Archival Descriptions

Displaying items 41 to 60 of 37,717
 1. Zbiór Kingi Kamińskiej

  Rozporządzenie dot. obowiązku pracy wydane przez Kreishauptmann w Neumarkt oraz ogłoszenie komisarza Zakopanego z 1943 r

 2. Zbiór Andrzeja Kalinowskiego

  Zbiór dokumentów zawierających dowód osobisty wystawiony na nazwisko Antoni Wacek w 1923 r., Arbeitsbuch wystawiony na nazwisko Józef Tracz w 1941 r. oraz karta repatriacyjna wystawiona w 1947 r. na nazwisko Anna Potocka

 3. Zbiór Jerzego Jucewicza

  Relacja Jerzego Jucewicza dot. losów Konstantego Władysława Jucewicza, porucznika rezerwy WP, aresztowanego w Wilnie 26 IX 1939 r. przez NKWD i osadzonego w więzieniu w Wilejce; relacja dot. Jana Jucewicza, rozstrzelanego 20 V 1942 r. w Hoduciszkach na rozkaz Niemców w odwecie za zamach na urzędników niemieckich

 4. Zbiór Jerzego Jędrzejewskiego

  Relacje Jerzego Jędrzejewskiego dot. wydarzeń z lat 1940–1945 w Nowym Dworze Mazowieckim spisana w 2003 r.; kwestia zmiany tablicy upamiętniającej historię bożnicy w Pabianicach (kserokopia)

 5. Zbiór Józefa Jezierskiego

  Dokumentacja osobista Józefa Jezierskiego, m.in. zaświadczenia o służbie w WP oraz kores - pondencja z pobytu w więzieniach w Łodzi i Sieradzu

 6. Zbiór Marii Jaworskiej

  Relacje Marii Jaworskiej dot. represji wobec Polaków na Wołyniu w latach 1939–1943

 7. Zbiór Marcelego Jasiorowskiego

  Kserokopie korespondencji prywatnej z pobytu w stalagu z 1939 r

 8. Zbiór Waleriana Harmaka

  Wspomnienia Waleriana Harmaka dot. działalności konspiracyjnej w strukturach AK

 9. Zbiór Zygmunta Gwiazdowskiego

  Kserokopia wspomnień z jesieni 1942 r.

 10. Zbiór Johannesa Goossensa

  Protokół ekshumacji zwłok z 1 VI 1943 r. w Barenwalde

 11. Zbiór Antoniego Galińskiego

  Nagranie z cyklu „Dialogi z przeszłością” pt. „Co wydarzyło się w Jedwabnem” (red. Szczepan Żaryn)

 12. Zbiór Fundacji Ośrodka „Karta”

  Alfabetyczny spis represjonowanych, literatura powstała w krajach Europy Wschodniej na temat terroru komunistycznego w ZSRS w latach 1917–1991, listy osób rozstrzelanych w latach 1937–1938 (kserokopie)

 13. Zbiór fotokopii akt dotyczących okupacji niemieckiej w Polsce

  Fotokopie wykonane z akt archiwalnych zasobu byłej GKBZpNP i innych instytucji z lat 1939–1945: rozporządzenia RSHA m.in. w sprawie postępowania z robotnikami przymusowymi; materiały Policji Bezpieczeństwa: raporty dzienne grup operacyjnych (Einsatzgruppen) z terenu Polski z akcji eksterminacyjnych „Operacja Tannenberg” („Unternehmen Tannenberg”); wykazy egzekucji indywidualnych i zbiorowych; akta Gestapo z Łodzi, Radomia, Gdańska i in.; spisy aresztowanych, sprawozdania z działalności, rozkazy; materiały dot. żandarmerii, niemieckiej Policji Porządkowej (zarządzenia, wytyczne, rozkazy i in...

