Archival Descriptions

Displaying items 1 to 20 of 847
Language of Description: Dutch
Language of Description: Ukrainian
Country: Netherlands
 1. 's-Gravenhaagsche boekhandelaarsvereeniging

  De 's-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging werd opgericht in 1854. De vereniging had tot doel: "bevordering van de onderlinge vriendschap en de behartiging van de belangen des boekhandels en der aanverwante vakken" in (en ook om) Den Haag, en voorts het verzamelen van documentatie voor de geschiedschrijving van de Haagse boekhandel. Het was een vakvereniging en een gezelligheidsvereniging. In 1942 werd besloten het kapitaal van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereniging veilig te stellen door het onder te brengen in de daarvoor opgerichte Stichting 's-Gravenhaagsch Ondersteuningsfond...

 2. (Vice-)Consulaat Toulouse (Frankrijk) 1940-1946

  • Nationaal archief
  • 2.05.100
  • Dutch
  • 1940-1946
  • 2 meter, 114 inventarisnummers

  Het archief van het Consulaat te Toulouse bevat voor de periode 1940-1946 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Verder zijn er stukken over de registratie van (Joodse) Nederlanders, belangenbehartiging van individuele Nederlanders en de opvang van Nederlandse vluchtelingen, zoals die door verschillende organisaties werd gepleegd. Daarnaast zijn er stukken over de evacuering en repatriëring van Nederlandse vluchtelingen.

 3. Aa, J.H.

 4. Aanvulling

 5. Achttienhoven

  Voorloper van waterschap De Vecht. In notulen, begrotingen en dossiers over personeel kan mogelijk ook oorlogsgerelateerde informatie zitten.

 6. Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh

  Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh was tijdens de Tweede Oorlog betrokken bij de zogenaamde Calmeyeractie. Tezamen met enige Amsterdamse advocaten heeft hij gepoogd bij dr. H.G. Calmeyer (hoofd Referat Innere Verwaltung van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz) niet-joodverklaringen te verkrijgen voor Nederlanders van Joodse afkomst. Hij was lid van de commissie, die met de zuivering van het Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde was belast. Een aanzienlijk deel van de cliëntendossiers in het archief van advocaat Nijgh heeft betrekking op beheerskwesties, eigendom van ond...

 7. Afdeling Kunsten en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over de periode 1945-1965.

  • Nationaal archief
  • 2.14.69
  • Dutch
  • 1945-1965
  • 3 meter; 2702 inventarisnummers

  Het archief van de Afdeling Kunsten en taakvoorgangers van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over de periode 1945-1965 is verdeeld in twee hoofdrubrieken, te weten het archief van de afdeling Kunsten en gedeponeerde archieven. Het eerstgenoemde bevat o.a. stukken m.b.t. personeel en organisatie, stukken betreffende het verlenen van medewerking en/of subsidie aan (mogelijke) tentoonstellingen, steun aan kunstenaars en steun bij studie, stukken m.b.t. rijks- en andere instellingen, internationale contacten, het bevorderen van het kunstleven, het verlenen van subsidie aan ...

 8. Afdeling Onderwijs (5e Afdeling) van het gemeentebestuur van Haarlem, 1899-1957

  Zie voor meer algemene informatie de toelichting bij het archief van het Gemeentebestuur Haarlem, identificatienummer 2295. In het archief van deze afdeling vindt u ondermeer stukken betreffende protesten op scholen, onderwijs aan Joodse kinderen etc.

 9. Album met handtekeningen van vrouwen van de joodse gemeente Rotterdam

  Het archief bevat een album met handtekeningen van vrouwen van de Rotterdamse kehilloh die bij de ingebruikneming van het nieuwe joodse gemeentehuis een voorhangsel aanboden, om te gebruiken in de gerenoveerde Synagoge Botersloot in 1939; deze synagoge werd in mei 1940 vernietigd; de meeste vrouwen zijn in de tweede wereldoorlog omgekomen.

 10. Ambassade in de Sovjetunie (Moskou), 1943-1955 (1957)

  In de periode tussen de Oktoberrevolutie in 1917 en de Tweede Wereldoorlog hadden Nederland en de Sovjet-Unie geen officiële betrekkingen. Het archief van de Ambassade in de Sovjet-Unie bevat voor de periode 1943-1955 correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie. Een aantal stukken handelt over het verloop van de Tweede Wereldoorlog waaronder ook vermiste of in Russische kampen verblijvende Nederlanders, joodse kinderen uit de voormalige Baltische staten en de dodenboeken van Auschwitz. Tevens zijn er stukken over de teruggave van roofgoed, lucht-en scheepvaart, economische politiek, re...

 11. Ambt, dijkstoel en polderdistrict Nederbetuwe

  Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

 12. Archief AJC

  Opgericht in maart 1918 stelde de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) zich ten doel jongeren uit de arbeidersklasse op te voeden en te ontwikkelen en hen voor te bereiden op deelname aan de strijd van de arbeidersbeweging voor het socialisme. Na de Duitse inval in mei 1940 besloot het hoofdbestuur in augustus 1940 de AJC op te heffen; ondergronds werden bepaalde activiteiten voortgezet. Na de bevrijding werd de AJC spoedig heropgericht. Het archief bevat algemene stukken zoals notulen van de vergaderingen van het hoofdbestuur 1946-1953; stukken betreffende congressen 1922-1959, bestuur en person...

 13. Archief Beheerders van de gemeentelijke begraafplaatsen te Amersfoort

  Het archief bevat een aantal dossiers die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Zie de voor de Wegwijzer geselecteerde inventarisnummers.

 14. Archief Benjamin Aäron Sijes

  Sijes, Benjamin A. (1908-1981). Radencommunist; na de Tweede Wereldoorlog medewerker Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, schreef onder andere studies over de arbeidsinzet en de Februaristaking; buitengewoon hoogleraar in Leiden (Cleveringa-leerstoel, 1970). Het archief bevat studies van Sijes over economische vraagstukken; stukken betreffende de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog, heksenvervolging, F. Weinreb, joodse kwesties, de textielindustrie (rapporten en andere stukken); zijn hoogleraarschap; Pannekoek's herinneringen (correspondentie, documentatie, aantekeningen, kop...

 15. Archief CPN

  Communistische Partij van Nederland (CPN); opgericht in 1935; voorlopers Sociaal Democratische Partij (SDP) 1909-1918 en de Communistische Partij Holland (CPH) 1918-1935; de CPN ging in 1991 samen met de PSP, PPR en EVP op in Groen Links. Zie voor stukken betreffende de CPN in bezettingstijd 1940-1946 hoofdstuk I, met o.a. "Functioneren tijdens de bezetting", "Strategische en politieke voornemens", "Communistische illegale pers" en "Grote Adviescommissie (GAC) en Raad van Verzet (RVV)".

 16. Archief der gemeente Ginneken en Bavel, 1925-1941

  • Stadsarchief Breda
  • ARC0708/TOEG0708.2
  • Dutch
  • 1925-1941
  • 19,74 meter; 1501 inventarisnummers

  In 1942 is Ginneken en Bavel opgegaan in de gemeenten Breda en Nieuw-Ginneken. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.51/52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

 17. Archief der Politieke Opsporingsdienst afd. Roermond. 1945-1958

  De Politieke Opsporingsdienst (instantie van het Militair Gezag ) was in februari 1945 in het leven geroepen voor het opsporen en onderzoek doen naar ‘foute elementen' in de Nederlandse samenleving gedurende de Duitse bezetting. Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de Opsporingsdienst.