Archival Descriptions

Holding Institution: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma close
 1. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego

  • Archiwum Ringelbluma
  • Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy
  • Oneg Szabat (cryptonime)
  • Underground Archive of the Warsaw Ghetto: the Ringelblum Archives

  RING. I I. Oneg Shabat records – call no. 1-4. II. General studies on the situation of the Jewish population during the war: 1. Plans and drafts of works, questionnaires – call no. 5-22. 2. Oneg Shabat bulletins – call no. 23-38. 3. Studies, scholarly works, reports – call no. 39-70. 4. Autonomous collections: – the “Kalisz letters” – call no. 71-163, – the “Płock letters” – call no. 164-178. III. Warsaw and the Warsaw ghetto: 1. Documents generated by the German authorities and institutions – call no. 179-193. 2. Documents generated by other institutions and organizations – call no. 194-19...

 2. Gmina Żydowska we Wrocławiu

  • Synagogen Gemeinde zu Breslau
  • Jewish Community in Wrocław (Breslau)

  Akta Gminy Żydowskiej we Wrocławiu, m.in.. - protokoły posiedzeń Zarządu 1922-1939; - korespondencja Zarządu (1796-1939) z urzędami, gminami i związkami żydowskimi oraz osobami prywatnymi; w tym m.in.: - korespondencja w sprawach opieki nad uchodźcami z Rosji, Rumunii, Galicji, Kongresówki 1867-1874, 1882-1907, 1914-1930, - dokumentacja przygotowań do III Zjazdu Związku Niemieckich Żydów w 1909 r., Okręgowego Związku Pruskich Gmin Żydowskich we Wrocławiu 1926-1931, korespondencja z Niemieckim Związkiem Gmin Żydowskich 1914-1924, korespondencja w sprawach emigracji 1934-1939; - wykazy tzw. S...

 3. Zbiór materiałów do dziejów ludności żydowskiej w Łodzi. 1939-1944

  • Collection of materials on the history of the Jewish population of Łódź

  Na zbiór dokumentów administracji getta łódzkiego składają się m.in.: - materiały ogólne urzędu: obwieszczenia i zarządzenia Przedstawiciela III Rzeszy w Kraju Warty, biuletyny niemieckiej administracji miasta Łodzi 1940-1944; - sprawozdania, raporty miesięczne 1942; - spisy zatrudnionych w administracji z 1941-1942 r., przydziały dla Sonderkommando SS w Chełmnie nad Nerem oraz dla uczestniczących w akcjach specjalnych 1942-1943; - sprawozdania finansowe administracji getta 1941-1944; - korespondencja ogólna z urzędami niemieckimi i z kancelarią Rumkowskiego 1940-1941; - meldunki gestapo o ...

 4. Zbiór dokumentów niemieckich władz okupacyjnych

  • Collection of documents issued by the German occupying authorities

  I. Kolekcja pojedynczych dokumentów władz niemieckich, uzupełniona przez powojenne odpisy i opracowania, zawiera m.in.: 1. Dokumenty władz centralnych Rzeszy: -zbiór zarządzeń z Dzienników Ustaw Rzeszy dotyczących Żydów 1941-1944; - rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych (Der Reichsminister des Inners) w sprawie wprowadzania ustaw norymberskich na terenach wschodnich włączonych do Rzeszy, z 31.05.1941; - rozporządzenia szefa SS i Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy (Der Reichsführer SS und Deutscher Polizei im Reichsministerium des Inners) dotyczące Żydów 1939-1943; - okól...

 5. American Jewish Joint Distribution Committee (Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Pomocy). 1945-1949

  1. Sekretariat: - akta o charakterze prawnym i organizacyjnym (okólniki, zarządzenia, biuletyny i in.); -sprawozdania z działalności AJDC w Polsce, z pracy poszczególnych wydziałów i z pomocy otrzymanej od organizacji zagranicznych; - protokóły z konferencji dyrekcji AJDC z różnymi urzędami i instytucjami; - akta osobowe pracowników; - korespondencja ogólna, krajowa i zagraniczna. 2. Wydział Prawny: protokoły zebrań w sprawach organizacyjnych, sprawozdania, korespondencja ogólna. 3. Wydział Kontroli, sprawozdania z kontroli poszczególnych instytucji finansowanych przez Joint. 4. Wydział Pos...
 6. Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie

  • Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
  • Representation of the Jewish Population in Będzin

  Zbiór zawiera fragmenty akt następujących instytucji i wydziałów: I. Der Leiter der Aeltestenräte der jüdischen Kultusgemeinden in Ost-Oberschlesien (Kierownika Centrali Rad Starszych Gmin Wyznaniowych Żydowskich Wschodni Górny Śląsk) 1940-1943; II. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg (Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie) 1939-1943.: - komunikaty i okólniki zarządcy komisarycznego Chaima Merina; - obwieszczenia i instrukcje dla podległych wydziałów; - Spis ludności żydowskiej w Będzinie 1939; - dokumenty osobiste mieszkańców getta 1941-1943, zdjęcia...

