Archival Descriptions

Displaying items 61 to 80 of 37,728
 1. Zbiór Waleriana Harmaka

  Wspomnienia Waleriana Harmaka dot. działalności konspiracyjnej w strukturach AK

 2. Zbiór Zygmunta Gwiazdowskiego

  Kserokopia wspomnień z jesieni 1942 r.

 3. Zbiór Johannesa Goossensa

  Protokół ekshumacji zwłok z 1 VI 1943 r. w Barenwalde

 4. Zbiór Antoniego Galińskiego

  Nagranie z cyklu „Dialogi z przeszłością” pt. „Co wydarzyło się w Jedwabnem” (red. Szczepan Żaryn)

 5. Zbiór Fundacji Ośrodka „Karta”

  Alfabetyczny spis represjonowanych, literatura powstała w krajach Europy Wschodniej na temat terroru komunistycznego w ZSRS w latach 1917–1991, listy osób rozstrzelanych w latach 1937–1938 (kserokopie)

 6. Zbiór fotokopii akt dotyczących okupacji niemieckiej w Polsce

  Fotokopie wykonane z akt archiwalnych zasobu byłej GKBZpNP i innych instytucji z lat 1939–1945: rozporządzenia RSHA m.in. w sprawie postępowania z robotnikami przymusowymi; materiały Policji Bezpieczeństwa: raporty dzienne grup operacyjnych (Einsatzgruppen) z terenu Polski z akcji eksterminacyjnych „Operacja Tannenberg” („Unternehmen Tannenberg”); wykazy egzekucji indywidualnych i zbiorowych; akta Gestapo z Łodzi, Radomia, Gdańska i in.; spisy aresztowanych, sprawozdania z działalności, rozkazy; materiały dot. żandarmerii, niemieckiej Policji Porządkowej (zarządzenia, wytyczne, rozkazy i in...

 7. Zbiór fotografii zgromadzonych przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich

  Zbiór zebrany przez GKBZNwP, GKBZHwP oraz GKBZHwP – IPN: obrazuje życie społeczno-polityczne w Polsce i na świecie w latach 1918–1939 (m.in. ruchy społeczne, partie polityczne, wydarzenia), wydarzenia z okresu II wojny światowej, m.in. działania wojenne na ziemiach polskich oraz zachodzie i wschodzie Europy, życie pod niemiecką i sowiecką okupacją (m.in. zniszczenia wojenne, obozy nazistowskie, eksterminacja Żydów) oraz procesy zbrodniarzy wojennych przed polskimi i międzynarodowymi trybunałami oraz wykonywanie zasądzonych wyroków (egzekucje)

 8. Zbiór Janusza Brochwicza-Lewińskiego

  Kserokopia „Biuletynu AK” z 1944 r., materiały dot. płk. Janusza Brochwicza, uczestnika kampanii wrześniowej, członka ZWZ-AK, dowodzącego obroną pałacyku Michla na warszawskiej Woli w trakcie powstania warszawskiego

 9. Zbiór Jacka Baurskiego

  Materiały dot. Janusza Baurskiego – uczestnika walk podczas I wojny światowej, członka technicznej służby cywilnej przy prezydencie Warszawy Stefanie Starzyńskim – represjonowanego przez aparat bezpieczeństwa po odmowie wstąpienia do PPR w 1948 r

 10. Zbiór ankiet sądów grodzkich dotyczących miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich

  Materiały pozyskane przez GKBZHwP: kwestionariusze dot. obozów, gett, masowych egzekucji oraz masowych grobów na terenie Polski sporządzone przez sądy grodzkie na podstawie oświadczeń mieszkańców gmin oraz oględzin (zawierają: informacje o osobach zamordowanych lub osadzonych w obozach i gettach, miejscach pochówku, funkcjonariuszach niemieckich odpowiedzialnych za dokonane zbrodnie, wykazy członków załóg obozowych i in.); protokoły zeznań świadków i osób podejrzanych; plany sytuacyjne

 11. Zbiór akt niemieckich władz administracyjnych oraz innych instytucji niemieckich z terenu Okręgów: Górnego i Dolnego Śląska [Gau Ober- und Niederschlesien]

