Data Availability: Archival Descriptions
 1. Историјски архив Београда

  • Historical Archives of Belgrade
  • Istorijski arhiv Beograda
  • Градски архив (City Archives, Gradski arhiv) 1946-1958
  • ...
  • Serbia
  • Palmira Toljatija 1, Belgrade, Central Serbia
 2. Научно-просветительный центр и Фонд «Холокост»

  • Nauchno-Prosvetitelnyi Tsentr i Fond Kholokost
  • Russian Research and Educational Holocaust Center
  • Центр "Холокост"
  • ...
  • Russia
  • ul. Sadovnicheskaya 52/45, Moskva, Moscow
 3. Научный архив Института Российской истории Российской академии наук

  • Scientific Archive of the Russian History Institute of the Russian Academy of Sciences
  • Nauchnyi arkhiv Instituta rossiyskoy istorii Rossiyskoy Akademii Nauk
  • Russia
  • ul. Dmitriya Ulyanova 19, Moskva, Moscow
 4. Национальный архив Республики Беларусь

  • The National Archives of the Republic of Belarus
  • Natsyonalnyi Arkhiv Respubliki Belarus
  • Belarus
  • Prospect Nezavisimosti, 116, Minsk, Minsk oblast
 5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису

  • Institute of Manuscripts, V. I. Vernads'kyi National Library of Ukraine
  • Natsional'na biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernads'koho, Instytut rukopysu
  • Ukraine
  • Kyiv, Volodymyrska str., 62 (actual location), Kyiv, Kyiv
 6. Отделение документов новейшей истории и по личному составу государственного казенного учреждения Псковской области «Государственный архив Псковской области».

  • Contemporary History and Personnel Documents Department of the State Treasury Institution of the Pskov Oblast "State Archive of Pskov Oblast"
  • Otdelenye dokumentov noveyshey istorii i po lichnomu sostavu gosudarstvennogo kazyonnogo uchrezhdeniya Pskovskoy oblasti "Gosudarstvennyi arkhiv Pskovskoy oblasti".
  • ODNILS GAPO
  • Russia
  • ul. Gospitalnaya 3, Pskov, Pskov oblast
 7. Российский государственный архив социально-политической истории

  • Russian State Archives of the Socio-Political History
  • Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsyalno-politicheskoy istorii
  • RGASPI
  • Russia
  • ul. Bolshaya Dmitrovka 15, Moskva, Moscow
 8. Российский государственный архив кинофотодокументов

  • State Archives of Film, Video & Photo Records
  • Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv kinofotodokumentov
  • RGAKFD
  • Russia
  • ul. Rechnaya 1, Krasnogorsk, Moscow oblast
 9. Российский государственный военный архив

  • Russian State Military Archive
  • Rossiiskii gosudarstvennyi voennyi arkhiv
  • RGVA
  • Russia
  • ul. Admirala Makarova 29, Moskva, Moscow
 10. Тверской центр документации новейшей истории

  • Tver Center of Documentation of Contemporary History
  • Tverskoy tsentr dokumentatsii noveyshey istorii
  • Russia
  • ul. Vokzalnaya 10, Tver, Tver oblast
 11. Центр документации новейшей истории Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

  • Center of Documentation of Contemporary History of the Archival Services of the Kabardin-Balkar Republic
  • Tsentr dokumentatsyi noveyshey istorii Arkhivnoy sluzhby Kabardino-Balkarskoy Respubliki
  • Russia
  • ul. B. Khuranova 10, Nalchik, Kabardin-Balkar Republic
 12. Центр документации новейшей истории Волгоградской области

  • Center of Documentation of Contemporary History of Volgograd Oblast
  • Tsentr dokumentatsyi noveyshey istorii Volgogradskoy oblasti
  • Russia
  • ul. Dymchenko 16, Volgograd, Volgograd oblast
 13. Центр документации новейшей истории Ростовской области

  • Center for Documentation of Contemporary History of Rostov Oblast
  • Tsentr dokumentatsyi noveyshey istorii Rostovskoy oblasti
  • Russia
  • pr. Semashko 52, Rostov na Donu, Rostov oblast
 14. Центр современной истории Тульской области

  • Center of Contemporary History of Tula Oblast
  • Tsentr noveyshey istorii Tulskoy oblasti
  • Russia
  • pr. Lenina 44a, Tula, Tula oblast
 15. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

  • Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy
  • TsDAVO
  • Ukraine
  • vul. Solom'yans'ka 24, Kyiv, Kyiv
 16. Центральний державний архів громадських об'єднань України

  • Central State Archive of Public Organizations of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromads'kykh ob’iednan' Ukrainy
  • TsDAHO
  • Ukraine
  • vul. Kutuzova 8, Kyiv, Kyiv
 17. Центральний державний історичний архів України у місті Львові

  • Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv
  • Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u misti Lvovi
  • Ukraine
  • pl. Soborna 3а, Lviv, Lviv oblast
 18. Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской Республики

  • Central State Archive of the Kabardin-Balkar Republic
  • Tsentralnyi Gosudarstvennyi arkhiv Kabardino-Balkarskoy Respubliki
  • Russia
  • ul. M. Gorkogo 13, Nalchik, Kabardin-Balkar Republic
 19. Центральный государственный архив Санкт-Петербурга

  • Central State Archive of St. Petersburg
  • Tsentralnyi gosudarstvennyi arkhiv Sankt-Peterburga
  • Russia
  • ul. Antonova-Ovseenko 1, Sankt-Peterburg, St. Petersburg
 20. Інститут юдаїки

  • Judaica Institute
  • Institut Yudaiki
  • Ukraine
  • 8/5, Voloska str., Kyiv, Kyiv