Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
 1. Beauftragten des Reichskommissars

 2. Algemene Documentatie – overheid: de BO en zijn voorlopers – centrale diensten te Brussel.

  Hieronder worden de (deel)bestanden van de “Algemene Documentatie”, besproken in het tweede deel (“De Naoorlog”) van de inventaris van Nefors onder titel “Overheid: de B[estuursafdeling] O[orlogsslachtoffers] en zijn voorlopers”, ondertitel “Centrale Diensten te Brussel” gegroepeerd. De onderverdeling gebeurt per archiefvormer/rubriek. Algemeen: Ordner “Liste des rapatriés France et Malines” (Nefors nr. 1759) bevat registers van gerepatrieerde Joden die uit Frankrijk of Mechelen waren gedeporteerd; de lias “listes des rapatriés convois de Malines” (Nefors nr. 1761) handelt over gerepatrieer...

 3. Onderzoek - Vernietigingskamp Sobibor

  Het archief bestaat uit artikelen, verslagen, (kopieën van) bewijsstukken, tekeningen, kaarten, documentatie- en illustratiemateriaal. Tevens bevinden zich DVD's in het archief.

 4. Ministerie van Justitie: Rijksvreemdelingendienst (RVD) en Taakvoorgangers Justitie / Rijksvreemdelingendienst

  • Nationaal archief
  • J25549
  • English, Dutch
  • 1918-1981
  • 2008 inventarisnummers 76,20 meter ;

  Tot 1940 was de Koninklijke Marechaussee verantwoordelijk voor het toezicht op het vreemdelingenbeleid. Dat reikte van het verlenen en verlengen van visa (het Rijkspaspoortenkantoor) en de grensbewaking tot de registratie en het toezicht op vreemdelingen (de Vreemdelingendienst). In de oorlog gaven de Duitse bezettingsautoriteiten vorm aan het beleid. Ook namen zij delen van de uitvoering over, zoals de grensbewaking aan de Nederlands-Duitse grens. De Nederlandse instanties bleven evenwel bestaan en hun taken uitvoeren. Het archief bevat stukken over allerlei aspecten van het beleid: corres...

 5. Nederlands Auschwitz Comité

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bestaat voornamelijk uit correspondentie en vergaderstukken. Daarnaast zijn er in het archief stukken te vinden over diverse reizen naar Polen en enige publicaties en krantenknipsels.

 6. Archief van de gemeentepolitie Groningen 1917-1995

  Na de Duitse inval werd de politie ingrijpend veranderd. Om te beginnen werd naast het Nederlandse politieapparaat een klein Duits politieapparaat ingesteld dat bestond uit de volgende onderdelen: de Ordungspolizei (Ook wel Grüne Polizei genoemd vanwege de kleur van het uniform.)-een orde politiekorps-, de Sicherheitspolizei onderverdeeld in Gestapo (politieke recherche) en de Kripo (gewone recherche). Aan de Sicherheitspolizei werd de Sicherheitsdienst nog toegevoegd, die zich met politieke recherche bezighield. Ook de Abwehr, de militaire contraspionage was op dit gebied actief.De zgn. Au...

 7. PK Antwerpen 2001 C.

  Het bestand PK Antwerpen 2001 C is ongelofelijk rijk en bijzonder relevant voor deze gids. De reeks “Onderzoeksdossiers ‘Documentatie P’ en ‘Documentatie B’” telt meer dan 4000 dossiers over de meest uiteenlopende thema’s zoals communisme, socialisme, fascisme, Vlaams-nationalisme, extreemrechts, stakingen, de Tweede Wereldoorlog, repressie, spionage, sociale bewegingen, allerhande sociale en culturele organisaties, migratie en niet-Belgische bevolkingsgroepen in Antwerpen, … Het is een ware goudmijn voor historisch onderzoek. Deze dossiers bevatten doorgaans briefwisseling, allerhande (vaa...