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: akta personalne pracowników urzędów oraz funkcjonariuszy różnego rodzaju jednostek policji; akta administracyjne Urzędu Policyjnego w Bytomiu, Krajowego Związku Niemieckich Urzędników. Odcinek Powiatowy Cieszyn, Miejscowego Urzędu Policyjnego w Gogolinie, Huty im. Bismarcka w Chorzowie, huty „Silesia” w Lipinach Śląskich, nadburmistrza Katowic, Urzędu Finansowego w Lublińcu, powiatowego Związku Rolników w Prudniku, Hitlerjugend w Raciborzu, Krajowego Związku Rolników Śląskich, Urzędu Administracyjnego w Tarnowskich Górach; starostw powiatowych w Katowicach, ...

 12. Zbiór akt niemieckich władz administracyjnych i policyjnych z terenów polskich włączonych do Rzeszy Niemieckiej

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: akta i ankiety personalne urzędników oraz funkcjonariuszy żandarmerii, policji i rezerwy policji; materiały władz administracyjnych, policyjnych i wojskowych dot. przygotowania do wojny; listy osób poszukiwanych za ucieczki z obozów, z miejsca pracy, dezerterów, członków podziemia antyhitlerowskiego oraz przestępców kryminalnych; zawiadomienia o śmierci więźniów w obozach koncentracyjnych; materiały dot. prześladowania Kościoła katolickiego, księży oraz ludności polskiej, żydowskiej i osób innych narodowości; plany policyjnych akcji specjalnych; sprawy wpisy...

 13. Zbiór akt niemieckich sądów wojskowych

  Materiały zebrane przez GKBZHwP zawierające dokumentację sądów – Dywizji Piechoty (Infanterie Division); Dywizji Rezerwy (Reserve Division); Dywizji Pancernej (PanzerDivision) oraz Komendantury Polowej (Feldkommandantur) w sprawach dochodzeniowych prowadzonych przeciwko żołnierzom podejrzanym m.in. o kradzieże, zaniedbania w służbie wartowniczej, dezercję; akta dochodzeniowe w sprawach karnych przeciwko Polakom (robotnikom przymusowym) oskarżonym m.in. o słuchanie zagranicznych stacji radiowych, udzielanie pomocy zbiegłym jeńcom wojennym, nielegalne posiadanie broni i materiałów wybuchowych...

 14. Zbiór akt miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich („Z”)

  Dokumentacja wytworzona i zgromadzona przez Komisję Główną i komisje okręgowe zawierająca fragmenty akt niemieckich i materiały powojenne dot. miejsc i faktów zbrodni niemieckich, m.in. w sprawie eksterminacji ludności żydowskiej, eksterminacji umysłowo chorych, powstania warszawskiego i zburzenia Warszawy, robotników przymusowych, wysiedleń ludności polskiej, grabieży mienia, germanizacji dzieci polskich, pacyfikacji wsi polskich; protokoły zeznań świadków i oskarżonych; relacje, wspomnienia i pamiętniki; ekspertyzy i opinie biegłych; protokoły oględzin i ekshumacji zwłok (m.in. w Palmirac...

 15. Zbiór akt jednostek SS i Policji z: Gdańska-Prus Zachodnich [Gau Danzig-Westpreussen], Prus Wschodnich [Gau Ostpreussen], Kraju Warty [Gau Wartheland], Górnego i Dolnego Śląska [Gau Ober-und Niederschlesien] oraz Komisariatu Rzeszy Wschód [Reichs ko m mis sariat Ostland]

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: akta personalne funkcjonariuszy Gestapo w Cieszynie; akta jednostek SS i policji (przepisy prawne, wytyczne, okólniki, dekrety, zarządzenia, sprawozdania, meldunki, rozkazy, notatki służbowe, korespondencja) dot. m.in. organizacji i struktury żandarmerii, przeprowadzenia wysiedleń, postępowania karnego wobec Polaków, Rosjan i Żydów, zniemczania Polaków, postępowania ze zbiegłymi i zatrzymanymi polskimi robotnikami przymusowymi, sporządzania aktów zgonu przez starostwa oraz spraw więziennictwa, sytuacji politycznej i stanu bezpieczeństwa; akta dochodzeniowo-ś...

