Archival Institutions

Displaying items 1 to 20 of 47
Country: Ukraine
 1. Архів Львівського національного університету ім. Івана Франка

  • Archive of the I. Franko Lviv National University
  • Arkhiv Lvivskoho Natsionalnoho Universitetu im. Ivana Franka
  • Ukraine
  • vul. Doroshenka 41, Lviv, Lviv oblast
 2. Всеукраїнська єврейська рада

  • All-Ukrainian Jewish Council
  • Vseukrainska evreiska rada
  • Ukraine
  • Nimanska str., 7, Kyiv
 3. Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ

  • Sectoral State Archive of the Ministry of Internal Affairs
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Ministerstva Vnutrishnikh Sprav Ukrainy
  • Ukraine
  • vul. Akademika Bohomol'tsa 10, Kyiv, Kyiv
 4. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ

  • Sectoral State Archive of the Ministry of Foreign Affairs
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Ministerstva zakordonnikh sprav Ukrainy
  • Ukraine
  • pl. Mykhailivs'ka 1, Kyiv, Kyiv
 5. Галузевий державний архів Служби безпеки України

  • Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby Bezpeky Ukrainy
  • SSU Branch-Wise State Archive
  • Ukraine
  • Malopidvalna str., 16, Kyiv (postal address), Zolotovoritska str., 7 (actual location), Kyiv
 6. Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ

  • State Archives Research Library in Kiev
  • Derzhavna naukova arkhivna biblioteka m. Kyiva
  • Ukraine
  • vul. Solom'ians'ka 24, Kyiv, Kyiv
 7. Державний архів в Автономній Республіці Крим

  • State Archive in the Autonomous Republic of Crimea
  • Derzhavnyi arkhiv v Avtonomnii Respublitsi Krym
  • Ukraine
  • vul. Kechkemets'ka 3 (korp. 1); vul. Pavlenka 1a (korp. 2), Simferopol, Autonomous Republic of Crimea
 8. Державний архів Волинської області

  • State Archive of Volhynian Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Volyns'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Veteraniv 21 (korp. 1); vul. Hlushets 37a (korp. 2), Lutsk, Volyn oblast
 9. Державний архів Вінницької області

  • State Archive of Vinnytsia Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Vinnyts'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Soborna 17 (korp. 1); vul. Pyrohova 12 (korp. 2), Vinnytsia, Vynnytsia oblast
 10. Державний архів Дніпропетровської області

  • State Archive of Dnipropetrovsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Dnipropetrovs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. M. Hrushevskoho, 89 (korp. 1), vul. Kniazia Yaroslava Mudroho, 10 (korp. 2), Dnipro, Dnipropetrovsk oblast
 11. Державний архів Донецької області

  • State Archive of Donetsk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Donetskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Hromova 34 a, Kostyantynivka, Donetsk oblast
 12. Державний архів Житомирської області

  • State Archives of Zhytomyr Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zhytomyrs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Ohrimova Hora 2/20 (korp. 1), vul. Zamkova 3 (korp. 2) , Zhytomyr, Zhytomyr oblast
 13. Державний архів Закарпатської області

  • State Archive of Transcarpathian Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zakarpatskoi oblasti
  • Ukraine
  • Uzhhorod, vul. Mynais'ka 14a (korp. 1); Berehovo, pl. Heroiv 4a (korp. 2), Uzhhorod, Zakarpatska oblast
 14. Державний архів Запорізької області

  • State Archive of Zaporizhzhya Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Zaporiz'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Ukrains'ka 48 (korp. 1); prosp. Sobornyi 162b (korp. 2), Zaporizhzhya, Zaporizhzhya oblast
 15. Державний архів Київської області

  • State Archive of Kyiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Kyivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Melnykova 38, 40 , Kiyv, Kyiv
 16. Державний архів Кіровоградської області

  • State Archive of Kirovohrad Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Kirovohradskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Akademika Korol'ova 3 (korp. 1), vul. Chornovola 1 (korp. 2), Kropyvnytskyi, Kirovohrad oblast
 17. Державний архів Луганської області

  • State Archive of Luhansk Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Luhans'koi oblasti
  • Ukraine
  • prosp. Tsentralnyi 59, Severodonetsk, Luhanska oblast
 18. Державний архів Львівської області

  • State Archive of Lviv Oblast
  • State Archives of Lviv Region
  • Derzhavnyi arkhiv Lvivskoi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Pidvalna 13, Lviv, Lviv oblast
 19. Державний архів Миколаївської області

  • State Archive of Mykolayiv Oblast
  • Derzhavnyi arkhiv Mykolaivs'koi oblasti
  • Ukraine
  • vul. Moskovs'ka 1, Mykolaiv, Mykolaiv oblast
 20. Державний архів міста Києва

  • State Archive of the City of Kyiv
  • Derzhavnyi arkhiv mista Kyieva
  • Ukraine
  • vul. Oleny Telihy 23, Kiyv, Kyiv