Archival Descriptions

Displaying items 1 to 12 of 12
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Zamościu
 1. Akta miasta Zamościa

  • Files of the town of Zamość

  Akta z okresu 1810-1915: Akta kancelarii polskiej 1826-1866 16 j.a.:-fundusze miasta, masy poaustriackie, podatkowe; Dokumenty kasy ekonomicznej 1810-1869 96 j.a. -etaty, rachunki; Protokóły posiedzeń 1883-1915 14 j.a.; Akta kancelarii rosyjskiej 1863-1915 271 j.a. -wyznaniowe, narodowościowe, szkolne,targi, ceny, statystyka; Akta z okresu 1915-1939:Wydział Ogólny 1915-1940 339 j.a. -normatywne, wybory, protokóły; Wydział Finansowy 1917-1944 217 j.a. -budżety, sprawozdania; Wydział Techniczny 1917-1943 68 j.a. -budowa obiektów, ulice; Wydział Ruchu Ludności 1918-1943 17 j.a. -emigracja,ewid...

 2. Sąd Okręgowy w Zamościu

  Akta spraw cywilnych o uregulowanie tytułu własności 1938-1939 1 j.a.; Akta spraw karno-skarbowych 1926-1936 94 j.a.; Akta spraw karnych 1918-1939[1941] 155 j.a.; Akta spraw karnych: współpraca z Niemcami 1946-1950 136 j.a., odstępstwo od narodowości 768 j.a., zabójstwa 19 j.a., napady rabunkowe 19 j.a., przywłaszczenie mienia społecznego 23 j.a., handel nielegalny 21 j.a., znieważenie ustroju państwa 14 j.a., różne 2 j.a.

 3. Akta gminy Wysokie powiat zamojski

  • Files of the commune of Wysokie

  Sprawy ogólno-organizacyjne: akta różne, okólniki, dane o gminie, przepisy i zarządzenia, instrukcje, projekt podziału gminy na gromady 1938-1954 9 j.a.; Protokóły z posiedzeń i uchwały Gminnej Rady Narodowej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1934-1954 16 j.a.; Sprawozdania z działalności 1944-1954 7 j.a.; Kontrole: protokóły 1922-1953 6 j.a.; Skargi i zażalenia 1951-1954 2 j.a.; Protokóły z sesji sołtysów 1944-1953 5 j.a.; Sprawy personalne: wybory sołtysów, ewidencja organów ustrojowych, sprawy osobowe, szkolenia 1937-1954 9 j.a.; Majątek gminy i gromad oraz sprawy ogólno-gospodarcze: ks...

 4. Akta gminy Krasnystaw

  • Files of the commune of Krasnystaw

  Akta ogólno-organizacyjne: zarządzenia, okólniki, korespondencja, akta tajne, kronika, zaświadczenia, dane o gminie, rożne 1927-1949 15 j.a.; Personalne 1923-1951 11 j.a.; Protokóły posiedzeń i uchwały rady gminnej i Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1907-1950 20 j.a.; Sprawozdania z działalności 1945-1950 6 j.a.; Kontrole: protokóły, sprawozdania 1910-1949 3 j.a.; Protokóły sesji sołtysów 1932-1950 5 j.a.; Protokóły komisji 1927-1949 3 j.a.; Wybory 1930-1939 14 j.a.; Majątek gminy: polisy ubezpieczeniowe, dane statystyczne, spisy nieruchomości 1937-1949 7 j.a.; Statystyka 1932-1933 2 j.a.; ...

 5. Akta gminy Izbica

  • Files of the commune of Izbica

  Sprawy ogólno-administracyjne i organizacyjne 1920-1945 34 j.a.; Zarządzenia i uchwały Prezydium i Gminnej Rady Narodowej 1916-1949 4 j.a.; Sprawozdania z działalności 1947-1954 6 j.a.; Kontrole 1940-1954 10 j.a.; Protokóły posiedzeń Prezydium i sesji G.R.N. 1917-1954 25 j.a.; Komisje gminne: skład, protokóły, sprawozdania, zarządzenia 1932-1954 10 j.a.; Sprawy osobowe 1924-1939 4 j.a.; Protokóły zebrań wiejskich i uchwały 1898-1922 7 j.a.; Protokóły sesji sołtysów 1931-1954 7 j.a.; Majątek gminy 1942-1954 9 j.a.; Bezpieczeństwo i porządek publiczny: spisy poborowych, dezerterzy, wezwania s...

 6. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie Delegatura w Zamościu

  • County Commission for the Investigation of Hitlerite Crimes in Lublin. Zamość branch office

  Organizacyjne, protokóły zebrań 1965-1968 2 j.a.; Akta zbrodni: protokóły przesłuchań świadków 1965-1976 8 j.a.

 7. Prokuratura Sądu Okręgowego w Zamościu

  • Prokuratur bei dem Bezirksgericht
  • Public Prosecutor at the County Court in Zamość

  Okólniki 1940-1944 sygn. 1-2; Sprawozdania 1940-1944 sygn. 3; Korespondencja w sprawach ogólnych 1940-1944 sygn. 4; Protokoły spisów akt z lat 1922-1939 1940 sygn. 5; Okólniki, korespondencja w sprawach wyrokowych i więziennych 1940-1944 sygn. 6, 8; Sprawozdania 1940-1944 sygn. 7; Protokoły konferencji prokuratorskich 1941-1942 sygn. 9-10; Okólniki i korespondencja w sprawach osobowych 1940-1944 sygn. 11-12; Okólniki i korespondencja w sprawach administracyjnych 1940-1944 sygn. 13, 15; Rejestr korespondencji 1940-1942 sygn. 14; Wykazy zarządzeń egzekucyjnych 1940-1943 sygn. 16; Repertorium ...

 8. Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych

  • Collections of bill posters, notices and printed ephemera
  • ogólnopolskie (Warszawa i inne) 1913-1939 51 j.a.: polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne, inne - Lublin 1916-1939 42 j.a. - Zamość 1915-1939 187 j.a. : polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne - pozostałe 1915-1939 50 j.a. : polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne - Zamość 1940-1944 201 j.a. : polityczno-społeczne, administracyjno-gospodarcze, oświatowo-kulturalne i inne - pozostałe 1940-1944 162 j.a.: Warszawa, Lublin, inne - ogólnopolskie 1945-1956 148 j.a.: polityczno-społeczn...
 9. Zbiór akt dra Janusza Petera 1891-1963, lekarza i regionalisty

  • Collection of files of Dr Janusz Peter

  Above all, this collection includes reminiscences and accounts about the partisan and resistance movements in the Zamość region

 10. Ubezpieczalnia Społeczna w Zamościu

  • Social Insurance Institution in Zamość

  The insurance institution documents rare in Polish collections providing evidence of employment of Jews: named notifications and labour record cards for the area covered by a given Arbeitsamt (Labour Office), as well as a range of circulars and correspondence on Jewish-related matters dating from 1940-1942.

 11. Sąd Grodzki w Szczebrzeszynie

  • Court of the first instance in Szczebrzeszyn
 12. Sąd Grodzki w Zamościu

  • Court of the first instance in Zamość