Archival Descriptions

Displaying items 61 to 80 of 37,717
 1. Zbiór akt miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich („Z”)

  Dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez Komisję Główną i komisje okręgowe zawierająca fragmenty akt niemieckich i materiały powojenne dot. miejsc i faktów zbrodni niemieckich, m.in. w sprawie eksterminacji ludności żydowskiej, eksterminacji umysłowo chorych, powstania warszawskiego i zburzenia Warszawy, robotników przymusowych, wysiedleń ludności polskiej, grabieży mienia, germanizacji dzieci polskich, pacyfikacji wsi polskich; protokoły zeznań świadków i oskarżonych; relacje, wspomnienia i pamiętniki; ekspertyzy i opinie biegłych; protokoły oględzin i ekshumacji zwłok (m.in. w Palmirac...

 2. Zbiór akt jednostek SS i Policji z: Gdańska-Prus Zachodnich [Gau Danzig-Westpreussen], Prus Wschodnich [Gau Ostpreussen], Kraju Warty [Gau Wartheland], Górnego i Dolnego Śląska [Gau Ober-und Niederschlesien] oraz Komisariatu Rzeszy Wschód [Reichs ko m mis sariat Ostland]

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: akta personalne funkcjonariuszy Gestapo w Cieszynie; akta jednostek SS i policji (przepisy prawne, wytyczne, okólniki, dekrety, zarządzenia, sprawozdania, meldunki, rozkazy, notatki służbowe, korespondencja) dot. m.in. organizacji i struktury żandarmerii, przeprowadzenia wysiedleń, postępowania karnego wobec Polaków, Rosjan i Żydów, zniemczania Polaków, postępowania ze zbiegłymi i zatrzymanymi polskimi robotnikami przymusowymi, sporządzania aktów zgonu przez starostwa oraz spraw więziennictwa, sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa; akta dochodzeniowo-ś...

 3. Zbiór akt instytucji niemieckich z Okręgów: Prusy Zachodnie [Gau Danzig-West preus sen] i Prusy Wschodnie [Gau Ostpreussen]

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: akta instytucji i urzędów administracyjnych, policyjnych, wojskowych, NSDAP, Hitlerjugend i in. zawierające korespondencję i ankiety osób starających się o wpisanie na niemiecką listę narodową z powiatu Aleksandrów Kujawski; sprawy dochodzeniowe prowadzone przez Policję Kryminalną w Bydgoszczy; listy poszukiwanych, nakazy ujęcia oraz instrukcje policyjne pochodzące z Placówki Kierowniczej Policji Państwowej dla Rejencji Olsztyńskiej; zgłoszenia pobytu pracowników cudzoziemskich z terenu powiatu Kętrzyn; korespondencja starosty powiatu Ostrołęka z Gestapo w K...

 4. Zbiór akt dotyczących niemieckich obozów i więzień („Ob”)

  Zbiór akt obozowych i więziennych zebrany przez GKBZNwP, GKBZHwP oraz GKBZHwP – IPN dot. zakładania, organizacji i likwidowania niemieckich obozów i więzień, dokonanych tam zbrodni oraz miejsc egzekucji i grobów masowych (m.in. obozy koncentracyjne w Buchenwaldzie, Ravensbrück, obozy zagłady w Bełżcu, Treblince, więzienie Pawiak w Warszawie, więzienie Rotunda w Zamościu, więzienie tzw. Fort VII w Poznaniu, obóz przejściowy w Pruszkowie, obozy pracy, obozy jenieckie); zestawienia liczbowe osób różnych narodowości uwięzionych i zmarłych w niemieckich obozach i więzieniach; protokoły zeznań św...

 5. Zbiór akt centralnych i terenowych instytucji niemieckich z terenu Niemiec, Czecho sło wacji, Galicji Wschodniej i Łotwy

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: akta osobowe funkcjonariuszy SS, policji oraz urzędników; akta centralnych urzędów niemieckich w Berlinie oraz z terenu Niemiec, Czechosłowacji, Galicji Wschodniej i Łotwy dot. m.in. spraw socjalno-bytowych żołnierzy Waffen-SS oraz ich rodzin, Niemców „skrzywdzonych” przez władze polskie w 1939 r., zadań policji i Służby Bezpieczeństwa na Łotwie, niemieckich szkół podstawowych z terenu województwa lwowskiego, stanisławowskiego oraz tarnopolskiego itp.

 6. Zbiór akt badawczo-dochodzeniowych dotyczących zbrodni hitlerowskich („B”)

  Akta badawczo-dochodzeniowe GKBZHwP, zawierające materiały obciążające sprawców zbrodni niemieckich. Korespondencja GKBZHwP z polskimi i zagranicznymi organami badania zbrodni wojennych, organami ścigania i urzędami administracji państwowej i wojskowej (m.in. z Polską Misją Wojskową Badania Zbrodni Wojennych, Komisją dla Spraw Zbrodni Wojennych Narodów Zjednoczonych – United Nations War Crimes Commission, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i in.) w sprawie poszukiwania, aresztowania i ekstradycji przestępców wojennych; postanowienia o aresztowaniu osób podejrzanych o przestępstwa wojenne; wn...

