Language of Description: Russian
 1. Тучинська районна управа, м-ко. Тучин Рівненської області

  Списки українського та єврейського населення м. Тучин, мешканців району на отримання хліба, мешканців с. Дроздів.

 2. Млинівська районна управа, м. Млинів Рівненської області.

  Накази, розпорядження, оголошення та листування з сільськими управами з адміністративних питань, листування з єврейською управою, міліцією про примусову роботу прибиральниць в неробочий час, про прийняття мір покарання до громадян за відмову працювати згідно з розпорядженням німецької влади, список працівників районної управи, заяви про прийом та звільнення з роботи, список мешканців району, заяви мешканців району з особистих питань, списки рідних, які отримують посилки за відправлених в Німеччину, відомості про отримання премій, заробітної плати.

 3. Гощанська районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Списки осіб, які зазнали збитків від німецько-фашистських загарбників під час окупації Гощанського району Рівненської області.

 4. Володимирецька районна надзвичайна комісія зі встановлення збитків та злочинів, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками.

  Акти розслідувань злочинів та збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбника під час окупації, списки потерпілих осіб Володимирецького району Рівненської області.

 5. Дубровицька міська управа, м. Дубровиця Рівненської області

  Матеріали про діяльність управи (листування, акти, списки), вказівки міськуправи про виселення жителів єврейської національності в спеціальні виділені ділянки району, про збір худоби в населення для німецької армії, заяви жителів про надання їм квартир, матеріальної допомоги, заяви про забезпечення паливом шкіл і інших установ, списки жителів м. Дубровиця (1942-1943), колишніх власників будинків і осіб, які проживають в них, довідки про сімейний стан, листування з Сарненською окружною управою про націоналізацію аптеки, про заборону будівництва будинків.

 6. Клеванський гебітскомісаріат, м-ко. Клевань Рівненської області

  • Gebietskomissariat in Klevan

  Opis 1 Folder 12, Statistical information on civil population. 1941. 1 p.

 7. Видавництво газети "Уманський голос" гебітскомісаріату м. Умань Київської області.

  • Издательство газеты «Уманский голос» гебитскомиссариата, г. Умань Киевской области

  Представлены гранки и отдельные номера газеты «Уманский голос», содержащие заметки, статьи и анекдоты антисемитского характера; распоряжения рейхскомиссариата Украины, указы и объявления Уманского городского управления о сборе с населения города и района всех видов налогов, где в качестве отдельных параграфов зна: чится «налог для евреев», устанавливаемый каждым гебитскомисса: ром, и особые условия оплаты труда для работников:евреев

 8. Редакція газети "Іванівські вісті", м. Іванків Київської області.

  • Редакция газеты «Иванковские вести», г. Иванков Киевской области

  Среди документов фонда гранки статей антисемитского характера: о «засилье евреев в мировом масштабе» и, в частности, трактующие революционные преобразования в России как еврейский переворот, осуществленный при финансовой поддержке американского капитала; обвиняющие евреев в преступлениях НКВД (массовых расстрелах украинцев в Виннице) и изображающие Вторую мировую войну как затеянную евреями, чтобы эксплуатировать немецкий и другие европейские народы, как борьбу Германии против «жидо:большевизма» и т.п. Имеются также извещения и распоряжения городского комиссара Умани о запрете евреям доступ...

 9. Музей-архів переходової доби

  • Музей, архив переходной эпохи

  Представлены документы, отражающие общие и частные пропа: гандистские установки оккупационных властей в отношении евреев («жидо:большевизм», «евреи комиссары и угнетатели», «евреи:под: жигатели в г. Киеве», «немецкая армия освободительница от иудео: большевистского господства»); сведения об учете и распределении городской и районными управами имущества и жилья, принадлежа: щих евреям; отчеты сотрудников и консультантов Музея:архива и дневники разных лиц, содержащие отдельные факты о евреях, еврей: ских организациях и их роли в жизни украинского социума в пред: военное время; обзор киевских ...

 10. Рівненська міська управа, м. Рівне.

  • Rivne Town Administration

  The copies of the documents from this collection are stored in USHMM and described as follows: Opis 1 Folder 4, Correspondence with the medical (sanitarian) department. (undated). 1 p. Folder 18, Reports of the sanitarian department. 1941. 1-85 pp. Folder 10, Correspondence with gebitkomissariat. 1941. 233 pp. Folder 8, List of Jewish craftsmen. 1941. 6 pp. Opis 3 Folder 1, List of the Jewish cutter shops (owned by Jews). (undated). 37 pp. Folder 16, List of the house owners in Rovno (Jews-VA) by street from A to B. (undated). 90 pp. Folder 7, List of the closed business (owned by Jews-VA)....

 11. Володимирська районна поліція м. Києва

  • Vladimirskiy rayon Ukrainian guard police

  USHMM has copied from this fonds and describes the copies as follows: Fond 4437: 1: Orders of the commandants of staffs of the city and rayon police for October 1941-December 1942 (copies). List of employees of the city and Vladimirskiy rayon police. 1941-42. 385 pp. Fond 4437: 2: Registry book of persons arrested. 1942. 48 pp. Fond 4437: 3: Registry book of persons arrested. 1942-1943. 200 pp. Fond 4437: 4: Police duty roster book. 1941-1943. 500 pp. Fond 4437: 5: Police duty roster book. 1942. 200 pp. Fond 4437: 6: Police duty roster book. 1943. 234 pp. Fond 4437: 7: Sketch of police rout...

