Dutch
  • 1938-1942
  • 6.40 meter; 163 inventarisnummers.

  Het archief van de zorg voor de vluchtelingen uit Duitsland bevat archiefbescheiden welk afkomstig zijn van het bureau Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit, het Bureau Armwezen/Vluchtelingen en van de vluchtelingenkampen Westerbork, het Lloyd-hotel (later Oostelijke Handelskade) te Amsterdam, het quarantainestation Beneden-Heyplaat te Rotterdam en het vluchtelingenkamp Koninginnehoofd te Rotterdam. De archiefbescheiden betreffen financiële stukken, stukken met betrekking tot het personeel, de bouw en de inrichting van de kampen. Tevens zijn er weekrapporten en sterktestaten van kampbewon...

 5. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Repatriëring SZ / Repatriëring

  • Nationaal archief
  • S28543
  • Dutch
  • 1942-1952
  • 15.00 meter; 590 inventarisnummers.

  Het archief van de Regeringscommissaris voor Repatriëring bestaat hoofdzakelijk uit stukken betreffende het organiseren van de repatriëring van Nederlanders. De stukken hebben o.a. betrekking op het repatriëren van Joodse Nederlanders, contacten met de U.N.R.R.A., de verzorging van de repatriandi, en de documentatie van de contacten met de missies in diverse landen.Tevens omvat het archief de archieven van de Afdeling Repatriëring en Opsporing en de Missie Willems in Polen. Ook hier treft men veel stukken aan m.b.t. haar organisatie. Er is archiefmateriaal aanwezig houdende politieke gevang...

 6. Ministerie van Binnenlandse Zaken: Opperleiding der Nieuwe Vluchtelingenkampen en Interneringsdepot BiZa / Vluchtelingenkampen

  • Nationaal archief
  • B26537
  • Dutch
  • 1918-1940
  • 0.50 meter; 21 inventarisnummers.

  Het eerste deel van het archief omvat stukken betreffende de interneringsdepots Harderwijk en Wierickerschans in de periode 1918-1921. Een aantal is gewijd aan twee beroemde ballingen: keizer Wilhelm II en zijn zoon. Verder zijn er registers en klappers betreffende de geïnterneerden. Het tweede deel betreft verschillende opvanglocaties (onder andere Nieuwersluis, Honswijk, Vlieland, Hoek van Holland, Amsterdam) in de periode 1936-1940 en verschillende nationaliteiten (Spanjaarden, Duitsers).

 7. Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en Taakvoorgangers.

  This fonds contains several relevant files, mainly with regards to the question of Jewish refugees. File nr. 531 contains documents concerning requests from Jewish institutions for exchange of refugees between the Netherlands and Belgium (1939-1941). Documents (dated 1939-1940) regarding the granting of permission to the Comité voor Bijzondere Joodsche Belangen (Committee for Special Jewish Interests) to exchange minor refugees with Belgium can be found in file 912. In file nr. 1771 we also find documents concerning exchange of refugees with Belgium, in this case at the request of the Haags...

 8. Internationale Vluchtelingen Organisatie [International Refugee Organization IRO] Internationale Vluchtelingen Organisatie

  • Nationaal archief
  • Z21075
  • Dutch
  • 1945-1953
  • 3.90 meter; 203 inventarisnummers.

  Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 gegevens over diverse aspecten van migratie en opvang. Het betreft stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporte...

 9. Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie onderzoek Financiële Tegoeden Wereldoorlog II in Nederland (Commissie Scholten), 1997-2000

  • Nationaal archief
  • 2.08.43
  • Dutch
  • 1997-2000
  • 0.5 meter; 26 inventarisnummers

  De 'Begeleidingscommissie onderzoek financiële tegoeden WO-II in Nederland' (Commissie Scholten) verrichtte van 1997 tot 1999 onderzoek naar het rechtsherstel aangaande financiële tegoeden van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bij banken en verzekeraars in Nederland. In dit archief bevinden zich de notulen van de commissievergaderingen en de correspondentie met onder meer het Ministerie van Financiën, de Commissie Van Kemenade en het Centraal Joods Overleg. Voorts omvat het diverse stukken die direct op de werkzaamheden der commissie betrekking hebben (met inbegrip van krantenknipsels...

 10. Inventaris van het Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen, 1940-1946

  • Nationaal archief
  • 2.06.076.10
  • Dutch
  • 1940-1946
  • 0.75 meter; 41 inventarisnummers

  Ondanks de neutraliteit had de Eerste wereldoorlog in Nederland tot schaarste en distributieproblemen geleid. Hernieuwde oorlogsdreiging en de mogelijkheid van een terugkerende schaarste waren aanleiding voor de Distributiewet van 1939. Een (niet met name genoemd) gevolg van de wet was de oprichting van diverse Kernbureaus voor handel en nijverheid. Zonder een uitgebreid ambtelijk apparaat moesten zij voorbereidingen treffen om zonodig de schaarste binnen de sector zo doeltreffend mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Bij het uitbreken van de Tweede wereldoorlog in september 1939, werden de ...

 11. Inventaris van het archief van het Nederlandse consulaat te Brussel, 1851-1940; en het Bureau ter behartiging van de belangen van Nederlanders te Brussel, 1940-1945

  • Nationaal archief
  • 2.05.48.17
  • Dutch
  • 1851-1945
  • 2.6 meter; 63 inventarisnummers

  Het Nederlands consulaat te Brussel werd in 1851 opgericht, dit in verband met het toenemend aantal Nederlandse schepen dat de haven van Brussel bezocht en dat een beroep deed op consulaire faciliteiten. Het archief bevat brievenboeken en overige correspondentie plus een register van binnengekomen schepen. Tevens zijn er stukken betreffende richtlijnen inzake de hulpverlening aan en de toelating van vreemdelingen tot Nederland. Gedurende de Tweede Wereldoorlog fungeerde er een 'Bureau ter behartiging van de belangen van Nederlanders'. Dit bureau werd geopend na het vertrek van de Nederlands...

 12. Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken ( AZ), Kabinet van de Minister-President

  Het archief bevat in de eerste plaats de neerslag van het handelen van de minister-president (MP) als voorzitter van de Ministerraad, onderraden en ministeriële commissies. Het archief weerspiegelt het politieke 'plooi- en schikwerk' van de MP en zijn ambtelijke staf om kwesties, ook controversiële, zonder politieke schade door de Ministerraad te loodsen. Dat beslaat àlle wetgevingsdossiers, veel regelgeving en àlle verdere zaken die de Ministerraad hebben beziggehouden. Daarnaast bevat het archief de neerslag van de specifieke taken van de MP: verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis;...

 13. Inventaris van het archief van F.C. Gerretson [levensjaren 1884-1958], (1608) 1904-1958; familie Gerretson, 1816-1948

  • Nationaal archief
  • 2.21.246
  • Dutch
  • 1608-1959
  • 38.7 meter; 1353 inventarisnummers

  Prof. dr. F.C. Gerretson (1884-1958) was van 1925 tot 1954 hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Utrecht. Daarnaast was hij van 1951 tot 1956 lid van de Eerste Kamer voor de Christelijk Historische Unie (CHU). Gerretson was tevens actief als dichter en als strijdbare rechtse publicist. In 1925 was Gerretson betrokken bij de oprichting van de beweging "De Nationale Unie". Deze had tot doel te komen tot een rechts-nationale bundeling. In de periode 1932-1934 fungeerde hij als voorzitter van de Nationale Unie. Hij zocht samenwerking met allerlei verwante splinterpartijen om een sterk...

 14. Archief van het Gezantschap te Tsjecho-Slowakije (Praag), 1919-1939 en (1945) 1951-1954

  Onder invloed van het nationaalsocialisme ontstond onder de Duitse minderheid de wens tot aansluiting bij Duitsland. Om een oorlog te voorkomen gingen Engeland en Frankrijk, onder protest van Tsjecho-Slowakije, akkoord met de annexatie van dit gebied door Duitsland. Tsjecho-Slowakije verloor een deel van zijn grondgebied met daarop strategische defensiewerken. Benes, president van Tsjecho-Slowakije, trad af en vertrok naar Engeland. In 1939 werd geheel Tsjecho-Slowakije bezet door Duitse troepen en werd het Protectoraat Bohemen en Moravië ("Protektorat Böhmen und Mähren") ingesteld. Duitsla...

 15. Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schadeuitkeringen (CADSU) 1959-1966

  • Nationaal archief
  • 2.08.46
  • Dutch
  • 1959-1966
  • 183,2 meter; 2937 inventarisnummers

  De minister van Financiën stelde in 1959 het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen in. Het Cadsu hield zich bezig met het afwikkelen van schadeclaims van joden en anderen die hadden geleden onder de nationaal-socialistische vervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het bureau vergoedde materiële schade op grond van Bundesrückerstattungsgesetz (de zgn. BRüG-claims) en immateriële schade op basis van de Bundesentschädigungsgesetz (BEG-uitkeringen). Het archief bevat persoonsdossiers betreffende de immateriële schade, zoals bijvoorbeeld het dragen van een Jodenster. Voor nadere inf...

 16. Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

  • Nationaal archief
  • 2.15.55
  • Dutch
  • 1901-1956
  • 1,8 meter; 623 inventarisnummers

  Het archief bevat de dossiers betreffende de organisatie en de uitvoering van verscheidene wetten ter verzekering van arbeiders tegen de financiële gevolgen van ongevallen, invaliditeit, ouderdom en vroegtijdige dood van de kostwinner, alsmede van de uitvoering van de Kinderbijslagwet. Het archief bevat geen gegevens over individuele personen.

 17. Archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955-1964

  Het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat over het eigen departement, de Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland en de buitenlandse vertegenwoordigingen in Nederland. Het archief is een voortzetting van de archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de periode 1945-1954 (2.05.117). Dientengevolge bevat het geregeld vervolgdossiers van onderwerpen, die in het archief uit de periode 1945-1954 ook al aanwezig waren. Het archief is belangrijk, omdat de afwikkelingen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië/Indonesië op vele terreinen n...

 18. De Nederlandsche Bank NV, (1643) 1814-1980 (1995), 3e zending

  Het overgedragen gedeelte van het archief van De Nederlandsche Bank NV omvat 15% tot 20% van het verwachte totale aantal inventarisnummers van het archief na bewerking, en 30% tot 40% van de verwachte totale omvang in strekkende meters. Het betreft tot heden nog voor het overgrote gedeelte seriële bescheiden: boekhouding en rekening-courantadministratie (1814 - 1983); Aandeelhoudersadministratie (1814 - 1948); administratie van de inlevering (vordering) van goud, andere edele metalen en buitenlandse betaalmiddelen ingevolge Deviezenverordening 1940 en het Deviezenbesluit 1945 (1940 - 1962);...

 19. Inventaris van het archief van de Commissie tot het doen van Aangifte van Overlijden van Vermisten: Inventaris en Index op de VP-dossiers (Vermiste Personen), 1949-1962 (1978)

  • Nationaal archief
  • 2.09.34.02
  • Dutch
  • 1949-1978
  • 77 meter; 744 inventarisnummers

  Dit archief bevat hoofdzakelijk de persoonsdossiers opgesteld in het kader van de 'Wet, houdende voorzieningen betreffende het opmaken van akten van overlijden van vermisten' (1949). Er zijn een drietal concordantielijsten, namelijk op naamklappers, op Afgesloten Dossiers VP (Vermiste Personen) en op Niet-Afgesloten Dossiers. Zie nummer toegang 2.09.34.02

 20. Gezantschap later ambassade in Spanje (Madrid), 1939-1954

  Het archief van het Gezantschap te Spanje (1939-1954) bevat stukken betreffende de organisatie in Madrid, de afzonderlijke consulaten en het consulaat-generaal in Tanger, protocollaire zaken, registraties van Nederlanders, stukken in verband met Spaanse politieke-, juridische en sociale aangelegenheden en dossiers inzake internationale betrekkingen. Verder bevat het archief brieven en rapporten inzake onderwerpen als de Spaanse inzending voor de herdenking van de vrede van Munster in 1948, de evacuatie van Nederlandse joodse vluchtelingen in de Tweede Wereldoorlog, de erkenning van de Franc...