Language of Description: Dutch
 1. Ministerie van Wederopbouw. Archief van het Bestuur voor Schade aan private goederen.

  De individuele dossiers oorlogsschade aan private goederen (ook kortweg “oorlogsschadedossiers” / “dossiers dommages de guerre” genoemd) zijn een bijzonder waardevolle bron voor historisch onderzoek. Het bestand valt uiteen in twee grote reeksen. De dossiers van de ‘centrale’ reeks zijn integraal bewaard. Wat de ‘provinciale’ reeks betreft, werden enkel dossiers met foto’s, kaarten, plattegronden of andere opvallende stukken overgehouden. Op moment van schrijven is de verhuisoperatie nog aan de gang. In het Algemeen Rijksarchief 2 – Depot Joseph Cuvelier bevinden zich momenteel van de centr...

 2. Archief van het parket van de procureur des Konings van Brussel.

  Dit bestand bevat verschillende reeksen dossiers van ‘zonder gevolg’ geklasseerde zaken – de zgn. geseponeerde dossiers of sepodossiers. Dit zijn zaken die om diverse redenen uiteindelijk niet uitmondden in strafvervolging. Hoewel ze variëren naar inhoud gaat het om een zeer rijke bron. De reeksen dossiers in dit bestand hebben betrekking op misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen (vb. diefstal en afpersing, bedrog, misbruik van vertrouwen, …) en personen (doodslag, schuldig verzuim, laster en eerroof, …). We noteren hierin tientallen dossiers die betrekking hebben op de Jodenvervolging ...

 3. Archief Verenigde Israëlitische Gemeenten van Antwerpen.

  Dit bestand bevat vooreerst typische algemene stukken zoals statuten, ledenlijsten, stukken inzake verkiezingen van de Beheerraad en andere bestuursorganen, reeksen notulen van vergaderingen van de Beheerraad en aanverwante commissies en boekhoudkundige stukken (journaals, grootboeken, kasboeken, reeksen bewijsstukken, obligaties, …). De correspondentie valt grotendeels onder te verdelen in dossiers met algemene briefwisseling, correspondentie van de verschillende organen en functies (o.a. het Rabbinaat, de Sociale Dienst, diverse functionarissen,…) en specifieke briefwisseling (o.a. met he...

 4. Archief Israëlitische Gemeente van Antwerpen Shomre Hadas.

  In dit bestand treffen we ten eerste typische algemene stukken aan zoals statuten, ledenlijsten en ledenfiches, stukken in verband met de verkiezing van de Raad van Beheer en het Consistorium, notulen van de Raad van Beheer en de algemene en buitengewone ledenvergaderingen, personeelsdossiers, stukken inzake het beheer van de gebouwen (o.a. dossiers inzake verbouwingen, administratie van gas en centrale verwarming, …) en boekhoudkundige stukken (o.a. algemeen inzake inkomsten en uitgaven maar ook in verband met slachtgeld, zitplaatsen in de synagogen, …). De correspondentie is onderverdeeld...

 5. Archief van het Fort van Breendonk.

  Het archief- en documentatiemateriaal bewaard in het Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk valt uiteen in verschillende onderdelen. De archieven gevormd door de administratie zelf zijn van belang voor het algemene bestuur en de werking van het NGFB. We noteren o.a. notulen van vergaderingen van de beheerraad (vanaf 1947), activiteitenverslagen van de beheerraad (1947-1955), correspondentie, wetgeving, thematische dossiers etc. Sommige stukken zijn rechtstreeks van belang voor deze gids – zie vb. het dossier inzake antisemitische opmerkingen in het Gouden Boek (nr. 1454). Ten tweede bewaa...

 6. 1ste afdeling.

  In dit bestand noteren we de volgende dossiers: 1996/72 b, nr. 921 “Joods-vijandige betogingen” (1941); 1996/72 b, nr. 931 “Protest tegen joden” (1941); 1996/132, nr. 992 “tandarts Jacques Coëlho (enige joodse tandarts in West- en Oost-Vlaanderen)” (1942). Mogelijk zijn ook de dossiers 1996/150, nr. 776 P “Politie der vreemdelingen 1934 tot februari 1940”; 1996/150, nr. 949 B “Politie der vreemdelingen – Bestuursmemoriaal juli 1941 tot juli 1943”; en 1996/152, nr. 1093 C “Vreemdelingenpolitie: verlenging en hernieuwing van bewijzen van inschrijving in vreemdelingenregister – verblijfsverand...

