Archival Descriptions

Displaying items 101 to 120 of 1,880
Language of Description: Dutch close
Language of Description: Ukrainian close
 1. Algemene Documentatie – overheid: andere behalve BO en voorgangers.

  Onder dit bestand worden stukken gegroepeerd die gevormd werden door diverse Belgische staatsinstellingen. Relevant zijn hier vooral de stukken die betrekking hebben op naoorlogse processen tegen Duitse en Belgische oorlogsmisdadigers of collaborateurs. We sommen op per archiefvormer. Auditoraat-Generaal: R.497/tr.153.975 (1946) bevat een schriftelijke verklaring van Johannes Frank, commandant van de Dossinkazerne. Krijgsauditoraat, krijgsraad en krijgshof Brussel: R.280/tr.85.481 (1950) bevat stukken over het proces tegen Max Boden, werkzaam in de ‘Joodse sectie’ van de Sipo in Brussel en ...

 2. Internationale Vluchtelingen Organisatie [International Refugee Organization IRO] Internationale Vluchtelingen Organisatie

  • Nationaal archief
  • Z21075
  • Dutch
  • 1945-1953
  • 3.90 meter; 203 inventarisnummers.

  Het archief van de Nederlandse Delegatie van het Intergovernmental Committee on Refugees bevat voor de periode 1947-1957 gegevens over diverse aspecten van migratie en opvang. Het betreft stukken over de status van Joodse, Hongaarse en andere vluchtelingen en displaced persons; de opvang van vluchtelingen in Nederland; hulpverlening; rechtsherstel en rechtspositie; emigratiefaciliteiten in Zuid-Amerika, Canada en Nieuw-Zeeland; de regelingen t.a.v. vluchtelingen in de verschillende Duitse bezettingszones; richtlijnen voor de schadeloosstelling van Nazivervolgden; correspondentie en rapporte...

 3. Дніпропетровський штадткомісар, м. Дніпропетровськ

  • Dnipropetrovsk City Commissar
  • Dnipropetrovskyi shtadtkomisar, m. Dnipropetrovsk

  Вибрані справи містять відомості про окупаційну політику народонаселення та Голокост (вказані крайні дати справ та обсяг): Спр. 1. Приказы, распоряжения рейхскомиссара Украины, инструкции жандармерии, управы об организации жандармерии, учете антисоветских элементов, запрещении немцам вступать в брак с лицами других национальностей, отчеты о работе полиции и жандармерии, о борьбе с партизанами, евреями, аресте коммунистов Пятихатского района, стенограмма совещания пропагандистов, жандармских офицеров, сообщения полиции и жандармерии, об арестованных и т.п. Списки арестованных коммунистов, жа...

 4. Archief van het Provinciaal Bestuur, Openbare orde en Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en bijbehorende commissies

  Aan het hoofd van het provinciaal bestuur staan de Provinciale Staten (PS) en de leden vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Kiesgerechtigde ingezetenen van de provincie kiezen hun representanten voor een periode van vier jaar. Het aantal leden van PS is afhankelijk van het inwoneraantal van de provincie. De Commissaris der Koning(in) (CdK) is voorzitter van de PS. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar. Door de deelname in commissies oefenen de leden invloed uit op de bestuurlijke besluitvorming en worden ze gehoord en gekend in door Gedeputeerde Staten te behandelen zaken....

 5. Archief van het Gezantschap te Tsjecho-Slowakije (Praag), 1919-1939 en (1945) 1951-1954

  Onder invloed van het nationaalsocialisme ontstond onder de Duitse minderheid de wens tot aansluiting bij Duitsland. Om een oorlog te voorkomen gingen Engeland en Frankrijk, onder protest van Tsjecho-Slowakije, akkoord met de annexatie van dit gebied door Duitsland. Tsjecho-Slowakije verloor een deel van zijn grondgebied met daarop strategische defensiewerken. Benes, president van Tsjecho-Slowakije, trad af en vertrok naar Engeland. In 1939 werd geheel Tsjecho-Slowakije bezet door Duitse troepen en werd het Protectoraat Bohemen en Moravië ("Protektorat Böhmen und Mähren") ingesteld. Duitsla...

 6. Publieke taken – Veiligheid – Politie.

  In het politiearchief is vrij veel relevant materiaal te vinden. Vooreerst vermelden we algemene reeksen zoals gebeurtenisboeken, bestuurlijke verslagen, processen-verbaal, … waarin vaak informatie kan teruggevonden worden over personen of specifieke gebeurtenissen. Zo bevatten de processen-verbaal van de 7de Wijk informatie over (naoorlogse) aangifte van verklikkingen van Joden tijdens de bezetting (zie MA # 29918 - MA # 29924, MA # 29932 - MA # 29937). Daarnaast zijn ook specifieke dossiers voor deze gids relevant. In verband met de Jodenvervolging tijdens de bezetting vermelden we o.a. M...

