Archival Descriptions

Displaying items 121 to 140 of 1,038
Language of Description: Dutch
 1. Burgemeester Pont 1942-1945

  • CODA archief
  • 177
  • Dutch
  • 1942-1945
  • 1 meter; 325 inventarisnummers

  Mr. D. F. Pont was van december 1942 tot het eind van de oorlog burgemeester van Apeldoorn. Op dinsdag 17 april worden hij en andere NSB’ers door de politie en verzetsgroepen gearresteerd. Voordat Pont burgemeester van Apeldoorn werd was hij dat van 1923 tot 1928 van Uithoorn en vervolgens van 1928 tot 1937 van Hillegom. Hij trad voor de oorlog al toe tot de NSB. Korte tijd was hij lid van de eerste Kamer voor die partij. Verder bracht hij het tot chefkabinet van NSB-leider Mussert. Het lidmaatschap van de NSB betekende echter het einde van zijn burgemeesterschap van Hillegom.Samen met de p...

 2. Het Israëlietisch Weeshuis ‘Hulp Voor Weezen’ (Ezer Jatom) te ’s Gravenhage

  Het Israëlietisch Weeshuis ‘Hulp Voor Weezen’ (Ezer Jatom) te ’s Gravenhage werd in 1849 opgericht, toen zeer vele kinderen ten gevolge van de cholera wees waren geworden. Joodse wezen konden met het oog op het kasjroet (rituele geschiktheid van het voedsel) niet worden ondergebracht in een van de niet-joodse weeshuizen in de stad. De zorg voor joodse wezen werd dan ook in eerste instantie overgelaten aan familieleden. Het weeshuis werd gevestigd aan de Stille Veerkade, verhuisde in 1880 naar de Raamstraat en in 1932 naar de Pletterijstraat. In 1933 ontving het bestuur het verzoek van het C...

 3. Inventaris van het archief van het Rijksbureau voor Aardolieproducten 1939-1954

  • Nationaal archief
  • 2.06.076.05
  • Dutch
  • 1939-1954
  • 5.1 meter; 137 inventarisnummers

  Ondanks de neutraliteit had de Eerste Wereldoorlog in Nederland tot schaarste en distributieproblemen geleid. Hernieuwde oorlogsdreiging en de mogelijkheid van een terugkerende schaarste waren aanleiding voor de Distributiewet van 1939. Een (niet met name genoemd) gevolg van de wet was de oprichting van diverse Kernbureaus voor handel en nijverheid. Zonder een uitgebreid ambtelijk apparaat moesten zij voorbereidingen treffen om zonodig de schaarste binnen de sector zo doeltreffend mogelijk het hoofd te kunnen bieden. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939, werden de ...

 4. Schaepman, C.J.M.

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 5. Collectie Periodieken.

  Deze verzameling bevat vooreerst tijdschriften, uitgegeven door organisaties van de Joodse gemeenschappen of andere verenigingen relevant voor deze gids. Doorgaans betreft het individuele nummers of onvolledige reeksen. Voor België noteren we exemplaren van o.a. Contact. Le Mensuel juif de Belgique, Fax de Jérusalem et du monde Juif, Jewishpost, Musée Juif de Belgique, MuséOn, Regards, Avenir, Entre Points Critiques, Hatikvah, Bulletin de la Fédération des Étudiants Juifs de Belgique, Points Critiques, La Lettre des Résistants et Déportés Juifs, Epoc, Bulletin de l'Union des Progressistes j...

 6. Archief van de N.V. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo te Gouda, 1858-1960

  Het ontstaan van de kaarsenfabriek in Gouda is te danken aan drie personen: A. Schoneveld van der Cloet, D.W. Westerbaan en A.A.G. van Iterson. Zij brachten in 1853 het startkapitaal bijeen en richtten een vennootschap op en begonnen een stearine-kaarsenfabriek als nevenbedrijf van de Goudse aardappelmeel-, siroop- en sagofabriek. Doel van de onderneming was "de handel in smeer en het vervaardigen van kaarsen". In 1858 werd de zaak grondiger aangepakt door een aantal Goudse ondernemers, waaronder de drie bovengenoemden. Na de aankoop van een nieuw fabricageprocedé door de firma Schoneveld v...

 7. Archief van de Tachkemoni-school.

  • Tachkemoni School
  • BE / Tachkemoni / Archief van de Tachkemoni school
  • Dutch
  • ca. 22 s.m. en 2 ladenkasten.

  De Tachkemonischool bewaart vandaag hoofdzakelijk nog recente statische en (semi-)dynamische archieven, die van bijzonder belang kunnen zijn voor o.a. genealogisch of sociologisch onderzoek. Vooreerst noteren we drie stamboeken (inschrijvingsregisters), respectievelijk voor de periode 1945-1960, 1961-1984 en 1984-1997. Het Guldenboek bevat handtekeningen en boodschappen (in het Hebreeuws, Engels, Frans, Nederlands) van bestuursleden, (oud-)studenten en prominente bezoekers sinds november 1944 tot heden. We vermelden eveneens nog publicaties zoals de reeks jaarboeken (vanaf 2000) en de versc...