 7. 3de afdeling.

  In het deelbestand 1905-1925 noteren we, onder de rubriek “Afgescheiden erediensten”, het pak 5839 betreffende “algemene zaken” (1901-1922) met mogelijk relevant materiaal. Het pak nr. 5840 bevat een (sub)dossier nr. 20418 “Israëlitische eredienst” (1907-1912). In pak nr. 5841 vinden we eveneens twee (sub)dossiers in verband met de joodse eredienst in Oostende: nr. 87605 (periode 1886-1892) en nr. 10807 (1902-1904). In deelbestand 1926-1929 vinden we in pak 6434 twee relevante (sub)dossiers: nr. 20172 bevat weddestaten van o.a. de joodse geestelijken te Oostende (1907); nr. 33566 bevat even...

 8. Arrondissementscommissariaat Brugge – Oostende.

  In het deelbestand “depot 1980” vinden we in pak nr. 6 een dossier nr. 6162 “20/10/[19]40 Joden” (inzake de verordening van 28 oktober 1940). Pak nr. 10 bevat verschillende relevante (sub)dossiers uit de periode 1940-1942: nr. 7052 betreft de “regeling van het Jodenvraagstuk” en bevat o.a. circulaires van de Kreiskommandantur; nr. 7077 (“Jodenaangelegenheden”) handelt o.a. over het invoeren van de ‘Jodenster’ en nr. 7147 betreft de “verwijdering der Joden”.

 9. Fonds Michel Nejszaten.

  In dit archief noteren we in de eerste plaats allerlei nieuwsbrieven, periodieken, brochures, artikels, tijdschriften, propagandamateriaal en andere documentatie van/over socialistische en radicaal-linkse organisaties (o.a. KPB, Amada), de ecologische beweging (ECOLO-VEGA), de vluchtelingen- en antiracismebeweging enzoverder. Het dossier D8 getiteld “Seconde Guerre mondiale et les Juifs” bevat de volgende interessante teksten: (kopies) van de memoires van Dov Liebermann, “La marche de la mort” van Kamiel Verhaegen, “Témoignage de Radwanski sur la guerre d’Espagne”, “Joseph Berman”, “Mémoire...

 10. Archivalia.

  Het dossier onder nr. E0130 bevat onder andere een lijst van inwoners van Joodse afkomst die na deportatie zijn omgekomen, en een lijst van Joden die na oktober 1942 door de bezetter een verplichte verblijfsplaats buiten het kustspergebied moesten zoeken, en die niet meer naar Oostende teruggekeerd zijn. Het gaat uitsluitend om fotokopies; de originelen bevinden zich elders.

 11. Dienstarchief Werken en Leveringen.

  Onder nr. 2142 vinden we een dossier van uitgevoerde regiewerken, meer bepaald het herstellen van oorlogsschade aan gebouwen, waaronder de synagoge. Het bevat vooral briefwisseling met de provincie, het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw en de Joodse gemeenschap van Oostende, evenals financiële bewijsstukken. Het dossier beslaat de periode 1946-1962.

 12. Dienstarchief Secretarie.

  Onder nr. 1409 vinden we een dossier “Joden”, dat hoofdzakelijk briefwisseling bevat inzake de uitvoering van de anti-Joodse maatregelen tijdens de bezetting (zoals het inperken van de toegang tot stadsdiensten voor Joden). Er zijn eveneens diverse lijsten in terug te vinden – o.a. van Oostendse Joden, van Oostendse Joden die onroerend goed en/of handelszaken bezaten, van “Joodse eigendommen” toebehorend aan mensen van Joodse afkomst die niet in Oostende woonden, … Dit dossier beslaat de periode 1941-1942. Dossier nr. 303 bevat briefwisseling (periode 1941-1944) inzake de registratie van vr...

