Language of Description: Dutch
 1. Bestand van de audiovisuele getuigenissen van de overlevenden van de concentratiekampen en vernietigingskampen van de nazi’s.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestand van de audiovisuele getuigenissen van de overlevenden van de concentratiekampen en vernietigingskampen van de nazi’s.
  • Dutch
  • 228 opnames (ca. 1250 uur).

  Dit bestand bevat in totaal 228 video-opnames van interviews met overlevenden van de concentratie- en vernietigingskampen. Gemiddeld beslaan de opnames ca. 5u10. Het gaat om vraaggesprekken met 158 mannen en 70 vrouwen. De meerderheid van deze gesprekken gebeurde in het Frans (198); daarnaast zijn er 29 Nederlandstalige interviews en 1 Duitstalig. De ondervraagde personen vallen grotendeels onder de categorieën ‘Joodse gedeporteerde’ (120 pers.) en ‘gedeporteerde verzetsstrijders’ (102 pers.). Wat de bewuste concentratie- en vernietigingskampen betreft, gaat het hoofdzakelijk om Auschwitz-B...

 2. Bestanden van persoonlijke papieren van slachtoffers van de Holocaust en van de naziterreur.

  • Fondation Auschwitz / Auschwitz Stichting
  • BE / Stichting Auschwitz-Fondation Auschwitz / Bestanden van persoonlijke papieren van slachtoffers van de Holocaust en van de naziterreur.
  • Dutch
  • ca. 3000 stukken (30 dozen).

  Dit bestand bevat zowel originelen als kopies van archiefstukken. Het gaat hoofdzakelijk om persoonlijke documenten of documentatie zoals allerhande identiteitsbewijzen, lidkaarten, briefwisseling en postkaarten, nota’s, biografische aantekeningen, tekeningen, teksten, persknipsels, overlijdensberichten, … afkomstig van de getuigen zelf. Daarnaast noteren we ook administratieve documenten zoals attesten (vb. van de status van politiek gevangene), diverse formulieren en ook juridische documenten (vb. processen-verbaal van ondervraging, politierapporten, …). We treffen in het bestand ook dikw...

 3. Secretariaat van koning Leopold III. Robert Capelle.

  In dit bestand is onder nr. XIE een dossier bewaard inzake tussenkomsten van koning Leopold III bij de bezetter ten gunste van gearresteerde personen. Daarnaast signaleren we de nrs. IIe/1/a-c (nota’s over onder andere de behandeling van de Joodse bevolking in nazi-Duitsland) en IIe/1/b (brief van Chaim Weizmann met de nota “les Juifs en Allemagne au début de l’année 1939”), die de periode 1938-1940 beslaan.

 4. Privé-secretariaten van koning Albert I en van koningin Elisabeth.

  De omvangrijke reeks briefwisseling van koning Albert en vooral van koningin Elisabeth is voor deze gids interessant. Het gaat om relevante correspondentie met zowel Belgen als mensen uit het buitenland – zie (onder andere) de nrs. 267 en 647 (L. Bernheim); 671 (Moshé Kol, van de Youth Aliyah); 681 (de familie Errera); 683 (o.a. Justin Godart, erevoorzitter van het Comité mondial pour l’Érection du tombeau du martyr juif inconnu en Nico Gunzburg); 695 (de Rothschild Lambert); 609, 619, 680, 692 (Albert Einstein); …

 5. Militair Huis van de Koning. Regering van koning Leopold III.

  Onder nr. 118 vinden we in dit bestand briefwisseling terug inzake verzoeken, gericht aan de Koning, om stappen te ondernemen ten behoeve van Joden tijdens de bezetting. Het gaat zowel om algemene briefwisseling (1942) als om stukken die betrekking hebben op (achttien) individuele personen (1940-1943). Ten slotte vermelden we nog nr. 98, dat onder andere betrekking heeft op de Fraternelle d’Anciens Combattants et Invalides Juifs (1938-1941).