 7. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Oddziały Szturmowe. Pułk nr 50 w Kościanie-Lesznie. Kompania Łączności 1/50 w Lesznie [Sturmabteilungen (SA) der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Standarte 50 Kosten-Lissa. Nach rich ten sturm 1/50 Lissa]

  • akta administracyjne (rozkazy kompanii, rozkazy Batalionu nr I, rozkazy pułku, rozkazy personalne dot.: awansów, szkoleń, werbunku do Waffen-SS, zaprzysiężenia kandydatów do SA, wydaleń z SA; pisma okólne, korespondencja w sprawach zawodów strzeleckich, przyjęć volksdeutschów do SA)
 8. Zbiór afiszy i plakatów centralnych władz III Rzeszy Niemieckiej, rządu Generalnego Gubernatorstwa i obszarów włączonych do Rzeszy, Protektoratu Czech i Moraw oraz niemieckiej administracji wojskowej

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: dekrety, rozporządzenia, zarządzenia, obwieszczenia, proklamacje, odezwy ogłoszone przez: centralne władze III Rzeszy, rząd Generalnego Gubernatorstwa, Protektorat Czech i Moraw, niemiecką administrację wojskową oraz władze obszarów włączonych do III Rzeszy dot. spraw politycznych, administracyjnych, finansowych, gospodarczych, porządkowych, propagandowych, kulturalnych (m.in. w sprawach proklamowania Generalnego Gubernatorstwa, obchodzenia pierwszej rocznicy powstania GG, regulacji dot. ludności żydowskiej, spisu ludności, poboru podatków, obrotu pieniędzmi...

 9. Kolekcja Elizy Temler i Karola Temlera

  Materiały przekazane przez Halinę Gutkowską-Temler i Jana Temlera. Korespondencja prywatna Elizy Temlerowej dot. ustalenia losów męża Karola Temlera po aresztowaniu przez NKWD w marcu 1940 r. oraz życiorys Karola Temlera; dokumentacja dot. podobozu Ravens - brück – Eberswalde i Auschwitz m.in. korespondencja Elizy Temler z b. więźniarkami, fotografie więźniarek i listy imienne

 10. Kolekcja Antoniego Dębskiego

  Materiały przekazane przez Ryszarda Wiśniewskiego. Zbiór prywatny zawierający dokumenty osobiste Antoniego Dębskiego, m.in. zaświadczenie o przebiegu służby i odznaczeniach, zdjęcia pułkowe przedstawiające Krakowską Brygadę Kawalerii 5. pułk strzelców konnych; opracowanie autorstwa Witosława Porczyńskiego pt. „Kronika działań Krakowskiej Brygady Kawalerii w kampanii 1939 r.” oraz czasopisma m.in. „Ułan Karpacki”

 11. Kolekcja Henryka Dąbkowskiego

  Materiały przekazane przez Magdalenę Dąbkowską. Dokumenty Henryka Dąb kow skiego przygotowane do publikacji pt. „Moje publikacje o Kresach”

 12. Kolekcja Zygmunta Budulskiego

  Materiały przekazane przez Jerzego Makowieckiego. Zbiór dokumentów dot. Zygmunta Budulskiego, przedwojennego działacza Stronnictwa Chłopskiego na terenie Radomia, dzia - łacza socjalistycznego w okresie II wojny światowej, osadzonego w obozach koncentracyjnych Gross-Rosen oraz Dachau

 13. Archiwum osobiste ks. Leona Więckiewicza

  Materiały przekazane przez Jadwigę Więckiewicz. Kserokopia relacji z pobytu ks. Leona Więckiewicza w obozie Gross-Rosen, biografia pt. „Kapłan według Serca Jezuso wego”, wspomnienia współwięźniów

 14. Archiwum osobiste Jana Więcka

  Materiały przekazane przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Okręg Stołeczny. Koło Terenowe nr 7 w Białej Podlaskiej. Wspomnienia Jana Więcka (1921–2000), żołnierza AK i NSZ pow. Przasnysz, więźnia Wronek; korespondencja w sprawie działalności konspiracyjnej i pracy w organach MO w Przasnyszu

 15. Archiwum osobiste Anny Szarzyńskiej-Rewskiej

  Materiały przekazane przez Krystynę Szarzyńską. Pamiętnik Anny Szarzyń skiej- Rewskiej – uczestniczki walk powstańczych – z okresu powstania warszawskiego

 16. Archiwum osobiste Władysława Smolińskiego

  Materiały przekazane przez Grażynę Michalską. Dokumenty dot. Władysława Smolińskiego ps. „Lew”, „Chińczyk”, żołnierza powstania warszawskiego

 17. Archiwum osobiste Jana Sehna

  Dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez Jana Sehna, przewodniczącego OKBZH w Krakowie, kierownika Działu Dokumentacji Państwowego Muzeum w Oświęcimiu oraz pełnomocnika ministra sprawiedliwości do ścigania zbrodniarzy niemieckich, dot. m.in. przeprowadzania czynności śledczych w sprawach karnych przeciwko zbrodniarzom wojennym, gromadzenia i zabezpieczenia materiałów dowodowych, a także ścigania i ekstradycji przestępców wojennych; dokumentacja dochodzeniowa dot. zbrodni popełnionych w latach 1939–1945, m.in. protokoły zeznań świadków oraz osób oskarżonych o przestępstwa wojenne, ekspert...

 18. Archiwum osobiste Tadeusza Rybarskiego

  Materiały przekazane przez Teresę Rybarską. Wspomnienia Tadeusza Rybarskiego spisane podczas pobytu w III Rzeszy na przymusowych robotach

 19. Archiwum osobiste Edwarda Rewera

  Materiały przekazane przez Elżbietę Litwin. Materiały dot. Edwarda Rewera: wspomnienia wojenne z lat 1939–1945 dot. kampanii wrześniowej, służby w Armii Polskiej w ZSRS i w II KP, pobytu w łagrach na Półwyspie Kola oraz na emigracji we Włoszech i w Wielkiej Brytanii do 1947 r.

 20. Archiwum osobiste Danuty Rajszewicz

  Materiały przekazane przez Remigiusza Rajszewicza. Wspomnienia Danuty Rajszewicz z okresu powstania warszawskiego