 7. Rogier, L.J., 1940-1969

  Rogier, Ludovicus Jacobus, was historicus, hoogleraar en katholiek voorman (Rotterdam 26-7-1894 - Groesbeek 30-3-1974). In 1953 verzochten Burgermeester en Wethouders aan professor L.J. Rogier ter gelegenheid van de tienjarige herdenking in september 1954 een historisch verantwoord geschrift te vervaardigen over de bevrijding van Nijmegen. Prof. Rogier verklaarde zich bereid onder het voorbehoud dat zijn uiteindelijke beslissing afhing van de kwaliteit van het bronnenmateriaal . Kennelijk was dit onvoldoende, want hij heeft het werk niet geschreven. Korte tijd later verstrekte het gemeenteb...

 8. Gemeentebestuur Maurik

  In 1942 werd burgemeester Kamp ook benoemd tot burgemeester van de naburige gemeente Lienden. De benoeming was waarschijnlijk mede ingegeven door gedachten om de gemeenten samen te voegen. Kamp schreef hierover ook een rapport, met een positief advies. Door de ontwikkelingen in de oorlog is het hierbij gebleven. Halverwege september 1944 kreeg de gemeente Maurik direct te maken met het oorlogsgeweld. De luchtlandingen bij Arnhem-Nijmegen en de daarop volgende gevechten leidden uiteindelijk tot een frontlinie tussen de Geallieerde en de Duitse troepen welke dwars door de Betuwe liep. Deze si...

 9. Archief van de gemeente Bleskensgraaf en Hofwegen, 1926-1985

  De gemeente Bleskensgraaf en Hofwegen is gelegen in het centrum van de "Alblasserwaard" aan het binnenriviertje "De Alblas", meestal "Graaf¬stroom" genoemd in verband met het gegraven gedeelte vanaf Hofwegen tot de Vuilendam in de gemeente Molenaarsgraaf. In de huidige omvang is de gemeente ontstaan op 1 september 1855 door de samenvoeging van de oorspronkelijke zelfstandige gemeenten "Bleskens¬graaf" en "Hofwegen". De oorlog 1940-1945 heeft ook in deze gemeente verwoesting aangericht. Door een Duits bombardement werd op 12 mei 1940 de dorpskern verwoest. De aanval was gericht op een doortr...

 10. Ministeries voor Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk (AOK) en van Algemene Zaken ( AZ), Kabinet van de Minister-President

  Het archief bevat in de eerste plaats de neerslag van het handelen van de minister-president (MP) als voorzitter van de Ministerraad, onderraden en ministeriële commissies. Het archief weerspiegelt het politieke 'plooi- en schikwerk' van de MP en zijn ambtelijke staf om kwesties, ook controversiële, zonder politieke schade door de Ministerraad te loodsen. Dat beslaat àlle wetgevingsdossiers, veel regelgeving en àlle verdere zaken die de Ministerraad hebben beziggehouden. Daarnaast bevat het archief de neerslag van de specifieke taken van de MP: verantwoordelijkheid voor het Koninklijk Huis;...

 11. Februaristaking 1941

 12. Archief van het gemeentebestuur van Zwolle, (1844) 1924 - 1988 (1999)

  Zonder incidenten is Zwolle op 10 mei 1940 bezet door Duitse stoottroepen. In het algemeen nam de burgerij een passieve houding aan tegenover de politieke gebeurtenissen. In de loop van de oorlogsperiode waren er regelmatig incidenten en onrust. Op 30 april 1943 brak een algemene staking uit in verschillende bedrijven en openbare diensten. Repressaillemaatregelen bleven niet uit: 26 personen werden opgepakt en bovendien werd het politiestandrecht afgekondigd. Op 17 september 1944 ging het hele spoorwegpersoneel in staking, zoals in heel Nederland. Als repressaille werden meubels en stofferi...

 13. Landmann, familie

  Het archief bevat correspondentie van de zaakwaarnemer van de familie Landmann met diverse Duitse en Nederlandse instellingen om hun vermogen veilig te stellen en om te gaan met de anti-joodse maatregelen. Voorts bevat het archief brieven van beide echtelieden. Enkele stukken beslaan de periode van Landmanns burgemeesterschap in Frankfurt am Main. Tenslotte zijn stukken aanwezig over het opstellen en uitvoeren van het testament van de Landmanns.