 7. Gmina Żydowska w Wiedniu

  • Israelitische Kultusgemeinde Wien
  • Jewish Community in Vienna

  I. Korespondencja gminy (fragmenty) z lat 1871-1940: m.in..: - Israelitische Theologische Lehranstalt in Wien. [Izraelickie Seminarium Teologiczne w Wiedniu] 1893-1937 - statut, protokoły sesji egzaminacyjnych, korespondencja 1896-1930, notatki, 24 indeksy studentów z 1930 r., prace dyplomowe i seminaryjne słuchaczy, b.d. i 1935; - Vereinigung jüdischer Exportakademiker in Wien (Exportakademie des K.K. Handelsmuseums) [Związek Żydowskich Studentów Akademii Eksportu w Wiedniu (Akademia Eksportu Cesarsko-Królewskiego Muzeum Handlowego] - bd. - statut; - dokumenty biblioteki gminnej 1866 - po ...

 8. Żydowska Samopomoc Społeczna

  • Jüdische Soziale Selbsthilfe
  • Jewish Social Self-Help

  Zespół ŻSS 1940-1942 [1944] zawiera m.in..: - statuty i regulaminy ŻSS, Naczelnej Rady Opiekuńczej, Polskiej Rady Głównej, sprawozdanie z posiedzeń Rady Głównej Opiekuńczej. 1940 r.; - memoriały, okólniki i instrukcje ŻSS 1940-1942; - notatki z posiedzeń Prezydium, konferencji, rozmów telefonicznych i z pracy poszczególnych wydziałów Prezydium 1940-1942; - korespondencja ogólna ze Związkiem Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos, Towarzystwem Ochrony Zdrowia, Domem Sierot w Krakowie, Żydowskim Komitetem Inwalidów Wojennych, Polskim Czerwonym Krzyżem 1940-1942; - wykazy subwencji p...

 9. Centralna Żydowska Komisja Historyczna przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce

  • Central Jewish Historical Commission
  1. Ogólne akta organizacyjne 1944-1947: - statuty, rozporządzenia, okólniki, protokoły, plany pracy, - sprawozdania, materiały propagandowe, - akta personalne, - finanse, - korespondencja; 2. Sprawy wydawnicze; 3. Instrukcje, ankiety, kwestionariusze; 4. Materiały historyczne: - zaświadczenia, protokoły, - wykazy osobowe, - inwentarze, - relacje, wspomnienia, - dokumenty, odpisy dokumentów, - opracowania, artykuły, referaty, audycje radiowe; 5. Akta dotyczące Towarzystwa Przyjaciół CŻKH; 6. Archiwa Wojewódzkich Komisji Historycznych 1945-1950: - Katowice, - Kraków, - Warszawa, - Wrocław.
 10. Rada Żydowska w Warszawie

  • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
  • Judenrat
  • Jewish Council in Warsaw
  1. Sprawozdanie Rady Żydowskiej w Warszawie z działalności za okres od 7.10 do 31.12. 1939; 2. Opracowania wewnętrzne Wydziału Statystycznego RŻ dla członków RŻ i kierowników wydziałów Rady Żydowskiej z 3.05.1940 -2.06.1940 oraz 4.-25.09.1940 i 15.01.1941. Zawierają też sprawozdania tygodniowe Prezesa Rady Żydowskiej z działalności Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie za okres 16-21.04.1940- 22-28.05.1940 oraz 30.08-19.09.1940; 3. Opracowanie Wydziału Ewidencji Rady Żydowskiej. Stan liczebny mieszkańców getta i nieruchomości na dzień 1.01.1941. 4. Sprawozdanie statystyczne za okres od l...
 11. Zbiór dokumentów dotyczących getta lwowskiego

