Archival Descriptions

Displaying items 1 to 14 of 14
Holding Institution: Erfgoed Leiden en Omstreken
 1. Archief van de Gemeentepolitie Leiden,1853-1993

  Onder invloed van de dreigende oorlogssituatie werd in 1939 in Leiden, net als in veel andere plaatsen een luchtbeschermingsdienst opgericht. De commissaris van politie werd hoofd van deze dienst. Op 30 april 1942 werd de commissaris van politie R.J. Meijer geschorst en op 1 juni daarop eervol ontslagen. De leiding van het korps werd overgenomen door de NSB'er U.K.L. Hoffmann. Onder zijn leiding werd het korps gereorganiseerd naar Duits model. Er kwamen militaire rangen: de commissaris werd majoor, (hoofd)inspecteurs werden (opper)luitenant, hoofdagent en agenten veranderden in hoofdwachtme...

 2. Archief van het Bureau Massavoeding van het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, afdeling Leiden, 1944-1945 (1948)

  Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, afdeling Voedingsvraagstukken, onderafdeling Massavoeding was een bureau van het departement van Landbouw en Visserij te Den Haag. Onder dit rijksbureau ressorteerden de provinciale voedselcommissaris in de provincie Zuid-Holland en diens vertrouwensmannen: de regionale en plaatselijk leiders en de inspecteurs van het bureau Massavoeding. Het bureau voor Leiden (en omgeving) zetelde op het adres Breestraat 125 en de directeur was sedert eind september 1944 de heer W.A. Kasteleyn. Hij ontving de aanwijzingen voor het vrijgeven van vo...

 3. Archieven van het Collegium Civitatis Academicae Lugduno-Batavae Supremum, 1839-1972, en zijn voorgangers, 1799-1839, en de commissie voor de Sociëteit Minerva, 1819-1972 (1985)

  Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd enige weken geen colleges gegeven, veel leden keerden terug naar het ouderlijk huis in afwachting van de gebeurtenissen. Toen op 20 mei 1940 de academische werkzaamheden weer hervat werden, kwamen de studenten naar Leiden. Na de rede van professor Cleveringa op 26 november 1940 en de daarop volgende spontane staking van de Leidse studenten, greep de bezetter in. De Leidse universiteit werd gesloten, de studentenverenigingen werden opgeheven en de Sociëteit Minerva werd in december 1940 door de Duitsers gesloten en alle bezittingen werden verb...

 4. Archieven van de Meelfabriek "De Sleutels" B.V. v/h De Koster & Co te Leiden (1773) 1884-1988 (1998)

  Inventarisnummer 14 bevat notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders, 1928-1955. Hoofdstuk D bevat financiële stukken van het bedrijf. Opmerkelijk is het bestaan van een geheime administratie van kasboeken, journalen en grootboeken in de oorlogsperiode. Inventarisnummers 526-528 bevatten jaarverslagen van de jaren 1939-1940 en 1943. In het gedeponeerde archief van de Stoommeelfabriek v/h Fa. Nicola Koechlin & Co N.V./C.V. te Voorburg/Leiden bevindt zich een rubriek Financiën (rubriek D) met onder andere geheime administratie van grootboeken en journa...

 5. Archief van de gemeente Leiderdorp, 1934-1985 (1999)

  Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente Leiderdorp, 1934-1985. Inventarisnummers 2-4 bevatten registers van notulen van vergaderingen van de gemeenteraad met betrekking tot de jaren 1938-1947. Inventarisnummer 137 bevat stukken betreffende de historie en groei van Leiderdorp, 1945-1946. Inventarisnummer 156 bevat stukken betreffende inmenging van het hoger gezag, 1945-1963. Voor gemeenterekeningen uit de jaren 1939-1946, zie inventarisnummers 535-537 (correspondentie over jaarrekeningen bevindt zich voor deze jaren in de inventarisnummers 531-532). Begrotinge...

 6. Archief van de vereniging schoolkindervoeding en schoolkinderkleding, 1894-1958

  Op initiatief van de afdeling Leiden van de bond van Nederlandsche Onderwijzers was op 8 november 1893 het 'Voorloopig Comité voor Kindervoeding' in het leven geroepen. Dit comité had al haar contribuanten van die winter uitgenodigd voor een vergadering op 28 september 1894. De vergadering besloot tot oprichting van de Vereniging schoolkindervoeding. De statuten werden goedgekeurd bij KB van 28 november 1894. Op 24 juni 1942 had de bezettende macht de vereniging opgeheven. Dit besluit werd op 22 oktober 1945 met terugwerkende kracht door de Raad voor het Rechtsherstel tenietgedaan. Inventar...

