Language of Description: Polish
Holding Institution: Archiwum Państwowe w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej
 1. Sąd Obwodowy w Bielsku

  • Amtsgericht Bielitz
  • Local Court in Bielsko
  1. Zgłoszenia do rejestru handlowego firm handlowych, fabryk sukna, innych fabryk, przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Bielska oraz korespondencja związana ze zmianami osobowymi lub majątkowymi właścicieli, celem wpisania ich do rejestru handlowego, z lat 1851-1945, sygn. 1-801
 2. Starostwo Powiatowe w Bielsku

  • Bielsko County Governor's Office
  1. Referat Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne, sprawozdania sytuacyjne, protokoły zebrań wójtów i burmistrzów, podział administracyjny powiatu, zarządzenia poinspekcyjne władz zwierzchnich, z lat 1945-1950, sygn. 1-63 2. Referat Rachunkowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe, rozliczenia finansowe podległych instytucji (Domy Dziecka, szkoły), rozliczenia z Funduszu Państwowego Planu Inwestycyjnego, z lat 1945-1950, sygn. 64-83 3. Referat Społeczno-Polityczny: okólniki i zarządzenia, sprawy polityczne i ogólno-administracyjne, sprawy opiniodawcze, narodowościow...
 3. Urząd Skarbowy w Bielsku

  • Finanzamt Bielitz
  • Financial Office in Bielsko
  1. Podatki majątkowe, obrotowe, dochodowe oraz protokoły kontroli finansowej prywatnych przedsiębiorstw, fabryk i wolnych zawodów w Bielsku, z lat 1939-1945, sygn. 1-113
 4. Urząd Kultury Rolnej w Bielsku

  • Kulturamt Bielitz
  • Agricultural Office in Bielsko

  Urząd Kultury Rolnej w Bielsku: akta pomiarowe powiatów cieszyńskiego i żywieckiego, z lat 1940-1942, sygn. 1

 5. Sąd Obwodowy w Bielsku

  • Amtsgericht Bielitz
  • Local Court in Bielsko

  Sąd Obwodowy w Bielsku: sprawa spadkowa, z lat 1942-1944, sygn. 1

 6. Akta gminy Czechowice-Dziedzice

  • Files of the commune of Czechowice-Dziedzice

  Zarząd Gminy Czechowice- Dziedzice 1. Dział Ogólny: dekret PKWN, charakterystyka gminy, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminy, uchwały. Działalność Komisji Drogowej, Finansowo- Budżetowej, Kontroli Społecznej, Oświatowej, Planowania, Współdziałania. Protokoły posiedzeń Prez. MRN, protokoły odpraw pracowników Zarządu i referentów. Organizacja Urzędu Gminnego, podział czynności w Urzędzie Gminnym, statut organizacyjny. Wykaz członków Zarządu Gminy, Rady Narodowej i Komisji. Protokół lustracji Zarządu Gminnego, wykaz majątku ruchomego i nieruchomego Urzędu Gminnego Czechowi...

 7. Spółka Gruntowa dla Prowincji Górnośląskiej z o.o. w Katowicach Oddział w Bielsku

  • Real Estate Company for the Province of Upper Silesia with limited liability, Head Office in Katowice, Bielsko Branch
  • Grundstücksgesellschaft für die Provinz Oberschlesien m.b.H. Leitstelle Kattowitz Zweigstelle Bielitz
 8. Więzienie Sądu Krajowego w Bielsku

  • Landesgerichtsgefängnis Bielitz
  • Prison of the Regional Court in Bielsko

  Więzienie Sądu Krajowego w Bielsku: sprawy karne, z lat 1941-1945, sygn. 1-27

 9. Starosta Powiatu Bielskiego

  • Der Landrat des Kreises Bielitz
  • Bielsko County Governor
  1. Sprawy organizacyjne: wykaz gmin z terenu rejencji katowickiej, powierzchnia, ilość mieszkańców, sprawy dyscyplinarne dotyczące żandarmów, ankiety osobowe, sprawy karne i cywilne ludności, podatki od wynagrodzeń, z lat 1939-1944, sygn. 1-7 2. Niemiecka lista narodowościowa: wnioski o nadanie niemieckiej listy narodowościowej, ankiety, korespondencja, z lat 1940-1944, sygn. 8-27 3. Przesiedleńcy niemieccy z Rumunii: wykazy przesiedleńców, opieka finansowa, zapomogi, starania o prawo obywatelstwa miejskiego, z lat 1940-1944, sygn. 28-34 4. Karty rozpoznawcze dla ludności polskiej: wnioski ...
 10. Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku

  • Bezirksgruppe Ost - Schlesien der Fachgruppe Tuch - und Kleider - Industrie Bielitz

  Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Branży Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku: pokontrolne sprawozdania finansowe, roczne, księgi kasowe, z lat 1940-1943, sygn. 1-7

 11. Komenda Policji Ochronnej Powiatu Bielskiego

  • Schutzpolizei des Einzeldienstes Kommando des Schutzbezirks

  Komenda Policji Ochronnej Powiatu Bielskiego: sprawozdanie z sytuacji politycznej i gospodarczej bielskiego okręgu policyjnego, z lat 1939-1940, sygn. 1

 12. Ogólna Miejscowa Kasa Chorych dla powiatów bielskiego i żywieckiego w Bielsku

  • Allgemeine Ortskrankenkasse für die Kreise Bielitz und Seybusch in Bielitz
  1. Sprawy ogólno-organizacyjne: przepisy służbowe, okólniki Związku Kasy Chorych, plan stanowisk i plan uposażeń, z lat 1940-1944 , sygn. 1-5 2. Sprawy rachunkowe: plany finansowe, zamknięcia kasowe, plany kont, roczne sprawozdania finansowe, z lat 1939-1945, sygn. 6-17 3. Ogólne sprawy osobowe: tabela uposażeń prawniczych, uprawnienia socjalne, z lat [1936-1938]1939-1945, sygn. 18-22 Akta kat. B-50: akta personalne, z lat 1939-1945, poz. 1-23
 13. K.Wolf - Fabryka Sukna w Bielsku

  • K. Wolf et Co Bielitz - Tuchfabrik
  1. Sprawozdanie z kontroli bilansu zamknięcia firmy, likwidacja, z lat 1941-1944, sygn. 1-2
 14. E.Tisch - Fabryka Sukna w Bielsku

  • E.Tisch - Tuchfabrik Bielitz
  1. Sprawozdania finansowe, korespondencja bankowo-handlowa, likwidacja firmy, z lat 1939-1945, sygn. 1-4
 15. Max Polaczek - Fabryka Sukna w Bielsku

  • Max Polaczek - Tuchfabrik Bielitz
  1. Sprawozdanie finansowe, dokumentacja dotycząca likwidacji firmy, z lat 1941-1944, sygn. 1-3
 16. A. Rappaport i Synowie - SA Fabryka Sukna i Towarów Modnych w Bielsku

  • A. Rappaport Tuch- und Modewaren Fabrik Bielitz
  1. Sprawozdanie z kontroli zamknięcia bilansu, dokumentacja dotycząca likwidacji firmy, z lat 1939-1944, sygn. 1-2