Country: Poland
 1. Delegatura Rzadu RP na Kraj

  • Government Delegation for Poland

  In terms of Holocaust research, the most important departments of the Delegation were as follows: Departament Spraw Wewnętrznych (Department of Internal Affairs – Security), above all files 26-28, whose content includes the personal files of Jews who collaborated with the Germans, and registration data from the Warsaw ghetto for the years 1941-1943. These are some of the most important documents for anyone researching the Polish Underground State. Departament Informacji i Prasy (Department of Information and Press), which covers areas such as radio tapping, reviews of the underground press,...

 2. Historia Mówiona

  • Oral History

  The collection contains the spoken testimonies of the inhabitants of Lublin registered since 1969.

 3. Archiwum Historii Mówionej

  • Archive of Oral History

  Archiwum Historii Mówionej to zbiór relacji „Świadków Czasu”, nagrywanych w formacie audio i wideo. Rejestrowane w Muzeum i poza nim świadectwa związane są z wydarzeniami, jakie miały miejsce w Poznaniu i Wielkopolsce w okresie II wojny światowej. Więźniowie obozów koncentracyjnych, robotnicy przymusowi, wysiedleni, mieszkańcy okupowanej Wielkopolski w swoich osobistych i niezmiernie emocjonujących relacjach przybliżają nam wydarzenia z lat 1939–1945. Dział naukowy i edukacyjny od kilku lat opracowują biografie z Archiwum Historii Mówionej, dzięki którym nauka historii w Muzeum – mimo upływ...

 4. Rejencja Szczecińska

  • Regierung Stettin
  • Szczecin Regional Administration

  Of greatest significance are the files of the Wydział Prezydialny (Presidium Department), and within these issues connected with supervision of communes, the ruin of Jewish trade, anti-Jewish demonstrations, looting of property, arrests, and name changes

 5. Obóz pracy przymusowej do celów zbrojeniowych Degusa w Ligocie Gliwickiej

  • Rü-Lager Degusa Gleiwitz - Steigern

  Najliczniejszą grupę stanowią materiały dokumentujące sprawy wyżywienia osadzonych, zachowane w postaci ksiąg gospodarki kuchennej. W jednej z jednostek aktowych, obok lakonicznych informacji dotyczących proporcji ilościowych zatrudnionych więźniów, zawarte są również zapisy o przejęciu pod komendanturę KL Auschwitz III (Monowitz). Anteriora stanowi dokumentacja projektowa budynków, sporządzona w 1941 roku; [1941]1942-1944; sygn. 1-7

 6. Akta Miasta Krakowa

  • Files of the city of Krakow

  The collection contains i.a. the files Akta Starosty miasta Krakowa (Der Stadthauptmann der Stadt Krakau, Governor of the City of Krakow) from the years 1939-1945 – German ordinances; bill posters and public announcements; printed propaganda material; documents of trustee administrative boards and concerning Jewish property and confiscations of such property; materials concerning the liquidation of Jewish organizations and associations; documents directly concerning the history of the ghetto, including a collection of 157 original photographs taken during the resettlement of the Jews into t...

 7. Materiały audio i wideo

  • Audio and Video Materials

  Na dokumentację mechaniczną składają się: filmy fabularne i dokumentalne związane z tematyką obozową i tematyką II wojny światowej, jak też taśmy magnetofonowe z nagranymi relacjami i wspomnieniami byłych więźniów oraz filmy na kasetach video i płytach DVD w różnych wersjach językowych.

 8. Fotografie

  • Photographs

  Na uwagę zasługuje dokumentacja ikonograficzna: fotografie, negatywy i mikrofilmy. Do najcenniejszych należą: • oryginalne negatywy fotografii obozowych więźniów (39 000); • kolekcja fotografii prywatnych, przywiezionych przez Żydów z Będzina do obozu (2400); • zdjęcia wykonane przez esesmanów na rampie w Birkenau podczas selekcji przeprowadzanych wśród nowo przywiezionych Żydów z Węgier w 1944 roku; • fotografie z biura SS-Zentralbauleitung stanowiące dokumentację fotograficzną wznoszonych obiektów; • fotografie wykonane na terenie obozu po jego wyzwoleniu i inne (ponad 30 000).