 8. Дніпропетровська обласна комісія обліку збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками та їх співучасниками, м. Дніпропетровськ

  • Dnipropetrovsk Regional State Commission for Registration of Damage Caused by German-Fascist Invaders and Their Accomplices, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska oblasna komisiia obliku zbytkiv, zapodiianykh nimetsko-fashistskymy zagarbnykamy ta ikh spivuchasnykamy, m. Dnipropetrovsk
  • Днепропетровская областная комиссия по учету ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками, г. Днепропетровск

  Більшість справ фонду містить відомості про матеріальні збиткі. Представлені нижче справи містять відомості про втрати серед цивільного населення, зокрема жертв Голокосту. Опис 1. Спр. 1. Директивные указания, списки ответственных работников областных организаций, переписка облкомиссии и Государственной Чрезвычайной комиссии о направлении актов и заявлений граждан, эвакуированных из Днепропетровска, для восстановления материального ущерба. 1943-44. 150 арк. Спр. 57. Обобщенные сведения о жертвах, реестр актов и акты по Днепропетровску. 1944. Спр. 63. Обобщенные сведения о жертвах и акты на ...

 9. Archief van het Gemeente Vervoer Bedrijf

  Inleiding In 1870 bleek de tijd rijp voor de oprichting van een vervoersonderneming: de 'Amsterdamse Omnibus Onderneming' (AOO), als resultaat van een initiatief van een aantal bewoners van de plantagebuurt, die hun zaken midden in de stad hadden en plannen bedachten voor vervoer voor gezamenlijke rekening. Door deze toevallige afspraak werd de grondslag gelegd voor de paardentram: de 'Amsterdamsche Omnibus Maatschappij' (AOM), waar de AOO in opging. Ingaande 1900 werd de concessie van de AOM ingetrokken en werd de tramexploitatie na de naasting in beheer door de gemeente Amsterdam genomen ...

 10. Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch

  aard van de archiefbestanddelen De deelcollectie bestaat uit documenten (of kopieën daarvan) uit de periode dat kamp Vught door de Duitsers als concentratiekamp in gebruik was (1943-1944). Voorts behoren naoorlogse correspondentie, processen-verbaal en verslagen tot de deelcollectie. Tenslotte zijn kaartmateriaal en enkele foto's aanwezig.

 11. Ministerie van Binnenlandse Zaken: Opperleiding der Nieuwe Vluchtelingenkampen en Interneringsdepot BiZa / Vluchtelingenkampen

  • Nationaal archief
  • B26537
  • Dutch
  • 1918-1940
  • 0.50 meter; 21 inventarisnummers.

  Het eerste deel van het archief omvat stukken betreffende de interneringsdepots Harderwijk en Wierickerschans in de periode 1918-1921. Een aantal is gewijd aan twee beroemde ballingen: keizer Wilhelm II en zijn zoon. Verder zijn er registers en klappers betreffende de geïnterneerden. Het tweede deel betreft verschillende opvanglocaties (onder andere Nieuwersluis, Honswijk, Vlieland, Hoek van Holland, Amsterdam) in de periode 1936-1940 en verschillende nationaliteiten (Spanjaarden, Duitsers).

 12. Onderzoek - Advocatuur in bezettingstijd

  aard van de archiefbestanddelen Het archief bevat aantekeningen en kopieën die dr. J.P. Meihuizen maakte tijdens zijn onderzoek. Tevens bevat het een groot aantal documenten die zijn ontstaan tijdens de bezetting, waaronder pleitnota's, strafdossiers en aanvragen voor opname op de zogeheten Barneveld-lijsten. Ook bevat het archief naoorlogse documenten over de zuivering van de advocatuur.

 13. Дніпропетровська Українська допоміжна управа, м. Дніпропетровськ.

  • Dnipropetrovsk Ukrainian Auxiliary board, city of Dnipropetrovsk
  • Dnipropetrovska Ukrainska dopomizhna uprava, m. Dnipropetrovsk

  Вибрані справи з фонду, що містять відомості про окупаційну політику народонаселення та Голокост; крайні дати справ та обсяг: Спр. 1. Постановление горуправы о ее структуре, введении карточной системы, запрещении продажи и обмена продуктами для населения, выдаче патентов. 60 арк. Спр. 2. Постановления, приказы немецкого военного коменданта о расправе с населением за подачу сигналов Красной армии, о принудительной мобилизации населения на общественные работы. Схема построения промышленной кооперации. 1943. 77 арк. Спр. 3. Постановления, приказы горуправы о мобилизации населения на работы на ...

