Archival Institutions

Displaying items 1 to 20 of 47
Country: Ukraine
 1. Національний музей історії Великої Вітчизняної війни

  • National Museum of the Great Patriotic War
  • Natsionalnyi muzey istorii Velykoi Vitchyznyanoi Viyny
  • Ukraine
  • vul. Sichnevogo povstannya 44, Kyiv, Kyiv
 2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

  • Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady i upravlinnia Ukrainy
  • TsDAVO
  • Ukraine
  • vul. Solom'yans'ka 24, Kyiv, Kyiv
 3. Центральний державний архів громадських об'єднань України

  • Central State Archive of Public Organizations of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromads'kykh ob’iednan' Ukrainy
  • TsDAHO
  • Ukraine
  • 8 Generala Almazova Str., Kyiv, Kyiv
 4. Чернівці Музей історії та культури євреїв Буковини

  • The Chernivtsi Museum of the History and Culture of Bukovinian Jews
  • Chernivetskyi muzei istorii ta kultury Yevreiv Bukovyny
  • Ukraine
  • Teatralna square, 5, Chernivtsi, Chernivtsi oblast
 5. Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»

  • "Tkuma" Ukrainian Institute for Holocaust Studies
  • Ukrainskyi institut vyvchennya Holokostu "Tkuma"
  • Ukraine
  • 4 Sholom-Aleichem Str., Dnipro, Dnipropetrovsk oblast
 6. Центральний державний історичний архів України в Києві

  • Central State Historical Archive of Ukraine in Kyiv
  • Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v Kyivi
  • TsDIAK
  • Ukraine
  • vul. Solom’ians'ka, 24, Kyiv, Kyiv
 7. Галузевий державний архів Служби безпеки України

  • Sectoral State Archive of the Security Service of Ukraine
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Sluzhby Bezpeky Ukrainy
  • SSU Branch-Wise State Archive
  • Ukraine
  • Malopidvalna str., 16, Kyiv (postal address), Zolotovoritska str., 7 (actual location), Kyiv
 8. Інститут юдаїки

  • Judaica Institute
  • Institut Yudaiki
  • Ukraine
  • 8/5, Voloska str., Kyiv, Kyiv
 9. Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ

  • State Archives Research Library in Kiev
  • Derzhavna naukova arkhivna biblioteka m. Kyiva
  • Ukraine
  • vul. Solom'ians'ka 24, Kyiv, Kyiv
 10. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Інститут рукопису

  • Institute of Manuscripts, V. I. Vernads'kyi National Library of Ukraine
  • Natsional'na biblioteka Ukrainy im. V. I. Vernads'koho, Instytut rukopysu
  • Ukraine
  • Kyiv, Volodymyrska str., 62 (actual location), Kyiv, Kyiv
 11. Архів Львівського національного університету ім. Івана Франка

  • Archive of the I. Franko Lviv National University
  • Arkhiv Lvivskoho Natsionalnoho Universitetu im. Ivana Franka
  • Ukraine
  • vul. Doroshenka 41, Lviv, Lviv oblast
 12. Музей історії міста Києва

  • History Museum of the City of Kiev
  • Muzey Istorii Mista Kyeva
  • History Museum of the City of Kiev
  • Ukraine
  • vul. Bohdana Khmelnitskoho 7, Kyiv, Kyiv
 13. Центральний державний кінофотофоноархів України iмені Г. С. Пшеничного

  • Central State CinePhotoFono Archive of Ukraine
  • Tsentralnyi derzhavnyi kinofotofonoarkhiv Ukrainy imeni H.S.Pshenychnoho
  • Ukraine
  • vul. Solom'yans'ka 24, Kyiv, Kyiv
 14. Центральний державний історичний архів України у місті Львові

  • Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv
  • Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy u misti Lvovi
  • Ukraine
  • pl. Soborna 3а, Lviv, Lviv oblast
 15. Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ

  • Sectoral State Archive of the Ministry of Internal Affairs
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Ministerstva Vnutrishnikh Sprav Ukrainy
  • Ukraine
  • vul. Akademika Bohomol'tsa 10, Kyiv, Kyiv
 16. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ

  • Sectoral State Archive of the Ministry of Foreign Affairs
  • Haluzevyi derzhavnyi arkhiv Ministerstva zakordonnikh sprav Ukrainy
  • Ukraine
  • pl. Mykhailivs'ka 1, Kyiv, Kyiv
 17. Державний архів Чернігівської області, відділ у Ніжині

  • State Archive of Chernihiv Oblast, Nizhyn Division
  • Derzhavnyi arkhiv Chernihivskoi oblasti, Viddil u m. Nizhyni
  • Ukraine
  • vul. Bohushevycha 1, Nizhyn, Chernihiv oblast
 18. Український центр вивчення історії Голокосту

  • Ukrainian Center for Holocaust Studies
  • Ukrainskyi Centr Vyvchennya Istorii Holokosta
  • Ukraine
  • Generala Almazova Str. 8, k. 109, Kyiv, Kyiv
 19. Державний архів міста Києва

  • State Archive of the City of Kyiv
  • Derzhavnyi arkhiv mista Kyieva
  • Ukraine
  • vul. Oleny Telihy 23, Kiyv, Kyiv
 20. Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр"

  • National Historical Memorial Reserve “Baby Yar”
  • Natsionalniy Historiko-Memorialniy Zapovidnik Babi Yar
  • Ukraine
  • 15 Petropavlivska Str., Kiev