 14. Stichting Vriendenkring Nederlandse Afdeling van het Ghetto Fighters' House

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat voornamelijk uit brieven en verslagen. Het archief bevat tevens enige foto's, krantenknipsels en gedrukt materiaal

 15. Archief van Volksherstel Amsterdam

  Inleiding De Stichting Volksherstel was een overkoepende organisatie ten behoeve van vooral maatschappelijke hulpverlening aan oorlogsslachtoffers. Organisatie De stichting Volksherstel Amsterdam bestond uit een bestuur dat tweemaal per maand vergaderde. Het dagelijks beheer en beleid was opgedragen aan een bureau. Onderleiding van een directeur werden drie hoofdafdelingen gevormd elk onder directie van een adjunct-directeur. Afdeling Algemeen Beheer: hieronder vielen het secretariaat, de publiciteit, interne voorlichting, financiën, informatie naar vermiste personen, ontwikkeling en ontspa...

 16. Archief Gemeente Maasbree Periode (1880) 1940-1979 (1996)

  De voortekenen van de naderende Tweede Wereldoorlog werden in de gemeente Maasbree zichtbaar met het telegram van de minister van oorlog aan de burgemeester over de staat van oorlog. De mobilisatiewinter 1939-1940, toen Nederland nog niet bij de oorlog betrokken was, verliep kalm. In de meidagen van 1940 braken in de omgeving van de gemeente echter zodanige gevechten uit, dat de bevolking van het dorp Blerick, dat toen nog tot de gemeente Maasbree behoorde, in allerijl moest evacueren. Toen de burgemeester naderhand de balans opmaakte, bleken in die meidagen 30 woningen beschadigd te zijn, ...

 17. Frederiks, K.J.

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat correspondentie met Generalkommissar für Verwaltung und Justiz dr. F. Wimmer, circulaires, aantekeningen, telegrammen en verslagen betreffende onder meer de ambtenaren, de burgemeesters, de arbeidsinzet van overheidspersoneel, het Jodenvraagstuk, vorderingen en gijzelaars. Vele van de stukken, die de indruk wekken door Frederiks te zijn verzameld ter rechtvaardiging van zijn beleid gedurende de bezettingsjaren, zijn afschriften van de originele stukken en voor een deel reeds elders beschreven. Bijna alle afschriften waren bestemd voor chef v...

 18. Algemene Documentatie – Möbelaktion.

  In dit bestand groeperen we de archiefdocumenten die (uitsluitend) betrekking hebben op de Möbelaktion in België, en die beschreven worden onder de titels “Möbelaktion” (stukken afkomstig van het Duits bezettingsbestuur) en “Belgische firma’s en instanties betrokken bij Möbelaktion” (stukken afkomstig van diverse Duitse en Belgische instanties en privé-organisaties) in de inventaris van Nefors (respectievelijk nrs. 1302 – 1312 en 1534 – 1539). Möbelaktion: In de ordner “Möbelaktion. Ordonnances non traduites” (1942-1944) (Nefors nr. 1302) vinden we o.a. briefwisseling en notulen van het bez...

 19. Херсонський окружний комісар (гебітскомісар), м. Херсон, Миколаївської області.

  • Kherson Gebietskommissar, City of Kherson

  Опис № 1 містить 229 справ, опис № 2 – 64 справ. Вибрані справи опису № 1 містять відомості про окупаційний режим, політику народонаселення та Голокост: Спр. 1. Приказы, циркуляры и инструкции имперского министра Украины о структуре управленческого аппарата в оккупированных восточных районах, об учете награбленного имущества, о порядке приема на работу женщин и граждан национальной помеси и др. Проект структуры Херсонского городского комиссариата. Список молодежных руководителей. 1941-1943. 98 арк. Спр. 2. Приказы и циркуляры Николаевского генерального комиссара и переписка с ним об условия...

 20. Bestand van de Vereniging van ex-politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand van de Vereniging van ex-politieke gevangenen van Auschwitz-Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië
  • Dutch
  • ca. 2000 stukken (15 dozen).

  Dit bestand bevat stukken die getuigen van de interne werking en activiteiten van de vereniging. Het gaat om documenten die typisch zijn voor verenigingsarchief zoals statuten, briefwisseling, omzendbrieven, boekhoudkundige stukken, diverse administratieve documenten, documentatie, dossiers, enz. Voor de jaren 1957-1980 is een quasi volledige reeks notulen van vergaderingen aanwezig. De stukken hebben vooreerst betrekking op contacten met andere organisaties zoals patriottische verenigingen (vb. Comité La Flamme), verschillende oud-gevangenencomités (vb. uit Frankrijk en Nederland, maar ook...