 8. Gemeentebestuur Etten-Leur, 1936-1949

  Op het functioneren van de gemeente als zodanig en het vervullen van haar taken is de Tweede Wereldoorlog van grote invloed geweest. Niet alleen werden de omstandigheden door deze oorlog aanzienlijk moeilijker, tevens bracht de bezetter een wijziging in de voor ons land normale opbouw van het bestuur van een gemeente. De gemeenteraad werd buitenspel gezet door het verbod om na 31 augustus 1941 nog als zodanig bijeen te komen. Eveneens moesten alle gemeentelijke commissies, op een enkele uitzondering na, hun werkzaamheden laten rusten. De taken en bevoegdheden van de gemeenteraad werden over...

 9. Inventaris van het archief van de Commissie van Onderzoek inzake Menten, met gedeponeerd archief van de Velser-affaire en documentatie betreffende de zaak Schallenberg van het Ministerie van Justitie (1934) 1942-1979 (1985)

  • Nationaal archief
  • 2.09.63
  • Dutch
  • 1942-1979
  • 7.5 meter; 710 inventarisnummers

  De zaak Menten kreeg halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw veel media-aandacht in Nederland. In 1976 werd er door de toenmalige Minister van Justitie Van Agt een onderzoekcommissie aangesteld die het verleden van P.N. Menten moest onderzoeken. In het archief van deze onderzoekscommissie zijn alle stukken bewaard gebleven waar zij gebruik van heeft gemaakt. Het betreft eigen correspondentie en die met het ministerie van Justitie, getuigenverklaringen en het eindrapport van de commissie. Tevens zijn er kopieën van onderliggende documenten, maar ook originele documenten uit het centr...

 10. Dienst van het Sekwester (Tweede Wereldoorlog). Reeksen ‘Verdachten’ en ‘Vijanden’.

  Dit volumineuze bestand valt uiteen in twee grote reeksen, die meerdere duizenden individuele dossiers bevatten. De reeks “vijanden” (ennemis) bestaat uit een groot aantal dossiers betreffende natuurlijke of rechtspersonen met een ‘vijandelijke’ nationaliteit (Duits, Japans) wiens bezittingen automatisch (op basis van de besluitwetten van 23 augustus 1944 en 1 augustus 1945) onder sekwester werden geplaatst. De reeks “verdachten” (suspects) heeft betrekking op Belgische natuurlijke of rechtspersonen die verdacht werden van collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, en wiens bezittingen da...

 11. Archief van de gemeente Venray. (1932) 1942-1990 (1994)

  In de loop van 1942 werd de druk van de Duitse bezetting steeds meer voelbaar. Het gemeentebestuur werd praktisch ontmanteld. Op last van de Rijkscommissaris gingen de bevoegdheden van het college van B&W en de gemeenteraad over vanaf september 1941 over op de burgemeester, A.H.M. Janssen. In april-mei 1943 vonden in heel Nederland en ook in Venray stakingen plaats tegen de terugvoering van Nederlandse militairen in Duitse krijgsgevangenschap. Korte tijd later kwam het tot gedwongen tewerkstelling van jonge mannen in Duitsland. In augustus 1943 besloten een aantal Venrayers, die al enig...

 12. Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Binnenlands Bestuur, (1870) 1879-1950 (1957)

  • Nationaal archief
  • 2.04.57
  • Dutch
  • 1879-1950
  • 149.1 meter; 2874 inventarisnummers

  De afdeling Binnenlands Bestuur was belast met het toezicht op de bestuurlijke en financiële organisatie van de provincies, gemeenten en waterschappen. Onder Binnenlands Bestuur viel ook de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Na de opheffing van de afdeling Armwezen in 1875 kreeg de afdeling ook het toezicht op de armenzorg (waaronder ook de zorg voor krankzinnigen) en na de opheffing van de afdeling Medische Politie in 1901 ook het toezicht op de volksgezondheid. Beide beleidsterreinen gingen echter in 1910 over naar de nieuw opgerichte afdeling Armw...

 13. Archieven van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken te Londen, 1940-1945 (1946)

  • Nationaal archief
  • 2.04.76
  • Dutch
  • 1940-1945
  • 7.5 meter; 413 inventarisnummers

  De ministeries van Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken werden in Londen samengevoegd. H. van Boeijen werd minister van beide departementen. Van 31 mei 1944 tot 27 januari 1945 was mr. J.A.W. Burger minister van Binnenlandse Zaken, daarna nam Van Boeijen tijdelijk waar, tot dr. L.J.M. Beel op 25 februari 1945 werd benoemd. Aanvankelijk was de voornaamste taak de steun voor Nederlandse vluchtelingen en de opvang van Engelandvaarders. In de loop van 1942 werd de organisatie uitgebreid en werd de voorbereiding van de terugkeer (wetgeving en organisatorische voorbereidingen) de belangrijkste ta...