 14. Archief van de Secretarie; Algemene Secretarie en Arbeidszaken en rechtsvoorganers en Secretarie; Personeelszaken en rechtsvoorganger

  Inleiding Een toenemende bestuurlijke bemoeienis met het maatschappelijke leven staat aan het begin van deze overheidstaak. De resultaten van een enquete naar de arbeidstoestanden, op initiatief van een aantal leden van de Tweede Kamer, gaf aanleiding tot de Arbeidswet van 1889. Een jaar later nam de Amsterdamse gemeenteraad het besluit om in bestekken voor gemeentelijke openbare werken de verplichting op te nemen voor aannemers om hun werklieden te verzekeren tegen ongelukken. De werkzaamheden rond deze specifieke taak werden op het Stadhuis verricht door de secretarieafdeling Publieke Wer...

 15. Kabinet van het Departement van Binnenlandse Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften.

 16. Archief van de Commissie Beheersconflicten te Groningen, 1948 - 1951

  Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland te maken met het beheer van vermogens van personen die door oorlogsomstandigheden afwezig waren en hun bedrijf, huis of inboedel hadden moeten achterlaten. Evenzeer kreeg de Staat bemoeienis met vermogens van vijandelijke staten of onderdanen, NSB-ers en van personen die op grond van hun gedragingen in de bezettingstijd, ingevolge het Besluit Buitengewoon Strafrecht of het Tribunaalbesluit geïnterneerd waren of waren geweest. Voor het beheer van deze vermogens werd het Nederlands Beheersinstituut in het leven geroepen. De belangrijk...

 17. Секретаріат ГПУ–КГБ УРСР

  • Секретариат ГПУ-КГБ УССР
  • UkrSSR GPU-KGB Secretariat

  The documents were mainly generated within four periods: 1930-1941; 1941-1945; 1945-1954; 1964-1991 The documents of the period of the Second World War (1941-1945) contain: • resolutions and orders of the Council of People's Commissars of the USSR; • directives and instructions by NKVD of the USSR on work issues; • directives and instructions by NKVD of the Ukrainian SSR on work issues; • correspondence by NKVD of the UkrSSR with organizations, authorities and administration of the UkrSSR on the activities of the state security agencies; • special reports sent by NKVD of the Ukrainian SSR a...

 18. Departement van Binnenlandse Zaken

  aard van de archiefbestanddelen Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

 19. Могилів-Подільська міська управа

  • Mohyliv-Podilska miska uprava
  • Mohyliv-Podilskyi city administration

  Information on salaries to workers of workshops, studios and other enterprises owned by individuals of Jewish nationality [inventory 1, file 485]. Documents on the organizational and economic activities of Jewish communities in the ghetto: permission for shoemaking, tailoring and pottery workshops, opening barbershops, sofas, bakeries, buffets and grocery stores, production of sausage wares, fur trade, small-scale trade [inventory 1, files 150-158, 167, 169-171, 173-177, 417]. Orders and decrees by Mohyliv-Podilsky city administration, documents on the provision of the Jews with housing, co...

 20. Ministerie van Buitenlandse Zaken; Gezantschap, later ambassade Zuid-Afrika (Pretoria), (1910) 1930-1954 (1955) en Consulaat in Pretoria (Zuid-Afrika), 1941-1946

  • Nationaal archief
  • 2.05.122
  • Dutch
  • 1930-1954
  • 13 meter; 583 inventarisnummers

  In 1930 werd het consulaat-generaal te Pretoria opgeheven en verheven tot gezantschap. Bij Koninklijk Besluit van 8 juni 1951 werd het gezantschap verheven tot ambassade. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog namen de werkzaamheden van het gezantschap dermate toe, dat de hulp van vrijwilligers moest worden ingeroepen. Daarnaast werden door de Nederlandse regering personen aan het gezantschap toegevoegd met speciale opdrachten zoals rekrutering van Nederlandse dienstplichtigen in Zuid-Afrika. Bij Koninklijk Besluit Nr. 9 van 28 februari 1941 werden alle in Zuid-Afrika aanwezige mannel...