 13. Dienstarchief Bevolking – Burgerlijke Stand.

  Onder nr. 1264 noteren we het dossier “Jodenregistratie”, dat de periode 1941-1943 omvat. We vinden er voornamelijk correspondentie betreffende de toepassing van de zgn. Jodenverordeningen, zoals de registratie van Joden, liquidering van ‘Joodse’ firma’s, het dragen van de gele ster en het toekennen van uitzonderingen hierop etc. We vermelden eveneens o.a. lijsten van Joden met Duitse nationaliteit en lijsten van Joden die Oostende moesten verlaten hebben tegen 20 oktober 1942, evenals het Jodenregister van de stad Oostende.

 14. Omzendbrieven voor het stadspersoneel.

  Nr. 1942 bevat de omzendbrief 1942/162 die Joden de toegang beperkt tot bepaalde stadsdiensten.

 15. Archief van aartsbisschop Jozef-Ernest Van Roey.

  We noteren in dit bestand vooreerst het nr. II/41. Het gaat om 4 omslagen met alfabetisch op familienaam geordende subdossiertjes (1941-1945) die briefwisseling bevatten van mensen die een beroep doen op aartsbisschop van Roey in het kader van de Jodenvervolgingen – vb. voor bescherming, het opvragen van doopaktes, interventie ten gunste van personen geviseerd door de antisemitische maatregelen, gevangenen opgesloten in de Dossinkazerne of Breendonk, … Onder nr. I/2 vinden we een dossier “bekering van Joden + doopacties” (ca. 1934-1939) waarin enkele brieven zitten inzake het dopen van Jode...

 16. Archief van rector Honoré Van Waeyenbergh.

  In dit bestand noteren we vooreerst de stukken die betrekking hebben op het Tweede Vaticaans Concilie. Nrs. 723 en 745/5 (1964-1965) bevatten respectievelijk werkdocumenten en de definitieve conciliebesluiten inzake niet-christelijke godsdiensten (“de ecclesia habitudine ad religiones non-christianas” beter bekend als Nostra Aetate). Nr. 1714 (1936) bevat een brief van het Katholiek Bureau voor Israël. Onder nr. 1731 vinden we een dossier over racisme en nationalisme. Ten slotte vermelden we nog het dossier nr. 8189 (1940-1942) dat betrekking heeft op Joodse studenten tijdens de Tweede Were...

 17. Archief Albert de Vleeschauwer van Braekel.

  We vinden in dit bestand dossiers terug in verband met de houding van de geallieerden tegenover o.a. Duitse oorlogsmisdaden (nr. 375)(1940-1943), inzake de Duitse verordeningen en besluiten van de Secretarissen-Generaal (nr. 393)(1940-1944) en over de immigratie en opvang van Belgen, staatlozen en buitenlandse vluchtelingen (voornamelijk Joden) in Belgisch Congo (nr. 398 en nr. 399)(1941-1944). Tenslotte vermelden we nog het dossier over de zending van Max Horn, vertegenwoordiger van de Regeringsraad van Belgisch Congo, in de Verenigde Staten (nr. 463)(1942-1944).

 18. Archief René De Bakker.

  In doos 1 vinden we o.a. omzend- en convocatiebrieven (1980) van de “Groep ‘Een’. Studiegroep voor Joods-Christelijke betrekkingen”. Doos 2 bevat een dossier “Oecumene nationaal”, met daarin o.a. documenten inzake de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene waaronder notulen van vergaderingen (1989, 1991-1992), jaarverslagen van de diocesane- en subcommissies (inclusief de Nationale Commissie voor de Betrekkingen met het Jodendom)(1989, 1991), teksten en verslagen in verband met Algemene Vergaderingen en werkteksten en artikels inzake de ‘Karmel’ van Auschwitz (1989). Doos 4 bevat voore...

 19. Archief Victor Leemans.

  Dit bestand bevat enkele brieven (1940-1941) inzake de onwettigheid van de verwijdering van Joden uit openbare ambten en de terreur tegen Joden door de SS en Volksverwering in Antwerpen. Zie nr. 2.24.4.

 20. Archief Jean-Charles Snoy et d’Oppuers.

  Nr. 3.3.6. bevat stukken inzake tussenkomsten (1943-1944) van Victor Leemans bij het Militair Bestuur van de bezetter, o.a. ten voordele van Joden. Onder nr. 3.2.11. noteren we een nota over de (vermeende) Joodse afkomst van REX-leider Leon Degrelle.