 9. Relacje i wspomnienia

  • Testimonies and Memoirs

  Muzeum gromadzi wspomnienia (niemal 1500) i relacje (ponad 3500) byłych więźniów, członków obozowej i przyobozowej konspiracji, robotników przymusowych zatrudnionych przez niemieckie zakłady przemysłowe wykonujące prace na rzecz obozu. Większość tych dokumentów spisana jest w języku polskim, choć występują też wspomnienia i relacje w językach: niemieckim, angielskim, francuskim, rosyjskim, czeskim, hebrajskim i innych. Uzupełniają one dokumentację obozową i są ważnym materiałem pomocniczym w opracowywaniu historii KL Auschwitz.

 10. Dokumenty z powojennych szpitali

  • Documents from Post-War Hospitals

  W zbiorach archiwalnych Muzeum znajdują się oryginalne dokumenty dotyczące funkcjonowania szpitali, jakie Polski Czerwony Krzyż utworzył na terenie wyzwolonego obozu Auschwitz, a także w mieście Oświęcimiu i w Brzeszczach dla wyzwolonych więźniów. Tę część historii byłego obozu ilustrują na przykład: • spisy z danymi osobowymi wyzwolonych więźniów KL Auschwitz przebywających w szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża – jest to tzw. książka Bellerta (od nazwiska doktora Józefa Bellerta z Krakowa, który szpitalem tym kierował); • spisy wyzwolonych więźniów według ich narodowości

 11. Dokumenty dotyczące podobozów

  • Documents Concerning Sub-Camps

  Osobną część dokumentacji archiwalnej stanowią różne dokumenty dotyczące funkcjonowania niektórych podobozów KL Auschwitz. Zachowały się one w bardzo zróżnicowanym stopniu dla poszczególnych podobozów. Stosunkowo najwięcej oryginalnych akt ocalało w przypadku podobozów Jawischowitz w Jawiszowicach oraz Janinagrube w Libiążu. W zbiorach Muzeum znajdują się dokumenty dotyczące następujących podobozów KL Auschwitz: • Blechhammer w Sławęcicach koło Blachowni Śląskiej; • Charlottegrube w Rydułtowach; • Chelmek w Chełmku; • Eintrachthütte w Świętochłowicach; • Fürstengrube w Wesołej koło Mysłowic...

 12. Materiały dotyczące innych obozów koncentracyjnych

  • Materials Related to Other Concentration Camps

  Osobna częścią zbiorów archiwalnych są materiały dotyczące innych nazistowskich obozów koncentracyjnych. W tym przypadku również zdecydowaną większość dokumentów stanowią kopie. Wymienić tu należy: • listy więźniów wywiezionych z KL Dachau do KL Auschwitz oraz listy więźniów przeniesionych z KL Auschwitz do KL Dachau; • listy więźniów i więźniarek przeniesionych z KL Auschwitz do KL Buchenwald; • listy więźniów przeniesionych z KL Auschwitz do KL Flossenbürg; • listy więźniów przeniesionych z KL Auschwitz do KL Gross-Rosen; • listy więźniów i więźniarek przeniesionych z KL Auschwitz do KL S...

 13. Kopie list transportowych

  • Copies of Transport Lists

  Dzięki współpracy z różnymi instytucjami pokrewnymi na świecie zbiory Muzeum wzbogaciły się o kopie list transportowych osób deportowanych do KL Auschwitz z różnych miejsc ich koncentracji. Dotyczy to głównie deportacji Żydów. Wymienić tu należy: • listy transportowe Żydów deportowanych do KL Auschwitz z obozu w Drancy pod Paryżem; • listy transportowe Żydów deportowanych do KL Auschwitz z obozu w Westerborku w Holandii; • listy transportowe Żydów deportowanych do KL Auschwitz z miasta-getta Theresienstadt (Terezin); • listy transportowe Żydów deportowanych do KL Auschwitz przez Gestapo z B...

 14. Akta procesowe

  • Trial Files

  Historię ścigania nazistowskich zbrodniarzy wojennych ilustrują akta procesowe, które przechowywane są w zbiorach Muzeum. W większości jednak nie są to dokumenty oryginalne. Najistotniejsze znaczenie mają: • materiały z procesu Rudolfa Hössa – założyciela i pierwszego komendanta KL Auschwitz; • materiały z procesu 40 innych członków załogi KL Auschwitz, którzy – podobnie jak R. Höss – zostali postawieni przez polskim Najwyższym Trybunałem Narodowym W przypadkach obu tych zbiorów dokumentów zawierają one akty oskarżenia, zeznania byłych więźniów występujących przed sądem w charakterze świadk...

 15. Materiały obozowego ruchu oporu

  • Materials of the Camp Resistance

  Osobną część oryginalnej dokumentacji przechowywanej w Muzeum stanowią materiały związane z działalnością obozowego ruchu oporu. Na uwagę zasługują tu następujące dokumenty: • meldunki o sytuacji w obozie wysyłane okresowo tajnymi kanałami z KL Auschwitz do członków ruchu oporu działających na terenach sąsiadujących z obozem; • grypsy wysyłane nielegalnie z obozu przez więźniów; • spisy zmarłych więźniarek, które nielegalnie sporządziła w obozie więźniarka Antonina Piątkowska w oparciu o informacje z ksiąg szpitala obozowego

 16. Dokumenty Zentralbauleitungu

  • Documents of the Zentralbauleitung

  Najistotniejszymi dokumentami z tego zbioru są: • plany obozu KL Auschwitz I i KL Auschwitz II; • plany oraz dokumentacja techniczna i kosztorysy różnych projektów budowlanych prowadzonych na ternie KL Auschwitz-Birkenau (w tym plany komór gazowych i krematoriów w KL Auschwitz II-Birkenau)

 17. Dokumentacja Instytutu Higieny SS

  • Documentation of the SS Hygiene Institute

  Zasadniczą część zespołu akt Instytutu Higieny SS stanowią: • księgi główne (Hauptbüchern) – 9 tomów; • księgi pomocnicze (Nebenbüchern) – 8 tomów; • zlecenia na przeprowadzenie różnego rodzaju badań na próbkach krwi i wydzielin fizjologicznych oraz ich wyniki – 62 tomy.

 18. Korespondencja więźniów

  • Correspondence of Prisoners

  Osobną część kolekcji oryginalnych dokumentów stanowi zbiór korespondencji obozowej więźniów. Są to listy obozowe oraz obozowe karty pocztowe wysyłane oficjalnie przez więźniów i więźniarki KL Auschwitz do ich bliskich na wolności. Korespondencja oficjalna musiała być prowadzona na specjalnych formularzach, które więźniowie kupowali w obozowej kantynie. Listy i karty pocztowe wysłane przez więźniów z obozu musiały być pisane języku niemieckim, ponieważ przechodziły one przez ręce cenzury ustanowionej przez władze obozu. Więźniowie Żydzi, jak również sowieccy jeńcy wojenni nie mieli możliwoś...

 19. Dokumenty obozowych kancelarii

  • Documents of the Camp Offices

  Wydział I - komendantura obozu Dokumenty wydziału I dotyczą ogółu spraw związanych z załogą SS pełniącą służbę w KL Auschwitz. Stąd w tej części zbiorów archiwalnych znajdują się na przykład: • akta personalne niektórych esesmanów z załogi obozowej Auschwitz; • zbiór rozkazów komendantów obozu (z lat 1941-1944); • telegramy informujące o ucieczkach więźniów z KL Auschwitz; • telegramy informujące rodzinę o śmierci więźnia w obozie • książka uwag oficera dyżurnego (Führer vom Dienst) z wpisami z okresu od 18 V 1941 do 2 III 1943 Wydział II - wydział polityczny Dokumenty wydziału II wiążą się...

 20. Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Kaliszu

  • County Office of the State Police in Kalisz
  1. Sprawy organizacyjne: rozkazy, protokoły odpraw i kontroli, sprawy personalne, wybory do rad gromadzkich i gminnych (6 j.a.; 1920-1938). 2) Życie polityczne w Kaliszu i powiecie kaliskim: sprawozdania sytuacyjne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne dotyczące działalności partii i stronnictw politycznych. (19 j.a.; 1919-1939).