 14. Zbiór fotografii zgromadzonych przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich

  Zbiór zebrany przez GKBZNwP, GKBZHwP oraz GKBZHwP – IPN: obrazuje życie społeczno-polityczne w Polsce i na świecie w latach 1918–1939 (m.in. ruchy społeczne, partie polityczne, wydarzenia), wydarzenia z okresu II wojny światowej, m.in. działania wojenne na ziemiach polskich oraz zachodzie i wschodzie Europy, życie pod niemiecką i sowiecką okupacją (m.in. zniszczenia wojenne, obozy nazistowskie, eksterminacja Żydów) oraz procesy zbrodniarzy wojennych przed polskimi i międzynarodowymi trybunałami oraz wykonywanie zasądzonych wyroków (egzekucje)

 15. Zbiór Janusza Brochwicza-Lewińskiego

  Kserokopia „Biuletynu AK” z 1944 r., materiały dot. płk. Janusza Brochwicza, uczestnika kampanii wrześniowej, członka ZWZ-AK, dowodzącego obroną pałacyku Michla na warszawskiej Woli w trakcie powstania warszawskiego

 16. Zbiór Jacka Baurskiego

  Materiały dot. Janusza Baurskiego – uczestnika walk podczas I wojny światowej, członka technicznej służby cywilnej przy prezydencie Warszawy Stefanie Starzyńskim – represjonowanego przez aparat bezpieczeństwa po odmowie wstąpienia do PPR w 1948 r

 17. Zbiór ankiet sądów grodzkich dotyczących miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich

  Materiały pozyskane przez GKBZHwP: kwestionariusze dot. obozów, gett, masowych egzekucji oraz masowych grobów na terenie Polski sporządzone przez sądy grodzkie na podstawie oświadczeń mieszkańców gmin oraz oględzin (zawierają: informacje o osobach zamordowanych lub osadzonych w obozach i gettach, miejscach pochówku, funkcjonariuszach niemieckich odpowiedzialnych za dokonane zbrodnie, wykazy członków załóg obozowych i in.); protokoły zeznań świadków i osób podejrzanych; plany sytuacyjne

 18. Zbiór akt niemieckich władz administracyjnych oraz innych instytucji niemieckich z terenu Okręgów: Górnego i Dolnego Śląska [Gau Ober- und Niederschlesien]

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: akta personalne pracowników urzędów oraz funkcjonariuszy różnego rodzaju jednostek policji; akta administracyjne Urzędu Policyjnego w Bytomiu, Krajowego Związku Niemieckich Urzędników. Odcinek Powiatowy Cieszyn, Miejscowego Urzędu Policyjnego w Gogolinie, Huty im. Bismarcka w Chorzowie, huty „Silesia” w Lipinach Śląskich, nadburmistrza Katowic, Urzędu Finansowego w Lublińcu, powiatowego Związku Rolników w Prudniku, Hitlerjugend w Raciborzu, Krajowego Związku Rolników Śląskich, Urzędu Administracyjnego w Tarnowskich Górach; starostw powiatowych w Katowicach, ...

 19. Zbiór akt niemieckich władz administracyjnych i policyjnych z terenów polskich włączonych do Rzeszy Niemieckiej

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: akta i ankiety personalne urzędników oraz funkcjonariuszy żandarmerii, policji i rezerwy policji; materiały władz administracyjnych, policyjnych i wojskowych dot. przygotowania do wojny; listy osób poszukiwanych za ucieczki z obozów, z miejsca pracy, dezerterów, członków podziemia antyhitlerowskiego oraz przestępców kryminalnych; zawiadomienia o śmierci więźniów w obozach koncentracyjnych; materiały dot. prześladowania Kościoła katolickiego, księży oraz ludności polskiej, żydowskiej i osób innych narodowości; plany policyjnych akcji specjalnych; sprawy wpisy...

 20. Zbiór akt niemieckich sądów wojskowych

  Materiały zebrane przez GKBZHwP zawierające dokumentację sądów – Dywizji Piechoty (Infanterie Division); Dywizji Rezerwy (Reserve Division); Dywizji Pancernej (PanzerDivision) oraz Komendantury Polowej (Feldkommandantur) w sprawach dochodzeniowych prowadzonych przeciwko żołnierzom podejrzanym m.in. o kradzieże, zaniedbania w służbie wartowniczej, dezercję; akta dochodzeniowe w sprawach karnych przeciwko Polakom (robotnikom przymusowym) oskarżonym m.in. o słuchanie zagranicznych stacji radiowych, udzielanie pomocy zbiegłym jeńcom wojennym, nielegalne posiadanie broni i materiałów wybuchowych...