  • Teka Lwowska
  • Jewish Council in Lviv. Collection of documents on the Lviv Ghetto (The Lviv File)

  Teka Lwowska zawiera: - odpis sprawozdania z działalności lwowskiej Gminy Żydowskiej w okresie 16.08 - 30.09.1941, - odpis sprawozdania Działu Socjalnego GŻ za okres 13.08-31.12. 1941, - odpis sprawozdania Działu Gospodarczego GŻ z 12.1941 oraz: - Zapiski Maurycego Allerhanda, adwokata i profesora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, - Zapiski Salomona Czortkowera, antropologa, asystenta na UJK, - Zapiski Bermana [brak imienia], nauczyciela języka niemieckiego we Lwowie, - fragmenty dziennika Golda [brak imienia] obejmujące okres od 30.06.1941 do 11.03. 1942 r., - relacje z akcji 4 i 10....

 12. Starosta miasta Krakowa

  • Der Stadthauptmann der Stadt Krakau
  • City Governor in Krakow

  Zespół zawiera m.in: 1. Zbiór zarządzeń starosty 1943-1944; 2. Korespondencja dotycząca utworzenia i działalności Rady Żydowskiej w Krakowie 1940; - Sprawozdania Rady Żydowskiej z działalności za 04, 06 i 08.1940, - Sprawozdania statystyczne RŻ i dotyczące ewidencji ludności 1940-1941, - Korespondencja RŻ dotycząca utworzenia Żydowskiej Służby Porządkowej 1940, 3. Korespondencja dotycząca konfiskaty majątków żydowskich 1940-1941, w tym wykaz osób zgłaszających posiadane mienie. 4. Dokumentacja finansowa przedsiębiorstw żydowskich zarządzanych przez powierników 1940. 5. Wykazy rzemieślników ...

 13. Gmina Żydowska Gliwice

  • Synagogen Gemeinde Gleiwitz
  • Jewish Community in Gliwice (Gleiwitz)

  Akta gminy żydowskiej w Gliwicach (1910- 1943), - Protokoły posiedzeń zarządu gminy 1914-1942, - Okólniki, ogłoszenia i zarządzenia nazistowskie 1938-1942, - sprawy gminy i Bezirkstelle Gleiwitz 1938-1943, - korespondencja gminy z władzami, gminami (Berlin, Wrocław, Opole, Racibórz), instytucjami żydowskimi, osobami prywatnymi. 1919-1943: - legaty, fundacje 1910-1939, - dokumenty bractwa pogrzebowego (Chewra Kadisza) 1931-1939, - statuty i korespondencja dotycząca domu starców 1926-1942, - sprawy własności gminy i majątku jej członków 1933-1943, w tym sprawy procesowe, spisy przejmowanych m...

 14. American Jewish Joint Distribution Committee (Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Pomocy). 1939-1941

  • AJDC Joint
  • raporty, komunikaty i sprawozdania z działalności Centrali dotyczące rozmiaru pomocy i sposobu jej rozdziału; - sprawozdania z wizytacji w gminach i placówkach wspieranych przez AJDC; - dane inspektorów w poszczególnych dystryktach Generalnego Gubernatorstwa; - dokumenty finansowe; - korespondecja z delegaturami AJDC w Europie i placówkami dyplomatycznymi w Europie; - korespondencja delegatur AJDC w Warszawie i Krakowie z ok.. 400 gminami żydowskimi (gettami) w Generalnym Gubernatorstwie w sprawach pomocowych.
 15. Zbiór dokumentów Związku Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos w getcie warszawskim

  • “Centos” Associations for the Care of Orphans in the Warsaw Ghetto

  Zbiór dokumentów Centos w getcie warszawskim. 24.07.1941-26.05.1942: 1. Korespondencja ogólna Głównej Komisji Aprowizacyjnej ŻSS w Warszawie z Centralą Centos, w tym: - korespondencja inspektorów Podkomisji Instrukcji i Kontroli ŻSS z Wydziałem Kuchen i Ognisk Centos oraz Wydziałem Opieki Otwartej Centos; 2. Sprawozdania z lustracji placówek dożywiania podległych Centosowi, wnioski pokontrolne oraz wyjaśnienia pracowników lustrowanych kuchni dziecięcych i świetlic.