 14. Bankierskantoor Lissa & Kann

  Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had ingrijpende gevolgen voor NV Bankierskantoor van Lissa & Kann. Toch overleefde het bankiershuis de oorlog, zij het niet langer als zelfstandig bankierskantoor, maar in het bezit van de firma Hope & Co. Op 5 juni 1940 werd een drietal overeenkomsten gesloten, namelijk tussen J.H. Kann en Hope & Co., tussen J.H. Kann en Lissa & Kann en tussen Hope & Co. en Lissa & Kann. De reden dat J.H. Kann, enig aandeelhouder, zijn gehele aandelenbezit verkocht aan Hope & Co, was zijn debetpositie bij het bankierskantoor. In de overee...

 15. Ministerie van Buitenlandse Zaken, Gezantschap te Portugal (Lissabon) (1759) 1888-1954 (1957)

  • Nationaal archief
  • 2.05.161
  • Dutch
  • 1888-1954
  • 8 meter; 231 inventarisnummers

  Het gezantschap vervulde eind 19e eeuw een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen Nederland en Portugal betreffende Timor (Indonesië). Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het opnieuw een belangrijke rol, om de betrekkingen met het vrije en strategisch gelegen Portugal goed te houden. De bezetting van Nederland in 1940 had het gezantschap te Portugal van de ene dag op de andere tot een sleutelpost gemaakt. Portugal was na de bezetting van de Franse kust door de Duitse troepen in juni 1940 vanuit Engeland de gemakkelijkst bereikbare toegang tot het Europese continent. Voor de luchtverbi...

 16. Vereniging 's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes

  In 1902 is de vereniging 's-Gravenhaagsche Vakschool voor Meisjes opgericht. Dit was de opvolger van de vereniging Haagsche Kookschool. Het bestuur van deze vereniging vond dat er duidelijk behoefte was aan de nieuwe school waar een vakopleiding aan meisjes zou worden gegeven. Na 1913 tot aan de mobilisatie werd les gegeven aan de Louise Henriëttestraat 10. Gedurende de mobilisatie werd de school door het Ministerie van Defensie gebruikt. In de bezettingstijd vestigde het rijk in de school de Opbouwdienst en vanaf oktober 1940 het Centraal Distributiekantoor. In deze tijd kon de school voor...

 17. Archieven van de gemeenten Zuilichem, Nieuwaal en Aalst 1810-1811, Zuilichem en Nieuwaal 1811-1817 en Zuilichem 1818-1955

  In 1941 werd door de Duitsers in Nederland het leidersprincipe ook op lokaal niveau ingevoerd. De gemeenteraden werden ontbonden en de burgemeesters kregen alle bevoegdheden binnen de gemeente. Na de bevrijding van Zuilichem in mei 1945 werd burgemeester C. Hobo met ingang van 14 mei 1945 geschorst hangende een onderzoek naar zijn gedrag in de oorlog. Een maatregel die op alle burgemeesters die in de oorlog op hun post waren gebleven is toegepast. N. Borreman werd waarnemend burgemeester. Aangezien zijn gedrag in de oorlog geen reden vormde tot zuivering werd C. Hobo met ingang van 3 oktobe...

 18. Collectie Atlas Van Stolk

  De Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk had twee passies: hout en vaderlandse geschiedenis. In 1835 begon hij met het verzamelen van prenten, kaarten en tekeningen van de geschiedenis van Nederland. Zijn verzameling, ook wel Atlas genoemd, zou uitgroeien tot één van de belangrijkste en omvangrijkste collecties historieprenten van Nederland. Het Schielandshuis biedt onderdak aan deze unieke collectie van circa 150.000 prenten, tekeningen, foto´s en affiches. Met drie exposities per jaar toont de Atlas Van Stolk het beste uit eigen collectie. Die collectie wordt nog steeds bijgehouden ...

 19. Cohen, M.

  Het archief bestaat uit correspondentie, brieven, dagboeken en knipsels uit kranten verzameld door Max Cohen. Een groot deel van het archief bevat brieven geschreven tijdens onderduik.

 20. Archieven der gemeente Vaals 1930-1981

  • Gemeente Vaals
  • archief-blok/-1314111166
  • Dutch
  • 1930-1981
  • 2927 inventarisnummers

  Op 15 mei 1941 komt bij de gemeente het besluit van de Rijkscommissaris voor de bezette Nederlands gebied binnen, waarbij aan H.J. Rhoen onmiddellijk ingaand ontslag als burgemeester wordt verleend. Bij besluit van de Rijkscommissaris van het bezette Nederlands gebied wordt per 6 december 1941 Frans Jacobus Wilhelmus Souren, geboren 7 augustus 1912 benoemd als burgemeester van Vaals, dit in plaats van de ontslagen burgemeester H.J. Rhoen. Deze burgemeester blijft tijdens de Duitse bezetting aan tot 18 mei 1944, de dag dat hij op eigen verzoek eervol wordt ontslagen. Met ingang van 22 mei 19...