 6. Kabinet van koning Leopold III. Algemeen gedeelte.

  Het archief van het kabinet van Leopold III bevat dossiers in verband met (vragen om) de tussenkomst van de Koning ten gunste van Joden – zie nr. 172, nr. 231 en 274 (beiden afkomstig uit het archief van graaf d’Aspremont-Lynden, attaché bij het kabinet van de Koning). Daarnaast onderscheiden we correspondentie met burgers die aan de Koning een interventie vragen wegens hun arrestatie of opsluiting door de bezetter; ongetwijfeld zitten ook hier een aantal Joodse personen tussen. Ten slotte vermelden we nog de stukken betreffende de intergouvernementele conferentie over de (vnl. Joodse) vluc...

 7. Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Leopold III.

  Het dossier nr. 316 bevat 96 subdossiertjes inzake overlijdens van Belgische personaliteiten (1934-1940). We noteren subdossiers over herdenkingsvieringen voor o.a. Maurice Philippson (nr. 69). Het gaat doorgaans om briefwisseling, uitnodigingen, overlijdensberichten, … Onder nr. 747 vinden we briefwisseling inzake “diverse aanvragen voor tussenkomsten” (1940-1945). Daarin bevinden zich o.a. stukken over de situatie van mevr. Errera.

 8. Eerste Minister en Minister van Justitie Joseph Pholien.

  De voor deze gids belangrijkste stukken in dit bestand hebben betrekking op de ambtstermijn van Pholien als minister van Justitie. Het gaat om dossiers, briefwisseling en andere documenten omtrent de vreemdelingen- en vluchtelingenproblematiek – zoals de instroom van Joodse vluchtelingen uit het Duitse Rijk, de ‘Joodse kwestie’, uitwijzingen, uitlevering van vluchtelingen aan Duitsland, de oprichting van een vluchtelingencentrum in Merksplas, … – te vinden onder nrs. 945 - 954. Deze documenten beslaan de periode 1925-1939. Daarnaast vermelden we twee dossiers inzake racisme en antisemitisme...

 9. PK Antwerpen 2002 E.

  Interessant zijn hier verschillende dossiers uit de reeks documentatiedossiers “Farde Spéciale reeks A” (1868-1998) en “Farde Spéciale reeks B”(1972-1990). We vermelden hierbij expliciet nr. 614 (“105A. Communisten en Joden, 1933-1934”), nr. 1036 (1928-1935; met o.a. dossiers inzake illegale Joodse vreemdelingen) en nr. 1053 (1942-1966; met o.a. dossiers over ontvoerde Joden). Mogelijks zijn ook de meer algemene dossiers (vb. inzake “vreemdelingen”) interessant. Ten slotte wijzen we nog op het dossier onder nr. 1235, dat verband heeft met het op non-actief zetten van Joodse ambtenaren (1940...

 10. PK Antwerpen 2002 D.

  De belangrijkste stukken in dit bestand zijn de zgn. “Fiches ‘Joden’”. Het gaat in totaal om 12 nummers (nrs. 96 – 107), die evenveel archiefdozen beslaan, en die verband houden met opgelopen oorlogsschade door (Antwerpse) Joden. De fiches, alfabetisch op naam geordend, bevatten de naam, voornaam, geboortedatum en –plaats evenals het nummer van de corresponderende bundel. De nrs. 92 – 95 vormen een toegang op deze reeks. Daarnaast zijn er nog een aantal relevante stukken die door het parket werden bijgehouden als documentatie - cfr. nr. 45 (circulaires inzake de kennisgeving van de vervolgi...

 11. PK Antwerpen 2002 A.

  In dit bestand noteren we de dossiers inzake ‘gerechtelijke verklaring van overlijden’ van vermiste personen (nrs. 7 - 57). Deze dossiers beslaan de periode 1944-1978. De reeks bevat onder meer nogal wat dossiers in verband met gedeporteerde Joden waarvan sindsdien niets meer vernomen werd en waarvoor uiteindelijk een verklaring van overlijden werd opgesteld. De dossiers bevatten doorgaans briefwisseling met allerhande staatsinstellingen (vb. Ministerie van Wederopbouw), met politiediensten, verzetsgroepen, rechtbanken en allerlei organisaties (zoals de URO). We vinden ook processen-verbaal...