 16. Zbiór akt instytucji niemieckich z Okręgów: Prusy Zachodnie [Gau Danzig-West preus sen] i Prusy Wschodnie [Gau Ostpreussen]

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: akta instytucji i urzędów administracyjnych, policyjnych, wojskowych, NSDAP, Hitlerjugend i in. zawierające korespondencję i ankiety osób starających się o wpisanie na niemiecką listę narodową z powiatu Aleksandrów Kujawski; sprawy dochodzeniowe prowadzone przez Policję Kryminalną w Bydgoszczy; listy poszukiwanych, nakazy ujęcia oraz instrukcje policyjne pochodzące z Placówki Kierowniczej Policji Państwowej dla Rejencji Olsztyńskiej; zgłoszenia pobytu pracowników cudzoziemskich z terenu powiatu Kętrzyn; korespondencja starosty powiatu Ostrołęka z Gestapo w K...

 17. Zbiór akt dotyczących niemieckich obozów i więzień („Ob”)

  Zbiór akt obozowych i więziennych zebrany przez GKBZNwP, GKBZHwP oraz GKBZHwP – IPN dot. zakładania, organizacji i likwidowania niemieckich obozów i więzień, dokonanych tam zbrodni oraz miejsc egzekucji i grobów masowych (m.in. obozy koncentracyjne w Buchenwaldzie, Ravensbrück, obozy zagłady w Bełżcu, Treblince, więzienie Pawiak w Warszawie, więzienie Rotunda w Zamościu, więzienie tzw. Fort VII w Poznaniu, obóz przejściowy w Pruszkowie, obozy pracy, obozy jenieckie); zestawienia liczbowe osób różnych narodowości uwięzionych i zmarłych w niemieckich obozach i więzieniach; protokoły zeznań św...

 18. Zbiór akt centralnych i terenowych instytucji niemieckich z terenu Niemiec, Czecho sło wacji, Galicji Wschodniej i Łotwy

  Materiały zebrane przez GKBZHwP: akta osobowe funkcjonariuszy SS, policji oraz urzędników; akta centralnych urzędów niemieckich w Berlinie oraz z terenu Niemiec, Czechosłowacji, Galicji Wschodniej i Łotwy dot. m.in. spraw socjalno-bytowych żołnierzy Waffen-SS oraz ich rodzin, Niemców „skrzywdzonych” przez władze polskie w 1939 r., zadań policji i Służby Bezpieczeństwa na Łotwie, niemieckich szkół podstawowych z terenu województwa lwowskiego, stanisławowskiego oraz tarnopolskiego itp.

 19. Zbiór akt badawczo-dochodzeniowych dotyczących zbrodni hitlerowskich („B”)

  Akta badawczo-dochodzeniowe GKBZHwP, zawierające materiały obciążające sprawców zbrodni niemieckich. Korespondencja GKBZHwP z polskimi i zagranicznymi organami badania zbrodni wojennych, organami ścigania i urzędami administracji państwowej i wojskowej (m.in. z Polską Misją Wojskową Badania Zbrodni Wojennych, Komisją dla Spraw Zbrodni Wojennych Narodów Zjednoczonych – United Nations War Crimes Commission, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i in.) w sprawie poszukiwania, aresztowania i ekstradycji przestępców wojennych; postanowienia o aresztowaniu osób podejrzanych o przestępstwa wojenne; wn...

 20. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza. Oddziały Szturmowe. Pułk nr 50 w Kościanie-Lesznie. Kompania Łączności 1/50 w Lesznie [Sturmabteilungen (SA) der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Standarte 50 Kosten-Lissa. Nach rich ten sturm 1/50 Lissa]

  • akta administracyjne (rozkazy kompanii, rozkazy Batalionu nr I, rozkazy pułku, rozkazy personalne dot.: awansów, szkoleń, werbunku do Waffen-SS, zaprzysiężenia kandydatów do SA, wydaleń z SA; pisma okólne, korespondencja w sprawach zawodów strzeleckich, przyjęć volksdeutschów do SA)