 7. Archief van de Protestants-Christelijke Schoolvereniging, 1838-1993

  De genoemde inventarisnummers zijn voorlopige inventarisnummers. In het archief van de Protestants-Christelijke Schoolvereniging zijn ook het archief van de Gereformeerde Schoolvereniging en het archief van de Fröbelvereniging opgenomen. Daarnaast is er in de inventaris een indeling naar de afzonderlijke scholen gemaakt. Rubriek 1.2.1 bevat stukken betreffende de afzonderlijke scholen ressorterende onder de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs te Leiden. Onder rubriek 1.2.2 vindt u stukken betreffende afzonderlijke scholen op gereformeerde grondslag. In correspondentie, jaarverslagen, lee...

 8. Archief van de vereniging tot opleiding van bewaarschoolhouderessen, sinds 1947 voor voorbereidend onderwijs te Leiden, (1858) 1867-1956

  De vereniging had het bestuur over de kweekschool en de daaraan verbonden bewaarschool. De Kweekschool leidde de leerlingen (meisjes) op voor de Akten A en B. Akte A gaf de bevoegdheid om voor de klas te kunnen staan en met akte B kon je hoofd van een school worden. Inventarisnummers 11-13 bevatten notulen van de vergaderingen van de vereniging uit de jaren1938-1946. Inventarisnummer 16 bevat aantekeningen van de voorzitter bij de agenda's van bestuursvergaderingen, 1937, 1943. Inventarisnummers 66-72 bevatten minuten van uitgaande stukken betreffende de jaren 1941-1947. Mogelijk bevindt zi...

 9. Archief van het Centraal Israëlitisch Wees- en Doorgangshuis "Machseh Lajesoumiem, 1928-1992

  Het archief bestrijkt de periode 1928-1992. Het archief is nog niet geïnventariseerd. Hierdoor is het niet zeker of in dit archief oorlogsgerelateerde informatie of informatie over joodse weeskinderen van vlak voor, tijdens of vlak na de oorlog aanwezig is. Gezien de datering en de archiefvormer is het archief opgenomen in de Wegwijzer. Voor informatie over dit archief dient u zich te wenden tot Regionaal Archief Leiden.

 10. Archief van de Koninklijke Nederlandsche Grofsmederij N.V. (1826) 1836-1977

  In 1942 verhuist de gieterij naar de Waard; de smeedpers wordt in onderdelen in de oorlog verborgen. Dit gegeven is niet direct uit de inventarisnummerbeschrijvingen af te leiden. Wellicht is informatie over deze gebeurtenis te vinden in de notulen onder de rubriek 'beleid en gang van zaken' (inventarisnummer 35). Het archief bevat enkele stukken met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog: bedrijfsluchtbescherming; een joods ingenieur, D. Dresden; bezettingsmaatregelen. Het archief van D. Dresden is aanwezig in het Nationaal Archief: archief van prof. ir. D. Dresden [levensjaren 1886-1960], ...

 11. Archief van de Nederlands Israëlitische Gemeente Leiden, 1835-2001

  Het archief is een aanvulling op het archief van de Nederlands Israëlitische Gemeente Leiden 1758-1943 (nummer toegang 21). Deze aanvulling bevat ook verloren gewaande archiefbescheiden, te weten correspondentie uit de Tweede Wereldoorlog. Deze bescheiden waren door de bezetter weggesleept en doken uiteindelijk op in Tsjechië. Na lang onderhandelen werden ze door de Tsjechische autoriteiten aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. Stukken jonger dan 50 jaar zijn beperkt openbaar.

 12. Archief van de Nederlands Israëlitische Gemeente Leiden (1730) 1758-1943 (1952)

  Het archief bevat stukken van de Nederlands Israëlitische Gemeente te Leiden. Een aantal stukken heeft betrekking op de oorlogsjaren.

 13. Archief van de gemeenteontvanger van Leiden, (1879) 1929-1969

  De functie van de gemeenteontvanger is geregeld bij de Gemeentewet van 1851. De ontvanger fungeert als de kasbeheerder van de gemeente, hij int de ontvangsten en voert de betalingen van de gemeente uit, een en ander op bevelschrift van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast is hij de gemeentelijke boekhouder: hij registreert en verantwoordt de gemeentelijke inkomsten en uitgaven, als sluitstuk waarvan hij jaarlijks de rekening opmaakt.

 14. Archief van de firma Jacob en Abraham le Poole, 1680-1936 en het archief van de familie le Poole, 1651-1984

  Het betreft een familiebedrijf in de textielindustrie, een bedrijfstak die beeldbepalend is geweest voor de Leidse geschiedenis. Het bedrijf werd in 1936 verkocht. Gezien het feit dat het bedrijf in 1936 verkocht is, is er geen oorlogsgerelateerde informatie in het archief van de firma aanwezig. In het archief van de familie le Poole hebben enkele stukken betrekking op de oorlog.