Archival Descriptions

Displaying items 41 to 60 of 37,728
 1. Zbiór Jana Mączewskiego

  Fotografie Jana Mączewskiego – żołnierza BCh w latach 1943–1945 oraz dokumenty urzędowe

 2. Zbiór materiałów konkursu „Losy narodu polskiego w latach okupacji hitlerowskiej”

  Wspomnienia, relacje, pamiętniki i materiały dokumentacyjne nadesłane do GKBZHwP – IPN w związku z konkursem organizowanym wraz ze ZBoWiD nt. „Losy narodu polskiego w latach okupacji hitlerowskiej”; dokumentacja dot. konkursu (m.in. wykazy zgłoszonych prac, kopia regulaminu konkursu, dokumentacja jury, korespondencja z uczestnikami konkursu)

 3. Zbiór map i planów

  Mapy geograficzne, fizyczne, polityczne, wojskowe, administracyjne; szkice, plany, fotokopie zebrane przez GKBZHwP (m.in. Generalnego Gubernatorstwa, plan KL Dachau sporządzony przez władze amerykańskie po oswobodzeniu obozu 29 IV 1945 r., mapa „Ostdeutschland” z 1940 r. sporządzona przez Urząd Kartograficzny w Berlinie, plan sytuacyjny zbrodni niemieckich popełnionych podczas powstania warszawskiego w 1944 r., mapy etnograficzne polskich prowincji państwa pruskiego z lat 1910–1911, sporządzone przez Wydział Kartograficzny Królewsko-Pruskiego Wydawnictwa, oryginał projektu Huberta Grossa i ...

 4. Zbiór Jadwigi Maliszewskiej, Jadwigi Rogulskiej, Władysława Ignatowskiego

  Wspomnienia z lat 1939–1945, relacja Jadwigi Maliszewskiej o pomocy udzielonej Teresie Szyper; dokumenty płk. Zdzisława Brońskiego oraz fotografie Lwowa i Warszawy

 5. Zbiór Heleny Liberackiej

  Wspomnienia repatriantki pt. „Życie Polaków na ziemiach ukraińskich w latach 1939–1945”

 6. Zbiór Zbigniewa Kuszewskiego

  Wspomnienia, opracowania i inne materiały przekazane przez Zbigniewa Kuszewskiego – uczestnika powstania warszawskiego

 7. Zbiór Wiktora Kulika

  Relacje rodziny Kulików z pobytu w niemieckich obozach koncentracyjnych

 8. Zbiór Witolda Kuleszy

  Zbiór dokumentów w j. niemieckim z okresu 1945–1996 (kserokopie)

 9. Zbiór Jana Kudły

  Kserokopia dokumentów z działalności konspiracyjnej Jana Kudły „Rysia” w Zrzeszeniu „WiN”, Tajnej Organizacji Wojskowej oraz służby w PSZ na Zachodzie (1942–1990)

 10. Zbiór książeczek pracy (Arbeitsbücher) wydanych Polakom na terenie III Rzeszy Niemieckiej

  Zbiór zebrany przez GKBZNwP: książeczki pracy dla cudzoziemców (Arbeitsbücher für Aus - länder) wydane Polakom przez niemieckie urzędy pracy (Arbeitsamt) na terenie III Rzeszy, zawierające m.in.: zdjęcia i dane osobowe pracowników, nazwę i siedzibę pracodawcy, datę i rodzaj zatrudnienia

 11. Zbiór Leona Królaka

  Kolekcja dokumentów b. więźnia obozu koncentracyjnego KL Mauthausen-Gusen – Leona Kró laka. Materiały obejmują m.in. protokoły zeznań załogi i więźniów KL Maut hau sen-Gusen, plany kamieniołomu i obozu Gusen, wykaz graficzny przedstawiający liczbę osób zamordowanych w obozie w latach 1940–1945, wykazy członków załogi SS w KL Maut hausen-Gusen

 12. Zbiór Cezarego Kocota

  Fotografie dokumentujące zabójstwa ludzi w KL Dachau

 13. Zbiór Tadeusza Klatta

  Opracowania dot. sześćdziesiątej rocznicy pierwszej publicznej egzekucji w Grudziądzu w dniu 29 X 1939 r., zawierające m.in. reprodukcje zdjęć oraz biogramy rozstrzelanych osób

 14. Zbiór Kingi Kamińskiej

  Rozporządzenie dot. obowiązku pracy wydane przez Kreishauptmann w Neumarkt oraz ogłoszenie komisarza Zakopanego z 1943 r

 15. Zbiór Andrzeja Kalinowskiego

  Zbiór dokumentów zawierających dowód osobisty wystawiony na nazwisko Antoni Wacek w 1923 r., Arbeitsbuch wystawiony na nazwisko Józef Tracz w 1941 r. oraz karta repatriacyjna wystawiona w 1947 r. na nazwisko Anna Potocka

 16. Zbiór Jerzego Jucewicza

  Relacja Jerzego Jucewicza dot. losów Konstantego Władysława Jucewicza, porucznika rezerwy WP, aresztowanego w Wilnie 26 IX 1939 r. przez NKWD i osadzonego w więzieniu w Wilejce; relacja dot. Jana Jucewicza, rozstrzelanego 20 V 1942 r. w Hoduciszkach na rozkaz Niemców w odwecie za zamach na urzędników niemieckich

 17. Zbiór Jerzego Jędrzejewskiego

  Relacje Jerzego Jędrzejewskiego dot. wydarzeń z lat 1940–1945 w Nowym Dworze Mazowieckim spisana w 2003 r.; kwestia zmiany tablicy upamiętniającej historię bożnicy w Pabianicach (kserokopia)

 18. Zbiór Józefa Jezierskiego

  Dokumentacja osobista Józefa Jezierskiego, m.in. zaświadczenia o służbie w WP oraz kores - pondencja z pobytu w więzieniach w Łodzi i Sieradzu

 19. Zbiór Marii Jaworskiej

  Relacje Marii Jaworskiej dot. represji wobec Polaków na Wołyniu w latach 1939–1943

 20. Zbiór Marcelego Jasiorowskiego

  Kserokopie korespondencji prywatnej z pobytu w stalagu z 1939 r