 16. Rada Żydowska w Krakowie

  • Jüdische Gemeinde in Krakau
  • Jewish Council in Krakow

  Rada Żydowska w Krakowie. 1939-1942 1 Sprawozdania z działalności RŻ miesięczne (lipiec, sierpień i październik 1940) i roczne (11.1939-30.10.1940); 2. Zarządzenia w sprawie wysiedlenia Żydów krakowskich 05.-11.1940, - wykazy mieszkań pozostawionych przez wysiedlonych z Krakowa 08.1940, - korespondencja z radami żydowskimi innych miast w sprawie przyjęcia Żydów krakowskich. 3. Zarządzenia i instrukcje dotyczące pracy przymusowej ludności żydowskiej 1940 i 1941. 4. Raporty ośrodków opiekuńczych 1940. 5. Zarządzenia dotyczące Żydów niemieckich 1941-22.04.1942. - wykaz Żydów obcokrajowców zami...

 17. Rada Starszych w Częstochowie

  • Judenrat
  • Jewish Council in Częstochowa

  Zbiór dokumentów Rady Starszych w Częstochowie zawiera: 1. Obwieszczenia władz niemieckich dotyczące społeczności żydowskiej. 2. Materiały Referatu Statystycznego Wydziału Administracyjnego 10.1939-1941. 3. Materiały Wydziału Ewidencji i Statystyki: - wykazy imienne osób z 1940 r.; - listy Żydów skierowanych do obozów pracy. 4. Akta Żydowskiej Służby Porządkowej 01.1941-09.1942: - meldunki, notatki służbowe, - "Księga Wydarzeń i Zarządzeń", - wykaz pracowników ŻSP, - korespondencja z Radą Starszych w sprawie konfiskaty mieszkań i aresztowań, - korespondencja z Urzędem Miejskim w Częstochowi...

 18. Sąd Społeczny przy CKŻP

  • Sąd Obywatelski przy CKŻP
  • People’s Court affiliated to the Central Committee of the Jews in Poland
  1. Materiały ogólne. 1946-1950: - regulamin Sądu Społecznego przy CKŻP i inne normy pracy Sądu, - protokoły posiedzeń Prezydium Sądu 1946-1949 - dokumenty sekretariatu Sądu - wykazy prowadzonych spraw, - korespondencja sekretariatu Sądu, - zawiadomienia o posiedzeniach Plenum Sądu Obywatelskiego, zaproszenia na posiedzenia plenarne Prezydium Sądu, Obywatelskiego i Koła Obrońców przy Sądzie Społecznym, - wezwania do stawienia się do Sądu Obywatelskiego, - materiały nadesłane do Sądu przez Żydowską Komisję Historyczną, - zaświadczenia, pokwitowania, księgi korespondencyjne, - korespondencja m...
 19. Podziemne Archiwum Getta Białostockiego

  • Archiwum Mersika - Tenenbauma
  • Konspiracyjne archiwum getta w Białymstoku
  • Underground Archive of the Białystok Ghetto

  W naszych zasobach znajduje się: - ponad 400 ogłoszeń, rozporządzeń, komunikatów i odezw Rady Żydowskiej w getcie Białystok 8.07.1941 - 12.1942; - protokoły posiedzeń Rady Żydowskiej 02.08.1941 - 29.11.1942; - relacje z gett: Białystok, Ciechanowiec, Dereczyn, Grajewo, Grodno, Mińsk, Słonim, Sokoły, Supraśl, Swisłocz, Urle, Wilno i in.; z obozu zagłady w Treblince; - pisma M. Tenenbauma (w odpisach): dziennik 01.1943-03.1943, listy, odezwy; - odpisy dokumentów osobistych ofiar obozu w Treblince; - opracowanie dotyczące Rady Żydowskiej w Białymstoku;

 20. Związek Żydów Byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem

  • Związek Partyzantów Żydów
  • The Union of Jews - Former Participants in Military Combat against Nazism
  • The Union of Jews - Partisans

  Zespół zawiera: - akta organizacyjne Zarządu Głównego Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (okólniki, protokoły i sprawozdania, deklaracje i rezolucje, teksty przemówień i artykułów prasowych, akta personalne pracowników, korespondencja); - akta personalne członków Związku Partyzantów Żydów i Związku Żydów byłych Uczestników Walki Zbrojnej z Faszyzmem (wykazy, ankiety zgłoszeniowe, zaświadczenia); - akta personalne osób przedstawianych do odznaczeń państwowych za zasługi w czasie wojny (wykazy, wnioski odznaczeniowe, legitymacje i dyplomy); - akta organizacyjne tereno...