Language of Description: Polish
 1. Rada Żydowska w Krakowie

  • Jüdische Gemeinde in Krakau
  • Jewish Council in Krakow

  Rada Żydowska w Krakowie. 1939-1942 1 Sprawozdania z działalności RŻ miesięczne (lipiec, sierpień i październik 1940) i roczne (11.1939-30.10.1940); 2. Zarządzenia w sprawie wysiedlenia Żydów krakowskich 05.-11.1940, - wykazy mieszkań pozostawionych przez wysiedlonych z Krakowa 08.1940, - korespondencja z radami żydowskimi innych miast w sprawie przyjęcia Żydów krakowskich. 3. Zarządzenia i instrukcje dotyczące pracy przymusowej ludności żydowskiej 1940 i 1941. 4. Raporty ośrodków opiekuńczych 1940. 5. Zarządzenia dotyczące Żydów niemieckich 1941-22.04.1942. - wykaz Żydów obcokrajowców zami...

 2. Rada Żydowska w Łachwie

  • Judenrat der Lachwa
  • Jewish Council in Lakhva

  Potwierdzenie dostarczenia robotników żydowskich przez Radę Żydowską w Łachwie, z 25.08.1941 r.

 3. Rada Żydowska w Jaśle

  • Judenrat
  • Jewish Council in Jasło

  Rada Żydowska, Kassa-Buch za okres od 1.01.1941 do 30.06.1942.

 4. Rada Żydowska w Falenicy

  • Gmina Wyznaniowa Żydowska. Letnisko Falenica
  • Judenrat der Gemeinde Falenica
  • Jewish Council in Falenica

  Pojedyncze dokumenty: - nakaz płatniczy wystawiony przez Radę Żydowską z wyrokiem sądu polubownego przy Radzie Żydowskiej 1940; - podanie o powierzenie stanowiska lekarza przy gminie żydowskiej 11.1941.

 5. Rada Starszych w Częstochowie

  • Judenrat
  • Jewish Council in Częstochowa

  Zbiór dokumentów Rady Starszych w Częstochowie zawiera: 1. Obwieszczenia władz niemieckich dotyczące społeczności żydowskiej. 2. Materiały Referatu Statystycznego Wydziału Administracyjnego 10.1939-1941. 3. Materiały Wydziału Ewidencji i Statystyki: - wykazy imienne osób z 1940 r.; - listy Żydów skierowanych do obozów pracy. 4. Akta Żydowskiej Służby Porządkowej 01.1941-09.1942: - meldunki, notatki służbowe, - "Księga Wydarzeń i Zarządzeń", - wykaz pracowników ŻSP, - korespondencja z Radą Starszych w sprawie konfiskaty mieszkań i aresztowań, - korespondencja z Urzędem Miejskim w Częstochowi...

 6. Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie

  • Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg
  • Representation of the Jewish Population in Będzin

  Zbiór zawiera fragmenty akt następujących instytucji i wydziałów: I. Der Leiter der Aeltestenräte der jüdischen Kultusgemeinden in Ost-Oberschlesien (Kierownika Centrali Rad Starszych Gmin Wyznaniowych Żydowskich Wschodni Górny Śląsk) 1940-1943; II. Vorstand der Jüdischen Interessenvertretung in Bendsburg (Zarząd Przedstawicielstwa Ludności Żydowskiej w Będzinie) 1939-1943.: - komunikaty i okólniki zarządcy komisarycznego Chaima Merina; - obwieszczenia i instrukcje dla podległych wydziałów; - Spis ludności żydowskiej w Będzinie 1939; - dokumenty osobiste mieszkańców getta 1941-1943, zdjęcia...

 7. Żydowska Samopomoc Społeczna

  • Jüdische Soziale Selbsthilfe
  • Jewish Social Self-Help

  Zespół ŻSS 1940-1942 [1944] zawiera m.in..: - statuty i regulaminy ŻSS, Naczelnej Rady Opiekuńczej, Polskiej Rady Głównej, sprawozdanie z posiedzeń Rady Głównej Opiekuńczej. 1940 r.; - memoriały, okólniki i instrukcje ŻSS 1940-1942; - notatki z posiedzeń Prezydium, konferencji, rozmów telefonicznych i z pracy poszczególnych wydziałów Prezydium 1940-1942; - korespondencja ogólna ze Związkiem Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos, Towarzystwem Ochrony Zdrowia, Domem Sierot w Krakowie, Żydowskim Komitetem Inwalidów Wojennych, Polskim Czerwonym Krzyżem 1940-1942; - wykazy subwencji p...

 8. Zbiór dokumentów z obozów hitlerowskich

  • Collection of documents from Nazi camps

  Zbiór akt oryginalnych, a także kopii dokumentów i powojennej korespondencji dotyczącej w sumie ponad 400 obozów i podobozów hitlerowskich. Daty skrajne: 1939-1989, w tym: - wykazy więźniów kierowanych do kolejnych obozów, - wykazy chorych w szpitalach obozowych.

 9. Kartoteka Więźniów Obozu Hasag Pelcery w Częstochowie

  • Card File of Prisoners in the Hasag-Pelcery Camp in Częstochowa

  Kartoteka więźniów obozu HASAG-Pelcery w Częstochowie z lat 1943-1945 obejmuje 4734 karty.

 10. Podziemne Archiwum Getta Białostockiego

  • Archiwum Mersika - Tenenbauma
  • Konspiracyjne archiwum getta w Białymstoku
  • Underground Archive of the Białystok Ghetto

  W naszych zasobach znajduje się: - ponad 400 ogłoszeń, rozporządzeń, komunikatów i odezw Rady Żydowskiej w getcie Białystok 8.07.1941 - 12.1942; - protokoły posiedzeń Rady Żydowskiej 02.08.1941 - 29.11.1942; - relacje z gett: Białystok, Ciechanowiec, Dereczyn, Grajewo, Grodno, Mińsk, Słonim, Sokoły, Supraśl, Swisłocz, Urle, Wilno i in.; z obozu zagłady w Treblince; - pisma M. Tenenbauma (w odpisach): dziennik 01.1943-03.1943, listy, odezwy; - odpisy dokumentów osobistych ofiar obozu w Treblince; - opracowanie dotyczące Rady Żydowskiej w Białymstoku;

 11. Zbiór dokumentów Związku Towarzystw Opieki nad Dziećmi i Sierotami Centos w getcie warszawskim

  • “Centos” Associations for the Care of Orphans in the Warsaw Ghetto

  Zbiór dokumentów Centos w getcie warszawskim. 24.07.1941-26.05.1942: 1. Korespondencja ogólna Głównej Komisji Aprowizacyjnej ŻSS w Warszawie z Centralą Centos, w tym: - korespondencja inspektorów Podkomisji Instrukcji i Kontroli ŻSS z Wydziałem Kuchen i Ognisk Centos oraz Wydziałem Opieki Otwartej Centos; 2. Sprawozdania z lustracji placówek dożywiania podległych Centosowi, wnioski pokontrolne oraz wyjaśnienia pracowników lustrowanych kuchni dziecięcych i świetlic.

 12. Gmina Żydowska Gliwice

  • Synagogen Gemeinde Gleiwitz
  • Jewish Community in Gliwice (Gleiwitz)

  Akta gminy żydowskiej w Gliwicach (1910- 1943), - Protokoły posiedzeń zarządu gminy 1914-1942, - Okólniki, ogłoszenia i zarządzenia nazistowskie 1938-1942, - sprawy gminy i Bezirkstelle Gleiwitz 1938-1943, - korespondencja gminy z władzami, gminami (Berlin, Wrocław, Opole, Racibórz), instytucjami żydowskimi, osobami prywatnymi. 1919-1943: - legaty, fundacje 1910-1939, - dokumenty bractwa pogrzebowego (Chewra Kadisza) 1931-1939, - statuty i korespondencja dotycząca domu starców 1926-1942, - sprawy własności gminy i majątku jej członków 1933-1943, w tym sprawy procesowe, spisy przejmowanych m...

 13. Gmina Żydowska we Wrocławiu

  • Synagogen Gemeinde zu Breslau
  • Jewish Community in Wrocław (Breslau)

  Akta Gminy Żydowskiej we Wrocławiu, m.in.. - protokoły posiedzeń Zarządu 1922-1939; - korespondencja Zarządu (1796-1939) z urzędami, gminami i związkami żydowskimi oraz osobami prywatnymi; w tym m.in.: - korespondencja w sprawach opieki nad uchodźcami z Rosji, Rumunii, Galicji, Kongresówki 1867-1874, 1882-1907, 1914-1930, - dokumentacja przygotowań do III Zjazdu Związku Niemieckich Żydów w 1909 r., Okręgowego Związku Pruskich Gmin Żydowskich we Wrocławiu 1926-1931, korespondencja z Niemieckim Związkiem Gmin Żydowskich 1914-1924, korespondencja w sprawach emigracji 1934-1939; - wykazy tzw. S...

 14. Gmina Żydowska w Wiedniu

  • Israelitische Kultusgemeinde Wien
  • Jewish Community in Vienna

  I. Korespondencja gminy (fragmenty) z lat 1871-1940: m.in..: - Israelitische Theologische Lehranstalt in Wien. [Izraelickie Seminarium Teologiczne w Wiedniu] 1893-1937 - statut, protokoły sesji egzaminacyjnych, korespondencja 1896-1930, notatki, 24 indeksy studentów z 1930 r., prace dyplomowe i seminaryjne słuchaczy, b.d. i 1935; - Vereinigung jüdischer Exportakademiker in Wien (Exportakademie des K.K. Handelsmuseums) [Związek Żydowskich Studentów Akademii Eksportu w Wiedniu (Akademia Eksportu Cesarsko-Królewskiego Muzeum Handlowego] - bd. - statut; - dokumenty biblioteki gminnej 1866 - po ...

 15. Delegatura Rzadu RP na Kraj

  • Government Delegation for Poland

  In terms of Holocaust research, the most important departments of the Delegation were as follows: Departament Spraw Wewnętrznych (Department of Internal Affairs – Security), above all files 26-28, whose content includes the personal files of Jews who collaborated with the Germans, and registration data from the Warsaw ghetto for the years 1941-1943. These are some of the most important documents for anyone researching the Polish Underground State. Departament Informacji i Prasy (Department of Information and Press), which covers areas such as radio tapping, reviews of the underground press,...

 16. Główny Urząd Powierniczy Wschód - Urząd Powierniczy w Katowicach - Oddział Zamiejscowy w Lublińcu

  • Haupttreuhandstelle Ost Treuhandstelle Kattowitz Aussenstelle Loben
  • Main Trustee Office for the East, Trustee Office in Katowice, Lubliniec Branch

  Sprawy organizacyjne, zarządzenia z lat 1941-1943, sygn. 1-6 Zarządzenia powiernicze z lat 1940-1943, sygn. 7-42, 7a

 17. Sąd Grodzki w Ostrowi Mazowieckiej

  • Court of the first instance in Ostrów Mazowiecka

  Akta spraw cywilnych o stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego, repertoria i skorowidze (1946-1950), akta osobowe pracownika.

 18. Sąd Grodzki w Białobrzegach

  • Court of the first instance in Białobrzegi

  W skład zespołu wchodzą: 1. Repertorium spraw cywilnych "C" z lat [1938-1939] 1939-1941, sygn. 1, 2. Sprawy cywilne dotyczące podziału majątku, zakłóconego posiadania i alimentacji z lat 1940-1944, sygn. 2-4, 3. Sprawy opiekuńcze z lat [1931-1937] 1941, sygn. 5, 4. Licytacje z lat 1939-1941, sygn. 6,7.

 19. Akta gminy Osieck powiat Garwolin

  • Files of the commune of Osieck

  1933-1939 - wydatki budżetowe i księga inwentarzowa 1939-1944 - meldunki o napadach, dochody i wydatki budżetowe, listy podatku i kontyngentu, roczne sprawozdania rachunkowe, budżet, koszty leczenia, kontrole, wierzyciele zarządu gminy, księgi biercze Zarządu. 1944-1950 - protokóły z posiedzeń komisji, opis statystyczny gromad, sprawozdania z działalności, wykazy pracowników i radnych, kontrole, wybory sołtysów, budżet, sprawozdania budżetowe, wykazy osób posiadających nieruchomości, podatki, egzekucje administracyjne, rejestr składki ogniowej, przymusowe ubezpieczenia rzeczowe, drogi i pla...

 20. Akta gminy Rudzienko powiat Mińsk Mazowiecki

  • Files of the commune of Rudzienko

  Gospodarka gminna, sprawy finansowe i budowlane, wykazy osób posiadających nieruchomości, sprawozdania, wykazy członków rady, mienie opuszczone, handel, przemysł, sprawy karne, elektryfikacja, ewidencja nieruchomości, oświata, kultura, sztuka, statystyka, protokóły z posiedzeń, książki meldunkowe.