 12. PK Mechelen 0000.

  Dit bestand bevat vooreerst een aantal affiches uit de periode 1941-1942, uitgaande van de Duitse militaire overheid en het Antwerpse provinciebestuur, inzake het gebruik van de tram en het bezoek aan cinema’s, schouwburgen en andere openbare gelegenheden door Joden (nr. 726), over het onderduiken van Joodse families (nr. 756) en inzake de melding van veilingen van waardevolle roerende voorwerpen (vb. meubels, kunst) aan de Feldkommandantur (nr. 753). Daarnaast zijn er ook nog een aantal relevante documentatiedossiers, o.a. “betreffende verschillende maatregelen genomen tegen Joden (1940-19...

 13. Archief van de Dienst voor Emigratie.

  Het bestand van de Dienst voor Emigratie bevat een aantal nummers die betrekking hebben op de emigratie van Joden, zoals de emigratie van Poolse en Russische Joden naar Amerika in de jaren 1920, en Joodse vluchtelingen in de jaren 1930. Nr. 35 bevat briefwisseling met het Antwerpse Komiteit voor Joodsche Vluchtelingen, uit de periode 1939-1940. Verder is ook nog een dossier bewaard inzake overtredingen op de wet en het reglement van het vervoer van emigranten, dat betrekking heeft op de Centrale de Bienfaisance Juive (1946) (nr. 123), en een dossier in verband met het verlenen van een visum...

 14. Amtsgericht Malmedy.

  Dit bestand bevat een dossier uit 1940 met betrekking tot gerechtelijke procedures tussen één of meer “niet-Arische” partijen (nr. 713). Onder nr. 1425 vinden we een dossier over het kadaster in verband met [N.M.], met de verwijzing “Judenvermögen”.

 15. Amtsgericht Eupen.

  Onder nr. 257 vinden we een dossier terug in de reeks Abwesenheitspflegschaften (pleegzorg bij afwezigheid) met betrekking tot [A.L.M.], “Jude” uitgeweken naar Londen, voor de periode 1942-1944.

 16. Papiers d’Alexandre Delmer.

  In dit bestand vinden we onder nr. 883 het dossier “Juifs, élimination des emplois publics”.

 17. Archief Jean-Charles Snoy et d’Oppuers.

  Nr. 3.3.6. bevat stukken inzake tussenkomsten (1943-1944) van Victor Leemans bij het Militair Bestuur van de bezetter, o.a. ten voordele van Joden. Onder nr. 3.2.11. noteren we een nota over de (vermeende) Joodse afkomst van REX-leider Leon Degrelle.

 18. Archief Victor Leemans.

  Dit bestand bevat enkele brieven (1940-1941) inzake de onwettigheid van de verwijdering van Joden uit openbare ambten en de terreur tegen Joden door de SS en Volksverwering in Antwerpen. Zie nr. 2.24.4.

 19. Archief Albert de Vleeschauwer van Braekel.

  We vinden in dit bestand dossiers terug in verband met de houding van de geallieerden tegenover o.a. Duitse oorlogsmisdaden (nr. 375)(1940-1943), inzake de Duitse verordeningen en besluiten van de Secretarissen-Generaal (nr. 393)(1940-1944) en over de immigratie en opvang van Belgen, staatlozen en buitenlandse vluchtelingen (voornamelijk Joden) in Belgisch Congo (nr. 398 en nr. 399)(1941-1944). Tenslotte vermelden we nog het dossier over de zending van Max Horn, vertegenwoordiger van de Regeringsraad van Belgisch Congo, in de Verenigde Staten (nr. 463)(1942-1944).

 20. Archieven van Wereldoorlog I en II.

  In dit bestand vinden we onder het hoofdstuk “Openbare Orde” van de inventaris, in doos 11 nr. 79 documenten over “Joodse kinderen – schoolbijwoning” (1941-1942). Doos 11 nr. 82 bevat stukken inzake “Joodse onderdanen 1940 – inlichtingen o.m. Kamp Holven te Overpelt”. We noteren eveneens het hoofdstuk “Arbeidskamp – Overpelt”, waarin stukken terug te vinden zijn over de organisatie, het regime, de werking, het personeel enz. van het werkkamp in Overpelt waar tijdens de bezetting een vijftigtal Joden verplicht werden tewerkgesteld. Zie doos 34, nrs. 376 – 389.