 12. Штаб имперского руководителя (рейхсляйтера) Розенберга для оккупированных восточных областей, г.г. Берлин — Киев

  USHMM has copied from this fonds and describes the copies as follows: Opis 1, Einsatzstab Rosenberg Folder 2: Einsatzstab Rosenberg for the occupied eastern territories. Correspondence on transport of books, article translations from the foreign press on Lenin and Stalin, a letter on reworking documents of the German playwright Hans Mühlenstein, lists of permanent employees of Einsatzstab Rosenberg, lists of POWs and interrogation results. 11 III 1942-3 IX 1944. Folder 7: Circulars and correspondence on personnel (locally recruited workers). Inquiries on goods shipped to the headquarters. F...

 13. Рівненський гебітскомісаріат, м. Рівне Рівненської області.

  • Rovno Gebietskomissariat 1941-1944

  The copies of documents from Rivne archive are stored in USHMM and described as folllows: Opis 1 Folder 3, “The Government Gerald.” 1941. 1-3 pp. Folder 15, Appeals to the civil population. (undated). 1-5 pp. Folder 2, “How to treat Russians.” 1941. 38 pp. Folder 20, List of the houses owned by Jews. 1941. 89 pp. Folder 19, Documents of the Judenrat. 1941-1942. 29 pp. Folder 18, Orders concerning the Jewish police in the ghetto. 1941. 10 pp. Folder 7, Instruction and draft conclusion, creation of the gebitcomissariats. 1941. 25 pp. Folder 17, Orders concerning the Jewish population. 1941-19...

 14. Управління бургомістра м. Біла Церква Київської області

  • Administration of the burgomaster of the town of Belaya Tserkov
  • Управління бургомістра м. Біла Церква Київської області

  Opis 1. 1. Directives and orders concerning personnel of the administration, correspondence with organizations and institutions of the rayon 1a. Orders of the burgomaster 2. Orders about the administration and its personnel. ID documents and certifications of employees. Lists of employees of the police and of the bread factory. Rules on internal order for employees of prisons and for prisoners. Lists of imprisoned Jews and lists of starostas and members of the guard. 3. Examples of book-keeping documents and card-indexing 5.Information on the detention of prisoners, their place of permanent...

 15. Уманська міська управа, м. Умань Київської області

  • Uman city administration, Kiev oblast

  Opis 1. The majority of the folders consist of declarations and statements regarding the right to issue patents to private persons for carrying on handicraft or trade activity. 682. Orders of the German military and civilian authorities 840. Orders of the Gebietskommissar of Uman 841. List of the apartments of polizei members, correspondence of various individuals and organizations with the city administration regarding housing issues Opis 3. 15. List of members of the city administration as of 15 July 1942

 16. Антифашистский комитет советской молодежи (АКСМ).

  • Anti-Fascist Committee of Soviet Youth (AKSM)

  (выбор сделанный сотрудниками USHMM) Оп. 1 – 2213 дел за 1941 – 1956 гг. Д. 1. Материалы 1-го Антифашистского митинга советской молодежи 28 сентября 1941 г. имеется список первого состава АКСМ и план его работы. Сентябрь – октябрь 1941 104 л. Д. 3. Специальный бюллетень Антифашистского митинга советской молодежи «Молодежь всего мира с нами». 11 октября 1941 41 л. Д. 10. Перевод статьи Р. Заутера «Гитлеровская молодежь. Жизнь большого товарищества». 1941 22 л. Д. 11. Смета, структура, списки членов пленума и президиума АКСМ, письма в ЦК ВКП(б), ЦК ВЛКСМ, Наркоминдел, Информбюро. Справки, отч...

 17. Центральный штаб партизанского движения при Ставке Верховного главнокомандования

  • Central Staff of the Partisan Movement at the General Headquarters

  Директивы, постановления, циркуляры, приказы, положе­ния, инструкции СНК СССР, ЦК ВКП(б), ГКО, НКО СССР и его управлений, НКВД, НКФ по вопросам формирования, реор­ганизации руководящих органов партизанского движения, о фи­нансировании, хозяйственном, материальном, продовольствен­ном обеспечении, деятельности ЦШПД, о личном составе ЦШПД и подчиненных учреждений, о выплате денежного со­держания партизанам, курсантам спецшкол, их семьям (1941—1944); директивы, приказы, инструкции ЦШПД о боевых действиях партизанских отрядов, по личному составу партизанских кадров, о разведывательной и контрраз...

 18. Коллекция документов об участии советских граждан в движении Сопротивления в годы Второй мировой войны во Франции и Германии (1943—1947)

  • Collection of documents on the participation of Soviet citizens in the resistance movement during the Second World War in France and Germany (1943-1947)

  Франция: Отчет Центрального комитета советских пленных во Франции в ЦК КПФ о своей деятельности в марте — декабре 1944 г., распоряжения и инструкции ЦК КПФ о ведении под­польной и партизанской борьбы, переписка ЦК советских плен­ных с ЦК КПФ о формах участия советских пленных в парти­занском движении во Франции, о работе, проводимой ЦК советских пленных в концлагерях на севере Франции (1944); по­ложения, постановления, распоряжения, инструкции ЦК совет­ских пленных и штаба по руководству советских партизан на се­вере Франции о деятельности лагерных и междулагерных комитетов пленных, рапорты...

 19. Центральный комитет КПСС. Управление пропаганды и агитации ЦК КПСС, 1938 – 1948 гг.

  • Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. Department for Propaganda and Agitation of the CC CPSU (1939-1948)

  Управление пропаганды и агитации (УПА)1: проекты поста­новлений ЦК ВКП(б) по вопросам, входящим в компетенцию Управления (1940—1948), докладные записки, письма, записи выступлений на собраниях и совещаниях в УПА, в частности А. А. Жданова с изложением высказываний И. В. Сталина о «толстых журналах и литературной критике» (апрель 1946), мест­ных партийных органах, государственных учреждениях и твор­ческих организациях, посвященные постановлениям ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, в том числе: «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению...