Archival Descriptions

Displaying items 141 to 160 of 1,880
Language of Description: Dutch close
Language of Description: Ukrainian close
 1. Archief van de gemeente Vogelwaarde

  De gemeente Vogelwaarde kwam in 1936 tot stand door op 1 juli van dat jaar de gemeenten Boschkapelle, Hengstdijk, Ossenisse en Stoppeldijk samen te voegen. De gemeente Vogelwaarde heeft bestaan tot 1 april 1970, de datum waarop ze werd samengevoegd met buurgemeente Hontenisse en onder deze laatste naam een nieuwe gemeente vormde. Slechts enkele jaren na het ontstaan van de nieuwe gemeente brak de Tweede Wereldoorlog uit. Vogelwaarde bleef gelukkig gespaard voor plundering en oorlogsgeweld en alle dienstplichtige militairen uit de gemeente overleefden de mobilisatie (zie inventarisnummers 75...

 2. Archieven van de gemeente Gulpen. 1937-1981

  De inval van de Duitse troepen in mei 1940 ging gepaard met slechts geringe schade in Gulpen. Gemeente-eigendommen ondervonden geen schade van de oorlogshandelingen. Het normale leven hernam min of meer zijn loop na de bezetting. Geleidelijk aan kreeg de bevolking meer te maken met de maatregelen van de bezetter. In vele gemeenten trok de burgemeester zich in het najaar van 1941 terug uit zijn functie vanwege de eis van de Duitse bezetter tot uitvoering van zijn maatregelen. In Gulpen koos burgemeester van Rijckevorsel een andere lijn. Hij bleef zitten en poogde om door 'uitstellen, ingewik...

 3. Algemene Documentatie – Association des Juifs en Belgique.

  In dit bestand vinden we archiefdocumenten gevormd door de Vereniging der Joden in België/Association des Juifs en Belgique, en afkomstig van o.a. de VJB/AJB zelf, het auditoraat-generaal, Salomon Ullmann, … Het gaat onder andere om notulen van de verschillende bestuursorganen zoals het Comité Directeur (r.497/tr.146.666, periode 1942-1943) en het Comité Local de Bruxelles (r.497/tr.206.891 en r.715/tr.248.745, periode 1941-1943) en van gezamenlijke vergaderingen (r.497/tr.202.700 en r.715/tr.248.745, voor 1943-1944); rapporten over de financiële situatie en de activiteiten van het Comité L...

 4. Kerken – andere erediensten.

  In dit bestand vinden we stukken in verband met de bouw, het materiële beheer en de inrichting van de gebouwen met betrekking tot de niet-katholieke erediensten. Voor de hoofdsynagoge in de Bouwmeesterstraat te Antwerpen vinden we negen dossiers (nrs. 939 – 947; periode 1871-1968) inzake de oprichting en erkenning, de bouw van de synagoge door Ernest Stordiau, vernieuwing van de daken, herstellingen van oorlogsschade (o.a. van het rituele slachthuis), de aankoop van cultusvoorwerpen zoals Thorahrollen, … Vier dossiers (nrs. 948 – 951; periode 1922-1961) hebben betrekking op de hulpsynagoge ...

 5. Hischfeld, H.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 6. Weening, familie

  aard van de archiefbestanddelen Het archief Weening bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat voornamelijk correspondentie van het gezin Weening. Voor het grootste deel zijn dit brieven gestuurd door kennissen en familie aan het gezin. Tevens bevat het archief brieven van officiële instanties zoals het 'Office Neerlandais' en handgeschreven kopieën van brieven geschreven door S.J. Weening. Het tweede deel van het archief bevat een aantal kopieën van archiefstukken uit andere archieven die door de schenker zijn verzameld tijdens zijn zoektocht naar de familie.

 7. Weinreb, F.

 8. Підпільні організації, партизанські загони періоду Великої Вітчизняної війни на Вінниччині (1941–1944 рр.)

  • Underground organizations, partisan units of the period of Great Patriotic War

  The participation of Jews in the anti-Nazi underground was reflected in various categories of documents, starting with the list of Communists left in the rear of the enemy by the party organs, the NKVD organs of the Ukrainian SSR, and the state security organs of the UkrSSR to establish underground activities. According to these documents, out of the 150 people left in the region, 12 were Jews [inventory 1, file 42, pp. 3-21]. The same can be seen also in the list of persons left by the local security authorities in Vinnytsia region in the enemy rear with the tasks of individual sabotage an...

 9. Губернаторство провінції Буковина м. Чернівці

  Директиви, директивні вказівки кабінету Міністрів, Генерального штабу армії, ХІІ лісної дирекції, Центрального інституту статистики про підготовку допризовників і патріотичне виховання молоді, мобілізацію населення на вивіз деревини для потреб армії, організацію оборони при наступі радянських військ (1943), складання демографічних зведень (1943), проведення плебісциту на Буковині (1941). Накази Міністерства національної оборони, Генеральної дирекції поліції, Генерального штабу армії, Ради Міністрів, губернатора про інтернування у трудові табори членів таємних релігійних сект, контроль за ді...

 10. Burgemeester Pont 1942-1945

  • CODA archief
  • 177
  • Dutch
  • 1942-1945
  • 1 meter; 325 inventarisnummers

  Mr. D. F. Pont was van december 1942 tot het eind van de oorlog burgemeester van Apeldoorn. Op dinsdag 17 april worden hij en andere NSB’ers door de politie en verzetsgroepen gearresteerd. Voordat Pont burgemeester van Apeldoorn werd was hij dat van 1923 tot 1928 van Uithoorn en vervolgens van 1928 tot 1937 van Hillegom. Hij trad voor de oorlog al toe tot de NSB. Korte tijd was hij lid van de eerste Kamer voor die partij. Verder bracht hij het tot chefkabinet van NSB-leider Mussert. Het lidmaatschap van de NSB betekende echter het einde van zijn burgemeesterschap van Hillegom.Samen met de p...

 11. Het Israëlietisch Weeshuis ‘Hulp Voor Weezen’ (Ezer Jatom) te ’s Gravenhage

  Het Israëlietisch Weeshuis ‘Hulp Voor Weezen’ (Ezer Jatom) te ’s Gravenhage werd in 1849 opgericht, toen zeer vele kinderen ten gevolge van de cholera wees waren geworden. Joodse wezen konden met het oog op het kasjroet (rituele geschiktheid van het voedsel) niet worden ondergebracht in een van de niet-joodse weeshuizen in de stad. De zorg voor joodse wezen werd dan ook in eerste instantie overgelaten aan familieleden. Het weeshuis werd gevestigd aan de Stille Veerkade, verhuisde in 1880 naar de Raamstraat en in 1932 naar de Pletterijstraat. In 1933 ontving het bestuur het verzoek van het C...

 12. Inventaris van het archief van het Rijksbureau voor Aardolieproducten 1939-1954

  • Nationaal archief
  • 2.06.076.05
  • Dutch
  • 1939-1954
  • 5.1 meter; 137 inventarisnummers

  Ondanks de neutraliteit had de Eerste Wereldoorlog in Nederland tot schaarste en distributieproblemen geleid. Hernieuwde oorlogsdreiging en de mogelijkheid van een terugkerende schaarste waren aanleiding voor de Distributiewet van 1939. Een (niet met name genoemd) gevolg van de wet was de oprichting van diverse Kernbureaus voor handel en nijverheid. Zonder een uitgebreid ambtelijk apparaat moesten zij voorbereidingen treffen om zonodig de schaarste binnen de sector zo doeltreffend mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939, werden de ...

 13. Schaepman, C.J.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 14. Collectie Periodieken.

  Deze verzameling bevat vooreerst tijdschriften, uitgegeven door organisaties van de Joodse gemeenschappen of andere verenigingen relevant voor deze gids. Doorgaans betreft het individuele nummers of onvolledige reeksen. Voor België noteren we exemplaren van o.a. Contact. Le Mensuel juif de Belgique, Fax de Jérusalem et du monde Juif, Jewishpost, Musée Juif de Belgique, MuséOn, Regards, Avenir, Entre Points Critiques, Hatikvah, Bulletin de la Fédération des Étudiants Juifs de Belgique, Points Critiques, La Lettre des Résistants et Déportés Juifs, Epoc, Bulletin de l'Union des Progressistes j...

 15. Рівненська районна управа, м. Рівне Рівненської області

  Оголошення, розпорядження Рівненського гебітскомісара, розпорядження Рівненської окружної управи, інструкції районним управам, накази Рівненської районної управи, акт приймання-передавання майна Рівненської районної управи, плани роботи управи, плани посівів, заготівель дров для шкіл та лікарень, лікарських рослин, домашньої птиці тощо, листування з Рівненським гебітскомісаріатом про допомогу сиротам, родинам робітників, які виїхали в Німеччину, про інвентар, що належав євреям, в справі протипожежної охорони, в санітарних справах, про повернення майна, урожаю, забраного у населення, протоко...

 16. Archief van de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo te Gouda, 1858-1960

  Het ontstaan van de kaarsenfabriek in Gouda is te danken aan drie personen: A. Schoneveld van der Cloet, D.W. Westerbaan en A.A.G. van Iterson. Zij brachten in 1853 het startkapitaal bijeen en richtten een vennootschap op en begonnen een stearine-kaarsenfabriek als nevenbedrijf van de Goudse aardappelmeel-, siroop- en sagofabriek. Doel van de onderneming was "de handel in smeer en het vervaardigen van kaarsen". In 1858 werd de zaak grondiger aangepakt door een aantal Goudse ondernemers, waaronder de drie bovengenoemden. Na de aankoop van een nieuw fabricageprocedé door de firma Schoneveld v...

 17. Archief van de Tachkemoni-school.

  • Tachkemoni School
  • BE / Tachkemoni / Archief van de Tachkemoni school
  • Dutch
  • ca. 22 s.m. en 2 ladenkasten.

  De Tachkemonischool bewaart vandaag hoofdzakelijk nog recente statische en (semi-)dynamische archieven, die van bijzonder belang kunnen zijn voor o.a. genealogisch of sociologisch onderzoek. Vooreerst noteren we drie stamboeken (inschrijvingsregisters), respectievelijk voor de periode 1945-1960, 1961-1984 en 1984-1997. Het Guldenboek bevat handtekeningen en boodschappen (in het Hebreeuws, Engels, Frans, Nederlands) van bestuursleden, (oud-)studenten en prominente bezoekers sinds november 1944 tot heden. We vermelden eveneens nog publicaties zoals de reeks jaarboeken (vanaf 2000) en de versc...

 18. Gemeentebestuur Etten-Leur, 1936-1949

  Op het functioneren van de gemeente als zodanig en het vervullen van haar taken is de Tweede Wereldoorlog van grote invloed geweest. Niet alleen werden de omstandigheden door deze oorlog aanzienlijk moeilijker, tevens bracht de bezetter een wijziging in de voor ons land normale opbouw van het bestuur van een gemeente. De gemeenteraad werd buitenspel gezet door het verbod om na 31 augustus 1941 nog als zodanig bijeen te komen. Eveneens moesten alle gemeentelijke commissies, op een enkele uitzondering na, hun werkzaamheden laten rusten. De taken en bevoegdheden van de gemeenteraad werden over...

 19. Inventaris van het archief van de Commissie van Onderzoek inzake Menten, met gedeponeerd archief van de Velser-affaire en documentatie betreffende de zaak Schallenberg van het Ministerie van Justitie (1934) 1942-1979 (1985)

  • Nationaal archief
  • 2.09.63
  • Dutch
  • 1942-1979
  • 7.5 meter; 710 inventarisnummers

  De zaak Menten kreeg halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw veel media-aandacht in Nederland. In 1976 werd er door de toenmalige Minister van Justitie Van Agt een onderzoekcommissie aangesteld die het verleden van P.N. Menten moest onderzoeken. In het archief van deze onderzoekscommissie zijn alle stukken bewaard gebleven waar zij gebruik van heeft gemaakt. Het betreft eigen correspondentie en die met het ministerie van Justitie, getuigenverklaringen en het eindrapport van de commissie. Tevens zijn er kopieën van onderliggende documenten, maar ook originele documenten uit het centr...

 20. Dienst van het Sekwester (Tweede Wereldoorlog). Reeksen ‘Verdachten’ en ‘Vijanden’.

  Dit volumineuze bestand valt uiteen in twee grote reeksen, die meerdere duizenden individuele dossiers bevatten. De reeks “vijanden” (ennemis) bestaat uit een groot aantal dossiers betreffende natuurlijke of rechtspersonen met een ‘vijandelijke’ nationaliteit (Duits, Japans) wiens bezittingen automatisch (op basis van de besluitwetten van 23 augustus 1944 en 1 augustus 1945) onder sekwester werden geplaatst. De reeks “verdachten” (suspects) heeft betrekking op Belgische natuurlijke of rechtspersonen die verdacht werden van collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, en wiens bezittingen da...